Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 26 czerwca) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

Zielono nam – rozdajemy sadzonki drzew

WuKaDka we współpracy z Urzędem Miasta Milanówka przygotowała akcję „Zielono nam” podczas której w dniu 17.06.2021 r. rozdawane będą sadzonki drzew iglastych i liściastych. Sadzonki będzie można otrzymać na peronie przystanku osobowego Milanówek Grudów oraz na terenie Urzędu Miasta w Milanówku przy ul. Kościuszki 45.

Warszawska Kolej Dojazdowa jest przewoźnikiem dla którego przyroda, równowaga ekologiczna, otaczający nas krajobraz oraz komfort życia w naszych małych ojczyznach są bardzo ważne. Stąd też pomysł na akcję „Zielono nam” i zaangażowanie gmin oraz naszych pasażerów w pomoc w nasadzenich kompensacyjnych po usunięciu drzew na odcinku linii Grodzisk Mazowiecki – Podkowa Leśna na potrzeby budowy drugiego toru. W tym celu WuKaDka podjęła współpracę z gminami na terenie których prowadzona jest inwestycja. Do tegorocznej akcji rozdawania sadzonek i sadzenia drzew włączyła się gmina Milanówek, która pomaga nam przekazać Państwu sadzonki oraz gmina Grodzisk Mazowiecki, której WKD przekazała 50 sztuk drzew lipy, które zostaną posadzone na terenie przestrzeni publicznej Gminy. W następnym roku przedsięwzięcie będzie kontynuowane we współpracy z innymi Gminami, które wyraziły chęć w nim udziału.

W ramach akcji „Zielono nam” prowadzonej w dniu 17.06.2021 r. (czwartek) na peronie przystanku osobowego Milanówek Grudów oraz na terenie Urzędu Miasta w Milanówku zostanie rozdanych łącznie 500 sztuk sadzonek drzew liściastych i iglastych. Sadzonki będą wydawane za okazaniem ważnego biletu okresowego WKD lub skasowanego nie później niż 01.05.2021 r. biletu jednorazowego WKD (tj. skasowanego w okresie od 01.05.2021 r. do 17.06.2021 r. włącznie). Akcja trwa w godzinach 11:30-14:00 lub do wyczerpania zapasów. Jedna osoba za okazaniem ww. biletu WKD może otrzymać jedną sadzonkę.

Serdecznie zapraszamy do odebrania sadzonki i posadzenia jej w swoim ogródku.

Niech będzie Nam zielono!

 

plakat zielono nam

PRZEJAZDY RODZINNE W OKRESIE WAKACJI LETNICH 2021R.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w okresie wakacji letnich 2021r. wprowadza tzw. „przejazdy rodzinne” 

Z przejazdów tych może korzystać osoba dorosła, która nie posiada indywidualnych uprawnień do przejazdów ulgowych odbywająca przejazd z dzieckiem, które nie ukończyło 16 roku życia.

Osoba ta może wówczas wykupić dla siebie i dla dziecka jednorazowe bilety „tam” lub „tam i z powrotem” według taryfy ulgowej 50%, albo nabyć w kasie biletowej bilet jednorazowy wg taryfy ulgowej 50% dla siebie i bilet jednorazowy dla dziecka zgodnie z przysługującą mu ulgą ustawową lub handlową.

Uprawnienie do przejazdów rodzinnych przysługuje we wszystkich pociągach przewidzianych w rozkładzie jazdy WKD.

  • Kasa biletowa dokonuje na biletach dla osoby dorosłej i dla dziecka adnotacji: „Przejazd rodzinny” i potwierdza ją datownikiem kasy.
  • Podróżny, który nabył bilety na przejazd w punkcie uprawniającym do sprzedaży biletów na linię WKD (w tym również w automatach biletowych) dokonuje samodzielnie wpisu „przejazd rodzinny” na bilecie.
  • Podróżny, który nabył bilety dla siebie i dziecka w ramach oferty „przejazdy rodzinne” za pośrednictwem telefonu komórkowego (poprzez aplikację mPay lub SkyCash), w trakcie kontroli biletów – składa kontrolerowi ustne oświadczenie, iż korzysta z przejazdów w ramach oferty „przejazdy rodzinne” – okazując bilety.

Osoba dorosła powinna posiadać przy sobie dokument stwierdzający wiek dziecka

Jeżeli osoba dorosła odbywa przejazd z więcej niż jednym dzieckiem, powinna dla pozostałych dzieci nabyć bilet zgodnie z przysługującymi im uprawnieniami oraz posiadać dokumenty potwierdzające te uprawnienia (np. legitymację szkolną).

Z „przejazdów rodzinnych” można korzystać:

-  od godz. 15:00 dnia 25 czerwca 2021r. (piątek)

-  do godz. 24:00 dnia 31 sierpnia 2021r. (wtorek)

 

 

Pierwsze miejsce dla „Wukadki” w rankingu punktualności w kolejowych przewozach pasażerskich w I kwartale 2021 roku

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że według najnowszych danych obejmujących punktualność kolejowych przewozów pasażerskich, z wyszczególnieniem przewoźników kolejowych przy opóźnieniach powyżej 5 minut 59 sekund, opublikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego, w I kwartale 2021 r. była najpunktualniejszym przewoźnikiem pasażerskim w kraju, uzyskując niezwykle wysoki wskaźnik punktualności na poziomie 99,72%. Na drugim miejscu uplasowało się przedsiębiorstwo Usedomer Baderbahn z wynikiem 98,65%, natomiast na trzecim miejscu – spółka PKP SKM w Trójmieście z wynikiem 98,33%. Szczegółowe dane zawarto w poniższej tabeli.

Tabela: Punktualność kolejowych przewozów pasażerskich przy opóźnieniach powyżej 5 minut 59 sekund w podziale na poszczególnych przewoźników w I kwartale 2021 r.

 

Nazwa przewoźnika

I kwartał 2021 r.

1.

Warszawska Kolej Dojazdowa

99,72%

2.

Usedomer Baderbahn

98,65%

3.

PKP SKM w Trójmieście

98,33%

4.

Arriva RP

95,94%

5.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

95,79%

6.

Koleje Wielkopolskie

92,91%

7.

POLREGIO

91,56%

8.

Koleje Dolnośląskie

90,89%

9.

Koleje Mazowieckie

90,27%

10.

SKM Warszawa

89,81%

11.

Koleje Małopolskie

89,32%

12.

Koleje Śląskie

83,43%

13.

PKP Intercity

76,61%

 

OGÓŁEM

91,79%

Źródło: www.utk.gov.pl

Zobacz graficzne zestawienie punktualności kolejowych przewozów pasażerskich przy opóźnieniach powyżej 5 minut 59 sekund w podziale na poszczególnych przewoźników w I kwartale 2021 r. (najedź wskaźnikiem na miniaturę i kliknij aby powiększyć):

Wypracowanie przez Warszawską Kolej Dojazdową w ciągu I kwartału 2021 r. niezwykle wysokiego wskaźnika punktualności kursowania pociągów w ramach świadczonych usług przewozowych, przewyższającego o 0,2% rezultat z IV kwartału 2020 r., było możliwe dzięki uwarunkowaniom organizacyjno-eksploatacyjnym, stanowiącym nieodmiennie mocne atuty, jakie spółka jest w stanie wykorzystać za pośrednictwem wypełniania połączonych funkcji przewoźnika i zarządcy infrastruktury kolejowej. Spośród korzyści, jakie płyną z połączenia tych funkcji na pierwszym miejscu znajduje się możliwość skrócenia ścieżki decyzyjnej w zakresie zapewnienia szybkiej reakcji i podjęcia działań interwencyjnych w sytuacji wystąpienia zdarzeń awaryjnych, niebezpiecznych i losowych – zarówno po stronie eksploatowanego taboru kolejowego, jak i użytkowanej infrastruktury kolejowej.

Drugim z istotnych czynników pozostaje optymalnie zaplanowany i wdrożony do realizacji roczny rozkład jazdy pociągów WKD. Oferta przewozowa WKD w tym segmencie świadczonych usług opiera się na konstrukcji cyklicznego rozkładu jazdy, charakteryzującego się wyprawianiem pociągów w poszczególnych relacjach w równych taktach oraz powtarzalnych przedziałach czasowych po upływie każdej godziny – bez względu na porę dnia lub dzień tygodnia. Stwarza to możliwość zapewnienia niezbędnych rezerw oraz wpływa na niską podatność na ewentualne zakłócenia i opóźnienia.

Wysoki wskaźnik punktualności przewozów w ujęciu miesięcznym oraz kwartalnym spółka WKD zawdzięcza również zrealizowanym w minionych latach przedsięwzięciom inwestycyjnym w zakresie zakupu nowego taboru oraz modernizacji infrastruktury kolejowej, wypełniającym zobowiązania zawarte w umowach zawieranych z Organizatorem Przewozów – Samorządem Województwa Mazowieckiego. Zrealizowane inwestycje w modernizację i rozbudowę elementów infrastruktury kolejowej umożliwiły nie tylko odtworzenie jej podstawowych parametrów użytkowych, ale przede wszystkim podwyższenie ogólnego poziomu bezpieczeństwa. Przeprowadzone działania objęły szereg branż, na czele z infrastrukturą drogową (torową), sieciową i elektroenergetyczną. Wszystkie zrealizowane w wymienionych obszarach działania umożliwiają prowadzenie ruchu pociągów na poszczególnych szlakach z założoną prędkością rozkładową, bez wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń tymczasowych.

Niska usterkowość eksploatowanego taboru i elementów infrastruktury kolejowej, ściśle powiązana z osiąganymi rezultatami przewozowymi, jest także rezultatem posiadania własnego zaplecza utrzymaniowego – przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum zlecania usług do realizacji przez podmioty zewnętrzne. Spółka posiada wysoko wykwalifikowany personel, wykonujący czynności w zakresie okresowych przeglądów, konserwacji i modernizacji elementów sieci trakcyjnej, drogi kolejowej wraz z obiektami inżynieryjnymi, urządzeń elektroenergetyki, sterowania ruchem kolejowym, zabezpieczenia przejazdów kolejowych oraz telekomunikacji i systemów transmisji danych. Czynności przeglądowe w przeważającej mierze wykonywane są w porze przerwy nocnej, ograniczając do minimum ryzyko wystąpienia usterek i awarii, skutkujących poważnymi zaburzeniami dla regularności i niezawodności przewozów pasażerskich.

Wysokie wskaźniki punktualności przewozów na linii WKD to także rezultat przyjętej od początku stanu epidemii COVID-19 strategii stawiającej na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i odpowiedzialność. Stanowi ona wyznacznik dla całokształtu podejmowanych przez spółkę WKD działań, aby uczynić podróż bezpieczną, komfortową i niezawodną, mając na względzie przede wszystkim ochronę zdrowia i życia podróżnych, jak również własnych pracowników. Dzięki wysokiej świadomości, odpowiedzialności i profesjonalizmowi personelu WKD udało się uniknąć negatywnych skutków, implikujących konieczność ograniczenia oferty przewozowej ze względu na braki kadrowe.

Spółka WKD oferuje aktualnie standardową organizację przewozów, bez jakichkolwiek ograniczeń, zakładającą uruchomienie w dni powszednie 192 połączeń w ramach obowiązującego rocznego rozkładu jazdy pociągów. Warszawska Kolej Dojazdowa jest równocześnie przygotowana do wszelkich neizbędnych modyfikacji w sposób elastyczny, dostosowany do bieżącego zapotrzebowania, które podlega ciągłemu monitorowaniu i raportowaniu. Od początku 2021 roku w ramach całorocznego planu eksploatacyjnego obsługę linii kolejowej zapewnia równocześnie 14 pojazdów w ruchu.

Osiągane regularnie w kolejnych kwartalnych okresach rozliczeniowych wskaźniki punktualności przewyższające znacznie próg 99,5% wciąż plasują Warszawską Kolej Dojazdową w szczycie czołówki wśród europejskich przewoźników i operatorów pasażerskiego regionalnego transportu kolejowego. Na najbardziej zbliżonych do warunków polskich z punktu widzenia sposobu kalkulacji i monitorowania opóźnień połączeń regionalnych na sieciach kolei niemieckich i szwajcarskich wskaźniki punktualności nie przekraczają poziomu 98%. Koleje hiszpańskie i francuskie, z wyłączeniem połączeń realizowanych przez pociągi dużych prędkości, w ramach podstawowego progu czasowego dla kalkuacji opóźnień do 60 minut odnotowują wskaźniki w przedziale ok. 90-95%.

Podejmowane na bieżąco działania wpisują się w dążenie spółki do zapewnienia jak najwyższej konkurencyjności w ramach prowadzonej działalności podstawowej obejmującej organizację i realizację kolejowych przewozów pasażerskich z najwyższą niezawodnością, bezpieczeństwie, komforcie oraz o odpowiedniej intensywności i sprawności. Znajduje to odzwierciedlenie w statystykach kwartalnych publikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego.

 

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy pomniku Leonida Teligi

W dniu 2 czerwca 2021roku na Stawach Goliana w Grodzisku Mazowieckim przy pomniku Leonida Teligi została odsłonięta tablica pamiątkowa – trasa samotnego rejsu dookoła globu, której jednym z fundatorów jest Warszawska Kolej Dojazdowa. W uroczystości brał udział bratanek słynnego żeglarza Karol Teliga, który z tej okazji udostępnił Szkole Podstawowej nr 5 im. Leonida Teligi w Grodzisku Mazowieckim dzwon z jachtu s/y „Opty”.

Grodziszczanin, żeglarz Leonid Teliga na jachcie „Opty” jako pierwszy opłynął samotnie świat. Wyprawa rozpoczęła się 25.01.1967 r., trasa wiodła z Casablanki, na zachód, znanymi szlakami. Z powrotem do portu w Casablance Teliga przypłynął po 2 latach i 2 miesiącach - 30.04.1969 r.

Otwarcie Izby Tradycji EKD/WKD dla zwiedzających w dniu 2.06.2021 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. z przyjemnością informuje, iż od 2 czerwca 2021r. (środa) Izba Tradycji EKD/WKD w Grodzisku Mazowieckim będzie ponownie otwarta. Dla zwiedzających udostępnione zostaną wszystkie stałe ekspozycje, które będzie można zwiedzać w środy w godzinach od 9:00 do 13:30 oraz niedziele w godzinach od 11:30 do 14:30, wejście do Izby Tradycji EKD/WKD będzie możliwe od strony Portierni.

Cieszę się, że po tak długim czasie ponownie możemy zaprosić Państwa do Izby Tradycji EKD/WKD. Dla odwiedzających przygotowaliśmy niespodziankę – nowy eksponat, makietę przedstawiającą rikszę EKD z pasażerami, która przejeżdża ulicą Nowogrodzką w Warszawie, na tle zbombardowanej kamienicy. W najbliższym czasie ekspozycję uświetnią również repliki dwóch riksz EKD. Serdecznie wszystkich zapraszam do odwiedzenia Izby Tradycji EKD/WKD – powiedział Tomasz Tretter, Członek Zarządu WKD.

Spółka obok obecnie obowiązujących biletów wstępu do Izby Tradycji EKD/WKD (normalnego w cenie 3,00 zł i ulgowego w cenie 1,50 zł) wprowadziła nową ofertę dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Bilety KDR w cenie 1,00 zł przysługują każdemu
z członków rodziny wielodzietnej na podstawie dokumentu potwierdzającego korzystanie ze szczególnych uprawnień w rozumieniu Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (KDR). 

Zwiedzanie Izby Tradycji EKD/WKD będzie możliwe z zachowaniem zasad sanitarnych m.in. zakrywania ust i nosa, gromadzenia się, zachowania bezpiecznego dystansu od innych osób i limitu przewidzianego dla muzeów tj. 1 osoba na 15 m².

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Izby Tradycji EKD/WKD.

5. rocznica zakończenia eksploatacji w regularnych przewozach pasażerskich pojazdów serii EN94

W dniu 27 maja 2021 r. przypada 5. rocznica zakończenia eksploatacji w regularnych przewozach pasażerskich zespołów trakcyjnych serii EN94 (typ 101Na). Pojazdy serii EN94 obsługiwały linie kolejowe WuKaDki przez 44 lata.

Na początku lat 60. XX wieku podjęto decyzję o wymianie przestarzałego technologicznie taboru seriii EN80. W wyniku długotrwałych dyskusji na temat miejsca zakupu, wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego ostatecznie PKP (w skład których linia WKD wówczas wchodziła) podjęły decyzję, że nowy tabor dedykowany dla WKD zostanie zaprojektowany i zbudowany przez firmę polską. Nowy tabor miał być dostosowany do specyfiki linii kolejowej WKD, tj. napięcia 600V, małych łuków oraz dużego przyśpieszenia ruchu z uwagi na niewielkie odległości pomiędzy stacjami/przystankami osobowymi. Wstępne wytyczne dotyczące nowego taboru dla WKD opracowano w Centralnym Ośrodku Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa przy udziale Centralnego Zarządu Trakcji Ministerstwa Komunikacji. Prace projektowe miały być wykonane przez Centralne Biuro Konstrukcyjne Taboru Kolejowego w Poznaniu.

Dokumentacja techniczna oraz prototyp dwuwagonowego, dwukierunkowego zespołu trakcyjnego zostały opracowane i wykonane przez Pafawag (Państwowa Fabryka Wagonów) z Wrocławia a wygląd zewnętrzny i wewnętrzny został zaprojektowany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie (Zakład Środków Transportu). W 1968 r. zakłady Pafawag zakończyły budowę prototypu. Z początkiem 1969 r. prototypowy egzemplarz serii EN94 (typ 101N) rozpoczął regularne jazdy z pasażerami i przez następne dwa lata dostarczał informacji o niezbędnych modyfikacjach. Do końca 1972 r. zostały dostarczone kolejne egzemplarze, które znacząco różniły się od pierwowzoru, gdyż modyfikowane były wedle raportów z obsługi prototypu. Łącznie powstało 40 sztuk ezt serii EN94. Pojazdy te w 1972 r. zastąpiły wyeksploatowane wagony serii EN80.

W latach 1977 – 1991 skasowano pięć zespołów, które uległy wypadkom, natomiast w latach 1990 – 1994 wszystkie pozostałe pojazdy przeszły naprawy główne podczas których wprowadzono kilka modyfikacji. Po włączeniu do obsługi linii prototypowego pojazdu EN95, w 2004 r. kolejne dwa pojazdy przeszły do lamusa (EN94-11, EN94-12), a w 2009 r. następne dwa pojazdy (EN94-20 i EN94-29). Rok 2012 zwiastował rychły koniec epoki ,,dziewięćdziesiątek czwórek’’. Ze względu na wprowadzenie do ruchu nowych ezt serii EN97, wiele wagonów poprzedniej generacji wycofano i zezłomowano.

Dzień 27.05.2016 r. przeszedł do historii Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. jako ostatni, w którym w regularnym ruchu pasażerskim kursowały elektryczne zespoły trakcyjne serii EN94 (typ 101Na) produkcji wrocławskiego Pafawagu. Był to również ostatni dzień z wykorzystaniem urządzeń do zasilania sieci trakcyjnej prądem stałym o napięciu 600V, ponieważ od dnia 28.05.2016 r. nastąpiła zmiana napięcia zasilania w sieci trakcyjnej z 600V na 3 kV. W związku z powyższym pojazdy EN94 - przystosowane tylko do napięcia 600V, po 44 latach służby, musiały zostać wycofane z eksploatacji i zastąpione pojazdami nowej generacji przystosowanymi do napięcia 3kV. Pojazdami takimi były oczekujące już na włączenie do eksploatacji ezt.serii EN100.

W dniu 27.05.2016 r. do ruchu pasażerskiego skierowano dwa z trzech pozostających w eksploatacji składów zestawionych z elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN94, które obsłużyły łącznie 20 kursów według przygotowanego harmonogramu. Pierwszy z nich EN94: 17+34 wyruszył w trasę ze stacji Grodzisk Maz. Radońska o godz. 5:48 (pociąg nr 110) do stacji Warszawa Śródmieście WKD. Drugi ze składów EN94: 25+40 wyruszył ze stacji Grodzisk Maz. Radońska o godz. 6:50 (pociąg nr 116) również do stacji Warszawa Śródmieście WKD. Trzeci skład: 23+26 skierowano przejazdem służbowym do stacji Komorów w celu pełnienia funkcji składu rezerwowego.

Na wyznaczonej powierzchni na ścianie bocznej ww. pojazdów serii EN94 został zamieszczony specjalny napis:

Dziękujemy za 44 lata wspólnych podróży pociągami serii EN94

W ciągu dnia kursujące ezt serii EN94 zapewniły ostatnią okazję do wykonania pamiątkowych zdjęć lub filmów. W późnych godzinach popołudniowych nieuchronnie zbliżał się koniec służby tej serii pojazdów. Pierwszy ze składów realizujących przewozy w dniu 27.05.2016 r., 25+40 zjechał do Grodziska Mazowieckiego o godz. 18:34 jako pociąg nr 141. Skład rezerwowy 23+26 zjechał jako drugi o godz. 19:30.

Ostatni przejazd w regularnym ruchu pasażerskim pojazdu serii EN94 obsługiwanym przez składy 17+34 wykonany został przez pociąg rejsowy nr 149 relacji: Warszawa Śródmieście WKD (odj. 19:05) – Grodzisk Maz. Radońska (przyj. 20:04). Przejazd tym pociągiem odbywał się na podstawie bezpłatnego biletu okolicznościowego, dostępnego w kasach biletowych WKD w dniu przejazdu. Ostatni kurs cieszył się ogromną frekwencją na całej trasie przejazdu z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego. Nie zawiedli również licznie przybyli uczestnicy pożegnania serii EN94 na stacji Warszawa Śródmieście WKD, a w szczególności na stacji Grodzisk Maz. Radońska, na którą skład 17+34 wjechał punktualnie o godz. 20:04 przy dźwięku głośnej syreny.Po przybyciu ww. pociągu do stacji Grodzisk Maz. Radońska pojazdy EN94 po ponad 44 latach, zostały ostatecznie wycofane z eksploatacji.

Pojazd nr 40 jako pierwszy został przeznaczony dla celów muzealnych i pozostał w Grodzisku Mazowieckim. Z końcem czerwca 2016 r. rozpoczęto czynności przeglądowo-naprawcze na terenie zaplecza warsztatowego zmierzające do zachowania pojazdu w stanie wizualnym odpowiadającym końcowemu okresowi eksploatacji serii EN94 (do 05.2016).

Wszystkie pojazdy pozostające w eksploatacji od dnia 27.05.2016, tj. 17, 23, 25, 34 oraz dodatkowo 35 oczekują na decyzje w sprawie ewentualnego pozostawienia dla potrzeb własnych WKD (1 lub 2 egzemplarze) lub przekazania (sprzedaży) zainteresowanym podmiotom zewnętrznym. W dniu 17.08.2016 r. pojazd serii EN94-26 został przekazany do „stacji Zwierzyniecka” w Skierniewicach.

Ponadto elektryczny zespół trakcyjny EN94-17 zostanie odnowiony na schemat malowania kremowo-czerwony z żółtym czołem w wersji po naprawie głównej z lat 1990-1994 i jako drugi po ezt serii EN94-40 wzbogaci ekspozycję Izby Tradycji EKD/WKD. Natomiast kabina maszynisty wraz ze ścianą frontową kolejnego z pojazdów serii EN94 z pochodząca   z ezt nr 16 zostanie odnowiona i dostosowana do wyglądu fabrycznego z 1972 r. Kabina ta będzie wyeksponowana dla zwiedzających w historycznej hali przeglądowo-naprawczej EKD.  

Dane techniczne pojazdu serii EN94

Lp.

Parametr

EN94 [101Na]

1.

Szerokość toru

1 435 mm

2.

Rok budowy

1972

3.

Długość całkowita

27 800 mm

4.

Szerokość pojazdu

2 620 mm

5.

Wysokość pojazdu (od główki szyny do dachu)

3 600 mm

6.

Wysokość podłogi ponad główką szyny w przestrzeni drzwi wejściowych

1 140 mm

7.

Masa własna

44 100 kg

8.

Zasilanie

600 V DC

9.

Układ osi i stosunek liczby osi napędnych do tocznych

Bo'2'Bo'

66%

10.

Napęd

rozruch oporowy, silniki szeregowe prądu stałego

11.

Liczba silników trakcyjnych

4 x 56,5 kW

12.

Całkowita moc ciągła silników

226 kW

13. 

Maksymalna prędkość eksploatacyjna 

70 km/h

14.

Przyśpieszenie rozruchu 0-30km/h)

0,6-0,8 m/s2

15. 

Opóźnienie hamowania 

1,2 m/s2

16. 

Liczba miejsc siedzących

80

17. 

Całkowita liczba pasażerów
(standard zapełnienia: 5 os/m²)

260

18. 

Ilość miejsc dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

brak

19. 

Ilość miejsc na rowery

brak

20. 

Klimatyzacja 

brak

Dziękujemy Stowarzyszeniu Klub Miłośników EKD/WKD za udostępnienie archiwalnych zdjęć.

Stowarzyszenie Klub Miłośników EKD/WKD oraz Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zapraszają do obejrzenia filmu przygotowanego specjalnie z okazji 5. rocznicy zakończenia eksploatacji w regularnych przewozach pasażerskich ezt EN94.

zaproszenie film

Noc Muzeów z WuKaDką wirtualnie

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.  w ramach Nocy Muzeów przygotowała wystawę fotograficzną, która została podzielona na cztery działy tematyczne: Zbiory Izby Tradycji EKD/WKD,  Eksploatowany tabor WKD, Hala przeglądowo-naprawcza, Hala przeglądowo-naprawcza EKD oraz film dokumentujący przejazd pociągu na trasie Podkowa Leśna Główna - Grodzisk Mazowiecki Radońska w 2017 r. 
Serdecznie zachęcamy do obejrzenia wystawy i filmu. 

Zbiory Izby Tradycji EKD/WKD


Eksploatowany tabor WKD


Hala przeglądowo-naprawcza


Hala przeglądowo-naprawcza EKD
 

 

Film z przejazdu pociągu na trasie Grodzisk Mazowiecki Radońska – Podkowa Leśna Główna


Warszawska Kolej Dojazdowa oraz Stowarzyszenie Klub Miłośników EKD/WKD dziękuje za wspólnie spędzony czas podczas Nocy Muzeów.

Ruszyła kampania "Twoja bezpieczna WuKaDka"

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. jako przewoźnik i zarządca infrastruktury poprawia bezpieczeństwo i komfort podróży naszych pasażerów.     W tym celu Spółka podejmuje szereg działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na terenie kolejowym a w szczególności na przejazdach kolejowo-drogowych zlokalizowanych na naszej linii. W dniu 6 maja br. WKD rusza z kampanią informacyjną, pn. „Twoja bezpieczna WuKaDka”. Kampania będzie zwracać uwagę na bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych oraz kształtować postawy i zachowania sprzyjające bezpieczeństwu na terenie kolejowym.

Działania WKD w dążeniu do poprawy warunków bezpieczeństwa w 2018 roku zostały docenione przez Urząd Transportu Kolejowego. Podczas jubileuszowej Gali z okazji 15-lecia funkcjonowania UTK połączonej z finałem konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” WKD sp. z o.o. została uhonorowana w kategorii „rozwiązanie techniczne”. Statuetka „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” została przyznana Spółce za zrealizowanie i wdrożenie do użytkowania przedsięwzięcia związanego z zabudową samoczynnej sygnalizacji przejazdowej w obrębie przejazdów kolejowych kategorii D (samoczynnego systemu ostrzegania) na linii WKD. Uznanie Kapituły konkursowej dla działań na rzecz bezpieczeństwa wysoko podniosło poprzeczkę dla kolejnych inicjatyw podejmowanych przez WKD.

„Kwestie bezpieczeństwa są dla nas bardzo ważne. Chcemy, aby zarówno podróżni i uczestnicy ruchu drogowego mogli bezpiecznie dotrzeć do celu swojej podróży. Stąd pomysł kampanii „Twoja bezpieczna WuKaDka”, której głównym celem jest zachęcenie kierowców do rozwagi i zdjęcia nogi z gazu przed przejazdem kolejowym.” – powiedział Tomasz Tretter, Członek Zarządu WKD.

Kampania społeczna „Twoja bezpieczna WuKaDka” rozpoczyna się 6 maja WKD jako organizator wraz z partnerami zaproszonymi do projektu będzie podejmować w ramach tej kampanii szereg akcji uświadamiających o niebezpieczeństwie jakie niesie ze sobą brak rozwagi, brawura na drogach, pośpiech, itp., które są najczęstszymi przyczynami śmiertelnych wypadków z udziałem uczestników ruchu drogowego. Komendy Powiatowe Policji z Grodziska Mazowieckiego   i Pruszkowa będą prowadziły kontrole drogowe w najbliższej okolicy przejazdów kolejowych. W ramach działań kontrolnych kierowcy otrzymają od policjantów specjalnie opracowaną ulotkę informacyjną dotyczącą zagrożeń związanych z kolizją samochodu z pociągiem. Dodatkowo we współpracy z pozostałymi partnerami kampanii będą podejmowane zadania związane z uwrażliwieniem mieszkańców gmin, przez które przebiega linia WKD, na zagrożenie życia i zdrowia do których może dojść z udziałem pociągów na przejazdach WKD. Ponadto wspólnie z naszymi partnerami medialnymi będziemy zachęcać do właściwych zachowań na terenie kolejowym. Wywiady i audycje poświęcone tej tematyce będą prowadzone cykliczne, co miesiąc od maja do listopada.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. realizując kampanię „Twoja bezpieczna WuKaDka” zachęca do dialogu uczestników ruchu drogowo-kolejowego a także zwraca uwagę lokalnej społeczności na problem właściwego zachowania kierowców, rowerzystów i pieszych. WKD chce dotrzeć do wszystkich uczestników ruchu drogowego i uwrażliwić ich na zagrożenie panujące na przejazdach kolejowych. A wszystko to w ramach kampanii „Twoja bezpieczna WuKaDka”.

Monitor WKD LCD   AUTO Wypadek  do publikacji