90 lat kolei EKD/WKD 1927-2017

Wraz z upływem 2017 r. minęło 90 lat funkcjonowania kolei EKD/WKD jako przedsiębiorstwa realizującego pasażerskie przewozy kolejowe na linii Warszawa – Grodzisk Mazowiecki/Milanówek przez Pruszków i Podkowę Leśną.

Linia została uruchomiona 11 grudnia 1927 r. jako pierwsza normalnotorowa kolej elektryczna zbudowana od podstaw w odrodzonej 100 lat temu Polsce. Początkowo zarządcą i operatorem linii były Elektryczne Koleje Dojazdowe. Należały one do Zgrupowania Elektryfikacyjnego „Siła i Światło” S.A., powstałego 5 grudnia 1918 r. jako pierwszej polskiej spółki akcyjnej po odzyskaniu niepodległości.

Wydarzenie to, w połączeniu z przypadającymi w bieżącym roku: 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 20. rocznicą samorządności, w tym Samorządu Województwa Mazowieckiego, stało się okazją do zorganizowania uroczystości, podczas której uczczono tak znamienne jubileusze, istotne zarówno w wymiarze regionalnym, ogólnokrajowym, jak i związanych z polskim kolejnictwem.Uroczystość obejmująca obchody wspomnianych jubileuszy odbyła się w dniu 02.03.2018 (piątek) w Otrębusach, w „Mateczniku Mazowsze” – siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”, w ramach współorganizacji Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o.

Honorowy patronat nad uroczystością z okazji 90 lat funkcjonowania linii kolei elektrycznej EKD/WKD, 100 lat niepodległości Polski oraz 20 lat samorządności objął Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik.

Uroczystość stała się okazją do przypomnienia bogatej historii i tradycji blisko 100 lat linii kolejowej EKD/WKD, podczas których nie zabrakło okresów burzliwych oraz punktów zwrotnych. Następnie podsumowano mijające 20-lecie funkcjonowania WKD w powiązaniu z rozwojem samorządności na obszarze Mazowsza – począwszy od umiejscowienia w strukturach przedsiębiorstwa państwowego PKP do spółki samorządowej. Kluczowym elementem uroczystości było nadanie i poświęcenie nowego sztandaru dla Warszawskiej Kolei Dojazdowej, ufundowanego na okoliczność trzech znamiennych jubileuszy oraz przyznanie spółce WKD Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”. Nie zabrakło również odniesienia do wyzwań stojących przed spółką w nadchodzącej przyszłości. W ramach wydarzenia, w uznaniu zasług na rzecz rozwoju WKD, pracownikom przedsiębiorstwa oraz osobom bezpośrednio związanym z prowadzoną przez WKD działalnością, przyznano odznaczenia i wyróżnienia państwowe, samorządowe, a także ustanowione przez spółkę.

Uroczystość rozpoczęła się od ceremonii nadania i poświęcenia nowego sztandaru dla Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Sztandar będzie stanowić symbol charakteryzujący godność jednoczącą ludzi, w tym szczególnie pracowników spółki WKD, we wspólnym działaniu dla ogólnego dobra oraz dbania o właściwe i godne upamiętnienie historii i tradycji. W części uroczystości obejmującej nadanie i poświęcenie sztandaru udział wzięli: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik; Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Wiesław Raboszuk; Prezes Zarządu WKD, Michał Panfil oraz J.E. Ks. Ryszard Marciniak, Animator Stowarzyszenia Katolickiego Kolejarzy Polskich. Po odczytaniu Aktu Nadania sztandaru, Prezes Zarządu WKD, Michał Panfil dokonał symbolicznego wbicia gwoździa w drzewce sztandaru. Następnie podniósł sztandar i wraz z Chrzestnymi sztandaru skierował się do Ks. Ryszarda Marciniaka celem dokonania poświęcenia. Po poświęceniu Prezes Zarządu WKD zaprezentował wszystkim zebranym na sali awers i rewers sztandaru, a następnie wraz z Chrzestnymi przekazał Pocztowi Sztandarowemu. Poczet Sztandarowy pozostał na scenie podczas oficjalnej części uroczystości.

Na awersie sztandaru przedstawiono herb Województwa Mazowieckiego, który stanowi nieodzowny element z punktu widzenia spółki WKD, jako podmiotu terytorialnie i organizacyjnie związanego z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Herb Województwa Mazowieckiego przedstawiający w polu czerwonym białego orła, o dziobie i szponach żółtych, został usytuowany na tle barwy niebieskiej, odpowiadającej barwie spółki WKD oraz w okrągłej obwódce z napisem: „WARSZAWSKA KOLEJ DOJAZDOWA – DLA ROZWOJU MAZOWSZA” (zobacz awers sztandaru). Rewers sztandaru przedstawia wizerunek św. Katarzyny Aleksandryjskiej, za którą rozmieszczono cztery pojazdy kolejowe trzech typów taboru eksploatowanego na linii WKD w roku ufundowania sztandaru, tj. w roku 2018. W górnej części rewersu zawarto logo spółki WKD, nazwę podmiotu fundującego sztandar oraz rok ufundowania, natomiast w dolnej części rewersu użyto logo Województwa Mazowieckiego: „Mazowsze. serce Polski”. Całość grafiki zamieszczonej na rewersie sztandaru została przedstawiona na tle barwy srebrnej (zobacz rewers sztandaru).

Po ceremonii nadania i poświęcenia sztandaru głos zabrał Prezes Zarządu WKD, Michał Panfil. Przybliżył zgromadzonym rys historyczny EKD/WKD, w tym okoliczności powstania i rozwój, aż po współczesność. Nakreślił również plany na najbliższą przyszłość – Gwarancje udzielane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego jako właściciela większości udziałów spółki WKD pozwoliły na podjęcie szeregu działań inwestycyjnych na znacznie szerszą skalę, kluczowych dla jej dalszego funkcjonowania. Poza inwestycjami w nowy tabor oraz w infrastrukturę kolejową, spółka WKD poprzez ścisłą współpracę z Samorządem Województwa Mazowieckiego, będzie dążyć do osiągnięcia jak najmocniejszej pozycji na rynku kolejowych przewozów pasażerskich w aglomeracji warszawskiej – podsumował Prezes Michał Panfil.

Następnie głos zabrał Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik – W ramach obchodzonych jubileuszy chcielibyśmy podziękować wszystkim tym, którzy na przestrzeni minionych swoją ciężką pracą lat przyczynili się do rozwoju spółki WKD, naszego kraju oraz województwa mazowieckiego. Decyzja o usamorządowieniu kolei WKD podjęta przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz samorządy położone wzdłuż trasy kolejki była dobrą decyzją i miała sens. Widać to po efektach. Wspólnymi siłami stworzyliśmy świetnie prosperujące przedsiębiorstwo – od organów zarządzających po wszystkich pracowników. Łącząc siły wszyscy jesteśmy twórcami tego sukcesu. Realizowane od wielu lat przez WKD przedsięwzięcia zmierzają do całkowitej modernizacji systemu komunikacji transportu szynowego na linii Warszawa – Grodzisk Mazowiecki. W rezultacie podjętych działań poprawiła się komunikacja we wszystkich gminach zlokalizowanych w południowo-zachodnim paśmie aglomeracji warszawskiej, przez które przebiega linia WKD. Dzięki temu podróżni mogą przemieszczać się szybko i bezpiecznie. Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie tego południowo-zachodniego pasma bez „wukadki”. Dzisiaj dziękujemy również w imieniu 8 milionów pasażerów przewożonych w ciągu roku.Mamy nadzieję, że podejmowane w ostatnich latach działania modernizacyjne i naprawcze poprawiają sytuację w przewozach regionalnych nie tylko z punktu widzenia pasażerów, ale także pracowników transportu, wpływając na bezpieczeństwo i komfort ich pracy. W najbliższej przyszłości zamierzamy wykorzystać WKD do nowych wyzwań – podsumował Marszałek Adam Struzik.

W imieniu Andrzeja Bittela, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury głos zabrał Dyrektor Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury, Tomasz Buczyński – Od początku działalności przedsiębiorstwa szczególną uwagę kładziono na kwestie związane z bezpieczeństwem i komfortem przewożonych pasażerów, co nie zmieniło się do dziś. Dzięki modernizacji WKD jest przewoźnikiem nowoczesnym i przyjaznym dla pasażera. Stało się tak dzięki znaczącemu udziałowi samorządu. Składam podziękowanie dla kolejarzy, którzy przez lata, wypełniając swoją misję czy życiowe pasje, z zaangażowaniem i determinacją budowali wizerunek i markę spółki. Jestem przekonany, że Wasi pasażerowie doceniają wysiłek i dają wyrazy zadowolenia i satysfakcji ze świadczonych usług – zaznaczył w imieniu Ministra Dyrektor Tomasz Buczyński.

Następnie głos zabrał Wicewojewoda Mazowiecki, Artur Standowicz, który podkreślił, że WKD w codziennej pracy, w centrum uwagi zawsze stawia dobro pasażera – Jest to wyraz i przejaw wielkiej odpowiedzialności społecznej. Profesjonalizm i zaangażowanie w rozwój spółki, jak i regionu Mazowsza jest czynnikiem, który w znakomity sposób pokazuje, jak ważna jest wspólna praca na rzecz rozwoju jak najlepszej i najsprawniejszej komunikacji. Bez tego podejścia nie byłoby sukcesu, jaki dziś możemy obserwować. Dobra komunikacja to szansa dla rozwoju szeregu innych obszarów i sektorów – podsumował Wojewoda Artur Standowicz.

Prezydent Miasta Pruszkowa, Jan Starzyński podkreślił kluczowe znaczenie kolei WKD dla rozwoju miasta i otaczających go obszarów – Od 1927 roku EKD/WKD jest nieodłącznym elementem Pruszkowa zapewniającym niezawodną, niemal nieprzerwaną komunikację. Kolejka dała początek rozwoju osadnictwa okolicznych terenów. Startując w 1927 roku EKD bardzo wówczas wyprzedzała PKP. Dziś jako nowoczesny przewoźnik staje w szeregu największych sprzymierzeńców rozwoju miasta Pruszkowa. Wyrażam radość, że zasłużona kolejka cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem pasażerów – jako szybki, nowoczesny, niezawodny i ekologiczny środek transportu – zaznaczył Prezydent Jan Starzyński.

Następnie głos zabrał Prezes Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych, Członek Zarządu Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o., Dariusz Grajda – Szukajmy tego, co nas łączy, by razem budować przyszłość. Kolej łączy. „Wukadka” jako członek ZSPK ma wielu dobrych przyjaciół w postaci szeregu dynamicznie rozwijających się samorządowych spółek kolejowych. Spółki samorządowe przez ostatnie 10 lat odcisnęły znaczące piętno na rosnącej jakości usług dla podróżnych. Początkowo jako małe organizmy, potrafiły bardzo szybko zaadaptować się do zmieniających się realiów. Tym samym wizerunek kolei wciąż jest budowany jako pozytywny. 90 lat to piękny wiek, mam nadzieję, że wszystkie spółki samorządowe będą w stanie doczekać również takiego jubileuszu – podsumował Prezes Dariusz Grajda.

Zaprezentowany został również materiał filmowy o Warszawskiej Kolei Dojazdowej, ukazujący sposób, w jaki rozwinęła się linia kolei elektrycznej Warszawa – Grodzisk Mazowiecki oraz jej najbliższe otoczenie na przestrzeni 90 lat. Przedstawiono zadania, jakie zostały wykonane przez wszystkich ludzi zaangażowanych w ten rozwój.

Każda firma, w tym także Warszawska Kolej Dojazdowa to nie tylko pociągi czy infrastruktura. O sile podmiotu stanowią przede wszystkim ludzie – pracownicy WKD. Oprócz nich na szacunek zasługują również wszystkie te osoby, które nie będąc pracownikami WKD, mają bezpośredni wpływ na możliwość kształtowania wizji i kierunków dla jej funkcjonowania i rozwoju. Z okazji jubileuszu najbardziej zasłużeni pracownicy, a także osoby zaangażowane we współpracę oraz współdecydujące o WKD, wyróżnieni zostali odznaczeniami państwowymi, samorządowymi i ustanowionymi przez Spółkę.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego, wręczono odznaczenia państwowe. Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach na mocy Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2017 r., za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywania obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalami Złotym i Brązowym za długotetnią służbę odznaczono trzech pracowników spółki Warszawska Kolej Dojazdowa. Odznaczenia państwowe wręczył Wojewoda Mazowiecki, Artur Standowicz.

Następnie odbyło się uroczyste nadanie Warszawskiej Kolei Dojazdowej Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” – najwyższego odznaczenia przyznawanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Odznaka Honorowa została przyznana WKD przez Sejmik Województwa Mazowieckiego na wniosek Marszałka Województwa Mazowieckiego w uznaniu zaangażowania, rzetelności w realizacji misji, jaką jest świadczenie na najwyższym poziomie przewozów pasażerskich na terenie aglomeracji warszawskiej oraz w uznaniu jakości świadczonych usług. Realizowane od wielu lat przez WKD przedsięwzięcia zmierzają do całkowitej modernizacji systemu komunikacji transportu szynowego na linii Warszawa – Grodzisk Mazowiecki. W efekcie podjętych działań poprawiła się komunikacja we wszystkich gminach zlokalizowanych w południowo-zachodnim paśmie aglomeracji warszawskiej, przez które przebiega linia WKD. Dzięki temu podróżni mogą przemieszczać się szybko i bezpiecznie.

Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” dla Warszawskiej Kolei Dojazdowej wręczył Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik. Symboliczny akt nadania odznaczenia odbył się w formie udekorowania poświęconego nowego sztandaru WKD. Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Mazowsza” została przyznana WKD w uznaniu zaangażowania, rzetelności w realizacji misji, jaką jest świadczenie na najwyższym poziomie przewozów pasażerskich na terenie aglomeracji warszawskiej oraz w uznaniu jakości świadczonych usług.

Sejmik Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu w dniu 27 lutego br. nadał Warszawskiej Kolei Dojazdowej Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza”. Dziś uczestniczymy w wyjątkowej uroczystości, 90-lecia funkcjonowania wyjątkowego przedsiębiorstwa, które pod różnymi nazwami i różnymi uwarunkowaniami zewnętrznymi nieprzerwanie od lat 20. XX wieku wypełnia swoją misję. To pionierskie przedsięwzięcie zostało niezmiernie szybko zrealizowane. WKD pełni unikalną rolę miastotwórczą i kulturotwórczą dla kraju i dla Mazwosza. Spełnia rolę budowania tożsamości i patriotyzmu, mającego olbrzymie znaczenie w czasie II wojny światowej. Cieszymy się bardzo, że Samorząd Województwa Mazowieckiego ma unikalną szansę współtworzyć tak wspaniałą i bogatą historię tego przedsiębiorstwa – powiedział Ludwik Rakowski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Uhonorowano również osoby, które w sposób szczególny zaznaczyły swój wkład na rzecz rozwoju Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Dla podkreślenia wielkiego znaczenia takich osób ustanowiony został Medal „Zasłużony dla WKD”. W uznaniu wybitnych zasług na rzecz rozwoju spółki, Zarząd WKD uhonorował Marszałka Województwa Mazowieckiego, Pana Adama Struzika, Złotym Medalem „Zasłużony dla WKD”, podkreślając wielką wrażliwość gospodarza Mazowsza na sprawy związane z kolejnictwem. Medale „Zasłużony dla WKD” odebrało następnie 10 uhonorowanych osób – przedstawicieli władz i urzędów państwowych, samorządowych, organów zarządzających spółką i pracowników spółki WKD, w tym m.in.: Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Wiesław Raboszuk; Sekretarz Województwa – Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (UMWM), Waldemar Kuliński; Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji UMWM, Tomasz Rosłonek; Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury UMWM, Katarzyna Wieczorek oraz Prezydent Miasta Pruszkowa, Jan Starzyński.

Miarą sukcesu Warszawskiej Kolei Dojazdowej jest również bezinteresowna pomoc udzielana przez wielu życzliwych ludzi, którzy poświęcają swoją energię na wspieranie działań spółki oraz ich publiczne popularyzowanie, wpływające na jej pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym i ponadlokalnym. Dziękując za powyższe Zarząd Spółki wręczył odznakę „Przyjaciel WKD” przedstawicielom władz samorządowych, organów zarządzających spółką oraz organizatorów i przewoźników kolejowego transportu zbiorowego. Odznakę otrzymali m.in.: Skarbnik Województwa Mazowieckiego, Marek Miesztalski; Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów UMWM, a zarazem Członek Rady Nadzorczej WKD, Małgorzata Więckowska oraz Prezes Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych, Członek Zarządu spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o., Dariusz Grajda.

Uroczystość związana z trzema znamiennymi jubileuszami była również okazją do przyznania specjalnych wyróżnień przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika. W podziękowaniu za zaangażowanie oraz sumienną i efektywną pracę na rzecz spółki WKD, Dyplom Uznania Marszałka Województwa Mazowieckiego otrzymali Członkowie Zarządu WKD, Członkowie Rady Nadzorczej WKD oraz pracownicy spółki WKD. Przyznane wyróżnienia uhonorowanym osobom wręczyli: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik oraz Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Wiesław Raboszuk.

Pracownicy spółki WKD otrzymali również wyróżnienia od Rady Nadzorczej WKD oraz od Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki, które wręczyli odpowiednio: Przewodniczący Rady Nadzorczej WKD, Mariusz Frankowski oraz Zastępca Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki, Piotr Galiński.

Po zakończeniu części związanej z odznaczeniami i wyróżnieniami, uroczystość uświetnił okolicznościowy występ Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

Wszystkim osobom uhonorowanym odznaczeniami i wyróżnieniami serdecznie gratulujemy, składając jednocześnie podziękowania dla wszystkich jednostek i instytucji odpowiedzialnych za ich przyznanie, doceniających zaangażowanie i wkład pracy na rzecz rozwoju Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Przyznane wyróżnienia będą bodźcem do dalszych intensywnych działań oraz jeszcze ofiarniejszej, bardziej odpowiedzialnej i zgodnej z tradycjami kolejowymi służby na rzecz organizacji w celu realizacji sprawnej, bezpiecznej i o najwyższej jakości usługi przewozowej.

Honorowanie biletów KM i WKD w okresie od 11 – 18.03.2018 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z zamknięciem toru nr 3 na linii średnicowej podmiejskiej w okresie 11 – 18 marca 2018 r., na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Śródmieście (w obu kierunkach), w pociągach uruchamianych przez:

  1. KM – honorowane będą wszystkie ważne bilety WKD, w tym również bilety pracownicze;
  2. WKD – honorowane będą wszystkie ważne bilety KM.

Bilet jednorazowy WKD skasowany w pociągu WKD będzie ważny na dalszy przejazd pociągiem KM wyłącznie w strefie czasowej określonej na bilecie, pod warunkiem zachowania czasu ważności strefy czasowej zawartej na bilecie.

Podróżny zamierzający odbyć przejazd pociągiem KM, a posiadający nie skasowany bilet jednorazowy WKD, zobowiązany będzie wejść do pociągu KM pierwszymi drzwiami (licząc od czoła pociągu) i zgłosić się do kierownika pociągu w celu zalegalizowania biletu.

Zwrotów należności za całkowicie lub częściowo nie wykorzystane bilety, dokonuje się na zasadach obowiązujących u przewoźnika u którego bilet został zakupiony.

W przypadku ujawnienia w pociągu:

  1. KM podróżnego z nieważnym (w tym nie skasowanym) biletem jednorazowym WKD, windykacja należności z tytułu przejazdu pociągiem KM, dokonywana jest przez KM, na zasadach obowiązujących w KM;
  2. WKD podróżnego z nieważnym biletem KM, windykacja należności z tytułu przejazdu pociągiem WKD, dokonywana jest przez WKD na zasadach obowiązujących w WKD.

Prace serwisowe na stacji Warszawa Śródmieście WKD

Warszawska Kolej Dojazdowa informuje, że w dniu 01.03.2018 r. (czwartek) w godzinach przedpołudniowych przeprowadzane będą prace serwisowe na stacji Warszawa Śródmieście WKD. Z uwagi na warunki pogodowe zdemontowany może zostać automat biletowy na ww. stacji. Prace powinny zakończyć się w ciągu kilku godzin.

Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Uwaga! Utrudnienia na linii WKD w dniu 19.02.2018 (ZAKOŃCZONE)

AKTUALIZACJA GODZ. 8:15

Ok. godz. 8:05 zasilanie urządzeń samoczynnej blokady liniowej zostało przywrócone. Ruch na odcinku Warszawa Raków - Warszawa Zachodnia WKD może odbywać się prędkością rozkładową. Rozpoczęto przywracanie rozkładowej organizacji ruchu pociągów WKD. Przewidywane całkowite przywrócenie rozkładowej organizacji ruchu ok. godz. 8:30.


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z uszkodzeniem w dniu 19.02.2018 (poniedziałek) zasilania urządzeń samoczynnej blokady liniowej, ruch pociągów w obu kierunkach na odcinku Warszawa Raków - Warszawa Zachodnia WKD odbywa się z ograniczoną prędkością. W związku z powyższym mogą wystąpić opóźnienia pociągów WKD od 5 do 10 minut.

Za wszelkie utrudnienia w podróżowaniu serdecznie przepraszamy.