Zaproszenie do ankiety

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i mienia warszawskiej kolei dojazdowej sp. z o.o. na okres 24 miesięcy. Termin składania ofert do dnia 09 listopada 2017 r. godz. 10:00; uwaga! zmiana terminu składania i otwarcia ofert! Termin składania ofert przedłużony do dnia 14 listopada 2017 r. do godz. 10:00; aktualizowano dnia 14.11.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

Załącznik nr 2.1. do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia na Część I

Załącznik nr 2.2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia na Część II

Załącznik nr 2.3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia na Część III

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5.1 do SIWZ - Wzór umowy dla Części I zamówienia

Załącznik nr 5.2 do SIWZ - Wzór umowy dla Części II zamówienia

Załącznik nr 5.3 do SIWZ - Wzór umowy dla Części III zamówienia

Załącznik nr 6 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 do SIWZ - Informacja dotycząca podwykonawców

Załącznik nr 8 do SIWZ - Schemat rozmieszczenia taboru na torach postojowych WKD

Załącznik nr 9 do SIWZ - Schemat linii WKD

 


 

07.11.2017 r.

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!

Termin składania ofert - 14 listopada 2017 r. do godz. 10;00

Termin otwarcia ofert - 14 listopada 2017 r. godz. 10:30

Zawiadomienie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

 


 

09.11.2017 r.

Wyjaśnienia do treści SIWZ


 

14.11.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert