dostawa stacjonarnych terminali kasowych z oprogramowaniem przeznaczonym do sprzedaży biletów kolejowych wraz z wdrożeniem i usługą wsparcia i utrzymania systemu sprzedaży. termin składania ofert do dnia 15 czerwca 2018 r. do godz. 10:00; UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert!; Aktualizowano dnia 21.06.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 1.1 do SIWZ - Formularz cenowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. przesłanek do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ - Doświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 do SIWZ - Informacja dot. podwykonawców

 


 

12.06.2018 r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

 


 

13.06.2018 r.

UWAGA!

Termin składania ofert został zmieniony na dzień 21 czerwca 2018 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert został zmieniony na dzień 21 czerwca 2018 r. o godz. 10:30

Zawiadomienie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

 


 

 

18.06.2018 r.

Wyjaśnienia do treści SIWZ

 


 

19.06.2018 r.

UWAGA!

Termin składania ofert został zmieniony na dzień 28 czerwca 2018 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert został zmieniony na dzień 28 czerwca 2018 r o godz. 10:30

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Zmodyfikowany Załącznik nr 5 do SIWZ ("Doświadczenie Wykonawcy")21.06.2018 r.

Wyjaśnienia do treści SIWZ