Zamówienie sektorowe na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pod nazwą: "Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD - poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego". Termin składania ofert do dnia 8 grudnia 2016 r. do godz. 10:00. Wybór oferty w dniu 4.01.2017 r.

 Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 

Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - Załącznik nr 3

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 4

Wykaz usług - Załącznik nr 5

Wykaz osób - Załącznik nr 6

Oświadczenie o grupie kapitałowej - Załącznik nr 7 

Wzór umowy wraz z projektem załączników - Załącznik nr 8 

Mapa lokalizacji projektu - Załącznik nr 9 

 


 

23.11.2016 r. Pytania i odpowiedzi do SIWZ 

Treść zapytań wraz z odpowiedziami 

 


 

08.12.2016r.

Informacja z otwarcia ofert

 


 04.01.2017 r. Wybór oferty

Informacja o wyborze oferty