Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 18 maja) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

PRZEWOZY PASAŻERSKIE NA LINII WKD OKRESIE 10 MIESIĘCY 2019 ROKU

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. po raz kolejny może pochwalić się dobrymi wynikami przewozowymi.
W ciągu dziesięciu miesięcy 2019r. z przejazdów pociągami WKD skorzystało 7374 511 pasażerów, tj. o 184 854 osób więcej, niż w analogicznym okresie 2018r., co stanowi 2,57% wzrost.

Powyższe przedstawia n/z zestawienie.

Liczba przewiezionych pasażerów WKD w 2018r. oraz 2019r.

LICZBA PRZEWIEZIONYCH PASAŻERÓW

Wzrost liczby przewiezionych pasażerów na linii WKD to efekt rozbudowy oferty przewozowej o dodatkowe pociągi w porze szczytu komunikacyjnego w dni powszednie, który w połączeniu z wysoką niezawodnością kursowania pociągów WKD w zdecydowanym stopniu przyczynił się do osiągniętego rezultatu w przewozach pasażerskich.

Dodatkowo rozkład jazdy pociągów WKD niezmiennie zachowuje swoje mocne strony, takie jak wysoka częstotliwość i regularność odjazdów z poszczególnych stacji i przystanków osobowych. Oferta przewozowa WKD skonstruowana na bazie cyklicznego rozkładu jazdy, charakteryzującego się wyprawianiem pociągów
w poszczególnych relacjach w równych taktach oraz powtarzalnych przedziałach czasowych po upływie każdej godziny, pozwala na zapewnienie niezbędnych rezerw oraz niską podatność na zakłócenia i opóźnienia.

Na uzyskany wynik wpływ miała także bardzo wysoka punktualność pociągów WKD. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Urząd Transportu Kolejowego, w III kwartale 2019 roku spółka WKD była ponownie najpunktualniejszym przewoźnikiem pasażerskim w kraju, uzyskując bardzo wysoki – bo aż 99,61% wskaźnik punktualności.  

Nie bez znaczenia była modyfikacja oferty taryfowej i biletowej kierowanej do poszczególnych grup podróżnych.
W ostatnim czasie spółka WKD wprowadziła bezpłatny przewóz roweru w weekendy i święta, zniosła ograniczenia czasowe dla preferencyjnych przejazdów dla seniorów oraz wdrożyła nowe zasady podróżowania w ramach biletów miejskich na obszarze miast: Podkowy Leśnej i Pruszkowa, co przyczynia się do sukcesywnego wzrostu zainteresowania podróżami na linii WKD.

Istotne znaczenie ma też właściwa polityka marketingowa Spółki oraz przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczące modernizacji taboru kolejowego i zarządzanej infrastruktury.

Świętuj niepodległość z WuKaDką w dniu 11.11.2019 r.

Zachęcamy do celebrowania Święta Niepodległości z WuKaDką na antenie radia Bogoria. Tak ważną datę dla naszego kraju, warto obchodzić w sposób sympatyczny i radosny. Dlatego WKD przygotowała dla słuchaczy radia Bogoria upominki z okazji Święta Niepodległości, które będzie można otrzymać w dniu 11.11.2019 r.

Serdecznie zapraszamy do celebrowania Święta Niepodległości z WuKaDką na antenie radia Bogoria

Warszawska Kolej Dojazdowa upamiętnia osoby i miejsca związane z historią i rozwojem EKD/WKD

Uroczystość Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny to wspomnienie osób lub miejsc, z którymi czujemy się emocjonalnie związani, zarówno w wymiarze rodzinnym, osobistym, jak i w wymiarze zawodowym bądź dzielącym pasję do wspólnej idei. To upamiętnienie tych, którzy odeszli, pozostawiając po sobie świadectwo i przesłanie historyczne.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. we współpracy ze Stowarzyszeniem Klub Miłośników EKD/WKD podjęła inicjatywę związaną z upamiętnieniem osób zasłużonych dla historii i rozwoju przedsiębiorstwa EKD/WKD oraz obiektów związanych z historią EKD/WKD. W dniach poprzedzających Uroczystość Wszystkich Świętych, jak również w trakcie jej trwania, przedstawiciele spółki WKD i Stowarzyszenia, odwiedzili miejsca spoczynku osób zasłużonych, tj. twórców i pracowników przedsiębiorstwa, pasjonatów i miłosników historii EKD/WKD, jak również pracowników spółki WKD świadczących pracę w okresie obejmującym jej funkcjonowanie jako samodzielny podmiot gospodarczy – pozostawiając symboliczny znicz.

 WKD to kolej z historią. Początek listopada jest czasem zadumy i refleksji nad przemijaniem. Wspominamy osoby, które współtworzyły "Kolejkę", pamiętamy o naszych pracownikach oraz o bohaterach walczących w szeregach AK– powiedział Tomasz Tretter, Członek Zarządu WKD.

W ramach podjętej inicjatywy upamiętnione zostały trzy miejsca, związane z historią EKD/WKD oraz działaniami podejmowanymi w imieniu i na rzecz historii polskiego kolejnictwa. Znicze złożono pod tablicą upamiętniającą Kolejarzy EKD – Żołnierzy AK, zlokalizowaną przy rondzie u zbiegu ulic Okrężnej i Siennej w Grodzisku Mazowieckim, następnie pod tablicą upamiętniającą pracowników EKD, zamordowanych podczas wojny i okupacji 1939-1945, zlokalizowaną przy kościele pw. św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej oraz przy grobie Stanisława Wysockiego, projektanta Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, pochowanego na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Warszawska Kolej Dojazdowa współpracuje ze Strażą Ochrony Kolei na rzecz poprawy bezpieczeństwa

Warszawska Kolej Dojazdowa wśród podejmowanych działań związanych z zapewnieniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa na zarządzanej linii oraz w jej najbliższym otoczeniu, współpracuje ściśle z właściwymi służbami szczebla krajowego i regionalnego, mającymi za zadanie strzec porządku publicznego. Wśród służb odpowiedzialnych za zapewnienie ogólnego bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej znajduje się formacja mająca istotne znaczenie dla branży kolejowej. Formacją tą jest Straż Ochrony Kolei, która w 2018 roku obchodziła 100-lecie swojego istnienia, jako powołana na wzór wojskowy już tydzień po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wyspecjalizowana struktura, mająca skutecznie gwarantować bezpieczeństwo na obszarach kolejowych (początkowo pod nazwą Straż Kolejowa).

Spółka WKD korzysta z bogatej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa zdobytego przez Straż Ochrony Kolei w ciągu ponad 100 lat jej funkcjonowania. Obecnie współpraca koncentruje się m.in. w ramach Mazowieckiego Regionalnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa na Obszarach Kolejowych i w Pociągach, w skład którego wchodzą również przedstawiciele zarządców infrastruktury kolejowej, przewoźników kolejowych czy Policji. Spotkania Zespołu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał w siedzibie SOK. Niezależnie od powyższych narad, organizowane są także spotkania bilateralne, poświęcone konkretnym zagadnieniom, jak również umożliwiające przeprowadzenie kierunkowych wizji lokalnych w terenie pod kątem wypracowania zasad współdziałania pomiędzy zainteresowanymi stronami w sytuacji wystąpienia wydarzeń nadzwyczajnych na obszarach kolejowych i w pociągach.

W ramach współpracy dwustronnej, w siedzibie Warszawskiej Kolei Dojazdowej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Mazowieckiego Oddziału SOK, w którym udział wzięli m.in.: Prezes Zarządu WKD, I Zastępca Przewodniczącego Zespołu ds. bezpieczeństwa na obszarze kolejowym i w pociągach WKD, Naczelnik Dyspozytury WKD oraz Komendant Mazowieckiego Oddziału Straży Ochrony Kolei. Narada poświęcona została m.in. wymianie doświadczeń w zakresie przeciwdziałania dewastacjom pojazdów kolejowych poprzez malowanie graffiti. W trakcie spotkania funkcjonariusze SOK szczegółowo zapoznali się z zapleczem przeglądowo-utrzymaniowym dla taboru WKD.

– Kwestie bezpieczeństwa na zarządzanym obszarze oraz w pociągach są dla nas najwyższym priorytetem. W tym celu podejmujemy współpracę z różnymi podmiotami, na wielu polach. Dzięki prowadzonej ścisłej współpracy oraz wymianie doświadczeń m.in. ze Strażą Ochrony Kolei, będziemy w stanie zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa zarówno przewożonych pasażerów, jak i mienia kolejowego, mając na uwadze fakt, że bezpieczeństwo na obszarach kolejowych stanowi bardzo ważny element bezpieczeństwa krajowego – powiedział Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD.

Podejmowane przez spółkę WKD inicjatywy i działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa, zostały docenione również przez kierownictwo Straży Ochrony Kolei. Warszawska Kolej Dojazdowa została uhonorowana przez Komendanta Głównego SOK okolicznościowym emblematem ustanowionym z okazji 100-lecia funkcjonowania formacji. Przyznane wyróżnienie ma dla spółki szczególny wymiar ze względu na zachowywaną współcześnie przez Straż Ochrony Kolei mocną pozycję, jako formacji skutecznej, odpowiedzialnej i kompetentnej.

W ostatnim czasie Warszawska Kolej Dojazdowa otrzymała dwa wyróżnienia za działania podejmowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Za realizację i wdrożenie do użytkowania przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego zabudowę nowoczesnych i innowacyjnych urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (samoczynnego systemu ostrzegania) w obrębie kilkunastu przejazdów kolejowych linii WKD, spółka została nagrodzona w III edycji konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” (w jednej z kluczowych kategorii: „rozwiązanie techniczne”), organizowanego w 2018 roku przez Urząd Transportu Kolejowego. Spółka została również wyróżniona tytułem honorowym „Patron bezpiecznych dróg 2019”, przyznanym podczas zorganizowanego w siedzibie NOT w Warszawie ogólnopolskiego konwentu pt. „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”, którego inicjatorem była m.in. Fundacja „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych.

Wymienione wyróżnienia należy uznać za wyraz dostrzeżenia i uznania przez ekspertów oraz podmioty decyzyjne w branży kolejowej, szerokiego i kompleksowego zakresu działań podejmowanych przez WKD na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa na zarządzanej linii oraz w jej najbliższym otoczeniu.

Przewozy pasażerskie na linii WKD w okresie 9 miesięcy 2019 roku

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. w dalszym ciągu poprawia wyniki przewozowe, co potwierdzają zgromadzone dane za kolejny miesiąc bieżącego roku. W okresie od stycznia do września 2019 roku przejazdy pociągami WKD wybrało 6 544 682 pasażerów, tj. o 180 837 osób więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku, co oznacza wzrost o 2,84%.

Wyniki przewozowe za 9 miesięcy 2019 roku w porównaniu do 2018 roku przedstawia poniższe zestawienie.

Wzrost liczby pasażerów na linii WKD w ciągu 2019 roku to efekt rozbudowanej od grudnia 2018 roku oferty przewozowej o dodatkowe pociągi w porze szczytów komunikacyjnych w dni powszednie (uruchomienie dodatkowego,13. obiegu taboru). Zaproponowana oferta w ramach obowiązującego rozkładu jazdy w połączeniu z bardzo wysoką punktualnością i niezawodnością kursowania pociągów WKD, wynoszącą blisko 99,5% w zdecydowanym stopniu przyczyniła się do osiągniętego rezultatu w przewozach pasażerskich. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Urząd Transportu Kolejowego w ciągu pierwszego półrocza 2019 roku spółka WKD była najpunktualniejszym przewoźnikiem pasażerskim w kraju. W świetle danych zgromadzonych przez WKD za III kwartał, rezultat ten może być utrzymany również w kolejnym okresie.

Na uzyskany wynik wpływ miało uatrakcyjnienie oferty taryfowej i biletowej kierowanej do poszczególnych grup podróżnych. W ostatnim czasie spółka WKD wprowadziła bezpłatny przewóz roweru w weekendy i święta, zniosła ograniczenia czasowe dla preferencyjnych przejazdów dla seniorów oraz wdrożyła nowe zasady podróżowania w ramach biletów miejskich na obszarze miast: Podkowy Leśnej i Pruszkowa. Wszystkie wymienione elementy przyczyniają się do sukcesywnego wzrostu zainteresowania podróżami na linii WKD.

Rozkład jazdy pociągów w ramach oferty przewozowej WKD niezmiennie zachowuje swoje mocne strony, takie jak wysoka częstotliwość i regularność odjazdów z poszczególnych stacji i przystanków osobowych. Oferta przewozowa WKD skonstruowana na bazie cyklicznego rozkładu jazdy, charakteryzującego się wyprawianiem pociągów w poszczególnych relacjach w równych taktach oraz powtarzalnych przedziałach czasowych po upływie każdej godziny, pozwala na zapewnienie niezbędnych rezerw oraz niską podatność na zakłócenia i opóźnienia.

Istotne znaczenie ma również właściwa polityka marketingowa spółki oraz przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczące modernizacji taboru kolejowego i zarządzanej infrastruktury.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. serdecznie dziękując za regularne korzystanie z oferowanych usług życzy wszystkim dalszych szybkich, punktualnych i bezpiecznych podróży pociągami WKD. Bez Państwa taki wynik nie byłby możliwy do osiągnięcia!

Maszyniści WKD uhonorowani odznaką „Zasłużony dla transportu RP”

Zawód maszynisty na ziemiach polskich ma długą i bogatą, sięgającą połowy XIX w. historię. Jej początek datuje się na rok 1844, kiedy to Leon Miastowski, jako pierwszy maszynista na polskiej ziemi poprowadził parowóz Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Dokładnie sto lat temu, w 1919 roku, powstał pierwszy związek zawodowy maszynistów, zrzeszający pracowników tej grupy sektora kolejowego w staraniach i walce o godne warunki dla pełnienia odpowiedzialnej, a zarazem zaszczytnej służby, jak również w zakresie podnoszenia fachowej wiedzy swoich członków. Podejmowane na tej drodze inicjatywy miały kluczowe znaczenie dla rozwoju branży kolejowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z bezpieczeństwem.

Przypadający w bieżącym roku jubileusz 100-lecia Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce stał się okazją do ogłoszenia roku 1919 Rokiem Maszynisty. W poniedziałek, 21 października br. w Warszawie rozpoczęły się uroczystości związane z przypadającym jubileuszem. Podczas uroczystej gali w Teatrze Polskim odbyło się wręczenie honorowych odznaczeń dla najbardziej zasłużonych osób, które swoją wieloletnią pracą, poświęceniem, podejmowanymi działaniami i inicjatywami, a nierzadko także zgodnie z własnymi zainteresowaniami i pasjami przyczynili się do budowania mocnej pozycji i rozwoju polskiego kolejnictwa.

Uroczysta gala odbyła się z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych oraz instytucji państwowych, w tym. m.in. Ministra i Wiceministrów Infrastruktury, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej czy Państwowej Inspekcji Pracy.

Podczas wręczania odznaczeń wyrażono wielkie uznanie dla wszystkich maszynistów za ich trudną i niezwykle odpowiedzialną pracę. Podkreślono wielkie znaczenie kultywowanej od pokoleń tradycji oraz stawanie w obronie praw pracowniczych maszynistów, jak również w obornie polskiej kolei i wszystkich jej pracowników. Zwrócono wreszcie uwagę, że prowadzenie pociągu wymaga wyjątkowego skupienia, zaś specyfika i charakter pracy maszynisty to również konieczność stałej współpracy z pracownikami zatrudnionymi na wszystkich innych stanowiskach kolejowych. Potrzebne są do tego nie tylko odpowiednie predyspozycje, ale także dyscyplina, zaangażowanie oraz ciągłe doskonalenie umiejętności.

W nielicznym gronie niespełna 25 pracowników uhonorowanych odznaką „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej”, najwyższym polskim wyróżnieniem dla przedstawicieli branży transportowej, znaleźli się trzej maszyniści zatrudnieni w Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Byli to zarazem jedyni wyróżnieni tak wysokiej rangi odznaką honorową przedstawiciele reprezentujący kolejowe spółki samorządowe. Stanowi to wyraz uznania dla roli, jaką dzięki zatrudnionemu personelowi odgrywa w sektorze transportu kolejowego spółka WKD.

Odznaka honorowa „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej” stanowi polskie odznaczenie resortowe ustanowione 22 listopada 2000 roku przez Radę Ministrów jako zaszczytne honorowe wyróżnienie przeznaczone dla tych pracowników transportu, którzy szczególnie przyczynili się do osiągnięć i rozwoju tej dziedziny gospodarki narodowej.

Warszawską Kolej Dojazdową na uroczystości reprezentował Pan Michał Panfil, Prezes Zarządu spółki WKD, który został bardzo pozytywnie oceniony za podejmowane działania na rzecz rozwoju sektora kolejowego oraz kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym – w porozumieniu i ścisłej, konstruktywnej współpracy ze środowiskiem zrzeszającym przedstawicieli tego zawodu, w tym maszynistów.

Od dnia 26.10.2019 r. na p.o. Pruszków rozpoczną się prace malowania budynku poczekalni

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że od dnia 26.10.2019 r. (sobota) rozpoczną się prace malowania budynku poczekalni na p.o. Pruszków wraz z obłożeniem płytkami cokołu do wysokości 1 m. Przewidywany termin trwania prac - ok. 1 tygodnia.

Spółka zwraca się z uprzejmą prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności.

Za utrudnienia przepraszamy.

„Wukadka” uhonorowana tytułem „Patron bezpiecznych dróg”

Warszawska Kolej Dojazdowa została wyróżniona tytułem honorowym „Patron bezpiecznych dróg 2019”. Wyróżnienie zostało przyznane podczas zorganizowanego w siedzibie NOT w Warszawie ogólnopolskiego konwentu pt. „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”. W ramach wydarzenia, które zainagurowało cykl corocznych spotkań tematycznych o charakterze konferencji naukowych, odbyła się uroczysta gala uhonorowania wiodących i innowacyjnych firm tytułem i statuetką „Patron Bezpiecznych Dróg 2019”.

Wyróżnienie i statuetkę „Patron bezpiecznych dróg 2019” w imieniu spółki WKD odebrał Tomasz Tretter, Członek Zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Dziękując w imieniu całej załogi WKD za przyznany tytuł honorowy chciałbym podkreślić wielkie zaangażowanie, dbałość i troskę wykazywane na każdym kroku przez pracowników spółki, aby bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego i kolejowego było zapewnione w stopniu jak najwyższym. Przyznane wyróżnienie będzie dla nas stanowić dodatkowy impuls do jeszcze większej mobilizacji w zakresie konsekwentnego wdrażania działań pomagających tworzyć warunki do bezpiecznego przemieszczania się po drogach i torach kolejowych – powiedział Tomasz Tretter, Członek Zarządu WKD.

Inicjatorem i głównym organizatorem konwentu była Fundacja „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych, obchodząca w bieżącym roku jubileusz 15-lecia swojej działalności. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło szereg instytucji, od szczebla administracji centralnej, po jednostki samorządowe, instytucje naukowe oraz organizacje działające na rzecz rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami.

Warszawska Kolej Dojazdowa została uhonorowana za całokształt podejmowanych działań związanych z zapewnieniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa na zarządzanej linii oraz w jej najbliższym otoczeniu – ze szczególnym uwzględnieniem przejazdów kolejowo-drogowych. Zarządzana przez spółkę infrastruktura kolejowa posiadając liczne punkty styku z drogami kołowymi, po których poruszają się również uczestnicy ruchu rowerowego i pieszego, w znaczący sposób oddziaływuje na stan bezpieczeństwa ruchu na drogach, w tym szczególnie w pobliżu ich skrzyżowań z torowiskiem.

Podejmowane przez spółkę inicjatywy i decyzje ukierunkowane w szczególności na aspekty bezpieczeństwa, po raz kolejny zostały dostrzeżone i docenione. Jednym z kluczowych posunięć w tym zakresie była realizacja i wdrożenie do użytkowania przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego zabudowę nowoczesnych i innowacyjnych urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (samoczynnego systemu ostrzegania) w obrębie kilkunastu przejazdów kolejowych linii WKD.

Głównym celem projektu „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego” jest wsparcie procesu intensyfikacji nowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemu społecznego, związanego z nadmierną ilością i śmiertelnością wypadków drogowych, w tym na przejazdach kolejowych, tak aby mogły się one rozwinąć w konkretne rozwiązania, a na końcu przedsięwzięcia, które w trakcie testowania sprawdzą się najlepiej, zostały wdrożone.

Projekt związany z zabudową urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (samoczynnego systemu ostrzegania) na przejazdach kolejowych został już nagrodzony w III edycji konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” organizowanej w 2018 roku przez Urząd Transportu Kolejowego. Przyznaną spółce nagrodę w jednej z kluczowych kategorii: „rozwiązanie techniczne”, należy uznać za wyraz dostrzeżenia i uznania przez ekspertów oraz podmioty decyzyjne w branży kolejowej, szerokiego i kompleksowego zakresu działań podejmowanych przez WKD na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa na zarządzanej linii oraz w jej najbliższym otoczeniu.

Ruszyły prace nad nową Izbą Tradycji

Warszawska Kolej Dojazdowa podjęła współpracę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na rzecz ustanowienia nowej formuły funkcjonowania Izby Tradycji EKD/WKD. Nowa koncepcja obejmuje adaptację całości lub części budynku, w którym znajduje się Izba Tradycji EKD/WKD na cele edukacyjno-kulturalne promujące transport publiczny w znacznie szerszym zakresie, niż ma to miejsce obecnie – przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, w ramach realizacji projektu YOUMOBIL „Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego”.

W ramach realizacji powyższego projektu Partnerzy typują obiekty znajdujące się w obszarze bezpośredniego oddziaływania transportu publicznego, które można przeznaczyć bądź zaadaptować na cele edykacyjne i kulturalne. Obiektami mogą być opuszczone stacje kolejowe czy wycofany z eksploatacji tabor kolejowy, znajdujące się przy liniach kolejowych zapewniających dostęp do użytkowanej aktualnie pasażerskiej sieci transportowej. Obiekt, w którym znajduje się Izba Tradycji EKD/WKD, posiada bardzo dobrą lokalizację – znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie końcowej stacji kolei WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska. Wypełnia ponadto obecnie część zadań wpisujących się w planowane cele projektowe, zaś znaczącą ilość zwiedzających stanowią osoby w wieku przedszkolnym i szkolnym jako grupy zorganizowane. Brak odpowiednio przystosowanej powierzchni wystawienniczej, przeznaczonej również dla celów widowiskowo-edukacyjnych stanowi aktualnie istotne ograniczenie dla dalszego rozwoju oferty, uwzględniając możliwości wykorzystania współczesnych instrumentów promujących transport zbiorowy.

– WKD to kolej z bardzo bogatą historią, dlatego niezmiernie ważne jest dla nas dbanie o zachowanie w pamięci wszystkich istotnych informacji na temat ludzi tworzących kolejkę, czy anegdot i przedmiotów z nią związanych. WKD to również współczesne cele i wyzwania, przed którymi stawia nas rzeczywistość, a zatem m.in. zwiększanie atrakcyjności publicznego transportu zbiorowego, co chcemy uzyskać przy udziale zmienionej formuły naszej Izby Tradycji – powiedział Tomasz Tretter, Członek Zarządu WKD.

W spotkaniu po stronie interesariuszy projektu udział wzięli również pasjonaci historii, przedstawiciele Stowarzyszenia Klub Miłośników EKD/WKD oraz innych środowisk skupiających ekspertów z tematyki obejmującej historyczne bądź współczesne zagadnienia organizacji i funkcjonowania transportu zbiorowego.

Projekt CE1307 „YOUMOBIL” – „Promotion of the Mobility of Youth and Young Adults in rural areas through better access to European and national passenger transport networks(Promowanie mobilności wśród młodzieży i młodych dorosłych na obszarach wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskich i krajowych sieci transportu pasażerskiego), do którego przystąpiło Województwo Mazowieckie, to przedsięwzięcie zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Programu Interreg Central Europe 2014–2020. Bierze w nim udział 8 partnerów z 7 krajów Europy Centralnej. Projekt będzie realizowany do grudnia 2021 roku.

Upamiętnienie Kolejarzy EKD – Żołnierzy AK

Kolejarze EKD – Żołnierze AK zyskali w Grodzisku Mazowieckim miejsce, upamiętniające ich bohaterskie czyny i dziania podejmowane w okresie II wojny światowej. W piątek, 4 października br. punktualnie o godz. 14:00 odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej Kolejarzy EKD – Żołnierzy AK, na cześć których swoją nazwę otrzymało rondo u zbiegu ulic Okrężnej i Siennej.

Rondo im. Kolejarzy EKD – Żołnierzy Armii Krajowej poświęcono pamięci Dowódców Kompanii AK przy Elektrycznych Kolejach Dojazdowych w Grodzisku Mazowieckim i pracowników EKD zaangażowanych w działalność konspiracyjną w latach II wojny światowej (1939-1945). Nazwę dla nowego ronda uchwalili miejscy radni na wniosek złożony przez kombatantów zrzeszonych w kole AK Ośrodka „Osa”. Inicjatorem działań zmierzających do uhonorowania kolejarzy był Andrzej Jaroszewski, syn dowódcy III kompanii przy EKD, por. Stanisława Jaroszewskiego, ps. Szary.

W uroczystości obok wnioskodawców i przedstawicieli środowisk kombatanckich obecni byli Burmistrz Grodziska Mazowieckiego wraz z zastępcą, przedstawiciele Rady Miasta, Centrum Kultury, Zarządu spółki WKD oraz Zarządu Stowarzyszenia Klub Miłośników EKD/WKD.

– WKD jako najstarsza kolej elektryczna na ziemiach polskich to kolej z niezwykle bogatą historią, którą tworzą żywi ludzie. Kolej z historią to tworzący ją pracownicy, którzy pozostają niekwestionowanymi bohaterami tamtych tragicznych dla Polski wydarzeń – powiedział Tomasz Tretter, Członek Zarządu WKD.

Szczególnie chlubną kartę w historii polskiej walki podziemnej w okresie okupacji niemieckiej zapisali żołnierze Armii Krajowej zatrudnieni w Elektrycznych Kolejach Dojazdowych (ob. Warszawska Kolej Dojazdowa). Wkrótce po wybuchu wojny w gronie pracowników EKD zawiązały się pierwsze ośrodki ruchu oporu, które przerodziły się w komórki organizacyjne polskiego podziemia. Ostatecznie w EKD istniało jedno z najsilniejszych zgrupowań tajnej organizacji Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej w grodziskim Ośrodku „Gąbka”- „Osa”.

Kolejarze EKD zaprzysiężeni w AK odpowiadali za przerzut broni, odegrali także ważną rolę w pracach wywiadu, wykorzystując środki wewnętrznej łączności kolejowej. Personel kolejki niósł ratunek pasażerom, ostrzegając przed rewizjami i aresztowaniami, umożliwiając ucieczkę oraz wydając legitymacje kolejarskie, chroniące przed wywiezieniem na roboty przymusowe.

Po wybuchu Powstania Warszawskiego kolejarze zaangażowali się w pomoc ludności walczącej stolicy – dzięki podejmowanym przez nich akcjom znaczną grupę wysiedlonych udało się uratować przed osadzeniem w obozie przejściowym Dulag 121 w Pruszkowie oraz ewakuować do podwarszawskich miejscowości stołeczne szpitale.

Przystanek EKD przy ul. Okrężnej miał szczególne znaczenie w działalności konspiracyjnej AK na terenie Grodziska Maz., wykorzystywany m.in. przy transportach do Warszawy broni pochodzącej ze zrzutów na tajne placówki odbiorcze ulokowane w podgrodziskich wsiach.

W służbach liniowych Ośrodka AK „Gąbka” – „Osa” działali w randze dowódców pracownicy EKD:

  • por. Aleksander Ługowy ps. Niemojewski – dowódca I kompanii
  • por. Jan Majewski (nazwisko okupacyjne Rawiński) ps. Zbigniew, kpt. Henryk Prym ps. Zbigniew II
  • por. Włodzimierz Dziak ps. Rybnicki – dowódcy II kompanii
  • por. Stanisław Jaroszewski ps. Szary – dowódca III kompanii
  • por. Mieczysław Schabowicz ps. Zrąb, Stefan – dowódca IV kompanii