Zaproszenie do ankiety

Wskaźnik punktualności WKD

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Urząd Transportu Kolejowego Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. w IV kwartale 2015 r. była najpunktualniejszym przewoźnikiem pasażerskim uzyskując bardzo wysoki 99,59% wskaźnik punktualności pociągów. Na kolejnych miejscach uplasowały się spółki: PKP SKM w Trójmieście z wynikiem 98,99% oraz UBB z wynikiem 98,75%. 

Natomiast biorąc pod uwagę dane ogółem za 2015 r. Spółka po raz kolejny była najpunktualniejszym przewoźnikiem pasażerskim funkcjonującym na terenie województwa mazowieckiego i tym razem drugim na terenie Polski (ustępując miejsca PKP SKM w Trójmieście - 99,28%) – osiągając wysoki bo 98,94% wskaźnik terminowości usług przewozowych w zakresie wskaźnika punktualności pociągów.                                          

Bardzo wysoki wskaźnik punktualności pociągów w porównaniu z innymi operatorami kolejowymi, podobnie jak w latach ubiegłych, spółka WKD osiągnęła dzięki następującym czynnikom:

1. Połączenie funkcji przewoźnika i zarządcy infrastruktury kolejowej, znacząco upraszczające ścieżkę decyzyjną oraz działania interwencyjne w przypadku zaistnienia jakiegokolwiek zdarzenia awaryjnego – tak po stronie użytkowanego taboru, jak i eksploatowanej infrastruktury kolejowej scentralizowanej w jednej komórce organizacyjnej.

2. Prowadzenie przewozów kolejowych na całkowicie wydzielonej linii kolejowej, z infrastrukturalnego punktu widzenia niezależnej od sieci innych zarządców.

3. Infrastruktura zarządzana przez spółkę nie jest wykorzystywana przez innych przewoźników.

4. Posiadanie własnych zapleczy utrzymaniowych taboru oraz infrastruktury kolejowej z odpowiednio wykwalifikowanym personelem, przy jednoczesnym ograniczonym do niezbędnego minimum zlecaniu usług w tym zakresie jednostkom zewnętrznym. Dzięki powyższemu możliwe jest osiągnięcie niskiej usterkowości eksploatowanego taboru kolejowego oraz elementów zarządzanej infrastruktury kolejowej.

5. Oferta przewozowa skonstruowana na bazie cyklicznego rozkładu jazdy, charakteryzującego się wyprawianiem pociągów w poszczególnych relacjach w równych taktach oraz powtarzalnych przedziałach czasowych po upływie każdej godziny, zapewniającego niezbędne rezerwy oraz niską podatność na zakłócenia.

 

Nowe pociągi dla WKD niebawem

Firma NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu wyprodukowała pierwszy z sześciu zamówionych przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o. pociągów typu 39WE, których zakup jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW). Dostawa pierwszego pojazdu obejmująca przeprowadzenie procedury odbiorczej z wynikiem pozytywnym w siedzibie WKD powinna zostać zrealizowana przed upływem miesiąca kwietnia 2016 r. Po wykonaniu niezbędnych czynności odbiorczych możliwe będzie dopuszczenie pojazdu do regularnego ruchu pasażerskiego.

Nowy tabor do obsługi linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej to niskopodłogowe elektryczne zespoły trakcyjne typu 39WE przystosowane do pracy pod napięciem zasilania 3000V prądu stałego. Maksymalna prędkość eksploatacyjna, z jaką będą poruszać się pojazdy w ruchu pasażerskim wyniesie 80 km/h.

Przedsięwzięcie obejmujące zakup nowego taboru kolejowego jest kluczowym elementem projektu zawierającego również działania związane z modernizacji infrastruktury kolejowej, współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W dniu 10.02.2016 r. przedstawiciele instytucji sprawujących bezpośredni nadzór nad wdrażanym projektem uczestniczyli w przeglądzie przedsięwzięcia dotyczącego dostawy nowych pojazdów łącznie z przedstawicielami WKD w fabryce NEWAG S.A. w Nowy Sączu. Obecnie odbywają się badania i próby testowe na torze doświadczalnym w Żmigrodzie, w tym: badania hałasu, ogrzewania, klimatyzacji, pracy hamulca, czy dynamiki jazdy. Badania zakończą się w drugiej połowie marca br.

Nowe pociągi to lepsza jakość i komfort podróży dla pasażerów, w tym przede wszystkim dla mieszkańców sześciu gmin: Michałowic, Pruszkowa, Brwinowa, Milanówka, Podkowy Leśnej, Grodziska Mazowieckiego oraz dwóch zachodnich dzielnic Warszawy. Nowe pociągi to również większe bezpieczeństwo i nowoczesny wygląd. Wszystkie pojazdy zostaną wyposażone w system monitoringu wewnętrznego oraz zewnętrznego z rejestratorem zdarzeń, klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, audio-wizualną informację pasażerską oraz system zliczania podróżnych.

Nowe pojazdy zostały dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się oraz osób niepełnosprawnych. Przewidziano w nich 4 miejsca dla wózków inwalidzkich z zastosowaniem ramp odkładanych, umożliwiających wygodny wjazd wózka z nawierzchni peronu.

Szczególną uwagę poświęcono przestrzeni przeznaczonej dla podróżnych przy założeniu jej wykorzystania w jak najbardziej efektywny sposób. W nowych sześcioczłonowych pojazdach o długości 60 m (zestawionych w układzie dwóch trójczłonów) zapewniających przewóz ponad 500 pasażerów, postawiono na znaczące zwiększenie liczby miejsc siedzących, których ilość wynosi 164. Miejsca te w zdecydowanej większości wyposażone zostały w fotele z oparciami oraz profilowanymi zagłówkami. Każdy z sześciu nowoczesnych pociągów typu 39WE zapewnia również 8 miejsc do przewozu rowerów.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. podpisała umowę na dostawę elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 39WE z firmą NEWAG S.A. w dniu 26.08.2014 r. przy wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Koszt inwestycji wynosi ponad 98 mln zł, z czego 45,5 mln zł stanowić będzie udział funduszy szwajcarskich. Planowany termin dostawy ostatniego z sześciu pojazdów to druga połowa sierpnia bieżącego roku.

Projekt współfinansowany ze środków szwajcarskich, którego szczególnie istotnym elementem jest zakup nowego taboru kolejowego, ma strategiczny charakter dla obszaru aglomeracji warszawskiej ze względu na znaczną liczbę przewożonych pasażerów na linii WKD. Realizacja Projektu wpłynie na wzrost spójności gospodarczej i społecznej tego obszaru i pozwoli zmniejszyć różnice pomiędzy ośrodkiem centralnym a słabiej rozwiniętym pod względem strukturalnym regionem, a w szerszej perspektywie – pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami Europy Zachodniej, co stanowi główny cel szwajcarskiej pomocy.

Badania dotyczące jakości usług świadczonych przez WKD w 2015 r. w dniach 01-31 marca 2016 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniach 01-31 marca 2016 r. planuje przeprowadzenie wśród podróżnych badań ankietowych dotyczących jakości usług świadczonych przez spółkę w 2015 r.

Ankieta zostanie zamieszczona na stronie internetowej. Dodatkowo będzie istniała możliwość wypełnienia ankiety w formie papierowej, którą będzie można pobrać w kasach biletowych WKD. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniach.

Rozpoczęto odbiory końcowe zabudowanych urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na przejazdach kolejowych linii WKD

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w dniu 16.02.2016 r. (wtorek) rozpoczęły się odbiory końcowe zabudowanych urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (SSP) na 8 przejazdach kolejowych linii WKD. Odbiory odbywają się w ramach komisji złożonych m.in. z przedstawicieli zarządcy infrastruktury kolejowej, służb Policji oraz zarządcy infrastruktury drogowej. Po zakończeniu czynności odbioru końcowego na danym obiekcie w ramach weryfikacji poprawności funkcjonowania wszystkich zabudowanych elementów infrastruktury następuje jej ostateczne udostępnienie dla wszystkich użytkowników.

Pierwszym z ośmiu obiektów, na którym przeprowadzono czynności odbioru końcowego jest przejazd zlokalizowany w km 29,881 linii kolejowej nr 47 w ciągu ul. Środkowej w miejscowości Kady (gmina Grodzisk Mazowiecki) - na szlaku Podkowa Leśna Główna - Grodzisk Mazowiecki Radońska.

Przedsięwzięcie obejmujące zabudowę SSP na przejazdach kolejowych jest realizowane w ramach projektu pn. "Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (Swiss Contribution).

W najbliższych dniach będą kontynuowane czynności odbiorów końcowych na kolejnych obiektach.

Wyniki przewozowe 2015 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż w 2015r. przewiozła 7 655 889 pasażerów, czyli o 3,6% mniej, jak w 2014r. – co obrazuje poniższy wykres.

Liczba przewiezionych pasażerów w pociągach WKD w latach 2003 – 2015

wykres wyniki przewozowe za 2015 r.

Mając na uwadze znaczne ograniczenia przewozowe WKD, które miały miejsce podczas remontu torów w wakacje 2015r. i wiążący się z tym drastyczny spadek liczby pasażerów (o ok 35-38% w stosunku do analogicznego okresu 2014r.), Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. może pochwalić się stosunkowo dobrym wynikiem liczby przewiezionych pasażerów w stosunku do 2014r. – odnotowując tylko 3,6% spadku.

Na osiągnięcie takiego wyniku miała wpływ pierwsza połowa roku, kiedy to WKD, dzięki wysokiej punktualności
i niezawodności kursowania pociągów WKD, stabilności oferty przewozowej oraz pozostających od ponad dwóch lat na stałym poziomie cen biletów – odnotowała wzrost liczby przewiezionych pasażerów o 12,81% w stosunku do analogicznego okresu w 2014r. Ponadto nie bez znaczenia dla WKD były też duże utrudnienia w ruchu pociągów innych przewoźników (remont na linii PKP PLK na odcinku Warszawa – Grodzisk Maz.), które przyczyniły się do okresowego przejęcia przez WKD części ich stałych pasażerów. 

Utrudnienia na linii WKD w dniu 04.01.2016 r. (zakończone)

AKTUALIZACJA GODZ. 8:05:

Opóźnienia pociągów zakończone.


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z utrudnieniami w sterowaniu rozjazdami na stacji "Podkowa Leśna Główna" w godzinach porannych w dniu 04.01.2016 r. (poniedziałek) pociągi poruszające się po jednotorowym szlaku Podkowa Leśna Główna - Grodzisk Mazowiecki Radońska mogą być opóźnione o ok. 10 minut.

Odjazdy ze stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska:

  • Poc. 112 - planowy odj. 6:20 - opóźniony 10 minut: odjazd o godz. 6:30
  • Poc. 114 - planowy odj. 6:35 - opóźniony 13 minut: odjazd o godz. 6:48
  • Poc. 116 - planowy odj. 6:50 - opóźniony 15 minut: odjazd o godz. 7:05
  • Poc. 118 - planowy odj. 7:25 - opóźniony 5 minut: odjazd o godz. 7:30
  • Poc. 120 - planowy odj. 7:40 - opóźniony 5 minut: przewidywany odjazd o godz. 7:45

Odjazd ze stacji Podkowa Leśna Główna:

  • Poc. 103 - planowy odj. 6:03 - opóźniony 10 minut: odjazd ok. godz. 6:13
  • Poc. 105 - planowy odj. 7:03 - opóźniony 15 minut: odjazd ok. godz. 7:18

Za wszelkie utrudnienia w podróżowaniu serdecznie przepraszamy.

Dewastacja automatów biletowych na przystanku osobowym w Opaczy oraz w Grodzisku Maz. Piaskowa

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w związku z aktami wandalizmu, które miały miejsce w dniach 11 -12 grudnia br. zdemontowane zostały automaty zainstalowane na p.o. Opacz oraz Grodzisk Maz. Piaskowa - do odwołania zostaje zawieszona możliwość zakupu na tych przystankach biletów za pośrednictwem tych urządzeń.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Rozkład jazdy pociągów ważny od dnia 13.12.2015 r.

 

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że z dniem 13 grudnia 2015 r. wprowadzone zostają następujące zmiany w rozkładzie jazdy pociągów obowiązującym od dnia 14.12.2014 r.:

1) w dniach: 24.12.2015 r., 02.05.2016 r. obowiązuje rozkład jazdy pociągów jak w soboty, niedziele i święta,
2) dodatkowe oznaczenia kursów użyteczności publicznej realizowanych na linii WKD:
• A1 – pociąg kursujący z/do Warszawa Śródmieście WKD kierunek z/do: Grodzisk Maz. Radońska / Podkowa Leśna Gł. / Komorów oraz Milanówek Grudów – Warszawa Śródmieście WKD,
• A12 – pociąg kursujący z Warszawa Śródmieście WKD kierunek do: Milanówek Grudów oraz w relacji: Milanówek Grudów – Podkowa Leśna – Milanówek Grudów

Pobierz rozkład jazdy ważny od dn. 13.12.2015 r. (pdf)

 

Badania marketingowe na linii WKD w dniach 30 listopada - 6 grudnia 2015 r.

 

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje podróżnych, iż w dniach 30 listopada – 6 grudnia 2015r. w pociągach WKD na odcinku W-wa Śródmieście – Opacz prowadzone będą badania marketingowe.

Ponadto w kasach biletowych WKD oraz na stronie internetowej www.wkd.com.pl dostępne będą ankiety.
Wypełnioną ankietę będzie można oddać w kasie biletowej WKD.

Zapraszamy Państwa do wypełniania ankiet.

 

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż konsekwentnie realizuje program poprawy bezpieczeństwa na linii WKD poprzez inwestycje torowe

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż konsekwentnie realizuje program poprawy bezpieczeństwa na linii WKD poprzez inwestycje torowe. Tym razem na stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska zostanie wymieniony kluczowy element torów, tj. rozjazd kolejowy nr 14.
Rozjazd kolejowy to specjalna konstrukcja, będąca częścią toru, wykonana z szyn kolejowych, umożliwiająca przejazd pociągów z jednego toru na drugi. Wymiana tego elementu infrastruktury kolejowej zapewni wyższy poziom bezpieczeństwa
i sprawniejszy ruch pociągów na najbliższe 15 lat.
Wymiana rozjazdu kolejowego w weekend (tj. w dniu 7 listopada br.) pozwoli na przeprowadzenie prac bez konieczności zmiany obowiązującego rozkładu jazdy pociągów.