UWAGA! ETAP 2 MODERNIZACJI MOSTU NA RZECE ZIMNA WODA W KM 20.508 LINII KOLEJOWEJ NR 47 NA SZLAKU KOMORÓW - PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA ORAZ NAPRAWA TORU NR 2 NA SZLAKU KOMORÓW - PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA W OKRESIE 01.07.2017-31.07.2017. WIĘCEJ INFORMACJI W "AKTUALNOŚCIACH"

Nowy parking rowerowy

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że z dniem 31 lipca otwarty został dla podróżnych nowy parking rowerowy, zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska.

Na parkingu znajduje się 60 stojaków rowerowych, zapewniających możliwość pozostawienia 120 rowerów. Zachęcamy do korzystania z nowych miejsc postojowych dla rowerów.

rower

Zaproszenie do udziału w Konkursie Fotograficznym SPPW - wydłużenie terminu

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. jako instytucja realizująca projekt nr KIK/22 pn. „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (dalej: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy – SPPW), w imieniu Instytucji Pośredniczącej dla I i II Priorytetu SPPW – Centrum Projektów Polska Cyfrowa, uprzejmie informuje, że w dniu 15.07.2015 r. ogłoszony został Konkurs Fotograficzny pn. SWISS CONTRIBUTION. PROJECT YOUR FUTURE”.

Więcej informacji na temat udziału w konkursie znajduje się na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w komunikacie dotyczącym wydłużenia terminu zgłaszania prac oraz na portalu Facebook.


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że ostateczny termin zgłaszania prac to 31 sierpnia 2015 r.

Przedsprzedaż biletów w automatach

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 sierpnia w automatach biletowych WKD, znajdujących się na każdej stacji i przystanku możliwy będzie zakup biletów okresowych w przedsprzedaży.

Do dnia 31 lipca br. ważność biletów okresowych rozpoczyna się w momencie zakupu, niemniej jednak wychodząc naprzeciw potrzebom podróżnych, WKD wprowadza zmiany w oprogramowaniu biletomatów, umożliwiające zakup biletów okresowych na takich samych zasadach jak w kasach biletowych – to jest z możliwością wcześniejszego zakupu oraz rozpoczęciem daty obowiązywania biletu w dogodnym dniu. Zaznaczyć należy że maksymalne wyprzedzenie, z jakim można będzie nabyć bilet od dnia 1 sierpnia wynosi 7 dni.

W związku z rozszerzeniem funkcjonalności biletomatów – zachęcamy podróżnych do korzystania z tych urządzeń

Gazele Biznesu 2014

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. znalazła się wśród laureatów XV edycji rankingu Gazele Biznesu 2014  - najbardziej dynamicznych polskich przedsiębiorstw. Takie wyróżnienie dla WKD jest bardzo istotne, gdyż kształtuje pozytywny wizerunek firmy oraz świadczy o tym, iż postrzegana jest jako wiarygodna i bardzo dobrze zarządzana Spółka.

W XV edycji rankingu Gazele Biznesu badane były wyniki firmy za trzy poprzednie lata tj. 2011 - 2013. O miejscu firmy na liście rankingowej zadecydował wyrażony w procentach przyrost obrotów ze sprzedaży.

Autorem rankingu Gazele Biznesu przygotowywanego dla dziennika Puls Biznesu jest wywiadownia gospodarcza Coface Poland, która przeprowadziła analizę statystyczną i jakościową tysięcy polskich przedsiębiorstw, aby w zestawieniu znalazły się firmy nie tylko spełniające twarde kryteria rankingu, ale także wiarygodne.

GAZELA 2014 ZJĘCIE

Kontrola biletów w pociągach WKD od dnia 1 czerwca 2015 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 czerwca 2015 r. kontrola biletów oraz windykacja należności z tytułu przejazdów bezbiletowych w pociągach WKD, będzie prowadzona przez firmę REWIZOR z siedzibą w Gdyni. 
W związku z powyższym, w przypadku otrzymania wezwania do zapłaty odwołania przyjmuje i rozpatruje w imieniu WKD:

Biuro Windykacji Należności Przewozowych
"Przewozy Regionalne" spółka z o.o.
Poznań 60-715 ul. Kolejowa 5
e-mail: windykacja@p-r.com.pl fax: (61) 633-43-54
Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerami telefonów: 783-932-872 lub 783-933-066, 783-933-067, 783-933-069, 783-933-083 w dni robocze od godz. 7:15-14:45.
Interwencje osobiste w siedzibie Biura w dni robocze od godz. 9:00 - 13:00.
Dotyczy tylko wezwań do zapłaty wystawionych do dnia 31 maja 2015 r.

REWIZOR O/Warszawa
Al. Jerozolimskie 144
02-305 Warszawa (budynek PKS POLONUS, Dworzec Zachodni, II piętro, pokój 402)
e-mail: biuro.warszawa@rewizor.eu
Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem telefonu: 735-91-91-90 w poniedziałki, środy, piątki w godz. 8:00 – 15:00.
Interwencje osobiste w siedzibie Biura w poniedziałki, środy, piątki w godz. 8:00 – 15:00.
Dotyczy wezwań do zapłaty wystawionych od dnia 1 czerwca 2015 r.

Z dniem 1 czerwca 2015 r. firma ZW „RENOMA” zaprzestaje świadczenia usług w zakresie kontroli biletów na linii WKD

Konsultacje w sprawie konkursu "Przystanek dla WKD"

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach założeń drugiej edycji konkursu na wykonanie projektu wizualizacji i identyfikacji stacji i przystanków WKD pn. "Przystanek dla WKD". Konsultacje rozpoczęły się w dniu 08.04.2015 r. (środa) i potrwają do dnia 07.05.2015 r. (czwartek).

Pobierz formularz konsultacyjny w formacie DOCX

Pobierz formularz konsultacyjny w formacie PDF

Poniżej przedstawiono zakres, cel oraz sposób uczestnictwa w konsultacjach

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zamierza zrealizować przedsięwzięcie pn. "Modernizacja obiektów małej infrastruktury przystankowej w obrębie linii WKD". Obejmie ono instalację na wszystkich 45 obiektach peronowych stacji i przystanków linii WKD nowych elementów wyposażenia służącego do komfortowej obsługi podróżnych oczekujących na przejazd, tj. m.in.: wiat przystankowych, ławek, oświetlenia, wygrodzeń, dróg dojścia dla osób o ograniczonej mobilności – na podstawie kompleksowego projektu architektonicznego wraz z identyfikacją wizualną. Realizacja przedsięwzięcia odbędzie się w ramach projektu pn. „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Modernizacja obiektów małej infrastruktury przystankowej zostanie zrealizowana w formule „projektuj i buduj” z wykorzystaniem wstępnej koncepcji projektowej wizualizacji i identyfikacji, która zostanie przygotowana i przedłożona w ramach ogłoszonego otwartego konkursu. Celem projektu wizualizacji i identyfikacji jest stworzenie nowego, unikalnego dla WKD wzoru elementów infrastruktury przystankowej na bazie dowolnego połączenia figur i brył geometrycznych.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. za pośrednictwem powyższego formularza konsultacyjnego zwraca się do wszystkich zainteresowanych o przedłożenie propozycji, opinii i wniosków w zakresie potrzeb i wymagań, które posłużą do sformułowania określonych założeń dla odpowiedniego i wyczerpującego opisu zadania będącego przedmiotem konkursu.

Termin, forma i miejsce złożenia formularza:

 1. Korespondencja elektroniczna: Formularz wypełniony elektronicznie (w formacie DOC/DOCX/PDF) lub skan formularza wypełnionego odręcznie (format JPG/PDF/PSD) do dnia 07.05.2015 r., godz. 23:59 na adres: marketing@wkd.com.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: „konsultacje”.
 2. Korespondencja papierowa: Formularz wypełniony odręcznie lub elektronicznie oraz wydrukowany przesłany w kopercie do dnia 07.05.2015 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres spółki: Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Batorego 23 lub złożony osobiście do Sekretariatu spółki.

Dodatkowe informacje w zakresie wypełnienia formularza:

 1. Wersja elektroniczna: Obszar przeznaczony na udzielenie odpowiedzi może podlegać dowolnemu powiększeniu stosownie do zamieszczonej treści. Liczba znaków jest nieograniczona.
 2. Wersja papierowa: W przypadku braku wolnego miejsca w obszarze przeznaczonym na udzielenie odpowiedzi w ramach odręcznego wypełniania wydrukowanego uprzednio formularza dopuszczalne dołączenie dodatkowych stron z odniesieniem do numeru właściwego pytania. Dodatkowe strony powinny zostać ponumerowane – z zachowaniem kontynuacji numeracji.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w ciągu 14 dni od daty zamknięcia, tj. do dnia 21.05.2015 r.


Wyniki konsultacji - Część I (tabela uwag)

Pobierz formularz wyników konsultacji (tabela uwag)

Certyfikat ISO 9001:2008

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w 2014 roku podjęto prace związane ze stworzeniem systemu zarządzania jakością, zgodnego z normą ISO 9001:2008. 
W dniu 10 lutego 2015 r. Warszawska Kolej Dojazdowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie planowania i realizacji usług przewozów pasażerskich aglomeracyjnych, który potwierdza, iż system zarządzania jakością spełnia wymogi normy. 
Jednocześnie spółka otrzymała również ,,certyfikat IQNet” – międzynarodowej sieci jednostek certyfikujących, który uzupełnia certyfikat CSQ.

 

Karta Dużej Rodziny w pociągach WKD

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny i nowelizacja ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
Na mocy powyższych aktów prawnych od 1 stycznia 2015 r. rodzice oraz współmałżonkowie rodziców legitymujący się Kartą Dużej Rodziny, uprawnieni są do przejazdów pociągami WKD na podstawie biletów z ulgą ustawową:

 1. 37% - na podstawie biletów jednorazowych;
 2. 49% - na podstawie biletów odcinkowych miesięcznych imiennych.

W/w uprawnienie poświadcza Karta Dużej Rodziny okazywana wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

WKD zachęca do wynajmowania miejsc reklamowych

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o. o. zachęca do wynajmowania następujących miejsc reklamowych:

 • ramki formatu A3 znajdujące się w taborze, 
 • ramki formatu A1 znajdujące się na budynkach stacyjnych w Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie, Michałowicach oraz na stacji Warszawa Śródmieście WKD,
 • billboardy znajdujące się na peronach Warszawa Śródmieście WKD, Warszawa Ochota WKD, Michałowice, Podkowa Leśna Gł., Grodzisk Maz. Piaskowa.

Informacje na temat zasad udostępniania ww. miejsc reklamowych można znaleźć na stronie internetowej www.wkd.com.pl lub uzyskać pod nr tel. 22 755 47 60, Dział Marketingu i Sprzedaży Usług.

Wyniki przewozowe 2014 r.

 Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż w 2014 r. odnotowała wzrost: 

 • pracy eksploatacyjnej, 
 • liczby przewiezionych pasażerów oraz
 • pracy przewozowej.

Dzięki obowiązującemu w 2014r. rozkładowi jazdy pociągów oraz niskiej liczbie odwołań pociągów (spowodowanych wypadkami, awariami taboru oraz potrzebami naprawy torów na linii) – WKD  osiągnęła pracę eksploatacyjną na poziomie 1 300 525 pociągokilometrów, czyli o 7,07% więcej jak w roku 2013.
Ponadto w 2014r. WKD odnotowała wzrost liczby przewiezionych pasażerów w stosunku do 2013r. o 7,34%, tj. o 542 994 osób i osiągnęła poziom 7 942 015 osób.

Liczba przewiezionych pasażerów w pociągach WKD w latach 2003 – 2014

Dane statystyczne - wykres

Na powyższe przełożyło się wiele czynników wewnętrznych takich jak: modyfikacja rozkładu jazdy, skierowanie do ruchu dodatkowego taboru, czy też rezygnacja z tzw. wakacyjnego rozkładu jazdy, charakteryzującego się ograniczeniem liczby uruchamianych pociągów w dniach roboczych oraz największa w kraju niezawodność i punktualność kursowania pociągów, jak i czynników zewnętrznych tj.: remonty prowadzone na linii PKP PLK na odcinku Warszawa – Grodzisk Maz., następstwem których były duże utrudnienia w ruchu pociągów przewoźników KM i SKM.
Liczba przewiezionych pasażerów przełożyła się bezpośrednio na wykonaną pracę przewozową. W 2014r. WKD odnotowała pracę przewozową na poziomie 128 498 415 pasażerokilometrów, tj. o 9,8% więcej, jak w roku ubiegłym.

Dziękujemy podróżnym za korzystanie z naszych usług.