Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 27 lutego) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

Maszyniści WKD uhonorowani odznaką „Zasłużony dla transportu RP”

Zawód maszynisty na ziemiach polskich ma długą i bogatą, sięgającą połowy XIX w. historię. Jej początek datuje się na rok 1844, kiedy to Leon Miastowski, jako pierwszy maszynista na polskiej ziemi poprowadził parowóz Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Dokładnie sto lat temu, w 1919 roku, powstał pierwszy związek zawodowy maszynistów, zrzeszający pracowników tej grupy sektora kolejowego w staraniach i walce o godne warunki dla pełnienia odpowiedzialnej, a zarazem zaszczytnej służby, jak również w zakresie podnoszenia fachowej wiedzy swoich członków. Podejmowane na tej drodze inicjatywy miały kluczowe znaczenie dla rozwoju branży kolejowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z bezpieczeństwem.

Przypadający w bieżącym roku jubileusz 100-lecia Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce stał się okazją do ogłoszenia roku 1919 Rokiem Maszynisty. W poniedziałek, 21 października br. w Warszawie rozpoczęły się uroczystości związane z przypadającym jubileuszem. Podczas uroczystej gali w Teatrze Polskim odbyło się wręczenie honorowych odznaczeń dla najbardziej zasłużonych osób, które swoją wieloletnią pracą, poświęceniem, podejmowanymi działaniami i inicjatywami, a nierzadko także zgodnie z własnymi zainteresowaniami i pasjami przyczynili się do budowania mocnej pozycji i rozwoju polskiego kolejnictwa.

Uroczysta gala odbyła się z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych oraz instytucji państwowych, w tym. m.in. Ministra i Wiceministrów Infrastruktury, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej czy Państwowej Inspekcji Pracy.

Podczas wręczania odznaczeń wyrażono wielkie uznanie dla wszystkich maszynistów za ich trudną i niezwykle odpowiedzialną pracę. Podkreślono wielkie znaczenie kultywowanej od pokoleń tradycji oraz stawanie w obronie praw pracowniczych maszynistów, jak również w obornie polskiej kolei i wszystkich jej pracowników. Zwrócono wreszcie uwagę, że prowadzenie pociągu wymaga wyjątkowego skupienia, zaś specyfika i charakter pracy maszynisty to również konieczność stałej współpracy z pracownikami zatrudnionymi na wszystkich innych stanowiskach kolejowych. Potrzebne są do tego nie tylko odpowiednie predyspozycje, ale także dyscyplina, zaangażowanie oraz ciągłe doskonalenie umiejętności.

W nielicznym gronie niespełna 25 pracowników uhonorowanych odznaką „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej”, najwyższym polskim wyróżnieniem dla przedstawicieli branży transportowej, znaleźli się trzej maszyniści zatrudnieni w Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Byli to zarazem jedyni wyróżnieni tak wysokiej rangi odznaką honorową przedstawiciele reprezentujący kolejowe spółki samorządowe. Stanowi to wyraz uznania dla roli, jaką dzięki zatrudnionemu personelowi odgrywa w sektorze transportu kolejowego spółka WKD.

Odznaka honorowa „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej” stanowi polskie odznaczenie resortowe ustanowione 22 listopada 2000 roku przez Radę Ministrów jako zaszczytne honorowe wyróżnienie przeznaczone dla tych pracowników transportu, którzy szczególnie przyczynili się do osiągnięć i rozwoju tej dziedziny gospodarki narodowej.

Warszawską Kolej Dojazdową na uroczystości reprezentował Pan Michał Panfil, Prezes Zarządu spółki WKD, który został bardzo pozytywnie oceniony za podejmowane działania na rzecz rozwoju sektora kolejowego oraz kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym – w porozumieniu i ścisłej, konstruktywnej współpracy ze środowiskiem zrzeszającym przedstawicieli tego zawodu, w tym maszynistów.

Od dnia 26.10.2019 r. na p.o. Pruszków rozpoczną się prace malowania budynku poczekalni

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że od dnia 26.10.2019 r. (sobota) rozpoczną się prace malowania budynku poczekalni na p.o. Pruszków wraz z obłożeniem płytkami cokołu do wysokości 1 m. Przewidywany termin trwania prac - ok. 1 tygodnia.

Spółka zwraca się z uprzejmą prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności.

Za utrudnienia przepraszamy.

„Wukadka” uhonorowana tytułem „Patron bezpiecznych dróg”

Warszawska Kolej Dojazdowa została wyróżniona tytułem honorowym „Patron bezpiecznych dróg 2019”. Wyróżnienie zostało przyznane podczas zorganizowanego w siedzibie NOT w Warszawie ogólnopolskiego konwentu pt. „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”. W ramach wydarzenia, które zainagurowało cykl corocznych spotkań tematycznych o charakterze konferencji naukowych, odbyła się uroczysta gala uhonorowania wiodących i innowacyjnych firm tytułem i statuetką „Patron Bezpiecznych Dróg 2019”.

Wyróżnienie i statuetkę „Patron bezpiecznych dróg 2019” w imieniu spółki WKD odebrał Tomasz Tretter, Członek Zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Dziękując w imieniu całej załogi WKD za przyznany tytuł honorowy chciałbym podkreślić wielkie zaangażowanie, dbałość i troskę wykazywane na każdym kroku przez pracowników spółki, aby bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego i kolejowego było zapewnione w stopniu jak najwyższym. Przyznane wyróżnienie będzie dla nas stanowić dodatkowy impuls do jeszcze większej mobilizacji w zakresie konsekwentnego wdrażania działań pomagających tworzyć warunki do bezpiecznego przemieszczania się po drogach i torach kolejowych – powiedział Tomasz Tretter, Członek Zarządu WKD.

Inicjatorem i głównym organizatorem konwentu była Fundacja „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych, obchodząca w bieżącym roku jubileusz 15-lecia swojej działalności. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło szereg instytucji, od szczebla administracji centralnej, po jednostki samorządowe, instytucje naukowe oraz organizacje działające na rzecz rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami.

Warszawska Kolej Dojazdowa została uhonorowana za całokształt podejmowanych działań związanych z zapewnieniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa na zarządzanej linii oraz w jej najbliższym otoczeniu – ze szczególnym uwzględnieniem przejazdów kolejowo-drogowych. Zarządzana przez spółkę infrastruktura kolejowa posiadając liczne punkty styku z drogami kołowymi, po których poruszają się również uczestnicy ruchu rowerowego i pieszego, w znaczący sposób oddziaływuje na stan bezpieczeństwa ruchu na drogach, w tym szczególnie w pobliżu ich skrzyżowań z torowiskiem.

Podejmowane przez spółkę inicjatywy i decyzje ukierunkowane w szczególności na aspekty bezpieczeństwa, po raz kolejny zostały dostrzeżone i docenione. Jednym z kluczowych posunięć w tym zakresie była realizacja i wdrożenie do użytkowania przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego zabudowę nowoczesnych i innowacyjnych urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (samoczynnego systemu ostrzegania) w obrębie kilkunastu przejazdów kolejowych linii WKD.

Głównym celem projektu „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego” jest wsparcie procesu intensyfikacji nowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemu społecznego, związanego z nadmierną ilością i śmiertelnością wypadków drogowych, w tym na przejazdach kolejowych, tak aby mogły się one rozwinąć w konkretne rozwiązania, a na końcu przedsięwzięcia, które w trakcie testowania sprawdzą się najlepiej, zostały wdrożone.

Projekt związany z zabudową urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (samoczynnego systemu ostrzegania) na przejazdach kolejowych został już nagrodzony w III edycji konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” organizowanej w 2018 roku przez Urząd Transportu Kolejowego. Przyznaną spółce nagrodę w jednej z kluczowych kategorii: „rozwiązanie techniczne”, należy uznać za wyraz dostrzeżenia i uznania przez ekspertów oraz podmioty decyzyjne w branży kolejowej, szerokiego i kompleksowego zakresu działań podejmowanych przez WKD na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa na zarządzanej linii oraz w jej najbliższym otoczeniu.

Ruszyły prace nad nową Izbą Tradycji

Warszawska Kolej Dojazdowa podjęła współpracę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na rzecz ustanowienia nowej formuły funkcjonowania Izby Tradycji EKD/WKD. Nowa koncepcja obejmuje adaptację całości lub części budynku, w którym znajduje się Izba Tradycji EKD/WKD na cele edukacyjno-kulturalne promujące transport publiczny w znacznie szerszym zakresie, niż ma to miejsce obecnie – przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, w ramach realizacji projektu YOUMOBIL „Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego”.

W ramach realizacji powyższego projektu Partnerzy typują obiekty znajdujące się w obszarze bezpośredniego oddziaływania transportu publicznego, które można przeznaczyć bądź zaadaptować na cele edykacyjne i kulturalne. Obiektami mogą być opuszczone stacje kolejowe czy wycofany z eksploatacji tabor kolejowy, znajdujące się przy liniach kolejowych zapewniających dostęp do użytkowanej aktualnie pasażerskiej sieci transportowej. Obiekt, w którym znajduje się Izba Tradycji EKD/WKD, posiada bardzo dobrą lokalizację – znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie końcowej stacji kolei WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska. Wypełnia ponadto obecnie część zadań wpisujących się w planowane cele projektowe, zaś znaczącą ilość zwiedzających stanowią osoby w wieku przedszkolnym i szkolnym jako grupy zorganizowane. Brak odpowiednio przystosowanej powierzchni wystawienniczej, przeznaczonej również dla celów widowiskowo-edukacyjnych stanowi aktualnie istotne ograniczenie dla dalszego rozwoju oferty, uwzględniając możliwości wykorzystania współczesnych instrumentów promujących transport zbiorowy.

– WKD to kolej z bardzo bogatą historią, dlatego niezmiernie ważne jest dla nas dbanie o zachowanie w pamięci wszystkich istotnych informacji na temat ludzi tworzących kolejkę, czy anegdot i przedmiotów z nią związanych. WKD to również współczesne cele i wyzwania, przed którymi stawia nas rzeczywistość, a zatem m.in. zwiększanie atrakcyjności publicznego transportu zbiorowego, co chcemy uzyskać przy udziale zmienionej formuły naszej Izby Tradycji – powiedział Tomasz Tretter, Członek Zarządu WKD.

W spotkaniu po stronie interesariuszy projektu udział wzięli również pasjonaci historii, przedstawiciele Stowarzyszenia Klub Miłośników EKD/WKD oraz innych środowisk skupiających ekspertów z tematyki obejmującej historyczne bądź współczesne zagadnienia organizacji i funkcjonowania transportu zbiorowego.

Projekt CE1307 „YOUMOBIL” – „Promotion of the Mobility of Youth and Young Adults in rural areas through better access to European and national passenger transport networks(Promowanie mobilności wśród młodzieży i młodych dorosłych na obszarach wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskich i krajowych sieci transportu pasażerskiego), do którego przystąpiło Województwo Mazowieckie, to przedsięwzięcie zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Programu Interreg Central Europe 2014–2020. Bierze w nim udział 8 partnerów z 7 krajów Europy Centralnej. Projekt będzie realizowany do grudnia 2021 roku.

Upamiętnienie Kolejarzy EKD – Żołnierzy AK

Kolejarze EKD – Żołnierze AK zyskali w Grodzisku Mazowieckim miejsce, upamiętniające ich bohaterskie czyny i dziania podejmowane w okresie II wojny światowej. W piątek, 4 października br. punktualnie o godz. 14:00 odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej Kolejarzy EKD – Żołnierzy AK, na cześć których swoją nazwę otrzymało rondo u zbiegu ulic Okrężnej i Siennej.

Rondo im. Kolejarzy EKD – Żołnierzy Armii Krajowej poświęcono pamięci Dowódców Kompanii AK przy Elektrycznych Kolejach Dojazdowych w Grodzisku Mazowieckim i pracowników EKD zaangażowanych w działalność konspiracyjną w latach II wojny światowej (1939-1945). Nazwę dla nowego ronda uchwalili miejscy radni na wniosek złożony przez kombatantów zrzeszonych w kole AK Ośrodka „Osa”. Inicjatorem działań zmierzających do uhonorowania kolejarzy był Andrzej Jaroszewski, syn dowódcy III kompanii przy EKD, por. Stanisława Jaroszewskiego, ps. Szary.

W uroczystości obok wnioskodawców i przedstawicieli środowisk kombatanckich obecni byli Burmistrz Grodziska Mazowieckiego wraz z zastępcą, przedstawiciele Rady Miasta, Centrum Kultury, Zarządu spółki WKD oraz Zarządu Stowarzyszenia Klub Miłośników EKD/WKD.

– WKD jako najstarsza kolej elektryczna na ziemiach polskich to kolej z niezwykle bogatą historią, którą tworzą żywi ludzie. Kolej z historią to tworzący ją pracownicy, którzy pozostają niekwestionowanymi bohaterami tamtych tragicznych dla Polski wydarzeń – powiedział Tomasz Tretter, Członek Zarządu WKD.

Szczególnie chlubną kartę w historii polskiej walki podziemnej w okresie okupacji niemieckiej zapisali żołnierze Armii Krajowej zatrudnieni w Elektrycznych Kolejach Dojazdowych (ob. Warszawska Kolej Dojazdowa). Wkrótce po wybuchu wojny w gronie pracowników EKD zawiązały się pierwsze ośrodki ruchu oporu, które przerodziły się w komórki organizacyjne polskiego podziemia. Ostatecznie w EKD istniało jedno z najsilniejszych zgrupowań tajnej organizacji Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej w grodziskim Ośrodku „Gąbka”- „Osa”.

Kolejarze EKD zaprzysiężeni w AK odpowiadali za przerzut broni, odegrali także ważną rolę w pracach wywiadu, wykorzystując środki wewnętrznej łączności kolejowej. Personel kolejki niósł ratunek pasażerom, ostrzegając przed rewizjami i aresztowaniami, umożliwiając ucieczkę oraz wydając legitymacje kolejarskie, chroniące przed wywiezieniem na roboty przymusowe.

Po wybuchu Powstania Warszawskiego kolejarze zaangażowali się w pomoc ludności walczącej stolicy – dzięki podejmowanym przez nich akcjom znaczną grupę wysiedlonych udało się uratować przed osadzeniem w obozie przejściowym Dulag 121 w Pruszkowie oraz ewakuować do podwarszawskich miejscowości stołeczne szpitale.

Przystanek EKD przy ul. Okrężnej miał szczególne znaczenie w działalności konspiracyjnej AK na terenie Grodziska Maz., wykorzystywany m.in. przy transportach do Warszawy broni pochodzącej ze zrzutów na tajne placówki odbiorcze ulokowane w podgrodziskich wsiach.

W służbach liniowych Ośrodka AK „Gąbka” – „Osa” działali w randze dowódców pracownicy EKD:

 • por. Aleksander Ługowy ps. Niemojewski – dowódca I kompanii
 • por. Jan Majewski (nazwisko okupacyjne Rawiński) ps. Zbigniew, kpt. Henryk Prym ps. Zbigniew II
 • por. Włodzimierz Dziak ps. Rybnicki – dowódcy II kompanii
 • por. Stanisław Jaroszewski ps. Szary – dowódca III kompanii
 • por. Mieczysław Schabowicz ps. Zrąb, Stefan – dowódca IV kompanii

Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych budowy drugiego toru od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego podpisana!

74 miliony zł z Unii Europejskiej na modernizację kolei na Mazowszu. Unijne wsparcie zostanie przeznaczone na modernizację infrastruktury kolejowej linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej w województwie mazowieckim.

30 września 2019 r. Warszawska Kolej Dojazdowa (WKD) zawarła z Centrum Unijnych Projektów Transportowychumowę o dofinansowanie ze środków unijnych dla jednego z jej projektów. Wartość inwestycji to prawie 108 milionów złotych.Unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 wyniesie ponad 74 miliony zł.

Umowę o dofinansowanie podpisali Joanna Lech, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Michał Panfil, Prezes Zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

– Słowo "drugi" często kojarzy się nam z czymś gorszym, na przykład druga twarz, druga liga. W przypadku WKD ten liczebnik oznacza rozwój. Drugi tor to częstsze kursowanie pociągów, łatwiejszy dojazd dla mieszkańców, większa popularność WKD i w przyszłości kolejne inwestycje. Tak nakręca się spirala rozwoju. Cieszę się, że mogliśmy w tym pomóc. Szansę na rozwój dały fundusze unijne z POIiŚ, które zapewniły finansowanie 70% wartości tej inwestycji – podkreślił Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński.

Dofinansowany projekt:

Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego.

- wartość całkowita projektu: 107 942 669 zł

- wartość dofinansowania z UE: 74 581 777 zł

Projekt obejmie budowę drugiego toru na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska, wymianę nawierzchni istniejącego toru 1G, przebudowę przejazdów kolejowo-drogowych w związku z budową drugiego toru, przebudowę istniejących 11 peronów oraz ich dostosowanie do wymagań TSI PRM, budowę 5 nowych peronów spełniających wymagania TSI PRM oraz modernizację budynków 2 dworców Podkowa Leśna Główna i Grodzisk Mazowiecki Radońska.

Projekt realizowany będzie w województwie mazowieckim, na terenie Obszaru Metropolitalnego Warszawy, w południowo-zachodnim paśmie osadniczym aglomeracji warszawskiej. Linia kolejowa 47 przebiega przez gminy: Brwinów (powiat pruszkowski), Podkowa Leśna, Milanówek i Grodzisk Mazowiecki (powiat grodziski).

Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości modernizowanego szlaku z przeznaczeniem do prowadzenia składów pociągów w kolejowych pasażerskich przewozach aglomeracyjnych z prędkością eksploatacyjną nie większą niż 80 km/h.

– Dzisiejsza uroczystość stanowi potwierdzenie słuszności podjętej decyzji o wdrożeniu niezwykle ważnego etapu, niezbędnego dla dalszego dynamicznego rozwoju WKD. Wypełniamy równocześnie zamierzenie leżące u podstaw strategii przyjętej przez założycieli i budowniczych linii kolejowej EKD, którzy ponad 90 lat temu planowali drugą nitkę toru do Grodziska Mazowieckiego. Jesteśmy pewni, że przedsięwzięcie, na rzecz którego zawarta została dziś umowa, przyczyni się do dalszego wzrostu zainteresowania kolejowymi przewozami pasażerskimi, polepszenia jakości usług przewozowych oraz zwiększenia mobilności mieszkańców aglomeracji warszawskiej – powiedział Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD.

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu liczby pasażerów korzystających z kolei i ograniczenia ruchu samochodowego.

Projekt będzie realizowany do połowy grudnia 2022 r.

Jak podkreśliła dziś Joanna Lech, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych – W obecnej perspektywie tylko w województwie mazowieckim podpisaliśmy umowy o dofinansowanie z UE w wysokości 25,1 mld złotych. Umowa podpisana dziś ze spółką WKD to kolejny krok w kierunku znaczącego polepszenia jakości usług przewozów pasażerskich w obszarze aglomeracji warszawskiej, do czego skutecznie od kilku lat przyczyniają się Fundusze Europejskie.

– Jednym z największych wyzwań, przed jakimi obecnie stają władze lokalne, rządy i Unia Europejska jest poprawa komunikacji i wzrost mobilności w obszarach miejskich, przy jednoczesnym zmniejszeniu zanieczyszczeń, kongestii i zwiększeniu bezpieczeństwa. Dlatego bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w podpisaniu umowy przyznającej ponad 75 mln PLN dofinansowania z UE na rozbudowę Warszawskiej Kolei Miejskiej. Jest to inwestycja, która w całości realizuje cele polityki transportowej i polityki miejskiej UE. Takie inwestycje są dzisiaj bardzo potrzebne zarówno Warszawie, jak i we wszystkich innych miastach w Europie – dodał Piotr Świtalski z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej.

Przedstawiciele WKD na TRAKO 2019 w Gdańsku

Przedstawiciele Warszawskiej Kolei Dojazdowej, będącej członkiem Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych mieli okazję uczestniczyć w 13. Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO 2019 zorganizowanych w Gdańsku w dniach 24-27 września br. Targi od lat gromadzą licznych producentów urządzeń i usług w branży kolejowej, począwszy od projektowania i produkcji taboru kolejowego, poprzez budowę i utrzymanie elementów infrastruktury po oprogramowanie informatyczne.

– Targi to bardzo dobra okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w kształtowaniu kolejowego rynku transportowego, jak również zawierania nowych kontaktów z partnerami biznesowymi bądź instytucjonalnymi. Dzięki takiej wymianie możemy w sposób elastyczny konstruować ofertę uwzględniającą potrzeby i wymagania zróżnicowanych grup klientów – mówi Tomasz Tretter, Członek Zarządu WKD.

Podczas Targów TRAKO odbyła się konferencja pt. „Koleje samorządowe jako generator wzrostu jakości przewozów pasażerskich w Polsce”. Przedstawiciele spółki WKD wzięli udział w panelu poświęconym sposobom zwiększenia liczby pasażerów kolei regionalnej i aglomeracyjnej. Wśród głównych tematów omówiono dotychczasowe zmiany w tym segmencie rynku kolejowego, czego rzeczony segment potrzebuje i w jaki sposób mógłby najlepiej odpowiadać na potrzeby pasażerów, jakie elementy mogłyby stanowić klucz ro rozwoju przewozów kolejowych oraz jakimi sposobami przekonywać do zamiany auta na transport publiczny.

Przedstawiciele WKD wzięli również udział w konferencji pt. „Wczoraj, dziś i jutro, samorządowe przewozy pasażerskie na Mazowszu”, podsumowującej 15 lat działalności Kolei Mazowieckich – samorządowego przewoźnika kolejowego realizującego usługi na terenie całego województwa, na obszarze którego funkcjonuje również WKD.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. jako podmiot zrzeszony w Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych miała również swoje miejsce na specjalnym stoisku informacyjno-promocyjnym ZSPK.

Targi TRAKO gromadzą nie tylko specjalistów zawodowo związanych z branżą kolejową, ale także pasjonatów i miłośników kolejnictwa, bacznie śledzących jego trendy rozwojowe. Potwierdzeniem tego faktu było spotkanie przedstawicieli WKD z członkami Stowarzyszenia Klub Miłośników EKD/WKD, współpracującego ze spółką w zakresie przygotowania i realizacji działań związanych z popularyzowaniem wiedzy na temat historycznych i współczesnych aspektów działalności linii kolei elektrycznej Warszawa – Grodzisk Mazowiecki.

ZMIANA ROZKŁADU JAZDY W DNIACH 05-06.10.2019 (SOBOTA-NIEDZIELA)

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW WKD W DNIACH 05-06.10.2019 (SOBOTA-NIEDZIELA) W ZWIĄZKU Z PRACAMI W TORZE NR 1 NA SZLAKU KOMORÓW – PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA ORAZ W TORZE NR 1M NA SZLAKU PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA – MILANÓWEK GRUDÓW

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z pracami w torze nr 1 na szlaku Komorów – Podkowa Leśna Główna (tor prawy w kierunku Grodziska Mazowieckiego) oraz w torze nr 1M na szlaku Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów, polegającymi na gwarancyjnym usunięciu usterek oraz stabilizacji torowiska, na linii WKD w dniach 05-06.10 br. (sobota-niedziela) zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu pociągów oraz będzie obowiązywać specjalny rozkład jazdy.

 1. Pociągi będą kursowały w następujących podstawowych relacjach:
  1. Warszawa Śródmieście WKD – Podkowa Leśna Główna
   (dla podróżnych do/z Grodziska Maz. oraz do/z Milanówka obowiązuje przesiadka na stacji Podkowa Leśna Główna odpowiednio do pociągów i pojazdów zastępczej komunikacji autobusowej)
  2. Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska
   (dla podróżnych do/z Grodziska Maz.)
  3. Warszawa Śródmieście WKD – Komorów
   (dodatkowe pociągi na najbardziej obciążonym odcinku linii)
 2. W czasie prac torowych, tor nr 1 na odcinku Komorów – Podkowa Leśna Główna (tor prawy w kierunku Grodziska Mazowieckiego) oraz tor nr 1M na odcinku Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów zostaną całodobowo zamknięte dla ruchu pociągów.
 3. Na odcinku Komorów – Podkowa Leśna Główna ruch pociągów będzie się odbywać dwukierunkowo wyłącznie po torze nr 2 (tor prawy w kierunku Warszawy). Tor nr 1 będzie w tym czasie całkowicie zamknięty dla ruchu pociągów (wraz ze wszystkimi peronami przystankowymi zlokalizowanymi przy tym torze).
 4. Na odcinku Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów ruch pociągów zostanie całkowicie wstrzymany. W zamian za wycofane pociągi na odcinku Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.
 5. Częstotliwość kursowania pociągów na odcinku Komorów – Podkowa Leśna Główna wyniesie co 40 minut dla jednego kierunku ruchu. Na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Komorów zostaną uruchomione dodatkowe pociągi, które zapewnią łączną częstotliwość co 20 minut dla jednego kierunku ruchu.
 6. Stacja Podkowa Leśna Główna będzie stanowić punkt przesiadkowy dla wszystkich pasażerów pomiędzy pociągami obsługującymi relację w kierunku Warszawy oraz obsługującymi relację w kierunku Grodziska Mazowieckiego. Czas przewidziany na przesiadkę wynosi od 7 do 10 minut.
  Stacja Podkowa Leśna Główna będzie stanowić również punkt przesiadkowy dla wszystkich pasażerów pomiędzy pociągami obsługującymi relację w kierunku Warszawy oraz pojazdami zastępczej komunikacji autobusowej obsługującymi relację w kierunku Milanówka. Czas przewidziany na przesiadkę wynosi średnio 6 minut.
 7. Podróżni korzystający z autobusowej komunikacji zastępczej zobowiązani są do podróżowania tą komunikacją na podstawie ważnego biletu WKD jednorazowego lub okresowego. W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie, pasażerowie rozpoczynający podróż zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o szczegółowe zapoznanie się z organizacją ruchu pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej w okresie ograniczeń, w  celu zaplanowania dogodnej podróży.

Zobacz komunikat w sprawie zmiany rozkładu jazdy pociągów WKD w dniach 05-06.10.2019 (sobota-niedziela)

Zobacz tabelę specjalnego rozkładu jazdy pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej ważnego w dniach 05-06.10.2019 (sobota-niedziela)

Nowy rozkład jazdy pociągów WKD ważny od dnia 01.10.2019

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że od dnia 01.10.2019 (wtorek) będzie obowiązywać nowy rozkład jazdy pociągów WKD, w ramach którego uruchomione zostaną dodatkowe kursy w porze największych szczytów przewozowych. Odbędzie się to poprzez zwiększenie liczby wydawanych do ruchu obiegów taboru w dni powszednie, których docelowo na szlakach linii WKD pojawi się 14 – o jeden więcej w porównaniu z dotychczasową organizacją ruchu. Wzrost planu eksploatacyjnego jest możliwy dzięki zrealizowaniu w ciągu kilku ostatnich lat szeregu przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie modernizacji infrastruktury kolejowej, wymiany taboru oraz trwałemu zwiększeniu zatrudnienia w zespole maszynistów.

W stosunku do obecnie obowiązującej organizacji ruchu od początku października br. zwiększy się liczba połączeń w relacjach do Milanówka i Grodziska Mazowieckiego. Dodatkowy, 14. obieg taboru umożliwi uruchomienie 8 nowych kursów w dni powszednie, których liczba wzrośnie do 192. Blisko 30 istniejących kursów zmieni swoje dotychczasowe relacje i godziny odjazdów.

Rozkład jazdy w soboty, niedziele i święta pozostaje bez zmian (zmianie ulegną wyłącznie numery poszczególnych kursów w związku z koniecznością dostosowania do systemu oznaczeń w powiązaniu z dniem powszednim).

Najważniejsze informacje na temat nowego rozkładu jazdy pociągów WKD obowiązującego od dnia 01.10.2019 – dotyczą dnia powszedniego:

 1. Uruchomienie 8 dodatkowych pociągów (wykaz poniżej).
 2. Zmiana relacji i godzin odjazdów ze stacji początkowych 27 pociągów (wykaz poniżej).
 3. Uzupełnienie w popołudniowym szczycie komunikacyjnym oferty w zakresie podstawowej częstotliwości kursowania co 10 min. na relacji pomiędzy stacją Warszawa Śródmieście WKD i stacją Podkowa Leśna Główna – wydłużenie okresu czasu z równoodstępowym taktem odjazdów co 10 min. od godz. 14:50 do 19:50 w porze popołudniowego szczytu komunikacyjnego.
 4. Uzupełnienie oferty przewozowej w relacji z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego w godz. 20-21, poprzez uruchomienie nowego pociągu wyruszającego ze stacji Warszawa Śródmieście WKD o godz. 20:40.
 5. Uzupełnienie w popołudniowym szczycie komunikacyjnym oferty w zakresie zwiększenia częstotliwości kursowania docelowo co 30-40 min. na relacji pomiędzy Warszawą i Milanówkiem (uwaga: zmiany warunkują częściowe odstąpienie od równoodstępowego, cyklicznego układu odjazdów do Milanówka w systemie „50 minut po każdej godzinie”) – poprzez wydłużenie istniejących dotychczas kursów kończących lub rozpoczynających bieg na stacji Podkowa Leśna Główna.
 6. Przesunięcie jednego kursu w godzinach porannych w relacji z Warszawy do Milanówka (przesunięcie z godz. 5:50 na 6:05 z wymianą relacji do Podkowy Leśnej Głównej). Modyfikacja pozostaje bez wpływu na odjazdy w kierunku przeciwnym.
 7. Uzupełnienie w porannym szczycie przewozowym, w godz. 7-8, oferty przewozowej w relacji z Milanówka do Warszawy: dodatkowy pociąg wyruszający z przystanku osobowego Milanówek Grudów o godz. 7:38 (wydłużenie kursu realizowanego o tej porze na dotychczasowej relacji od stacji Podkowa Leśna Główna, a także wydłużenie kursu w kierunku przeciwnym od stacji Podkowa Leśna Główna do przystanku osobowego Milanówek Grudów).

Nowy rozkład jazdy pociągów WKD: Uruchomienie 8 dodatkowych pociągów kursujących w dni powszednie:

 • Warszawa Śródmieście WKD (odj. 9:30) – Grodzisk Mazowiecki Radońska (przyj. 10:30).
 • Grodzisk Mazowiecki Radońska (odj. 13:46) – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 14:46).
 • Grodzisk Mazowiecki Radońska (odj. 14:16) – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 15:16).
 • Podkowa Leśna Główna (odj. 17:25) – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 18:06).
 • Warszawa Śródmieście WKD (odj. 18:10) – Podkowa Leśna Główna (przyj. 18:51).
 • Warszawa Śródmieście WKD (odj. 19:00) – Podkowa Leśna Główna (przyj. 19:41).
 • Podkowa Leśna Główna (odj. 19:45) – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 20:26).
 • Warszawa Śródmieście WKD (odj. 20:40) – Grodzisk Mazowiecki Radońska (przyj. 21:35).

Nowy rozkład jazdy pociągów WKD: Zmiana relacji i godzin odjazdów 27 pociągów ze stacji początkowych:

 • Warszawa Śródmieście WKD (odj. 5:50) – Podkowa Leśna Główna (przyj. 6:31) - skrócenie relacji dotychczasowego pociągu Warszawa Śródmieście WKD (odj. 5:50) – Milanówek Grudów (przyj. 6:38).
 • Warszawa Śródmieście WKD (odj. 6:05) – Milanówek Grudów (przyj. 6:53) - wydłużenie relacji dotychczasowego pociągu Warszawa Śródmieście WKD (odj. 6:05) – Podkowa Leśna Główna (przyj. 6:46).
 • Warszawa Śródmieście WKD (odj. 7:10) – Milanówek Grudów (przyj. 7:58) - wydłużenie relacji dotychczasowego pociągu Warszawa Śródmieście WKD (odj. 7:10) – Podkowa Leśna Główna (przyj. 7:51).
 • Milanówek Grudów (odj. 7:38) – Warszawa Śródmieście WKD (odj. 8:26) - wydłużenie relacji dotychczasowego pociągu Podkowa Leśna Główna (odj. 7:45) – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 8:26).
 • Warszawa Śródmieście WKD (odj. 8:30) – Podkowa Leśna Główna (przyj. 9:11) - skrócenie relacji dotychczasowego pociągu Warszawa Śródmieście WKD (odj. 8:30) – Grodzisk Mazowiecki Radońska (przyj. 9:30).
 • Warszawa Śródmieście WKD (odj. 9:40) – Podkowa Leśna Główna (przyj. 10:21): przesunięcie dotychczasowego odjazdu o +5 min.
 • Podkowa Leśna Główna (odj. 13:55) – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 14:36): przesunięcie dotychczasowego odjazdu o -5 min.
 • Podkowa Leśna Główna (odj. 14:25) – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 15:06): przesunięcie dotychczasowego odjazdu o -5 min.
 • Podkowa Leśna Główna (odj. 16:05) – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 16:46) - skrócenie relacji dotychczasowego pociągu Grodzisk Mazowiecki Radońska (odj. 15:46) – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 16:46).
 • Warszawa Śródmieście WKD (odj. 16:30) – Milanówek Grudów (przyj. 17:18) - wydłużenie relacji dotychczasowego pociągu Warszawa Śródmieście WKD (odj. 16:30) – Podkowa Leśna Główna (przyj. 17:11).
 • Milanówek Grudów (odj. 16:48) – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 17:36) - wydłużenie relacji dotychczasowego pociągu Podkowa Leśna Główna (odj. 16:55) – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 17:36).
 • Warszawa Śródmieście WKD (odj. 16:50) – Podkowa Leśna Główna (przyj. 17:31) - skrócenie relacji dotychczasowego pociągu Warszawa Śródmieście WKD (odj. 16:50) – Milanówek Grudów (przyj. 17:38).
 • Warszawa Śródmieście WKD (odj. 17:10) – Milanówek Grudów (przyj. 17:58) - wydłużenie relacji dotychczasowego pociągu Warszawa Śródmieście WKD (odj. 17:10) – Podkowa Leśna Główna (przyj. 17:51).
 • Podkowa Leśna Główna (odj. 17:15) – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 17:56) - skrócenie relacji dotychczasowego pociągu Milanówek Grudów (odj. 17:08) – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 17:56).
 • Milanówek Grudów (odj. 17:28) – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 18:16) - wydłużenie relacji i przesunięcie o +5 min. dotychczasowego pociągu Podkowa Leśna Główna (odj. 17:30) – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 18:11).
 • Warszawa Śródmieście WKD (odj. 17:50) – Podkowa Leśna Główna (przyj. 18:31) - skrócenie relacji dotychczasowego pociągu Warszawa Śródmieście WKD (odj. 17:50) – Milanówek Grudów (przyj. 18:38).
 • Warszawa Śródmieście WKD (odj. 18:00) – Milanówek Grudów (przyj. 18:48) - wydłużenie relacji i przesunięcie o -5 min. dotychczasowego pociągu Warszawa Śródmieście WKD (odj. 18:05) – Podkowa Leśna Główna (przyj. 18:46).
 • Warszawa Śródmieście WKD (odj. 18:30) – Milanówek Grudów (przyj. 19:18) - wydłużenie relacji dotychczasowego pociągu Warszawa Śródmieście WKD (odj. 18:30) – Podkowa Leśna Główna (przyj. 19:11).
 • Warszawa Śródmieście WKD (odj. 18:50) – Podkowa Leśna Główna (przyj. 19:31) - skrócenie relacji dotychczasowego pociągu Warszawa Śródmieście WKD (odj. 18:50) – Milanówek Grudów (przyj. 19:38).
 • Milanówek Grudów (odj. 18:58) – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 19:46) - wydłużenie relacji dotychczasowego pociągu Podkowa Leśna Główna (odj. 19:05) – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 19:46).
 • Warszawa Śródmieście WKD (odj. 19:10) – Milanówek Grudów (przyj. 19:58) - wydłużenie relacji i przesunięcie o +5 min. dotychczasowego pociągu Warszawa Śródmieście WKD (odj. 19:05) – Podkowa Leśna Główna (przyj. 19:46).
 • Podkowa Leśna Główna (odj. 19:20) – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 20:01) - skrócenie relacji i przesunięcie o +5 min. dotychczasowego pociągu Milanówek Grudów (odj. 19:08) – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 19:56).
 • Milanówek Grudów (odj. 19:28) – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 20:16) - wydłużenie relacji dotychczasowego pociągu Podkowa Leśna Główna (odj. 19:35) – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 20:16).
 • Grodzisk Mazowiecki Radońska (odj. 19:41) – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 20:36): przesunięcie dotychczasowego odjazdu o +5 min.
 • Warszawa Śródmieście WKD (odj. 20:30) – Podkowa Leśna Główna (przyj. 21:11): przesunięcie dotychczasowego odjazdu o -5 min.
 • Podkowa Leśna Główna (odj. 21:35) – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 22:16): przesunięcie dotychczasowego odjazdu o +5 min.
 • Grodzisk Mazowiecki Radońska (odj. 21:36) – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 22:31): przesunięcie dotychczasowego odjazdu o +5 min.

Zobacz komunikat w sprawie nowego rozkładu jazdy pociągów WKD obowiązującego od dnia 01.10.2019

Zobacz tabelę nowego rozkładu jazdy pociągów WKD obowiązującego od dnia 01.10.2019 (dzień powszedni)

Zobacz tabelę nowego rozkładu jazdy pociągów WKD obowiązującego od dnia 01.10.2019 (sobota, niedziela, święto)

Szczegółowe uwarunkowania dla nowego rozkładu jazdy pociągów WKD:

 1. Dodatkowy skład umożliwi postulowane przez pasażerów WKD, jak również przez Urząd Transportu Kolejowego uzupełnienie oferty przewozowej w popołudniowym szczycie komunikacyjnym poprzez wydłużenie okresu wyprawiania pociągów ze stacji Warszawa Śródmieście WKD w jednolitym, 10-minutowym takcie od godz. 14:50 aż do godz. 19:50. Istniejące obecnie nieliczne odjazdy w mieszanym cyklu 10- lub 15-minutowym, dzięki dodatkowemu obiegowi zostaną zastąpione częstszym, wyłącznie 10-minutowym taktem – nowe pociągi wyruszą m.in. o godz. 18:00 i 19:00. W połączeniu z postulowanym uzupełnieniem oferty przewozowej w relacji z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego w godz. 20-21 poprzez uruchomienie nowego kursu ze stacji Warszawa Śródmieście WKD o godz. 20:40, dodatkowy obieg taboru zapewni kompleksową poprawę siatki połączeń w godz. 18-21 w relacji z Warszawy do Podkowy Leśnej i Grodziska Mazowieckiego.
 2. W odniesieniu do aktualnie obowiązującego rozkładu jazdy zaplanowo również uzupełnienie oferty przewozowej w dni powszednie w porannym i popołudniowym szczycie komunikacyjnym w zakresie zwiększenia częstotliwości kursowania co 30-40 min. na relacji pomiędzy stacją Warszawa Śródmieście WKD i przystankiem osobowym Milanówek Grudów. Posunięcie to będzie się wiązać z częściowym odstąpieniem od równoodstępowego, cyklicznego układu odjazdów do Milanówka w układzie „50 minut po każdej godzinie” – poprzez wydłużenie istniejących dotychczas kursów kończących lub rozpoczynających bieg na stacji Podkowa Leśna Główna. Pasażerowie podróżujący na relacji do/z Milanówka zyskają dodatkowe połączenia o wyższej częstotliwości.
 3. Zmiana obowiązującego aktualnie rocznego rozkładu jazdy pociągów WKD w przedstawionym układzie jest możliwa dzięki zrealizowanym w ostatnich latach przedsięwzięciom inwestycyjnym w zakresie modernizacji infrastruktury kolejowej, wymiany taboru oraz zwiększeniu zatrudnienia w zespole maszynistów. Wpisuje się ponadto w strategię organizatora przewozów – Samorząd Województwa Mazowieckiego, w zakresie systematycznego rozwoju usług w kolejowym publicznym transporcie zbiorowym.
 4. Spośród zrealizowanych w ostatnich latach inwestycji obejmujących modernizację i rozbudowę elementów zarządzanej infrastruktury kolejowej, zarówno w zakresie odtworzenia lub podwyższenia jej parametrów użytkowych, jak i poprawy ogólnego poziomu bezpieczeństwa, przeprowadzone działania dotyczyły infrastruktury drogowej (torowej), sieciowej i elektroenergetycznej. W latach 2015-2017 kompleksowej naprawie poddano ponad 50 km torów linii kolejowych WKD (licząc tor pojedynczy) spośród użytkowanych dla ruchu pasażerskiego 65 km, w tym tory na szlaku Warszawa Śródmieście WKD – Komorów (2015-2016), tory na szlaku Komorów – Podkowa Leśna Główna (2016-2017) oraz na szlaku Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów (2016). Gruntownej modernizacji bądź wymianie na nowe poddano obiekty inżynieryjne, w tym m.in.: most na rzece Utrata w Pruszkowie (2012) czy most na rzece Zimna Woda na granicy gmin Michałowice i Brwinów (2017). W latach 2012-2016 pod kątem planowanego wzrostu zadań przewozowych oraz zwiększonego zapotrzebowania na moc, przebudowano system zasilania elektroenergetycznego wraz z dostosowaniem do wyższego napięcia zasilania w sieci trakcyjnej. W ramach działań związanych z poprawą bezpieczeństwa oraz zapewnieniem odpowiedniej płynności ruchu pociągów na linii WKD w latach 2014-2017 przeprowadzono modernizację 16 przejazdów kolejowych.
 5. Dla sprawnej realizacji zadań przewozowych spółka WKD od 2016 roku użytkuje wyłącznie tabor nowej generacji, w pełni odpowiadający współczesnym standardom podróżowania, w tym w szczególnosci przystosowany do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Spośród 21 szt. elektrycznych zespołow trakcyjnych znajdujących się obecnie w posiadaniu spółki, 20 szt. dostarczono w latach 2012-2016.
 6. Założony wzrost oferty przewozowej i planu eksploatacyjnego w ramach nowego rozkładu jazdy pociągów jest możliwy dzięki uprzedniemu pozyskaniu nowych maszynistów i trwałemu zwiększeniu zatrudnienia w zakresie. Część maszynistów przeszkolono w ramach wewnętrznego kursu zorganizowanego we własnym zakresie przez spółkę WKD. W latach 2016-2018 w dwóch edycjach kursu szkoleniowego uprawnienia do prowadzenia pojazdów kolejowych WKD uzyskało 16 osób. Obecnie, w ramach trzeciej edycji prowadzone są szkolenia dla kolejnych 9 kandydatów na maszynistów. Umożliwia to spółce WKD odpowiednie planowanie i zarządzanie zasobami oraz zapewnienie niezbędnej rezerwy kadrowej w tym zespole pracowników.
 7. Wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczące modernizacji i rozbudowy zarządzanej infrastruktury kolejowej, wymiany na nowy i eksploatacji taboru kolejowego oraz zapewnienia odpowiednio wyszkolonej kadry, mają na celu utrzymanie ich właściwych parametrów w zakresie możliwości prowadzenia przewozów pasażerskich o odpowiedniej intensywności i sprawności, a także o najwyższym komforcie i bezpieczeństwie. Podejmowane działania wpisują się w dążenie spółki do zapewnienia jak najwyższej konkurencyjności w ramach prowadzonej działalności podstawowej obejmującej organizację i realizację kolejowych przewozów pasażerskich.
 8. Nowy rozkład jazdy pociągów w ramach oferty przewozowej WKD, obowiązujący od dnia 01.10.2019, zachowuje swoje mocne strony, takie jak wysoka częstotliowość i regularność odjazdów z poszczególnych stacji i przystanków osobowych. Stabilna oferta przewozowa w połączeniu z wysoką punktualnością i niezawodnością kursowania pociągów WKD pozwoli na dalszą walkę o miano najpunktualniejszego przewoźnika pasażerskiego w kraju, co niewątpliwie pomoże przyczynić się do osiągnięcia dobrego rezultatu w liczbie przewożonych pasażerów.
 9. Skierowanie do ruchu dodatkowego, 14. obiegu było możliwe dzięki zapewnieniu wysokiej sprawności taboru i infrastruktury kolejowej, utrzymywanych przez wysoko wykwalifikowany personel WKD oraz pozyskaniu nowych maszynistów, z których część zostało przeszkolonych w ramach organizowanych wewnętrznych kursów. Jednocześnie założony w ramach nowej organizacji ruchu plan eksploatacyjny wyczerpuje możliwości aktualnej przepustowości infrastruktury kolejowej WKD i na najbliższą przyszłość pozostaje optymalny z punktu widzenia jej zdolności eksploatacyjno-technicznych.

ZMIANA ROZKŁADU JAZDY W DNIACH 28-29.09.2019 (sobota-niedziela)

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW WKD W DNIACH 28-29.09.2019 (SOBOTA-NIEDZIELA) W ZWIĄZKU Z PRACAMI W TORZE NR 2 NA SZLAKU WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD – KOMORÓW

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami w torze nr 2 na szlaku Warszawa Śródmieście WKD – Komorów (tor prawy w kierunku Warszawy), polegającymi na gwarancyjnym usunięciu usterek oraz stabilizacji torowiska, na linii WKD w dniach 28-29.09 br. (sobota-niedziela) zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu pociągów oraz będzie obowiązywać specjalny rozkład jazdy.

ORGANIZACJA RUCHU POCIĄGÓW WKD ORAZ ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD

 1. Pociągi będą kursowały w następujących podstawowych relacjach:
  1. Grodzisk Mazowiecki Radońska – Warszawa Śródmieście WKD 
   (dla podróżnych do/z Milanówka obowiązuje przesiadka na stacji Komorów z/do pociągów w ww. relacji lub z/do połączenia realizowanego przez pojazdy zastępczej komunikacji autobusowej w relacji Warszawa Śródmieście WKD – Komorów)
  2. Milanówek Grudów – Komorów, z przesiadką do autobusu komunikacji zastępczej na stacji „Komorów” w kierunku do/z Warszawy
 2. (dla podróżnych do/z Milanówka obowiązuje przesiadka na stacji Komorów z/do połączenia realizowanego przez pojazdy zastępczej komunikacji autobusowej w relacji Warszawa Śródmieście WKD – Komorów)

 3. W czasie prac torowych, tor nr 2 na odcinku Komorów – Warszawa Śródmieście WKD (tor prawy w kierunku Warszawy) zostanie całodobowo zamknięty dla ruchu pociągów.
 4. Na odcinku Komorów – Warszawa Śródmieście WKD ruch pociągów będzie odbywał się dwukierunkowo po torze nr 1 (tor prawy w kierunku od Warszawy do Komorowa).
 5. Częstotliwość kursowania pociągów na odcinku Komorów – Warszawa Śródmieście WKD wyniesie co 70 minut dla jednego kierunku ruchu. Na szlaku Komorów – Podkowa Leśna Główna, obsługiwanym przez pociągi obydwu planowanych relacji częstotliwość kursowania wyniesie 25/45 minut dla jednego kierunku ruchu.
 6. W celu uzupełnienia oferty przewozowej na trasie Komorów – Warszawa Śródmieście WKD zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa. Pojazdy zastępczej komunikacji autobusowej zapewniające połączenia do/z Warszawy zostaną skomunikowane na stacji „Komorów” z pociągami w relacji Milanówek Grudów – Komorów.
 7. Uwaga: z przyczyn technicznych przystanki „Malichy” oraz „Warszawa Salomea” nie zostaną objęte zastępczą komunikacją autobusową, której przystanki mogłyby zostać zlokalizowane w pobliżu linii WKD. Dla przystanku osobowego „Malichy” odpowiednikiem są przystanki zastępcze: „Tworki (Główna)” oraz „Norwida”, natomiast dla przystanku osobowego „Warszawa Salomea” odpowiednikiem jest przystanek zastępczy „Łopuszańska”.
 8. Podróżni korzystający z autobusowej komunikacji zastępczej zobowiązani są do podróżowania tą komunikacją na podstawie ważnego biletu WKD jednorazowego lub okresowego. W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie, pasażerowie rozpoczynający podróż zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o szczegółowe zapoznanie się z organizacją ruchu pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej w okresie ograniczeń, w celu zaplanowania dogodnej podróży.

Zobacz komunikat w sprawie zmiany rozkładu jazdy pociągów WKD w dniach 28-29.09.2019

Zobacz tabelę specjalnego rozkładu jazdy pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej ważnego w dniach 28-29.09.2019

Zobacz schemat organizacji ruchu na linii WKD w dniach 28-29.09.2019 (PDF)

Zobacz schemat organizacji ruchu na linii WKD w dniach 28-29.09.2019 (GIF)