Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Projektu nr KIK/22 "Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej"; termin składania ofert do dnia 23 września 2016 r. do godz. 10:00; Uwaga! Termin składania ofert został przedłużony do dnia 27 września 2016 r. do godz. 10:00; Aktualizowano dnia 21.10.2016 r. Udzielenie zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2.1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR 1

Załącznik nr 2.2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR 2

Załącznik nr 2.3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR 3

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5.1 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług (DOTYCZY CZĘŚCI NR 1)

Załącznik nr 5.2 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług (DOTYCZY CZĘŚCI NR 2)

Załącznik nr 5.3 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług (DOTYCZY CZĘŚCI NR 3)

Załącznik nr 6 do SIWZ - Informacja dotycząca podwykonawców

Załącznik nr 7.1 do SIWZ - Wzór umowy (DOTYCZY CZĘŚCI NR 1)

Załącznik nr 7.2 do SIWZ - Wzór umowy (DOTYCZY CZĘŚCI NR 2)

Załącznik nr 7.3 do SIWZ - Wzór umowy (DOTYCZY CZĘŚCI NR 3)

załącznik nr 8 do SIWZ - Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej

 

 


 

19.09.2016 r.

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Zmodyfikowany Załącznik nr 2.1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia - CZĘŚĆ NR 1

 


 

20.09.2016 r.

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert!

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 27.09.2016 r. do godz. 10:00

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

SIWZ po modyfikacji

Zmodyfikowany Załącznik nr 7.1 do SIWZ - Wzór umowy (DOTYCZY CZĘŚCI NR 1)

Zmodyfikowany Załącznik nr 7.2 do SIWZ - Wzór umowy (DOTYCZY CZĘŚCI NR 2)

Zmodyfikowany Załącznik nr 7.3 do SIWZ - Wzór umowy (DOTYCZY CZĘŚCI NR 3)

 


 

 21.09.2016 r.

Wyjaśnienia do treści SIWZ

 


 

27.09.2016 r.

Informacja z otwarcia ofert

 


 

 

14.10.2016 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

21.10.2016 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia