UWAGA! UTRUDNIENIA NA LINII WKD. SZCZEGÓŁY W AKTUALNOŚCIACH (ZAKOŃCZONE)

Podsumowanie inwestycji w infrastrukturę kolejową WKD zrealizowanych w ciągu 2017 roku

Zakończyły się kluczowe przedsięwzięcia związane z modernizacją infrastruktury kolejowej WKD, zaplanowane na rok 2017. Modernizacja mostu oraz kompleksowa naprawa toru na szlaku pomiędzy Komorowem i Podkową Leśną zostały zrealizowane w terminie, w związku z czym od początku sierpnia podróżni mogą korzystać z pełnej oferty przewozowej na linii WKD. Celem podjętych działań jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania na zarządzanych liniach kolejowych, zgodnie z założeniami przyjętymi w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego. W dniu 04.08.2017 w siedzibie spółki WKD odbyło się spotkanie podsumowujące zrealizowane inwestycje, w którym udział wzięli m.in. przedstawiciele wspólników spółki WKD, Zarząd WKD, naczelnicy i pracownicy WKD bezpośrednio nadzorujący prace oraz przedstawiciele Wykonawców.

WKD konsekwentnie od 2009 r. prowadzi kompleksowe naprawy torowiska oraz obiektów inżynieryjnych. Z końcem lipca WKD zakończyła dwie inwestycje zaplanowane na ten rok. Obydwa przedsięwzięcia dotyczyły szlaku Komorów – Podkowa Leśna Główna, a zatem linii kolejowej nr 47. Pierwszym była modernizacja mostu na rzece Zimna Woda (w km 20,508) zlokalizowanego na odcinku Nowa Wieś Warszawska – Kanie Helenowskie (dwa kierunki). Drugim – kompleksowa naprawa toru nr 2 (tor prawy w kierunku Warszawy) na długości ok. 7 km.

Spotkanie otworzył Pan Michał Panfil, p.o. Prezesa Zarządu spółki WKD, który podsumował przeprowadzone inwestycje, zwracając uwagę na sprostanie podjętemu wyzwaniu, jednocześnie zobowiązując obydwu Wykonawców do dochowania wszelkiej staranności i terminowości w ramach pozostających do zrealizowania prac wykończeniowych i porządkowych – Dzięki wykonanym inwestycjom w infrastrukturę kolejową mamy na co najmniej kilkanaście najbliższych lat zapewnione dobre warunki dla niezakłóconej i właściwej realizacji rozkładu jazdy pociągów – podkreślił Prezes Michał Panfil.

Pierwszą z umów, obejmującą przeprowadzenie modernizacji mostu zawarto w dniu 27 kwietnia br. Jej wartość wyniosła 1 476 084,67 zł brutto. Prace zostały podzielone na kilka etapów, z których najistotniejsze były fazy wymagające wprowadzenia specjalnej organizacji ruchu pociągów, wspomaganych przez zastępczą komunikację autobusową. Inwestycja wymagała całodobowego zamknięcia dla ruchu pociągów toru nr 1 (tor prawy w kierunku od Warszawy do Grodziska Mazowieckiego), a następnie toru nr 2 (tor prawy w kierunku Warszawy). Organizacja ruchu związana z modernizacją mostu obowiązywała od 1 czerwca do 31 lipca br.

Chciałbym podkreślić fakt, że inwestycja została bardzo dobrze przygotowana przez Zamawiającego, zaś realizacja charakteryzowała się niezwykle dobrą współpracą obu stron – powiedział Pan Adam Bartczuk, Prezes Zarządu DURA Sp. z o.o., Wykonawcy modernizacji mostu – Zbliża nas to do japońskiego modelu, w którym 80% czasu i sił poświęca się na przygotowanie inwestycji, a pozostałe 20% na realizację. Wykonujemy bardzo dużo inwestycji o podobnym jak w WKD zakresie i rzadko spotyka się tak dobre przygotowanie przedsięwzięcia.

Drugą z umów, na wykonanie kompleksowej naprawy toru nr 2 zawarto w dniu 30 maja br. Całkowita wartość prac w ramach tej umowy wyniosła 7 162 356,42 zł brutto. Prace trwały równolegle z drugim etapem modernizacji mostu, czyli od 1 do 31 lipca br. Naprawa oprócz odcinków szlakowych objęła również tory w obrębie stacji Komorów i Podkowa Leśna Główna.

Ze swojej strony również chciałbym zwrócić uwagę na bardzo dobre przygotowanie i realizację inwestycji – podkreslił Pan Stanisław Dąbkowski, Pełnomocnik Konsorcjum Firm: Domost Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) i KB Plus Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum), Wykonawcy kompleksowej naprawy toru nr 2 – Chcielibyśmy móc realizować na WKD więcej tego typu inwestycji.

Wszystkie przeprowadzone działania modernizacyjne, wymagające wprowadzenia specjalnej organizacji ruchu pociągów oraz zastępczej komunikacji autobusowej zostały wykonane terminowo, zgodnie z przewidzianymi harmonogramami. Prowadzone były również przy czynnym ruchu pociągów oraz z założeniem odpowiedniego wyprzedzenia czasowego względem planowanej modernizacji równoległej do WKD linii kolejowej nr 447 na odcinku pomiędzy Warszawą i Grodziskiem Mazowieckim. Odpowiednia koordynacja działań w ramach współpracy WKD z wykonawcami umożliwiła planowe i bez jakichkolwiek ograniczeń wznowienie ruchu kolejowego na całym odcinku z dniem 01 sierpnia br.

Modernizacja mostu, przeprowadzona w okresie od 01 czerwca do 31 lipca br. obejmowała następujący zakres prac:

 1. Wykonanie wykopów dla celów fundamentowania wraz z zabezpieczeniem ścianami szczelnymi.
 2. Wykonanie tymczasowej konstrukcji odciążającej i zabezpieczającej czynny tor na obiekcie na czas robót.
 3. Wykonanie zbrojenia i betonowanie konstrukcji dla głównej płyty mostu w części usytuowanej pod torem nr 1 i nr 2.
 4. Betonowanie płyt przejściowych konstrukcji mostu oraz podpór na przyczółkach w torze nr 1 i nr 2.
 5. Wykonanie dylatacji i szczelin dylatacyjnych.
 6. Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych chodników i balustrad.
 7. Rozbiórka nawierzchni torowej na obiekcie (szyny na podkładach wraz z podsypką z tłucznia).
 8. Rozbiórka konstrukcji żelbetowych i betonowych na części mostu usytuowanej w torze nr 1 i nr 2.
 9. Nasunięcie gotowej konstrukcji płyty głównej mostu w ciągu toru nr 1 i nr 2.
 10. Odbudowanie toru kolejowego w ciągu toru nr 1 i nr 2 (nawierzchnia z szyn na podkładach betonowych wraz z podsypką z tłucznia).
 11. Umocnienie brzegów i dna rzeki oraz skarp płytami ażurowymi.
 12. Próbne obciążenie statyczne obiektu warunkujące dopuszczenie do eksploatacji.

Kompleksowa naprawa toru nr 2, przeprowadzona w okresie od 01 lipca do 31 lipca br. obejmowała następujący zakres prac:

 1. Wymiana nawierzchni torowej w torze nr 2 w km od 17,870 do 25,116
 2. Mechaniczne ścięcie ław torowiska
 3. Mechaniczne oczyszczenie podsypki tłuczniowej
 4. Renowacja rowu odwadniającego
 5. Wykonanie nowego odwodnienia przejazdów kolejowych
 6. Regulacja toru w planie i profilu

Całkowita wartość zrealizowanych prac na podstawie zawartych umów wynosi 8 638 441,09 zł brutto. Inwestycje zostały sfinansowane ze środków własnych spółki WKD, dla których zabezpieczenie stanowi zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowa ramowa o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich.

Zrealizowane inwestycje stanowią kontynuację robót w zakresie naprawy i modernizacji infrastruktury kolejowej, wdrażanych na przestrzeni ostatnich lat – powiedziała Pani Jolanta Dałek, Członek Zarządu spółki WKD – Część prac została sfinansowana z funduszy uzyskanych ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w zeszłym roku na wszystkie inwestycje związane z modernizacją linii WKD wydatkowaliśmy ponad 100 mln zł. Mamy ponadto zabezpieczone środki finansowe na działania planowane na kolejne lata.

Przeprowadzone modernizacje użytkowanej infrastruktury kolejowej mają na celu utrzymanie jej właściwych parametrów w zakresie możliwości prowadzenia przewozów pasażerskich o odpowiedniej intensywności i sprawności, a także o najwyższym komforcie i bezpieczeństwie.

Mamy również ambitne plany inwestycyjne na przyszłość. Wśród nich istotną pozycją jest budowa drugiego toru pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Maz., w ramach której na ukończeniu znajduje się opracowywane studium wykonalności. Jeżeli uda się zabezpieczyć szacowane środki w wysokości 90-100 mln zł, to budowa powinna zostać zrealizowana w latach 2020-2021 – podsumował Pan Michał Panfil, p.o. Prezesa Zarządu spółki WKD – Oprócz tej dużej inwestycji mamy w planie szereg mniejszych, takich jak: elektryfikacja toru postojowego na stacji Podkowa Leśna Główna, przebudowa nawierzchni drogowej na 7 przejazdach kolejowych WKD (realizacja w II połowie 2017 r.), modernizacja przejazdu kolejowego w ciągu al. Wojska Polskiego w Pruszkowie (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 719 – realizacja w sierpniu 2017 r.), czy wyposażenie w dodatkowe urządzenia samoczynnej blokady liniowej szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska. Ponadto w najbliższej perspektywie czasowej postaramy się zrobić wszystko, aby WKD w jak największym stopniu pomogła w przewozach pasażerów podczas remontu linii kolejowej nr 447 pomiędzy Grodziskiem Maz. i Warszawą – zakończył Prezes Michał Panfil.

Zrealizowane działania stanowią również jeden z etapów kompleksowej modernizacji systemu komunikacji WKD, obejmującej m.in. zapisaną w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego integrację z innymi środkami transportu publicznego. Efekty działań wpłyną bezpośrednio na poprawę komunikacji we wszystkich gminach zlokalizowanych w południowo-zachodnim paśmie aglomeracji warszawskiej, przez które przebiega linia WKD – poprzez wzrost komfortu podróży i poczucia bezpieczeństwa. Docelowo zwiększy się spójność gospodarcza, społeczna i przestrzenna poszczególnych jednostek osadniczych w obrębie tego obszaru oraz w szerszej skali – względem centralnego ośrodka aglomeracji, m.st. Warszawy. Wymienione rezultaty przyczynią się z kolei do poprawy konkurencyjności Województwa Mazowieckiego.

UWAGA! Utrudnienia na linii WKD w dniu 07.08.2017 (ZAKOŃCZONE)

AKTUALIZACJA GODZ. 20:35

O godz. 20:35 ze stacji Warszawa Śródmieście WKD wyprawiono pociąg nr 393 w relacji Warszawa Śródmieście WKD (odj. 20:35) - Podkowa Leśna Główna (przyj. 21:16). Pociąg wyprawiony zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy w ramach przywracanej rozkładowej organizacji ruchu.

AKTUALIZACJA GODZ. 20:30

Trwa przywracanie rozkładowej organizacji ruchu pociągów. Ruch pociągów na szlaku Warszawa Śródmieście WKD - Komorów odbywa się dwutorowo (według standardowej organizacji po torze nr 1 i torze nr 2).

Opóźnienia lub odwołania wybranych pociągów mogą mieć miejsce do ok. godz. 21:15. Uwaga: opóźnienia pociągów moga ulec zmianie. Za wszelkie utrudnienia w podróżowaniu serdecznie przepraszamy.

AKTUALIZACJA GODZ. 20:20

Ok. godz. 20:20 ze stacji Warszawa Śródmieście WKD wyprawiono pociąg nr 147 w relacji Warszawa Śródmieście WKD (odj. 20:20) - Grodzisk Mazowiecki Radońska (przyj. 21:15). Pociąg wyprawiony zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy w ramach przywracanej rozkładowej organizacji ruchu.

Rozpoczęto przywracanie rozkładowej organizacji ruchu pociągów WKD.

Ok. godz. 20:15 ze stacji Komorów wyprawiono na szlak Komorów - Warszawa Śródmieście WKD pociąg nr 162 relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska - Warszawa Śródmieście WKD.

Ok. godz. 20:15 z przystanku osobowego "Warszawa Raków" odjechał pociąg oczekujący na możliwość kontynuowania jazdy w kierunku stacji "Warszawa Śródmieście WKD".

AKTUALIZACJA GODZ. 20:10

Ok. godz. 20:05 zakończono naprawę sieci trakcyjnej w miejscu uszkodzenia w rejonie przystanku osobowego "Warszawa Reduta Ordona" i załączono napięcie w sieci trakcyjnej wzdłuż toru nr 2 (tor prawy w kierunku Warszawy). Po zjeździe pociągu sieciowego do stacji Warszawa Śródmieście WKD wznowiono ruchu pociągów po torze nr 2 w kierunku Warszawy. Rozpoczęto przywracanie rozkładowej organizacji ruchu.

Ok. godz. 20:10 pociąg relacji Milanówek Grudów - Warszawa Śródmieście WKD dojechał do stacji docelowej.

AKTUALIZACJA GODZ. 19:40

Po dojeździe pociągu w relacji Milanówek Grudów - Warszawa Śródmieście WKD do stacji Warszawa Śródmieście WKD nastąpi obrót składu i wyprawienie pociągu w kierunku południowo-zachodnim. Szacowany czas odjazdu pociągu ze stacji Warszawa Śródmieście WKD ok. godz. 20:10.

AKTUALIZACJA GODZ. 19:35

Ok. godz. 19:35 ze stacji Komorów po torze nr 1 (tor prawy w kierunku Komorowa) w kierunku stacji Warszawa Śródmieście WKD wyprawiono pociąg w relacji Milanówek Grudów - Warszawa Śródmieście WKD. Szacowany czas przyjazdu pociągu na stację Warszawa Śródmieście WKD ok. godz. 20:05.

Szacowany czas zakończenia naprawy sieci trakcyjnej w miejscu uszkodzenia: ok. godz. 20:00.

AKTUALIZACJA GODZ. 19:15

Najbliższy pociąg z Komorowa w kierunku stacji Warszawa Śródmieście WKD zostanie wyprawiony ok. godz. 19:35. Jest to pociąg nr 252 w relacji Milanówek Grudów - Warszawa Śródmieście WKD. Szacowany przyjazd do stacji Warszawa Śródmieście WKD ok. godz. 20:05.

Najbliższy pociąg ze stacji Warszawa Śródmieście WKD w kierunku południowo-zachodnim zostanie wyprawiony ok. godz. 20:10.

Trwa naprawa sieci trakcyjnej w miejscu uszkodzenia w rejonie przystanku osobowego "Warszawa Reduta Ordona". Na szlaku Komorów - Warszawa Śródmieście WKD obowiązuje dwukierunkowy ruch pociągów po jednym torze.

AKTUALIZACJA GODZ. 19:05

Ok. godz. 19:05 ze stacji Warszawa Śródmieście WKD wyprawiono pociąg w relacji Warszawa Śródmieście WKD (odj. 19:05) - Milanówek Grudów (przyj. 19:55).

AKTUALIZACJA GODZ. 18:55

Ok. godz. 18:55 ze stacji Warszawa Śródmieście WKD wyprawiono pociąg w relacji Warszawa Śródmieście WKD (odj. 18:55) - Grodzisk Mazowiecki Radońska (przyj. 19:50).

AKTUALIZACJA GODZ. 18:25

Ze stacji Komorów do stacji Warszawa Śródmieście WKD wyprawiony pociąg po torze nr 1 (tor prawy w kierunku Komorowa).

AKTUALIZACJA GODZ. 18:15

Pociąg sieciowy wyprawiony ze stacji "Komorów" po torze nr 1 (tor prawy w kierunku Komorowa) dotarł do stacji "Warszawa Śródmieście WKD" i po zmianie kierunku jazdy będzie zmierzać do miejsca uszkodzenia sieci trakcyjnej w rejonie przystanku osobowego "Warszawa Reduta Ordona".

Po zwolnieniu szlaku Komorów - Warszawa Śródmieście WKD najbliższy pociąg zostanie wyprawiony po torze nr 1 w relacji Komorów - Warszawa Śródmieście WKD ok. godz. 18:20. Przyjazd do stacji Warszawa Śródmieście WKD ok. godz. 18:50.

Najbliższy pociąg ze stacji Warszawa Śródmieście WKD w kierunku Komorowa zostanie wyprawiony po torze nr 1 szlaku Warszawa Śródmieście WKD - Komorów ok. godz. 18:55.


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że ok. godz. 17:00 w rejonie przystanku osobowego "Warszawa Reduta Ordona" uszkodzeniu uległa sieć trakcyjna wzdłuż toru nr 2 (tor prawy w kierunku Warszawy). Ruch pociągów po torze w kierunku Warszawy został wstrzymany do czasu przeprowadzenia naprawy sieci trakcyjnej przez pogotowie pociągu sieciowego.

W przypadku przedłużenia się prac związanych z naprawą sieci trakcyjnej na szlaku Komorów - Warszawa Śródmieście WKD zostanie wprowadzony dwukierunkowy ruch pociągów po czynnym torze nr 1 (tor prawy w kierunku Komorowa i Grodziska Mazowieckiego).

Za wszelkie utrudnienia w podróżowaniu serdecznie przepraszamy.

Bilety WKD i ZTM Warszawa za złotowkę- promocja ulegnie zakończeniu w dniu 07.08.2017r. o godz. 12:00

Aktualizacja w dniu 04.08.2017 r.

 

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.  informuje, iż w związku z wyczerpaniem puli środków przeznaczonych na promocję „Bilet za 1 zł z Masterpass od mPay”, promocja ulegnie zakończeniu w dniu 07.08.2017r. o godz. 12:00


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że od dnia 17.07.2017 r. do dnia 17.09.2017 r. włącza się w promocję „Bilet za 1 zł z MasterPass od mPay”.

Pasażerowie w Warszawie mogą nabyć nawet kilkadziesiąt tysięcy biletów komunikacji miejskiej po cenie wynoszącej 1 zł. Wystarczy kupować je telefonem komórkowym, przy użyciu aplikacji mPay i portfela cyfrowego Masterpass. Celem akcji jest zachęcenie mieszkańców do tej wygodnej formy płatności bez kolejek i odliczania drobnych. 

mPay to darmowa aplikacja na telefony komórkowe, z której można korzystać w Warszawie od 2008 roku. Rozwiązanie ułatwia dokonywanie wielu codziennych płatności, pozwalając m.in. kupować bilety ZTM i WKD bez stania w kolejkach czy szukania otwartego punktu sprzedaży. W aplikacji na telefonie są one dostępne całą dobę. Teraz, dzięki wspólnej promocji mPay i Mastercard można kupować je za złotówkę.

Celem akcji jest propagowanie mobilnego stylu życia i zachęcanie do korzystania z nowoczesnych rozwiązań płatniczych. Z tańszych przejazdów mogą korzystać wszyscy użytkownicy mPay, którzy kupują bilety przy użyciu karty płatniczej zarejestrowanej w portfelu cyfrowymMasterpass, dostępnym w aplikacji mPay pod nazwą mPay Wallet. Promocją objęte są bilety jednorazowe i czasowe do 90 minut, których cena nie przekracza 9 zł. Rabat zostanie naliczony automatycznie podczas każdej transakcji zrealizowanej w czasie trwania akcji.

Karty płatnicze z logo różnych banków i organizacji płatniczychmożna podłączyć do mPay w dowolnym momencie, bezpośrednio z poziomu aplikacji w telefonie. W tym celu wystarczy wejść do zakładki "Karty płatnicze" i założyć swój mPay Wallet - cyfrowy portfel działający w technologii Masterpass. Można również skorzystać ze strony internetowej www.wallet.mpay.pl.

Kupowanie biletów za pomocą podłączonej do aplikacji karty płatniczej jest bardzo proste. Wystarczy uruchomić mPay w komórce, a następnie wybrać miasto i potrzebny bilet. Kolejny krok to wybór mPay Wallet jako formy płatności i zatwierdzenie operacji. Żeby wyświetlić zakupiony bilet, wystarczy wejść do zakładki “Bilety do kontroli”. Po każdym zakupie użytkownik otrzymuje też wiadomość SMS z potwierdzeniem transakcji.

– Bilety za złotówkę to zachęta do zmiany przyzwyczajeń związanych z płatnościami za podróżowanie – mówi Maciej Orzechowski, Prezes Zarządu mPay S.A. – Wystarczy jeden zakup przez komórkę, aby spowodować przejście na te formę płatności już na zawsze. Wygoda i szybkość tego rozwiązania jest po prostu bezkonkurencyjna – dodaje Orzechowski.

Aplikacja mPay jest dostępna jest na telefony z systemami Android, iOS i Windows Phone. Regulamin akcji jest dostępny tutaj.

***

mPay zadebiutował na rynku w 2003 r. i jest najdłużej działającym w Polsce systemem płatności przez telefon komórkowy. Aplikacji mPay umożliwia m.in. kupowanie biletów komunikacji miejskiej, regulowanie należności za parkowanie czy zasilanie telefonicznych kont prepaid za pomocą smartfona lub tabletu.

Od roku 2007 mPay SA jest koncesjonowanym agentem rozliczeniowym, uprawnionym do procesowania transakcji realizowanych za pomocą urządzeń mobilnych. Firma posiada też zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług w charakterze krajowej instytucji płatniczej. Inwestorem strategicznym mPay S.A. od 2013 r. jest Grupa "LEW" S.A. Więcej informacji: http://mpay.pl

Masterpassto usługa Mastercard pozwalająca klientowi zarejestrować karty płatnicze w cyfrowym portfelu dostępnym pod marką wydawcy, np. w mPay Wallet. Wybierając metodę płatności Masterpass, użytkownik nie musi każdorazowo wpisywać danych karty płatniczej, a jedynie wybrać dowolną z kart zapisanych w portfelu. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych zabezpieczeń dane kart płatniczych zapisanych w Masterpass są w pełni bezpieczne. Nie są one też udostępniane sprzedawcom. Tej metody płatności można używać w sklepach internetowych i aplikacjach mobilnych na całym świecie, tam gdzie widoczne jest logo Masterpass. Więcej informacji: http://masterpass.pl/.

"WSPÓLNY BILET SAMORZĄDOWY" - od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2017 r. przewoźnicy samorządowi wprowadzają nową ofertę specjalną „Wspólny Bilet Samorządowy”.

„Wspólny Bilet Samorządowy” jest biletem imiennym i uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w pociągach przewidzianych w rozkładzie jazdy uruchamianych przez niżej wymienionych przewoźników:

 • Koleje Śląskie Sp. z o.o.,
 • Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.,
 • Koleje Małopolskie sp. z o.o.
 • Arriva RP Sp. z o.o.,
 • Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.,
 • Koleje Dolnośląskie S.A.,
 • Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.,
 • „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.,

Bilet ten nie uprawnia do przejazdów w pociągach:

 1. komercyjnych KM – Słoneczny,
 2. ŁKA – ŁKA Sprinter,
 3. komercyjnych Arriva,
 4. “KD-Specjal” i “Pociąg do Kultury”,
 5. KMŁ – na odcinku Kraków Olszanica – Kraków Lotnisko,
 6. komercyjnych KŚ oraz na odcinku Chałupki – Bohumin;

„Wspólny Bilet Samorządowy” ważny jest 24 godziny od określonej na nim daty i godziny zakupu lub godziny wskazanej przez nabywcę.

Cena biletu jest zryczałtowana i wynosi wg taryfy normalnej 38,00 zł. Od ceny tej nie stosuje się ulg i opustów. 

Od dnia 1 sierpnia 2017 r. oferta jest dostępna w następujących kanałach dystrybucji WKD, tj.: kasach biletowych oraz przez telefon komórkowy za pomocą aplikacji SkyCash.

W pociągach Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. od dnia 1 sierpnia 2017 r. honorowany będzie bilet na przejazd wydany według oferty „Wspólny Bilet Samorządowy" przez wszystkich przewoźników uczestniczących w ofercie ze wszystkich kanałów dystrybucji.

Warunki taryfowe oferty specjalnej „Wspólny Bilet Samorządowy”

Załącznik do warunków oferty „Wspólny Bilet Samorządowy”

 

"WSPÓLNY BILET SAMORZĄDOWY" - pierwszy taki bilet kolejowy w kraju

Wspólny Bilet Samorządowy – pierwszy taki bilet kolejowy w kraju

Od wtorku (1 sierpnia br.) dostępny będzie za pośrednictwem aplikacji mobilnej SkyCash oraz Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej kolejowy „Wspólny bilet samorządowy”, uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów we wszystkich pociągach uruchamianych przez przewoźników: Koleje Mazowieckie, Warszawską Kolej Dojazdową, Koleje Śląskie, Koleje Małopolskie, Arrivę, Koleje Wielkopolskie, Koleje Dolnośląskie i Łódzką Kolej Aglomeracyjną.

- To pierwsze wspólne przedsięwzięcie Związku Samorządowych Pracodawców Kolejowych – mówi prezes związku Dariusz Grajda. Wspólny bilet ma zachęcić mieszkańców Polski do jeszcze większego korzystania z podróży pociągami i ułatwić im przemieszczanie się pomiędzy regionami. To swego rodzaju pilotaż. Przede wszystkim bardzo uważnie wsłuchiwać się będziemy w głosy pasażerów i biorąc je pod uwagę – modyfikować ofertę.

„Wspólny bilet samorządowy” to pierwsza tego typu oferta kolejowa w Polsce. Bilet w cenie 38 złotych ważny jest 24 godziny. Można na nim podróżować na 62 liniach, obsługujących ponad 950 stacji na terenie 12 województw.

Wspólny Bilet Samorządowy” nie uprawnia do przejazdów w pociągach: komercyjnych KM – Słoneczny, ŁKA – ŁKA Sprinter, komercyjnych Arriva, KD-Specjal i „Pociąg do Kultury”, KMŁ – na odcinku Kraków Olszanica – Kraków Lotnisko oraz komercyjnych KŚ oraz na odcinku Chałupki – Bohumin.

Koleje samorządowe zrzeszone w ZSPK obsługują dziś ponad 4800 kilometrów linii kolejowych, zatrudniając 6265 pracowników. Liczba wykorzystywanego taboru, wliczając człony elektrycznych zespołów trakcyjnych, wynosi dziś 1473 wagony oraz 43 lokomotywy i stanowi dziś bardzo poważny i stale rosnący udział na polskim rynku kolejowym. W roku 2016 przewoźnicy zrzeszeni w związku przewieźli ponad 133 miliony pasażerów, co stanowiło 46% liczby wszystkich podróżujących koleją w Polsce. Na drugim miejscu znalazły się Przewozy Regionalne (obecnie Polregio) z wynikiem 27% a na trzecim PKP Intercity - 13%.

Koleje samorządowe to dziś ponad 500 nowoczesnych pociągów i symbol doskonałej współpracy pomiędzy przewoźnikami, jak i z lokalnymi społecznościami.

Kolejarze zrzeszeni w związku zapowiadają dalsze wspólne działania.

Dodatkowych informacji udzielają rzecznicy poszczególnych spółek kolejowych.

Warunki taryfowe oferty specjalnej „Wspólny Bilet Samorządowy”

Załącznik do warunków oferty „Wspólny Bilet Samorządowy”

UWAGA! Awaria systemu informacji pasażerskiej od dnia 31.07.2017 (ZAKOŃCZONE)

AKTUALIZACJA 01.08.2017 GODZ. 18:30

Przywrócono funkcjonowanie tablic systemu informacji pasażerskiej na peronach stacji i przystanków osobowych linii WKD.


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że od dnia 31.07.2017 (poniedziałek) od ok. godz. 21:00 z powodu awarii serwera systemu informacji pasażerskiej WKD-SIP wystąpił brak możliwości nawiązania komunikacji z tablicami informacji pasażerskiej na stacjach i przystankach osobowych w celu zarządzania prezentowanymi treściami.

Aktualnie wyświetlany na tablicach komunikat "brak odjazdów" oznacza brak możliwości pobrania przez sterownik zarządzający tablicą informacji o aktualnym rozkładzie jazdy i lokalizacji pociągów na trasie.

Trwają czynności związane z przywróceniem właściwego funkcjonowania systemu informacji pasażerskiej,

Za wszelkie utrudnienia wynikłe w podróżowaniu z powodu awarii serwera WKD-SIP serdecznie przepraszamy.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. przypomina, że od dnia 01.08.2017 (wtorek) od godz. 3:50 został przywrócony zwykły rozkład jazdy pociągów na linii WKD, obowiązujący od dnia 11.12.2016.

Komunikat WKD w sprawie awaryjnego zamknięcia przejazdu kolejowego w Otrębusach w ciągu ul. Natalińskiej (DW720) - ZAKOŃCZONE: PRZEJAZD OTWARTY DLA RUCHU

AKTUALIZACJA - 29.07.2017 - 15:15:

PRACE NA PRZEJEŹDZIE ZAKOŃCZONE - PRZEJAZD OTWARTY DLA RUCHU.

W sobotę, 29.07.2017 ok. godz. 15:15 w związku z zakończeniem prac, przejazd kolejowy w Otrębusach w ciągu ul. Natalińskiej (DW720) został otwarty dla ruchu kołowego.


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w związku ze złym stanem nawierzchni i koniecznością awaryjnego wykonania prac interwencyjnych w obrębie przejazdu kolejowego zlokalizowanego na linii kolejowej WKD nr 47 w ciągu ulicy Natalińskiej w Otrębusach (droga wojewódzka nr 720, przystanek osobowy „Otrębusy”) od dnia 28.07.2017, godz. 22:00 (piątek) do odwołania nastąpi całkowite zamknięcie ww. obiektu dla ruchu kołowego. Zamknięcie obiektu odbywa się w trybie awaryjnym, a podjęte działania interwencyjne mają na celu jak najszybsze przywrócenie zwykłej organizacji ruchu.

Wszystkich użytkowników dróg, w tym również uczestników ruchu pieszego przepraszamy za wynikłe utrudnienia w związku z awaryjnym zamknięciem przejazdu kolejowego oraz zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie do oznakowania pionowego w zakresie dróg objazdowych.

Komunikat WKD w sprawie okresowego zamknięcia przejazdu kolejowego w Podkowie Leśnej Głównej

KOMUNIKAT WKD W SPRAWIE OKRESOWEGO ZAMKNIĘCIA PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W PODKOWIE LEŚNEJ W CIĄGU ULIC: BRWINOWSKA / JANA PAWŁA II (STACJA „PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA”)

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w związku z koniecznością wykonania prac w obrębie przejazdu kolejowego zlokalizowanego na linii kolejowej WKD nr 47 w ciągu ulic Brwinowskiej i Jana Pawła II w Podkowie Leśnej (stacja „Podkowa Leśna Główna”)  w okresie od dnia 28.07.2017, godz. 22:00 (piątek) do dnia 31.07.2017, godz. 6:00 (poniedziałek) nastąpi całkowite zamknięcie ww. obiektu dla ruchu kołowego.

Wszystkich użytkowników dróg, w tym również uczestników ruchu pieszego przepraszamy za wynikłe utrudnienia w związku z czasowym zamknięciem przejazdu kolejowego oraz zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności.

Czasowe zamknięcie przejazdu kolejowego jest związane z wymianą nawierzchni w ramach prowadzonej kompleksowej naprawy toru nr 2 na szlaku Komorów – Podkowa Leśna Głównalinii kolejowej nr 47 zarządzanej przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o. – na podstawie umowy zawartej w dniu 30.05.2017 z konsorcjum firm: DOMOST Sp. z o.o. (lider konsorcjum) oraz KB Plus Sp. z o.o. (partner konsorcjum). Podmiotem odpowiedzialnym za realizację prac w ramach czasowego zamknięcia przejazdu kolejowego jest podwykonawca: Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej.

Informacje dotyczące ruchu pociągów oraz pojazdów zastępczej komunikacji autobusowej w okresie zamknięcia przejazdu kolejowego:

1. Zamknięcie przejazdu kolejowego w ciągu ulic Brwinowskiej i Jana Pawła II w Podkowie Leśnej pozostaje bez wpływu na ruch pociągów WKD.

2. W związku z czasowym zamknięciem przejazdu kolejowego, od dnia 28.07.2017, godz. 22:00 (piątek) do dnia 31.07.2017, godz. 6:00 (poniedziałek) zmianie ulegnie trasa linii zastępczej komunikacji autobusowej (ZKA) łączącej Podkowę Leśną z Milanówkiem:
„ZA12 – LINIA 1”.

Autobusy linii „ZA12 – LINIA1” w ww. okresie zostaną skierowane w obu kierunkach na trasę objazdową: PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA WKD - Lotnicza - Brwinowska - Obwodnica (DW719) - MILANÓWEK: Królewska - MILANÓWEK GRUDÓW WKD.

3. Trasa objazdowa linii ZKA „ZA12 – LINIA 1” będzie dotyczyć następujących kursów przewidzianych w specjalnym rozkładzie jazdy pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej obowiązującym w okresie od 01.07.2017 do 31.07.2017:

a) w dniu 28.07.2017 (piątek):

kurs nr A284 w relacji: Milanówek Grudów WKD (odj. 22:16) – Podkowa Leśna Główna WKD (przyj. 22:26)

kurs nr A285 w relacji: Podkowa Leśna Główna WKD (odj. 23:07) – Milanówek Grudów WKD (przyj. 23:17)

b) w dniach 29-30.07.2017 (sobota-niedziela):

wszystkie kursy od początku do końca dnia

c) w dniu 31.07.2017 (poniedziałek):

kurs nr A200 w relacji: Milanówek Grudów WKD (odj. 4:56) – Podkowa Leśna Główna WKD (przyj. 5:06)

kurs nr A201 w relacji: Podkowa Leśna Główna WKD (odj. 5:46) – Milanówek Grudów WKD (przyj. 5:56)

kurs nr A204 w relacji: Milanówek Grudów WKD (odj. 5:33) – Podkowa Leśna Główna WKD (przyj. 5:43)

4) W ramach trasy objazdowej ZKA nie będzie obsługiwany przystanek osobowy „Podkowa Leśna Zachodnia”. Obsługa tego przystanku w ww. okresie będzie zapewniona jedynie przez pociągi WKD kursujące według obowiązującego rozkładu jazdy (specjalny rozkład jazdy obowiązujący w okresie od 01.07.2017 do 31.07.2017).

5) Odjazdy autobusów ZKA z przystanków początkowych, tj. „Podkowa Leśna Główna WKD” oraz „Milanówek Grudów” pozostają bez zmian.

UWAGA! Utrudnienia na linii WKD w dniu 24.07.2017 (ZAKOŃCZONE)

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w związku z zaistniałym brakiem zasilania sieci trakcyjnej z miejskiej sieci zasilającej w stacji "Grodzisk Mazowiecki Radońska" oraz szlaku Grodzisk Mazowiecki Radońska - Podkowa Leśna Główna w godz. 4:20-5:10 część składów zadysponowanych do obsługi linii WKD w dniu 24.07.2017 wyjechała z opóźnieniem. Załączenie napięcia zasilania z podstacji trakcyjnej w Pruszkowie z uwagi na uszkodzoną w wyniku upadku drzewa w dniu 23.07.2017 linię średniego napięcia 15kV zasilającą podstacje trakcyjne nie było możliwe. W związku z powyższym pociągi na linii WKD do czasu pełnego przywrócenia rozkładowej organizacji ruchu mogą kursować nieregularnie, z odchyleniami od obowiązującego rozkładu jazdy.

Aktualnie na trasie linii WKD znajdują się wszystkie składy zaplanowane do obsługi rozkładu jazdy dla dnia powszedniego (według organizacji ruchu obowiązującej w okresie od 01.07.2017 do 31.07.2017).

Za wszelkie utrudnienia w podróżowaniu serdecznie przepraszamy.


Rozkładową organizację ruchu pociągów na linii WKD przywrócono ok. godz. 8:00.

UWAGA! Utrudnienia na linii WKD w dniu 23.07.2017 (ZAKOŃCZONE)

Warszawska Kolej Dojazdowa informuje, że w związku z osunieciem drzewa na torowisko na szlaku Podkowa Leśna Główna - Grodzisk Mazowiecki Radońska występują opóźnienia pociągów na linii WKD. 

Przywrócenie ruchu po usunięciu drzewa z torowiska jest przewidywane ok. godz. 18:15-18:45 z Grodziska Mazowieckiego.

Za wszelkie utrudnienia w podróżowaniu na linii WKD serdecznie przepraszamy.