Konsultacje w sprawie konkursu "Przystanek dla WKD"

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach założeń drugiej edycji konkursu na wykonanie projektu wizualizacji i identyfikacji stacji i przystanków WKD pn. "Przystanek dla WKD". Konsultacje rozpoczęły się w dniu 08.04.2015 r. (środa) i potrwają do dnia 07.05.2015 r. (czwartek).

Pobierz formularz konsultacyjny w formacie DOCX

Pobierz formularz konsultacyjny w formacie PDF

Poniżej przedstawiono zakres, cel oraz sposób uczestnictwa w konsultacjach

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zamierza zrealizować przedsięwzięcie pn. "Modernizacja obiektów małej infrastruktury przystankowej w obrębie linii WKD". Obejmie ono instalację na wszystkich 45 obiektach peronowych stacji i przystanków linii WKD nowych elementów wyposażenia służącego do komfortowej obsługi podróżnych oczekujących na przejazd, tj. m.in.: wiat przystankowych, ławek, oświetlenia, wygrodzeń, dróg dojścia dla osób o ograniczonej mobilności – na podstawie kompleksowego projektu architektonicznego wraz z identyfikacją wizualną. Realizacja przedsięwzięcia odbędzie się w ramach projektu pn. „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Modernizacja obiektów małej infrastruktury przystankowej zostanie zrealizowana w formule „projektuj i buduj” z wykorzystaniem wstępnej koncepcji projektowej wizualizacji i identyfikacji, która zostanie przygotowana i przedłożona w ramach ogłoszonego otwartego konkursu. Celem projektu wizualizacji i identyfikacji jest stworzenie nowego, unikalnego dla WKD wzoru elementów infrastruktury przystankowej na bazie dowolnego połączenia figur i brył geometrycznych.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. za pośrednictwem powyższego formularza konsultacyjnego zwraca się do wszystkich zainteresowanych o przedłożenie propozycji, opinii i wniosków w zakresie potrzeb i wymagań, które posłużą do sformułowania określonych założeń dla odpowiedniego i wyczerpującego opisu zadania będącego przedmiotem konkursu.

Termin, forma i miejsce złożenia formularza:

  1. Korespondencja elektroniczna: Formularz wypełniony elektronicznie (w formacie DOC/DOCX/PDF) lub skan formularza wypełnionego odręcznie (format JPG/PDF/PSD) do dnia 07.05.2015 r., godz. 23:59 na adres: marketing@wkd.com.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: „konsultacje”.
  2. Korespondencja papierowa: Formularz wypełniony odręcznie lub elektronicznie oraz wydrukowany przesłany w kopercie do dnia 07.05.2015 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres spółki: Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Batorego 23 lub złożony osobiście do Sekretariatu spółki.

Dodatkowe informacje w zakresie wypełnienia formularza:

  1. Wersja elektroniczna: Obszar przeznaczony na udzielenie odpowiedzi może podlegać dowolnemu powiększeniu stosownie do zamieszczonej treści. Liczba znaków jest nieograniczona.
  2. Wersja papierowa: W przypadku braku wolnego miejsca w obszarze przeznaczonym na udzielenie odpowiedzi w ramach odręcznego wypełniania wydrukowanego uprzednio formularza dopuszczalne dołączenie dodatkowych stron z odniesieniem do numeru właściwego pytania. Dodatkowe strony powinny zostać ponumerowane – z zachowaniem kontynuacji numeracji.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w ciągu 14 dni od daty zamknięcia, tj. do dnia 21.05.2015 r.


Wyniki konsultacji - Część I (tabela uwag)

Pobierz formularz wyników konsultacji (tabela uwag)

Karta Dużej Rodziny w pociągach WKD

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny i nowelizacja ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
Na mocy powyższych aktów prawnych od 1 stycznia 2015 r. rodzice oraz współmałżonkowie rodziców legitymujący się Kartą Dużej Rodziny, uprawnieni są do przejazdów pociągami WKD na podstawie biletów z ulgą ustawową:

  1. 37% - na podstawie biletów jednorazowych;
  2. 49% - na podstawie biletów odcinkowych miesięcznych imiennych.

W/w uprawnienie poświadcza Karta Dużej Rodziny okazywana wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

WKD zachęca do wynajmowania miejsc reklamowych

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o. o. zachęca do wynajmowania następujących miejsc reklamowych:

  • ramki formatu A3 znajdujące się w taborze, 
  • ramki formatu A1 znajdujące się na budynkach stacyjnych w Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie, Michałowicach oraz na stacji Warszawa Śródmieście WKD,
  • billboardy znajdujące się na peronach Warszawa Śródmieście WKD, Warszawa Ochota WKD, Michałowice, Podkowa Leśna Gł., Grodzisk Maz. Piaskowa.

Informacje na temat zasad udostępniania ww. miejsc reklamowych można znaleźć na stronie internetowej www.wkd.com.pl lub uzyskać pod nr tel. 22 755 47 60, Dział Marketingu i Sprzedaży Usług.

Audyt certyfikujący

W dniach 9 - 11 grudnia 2014 r. w spółce Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. został przeprowadzony audyt certyfikujący, w wyniku którego WKD uzyskała rekomendację do wydania certyfikatu zgodności Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001:2008.
Zakres certyfikacji obejmował „Planowanie i realizację usług przewozów pasażerskich aglomeracyjnych”.