bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 08.01.2018 z powodu:
aktualizacja

Postępowanie kwalifikacyjne do Zarządu Spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

27.11.2017

Rada Nadzorcza Spółki „Warszawska Kolej Dojazdowa” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:

Członek Zarządu – Dyrektor ds. Handlowych

Kandydat na Członka Zarządu powinien spełniać następujące wymagania:

1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
4. spełniać inne niż wymienione w pkt. 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych,
a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych wynikających z art. 18 i 214 Kodeksu spółek handlowych, art. 27b ust. 3 ustawy o samorządzie województwa oraz z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności przez osoby pełniące funkcje publiczne;
5. korzystać z pełni praw publicznych,
6. posiadać pelną zdolność do czynności prawnych,
7. nie być karanym za przetepstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 586, art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych,
8. nie pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnionym w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
9. nie wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
10. nie być zatrudnionym przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
11. nie pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
12. nie prowadzić aktywności społecznej lub zarobkowej, która rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

Kandydaci na Członka Zarządu – Dyrektora ds. Handlowych powinni dodatkowo posiadać:
1. wiedzę o zakresie przedmiotu działalności Spółki,
2. znajomość zagadnień związnych z zarządzaniem i kierowaniem zespołem pracowników,
3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzglednieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego
4. wiedzę w zakresie szczegółowych zagadnień tematycznych dotyczących sprzedaży i marketingu, w szczególności analizy rynku i konkurencji oraz promocji i sprzedaży.

Zgłoszenia składane przez kandydatów powinny zawierać:
1) kwestionariusz osobowy (CV) ze zdjęciem,
2) odpis dyplomów potwierdzających wymagane wykształcenie,
3) świadectwa pracy lub oświadczenia o niezakończonych okresach pracy potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe,
4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 586, art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych wystawioną nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania zgłoszeń do konkursu,
5) oświadczenie o:
a) korzystaniu z pełni praw publicznych,
b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
c) niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa albo orzeczenia właściwego organu lub sądu, ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
d) nietoczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 586, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych,
e) braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na stanowisku Członka Zarządu,
f) niepełnieniu funkcji społecznego współpracownika albo braku zatrudnienia w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub braku świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
g) niewchodzieniu w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
h) braku zatrudnienia przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub braku świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
i) braku pełnienia funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
j) nieprowadzenu aktywności społecznej lub zarobkowej, która rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki,
k) zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki,
l) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 922 ze zm.),
m) złożeniu właściwemu organowi oświadczenia lustracyjnego lub informacji o wcześniejszym złożeniu oświadczenia lustracyjnego (w przypadku osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972r.),
6) inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie i osiągnięcia zawodowe (np. dyplom ukończenia studiów podyplomowych, certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych, zaświadczenia o ukończeniu kursów lub szkoleń oraz o otrzymanych nagrodach lub wyróżnieniach itp.).

Pisemne zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego należy składać w terminie do dnia 11 grudnia 2017 r. do godz. 12.00 bezpośrednio w siedzibie Spółki w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Stefana Batorego 23, w Sekretariacie Spółki. Zgłoszenia składa się w zaklejonej, niepodpisanej kopercie z napisem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członek Zarządu – Dyrektor ds. Handlowych Spółki „Warszawska Kolej Dojazdowa” sp. z o.o.”.

Informacje dodatkowe:
• Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać ze strony internetowej Spółki www.wkd.com.pl.
(w zakładce BIP)
• Otwarcie kopert (zgłoszeń) nastąpi w dniu 11 grudnia 2017 r.
• Zgłoszenia złożone po wymienionym terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
• Decyzję o dopuszczeniu poszczególnych kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego podejmuje Rada Nadzorcza. Kandydaci niespełniający wymogów określonych w ogłoszeniu nie biorą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Kandydaci zostaną powiadomieni o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wynikach postępowania zgodnie z danymi wskazanymi w CV.
• Postępowanie obejmuje rozmowę kwalifikacyjną, ocenę koncepcji zarządzania Spółki przedstawionej podczas rozmowy kwalifikacyjnej, ocenę kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz ostateczną ocenę kandydatów i ustalenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.
• Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
• Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wyłaniania kandydatów oraz ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnychi finansowych. Zgłaszający zostaną o tym powiadomieni pisemnie.
• Spółka nie zwraca kosztów poniesionych przez kandydatów.

Opublikował: WKD sp. z o.o.
Publikacja dnia: 27.11.2017

Dokument oglądany razy: 1555
« inne aktualności