Zaproszenie do ankiety

Od 15 grudnia br. zacznie obowiązywać roczny rozkład jazdy pociągów WKD 2019/2020. Szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

Zarząd WKD z absolutorium za 2018 rok

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podczas obrad w dniu 26.06.2019 jednogłośnie udzieliło Zarządowi spółki:

 • Michałowi Panfilowi – Prezesowi Zarządu
 • Jolancie Dałek – Członkowi Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
 • Tomaszowi Tretterowi – Członkowi Zarządu, Dyrektorowi ds. Handlowych

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. Podjęcie uchwały o absolutorium poprzedzone zostało podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności spółki Warszawska Kolej Dojazdowa za 2018 rok.

Spółka zamknęła rok 2018 zyskiem netto w wysokości 3 460 113,20 .

Parkingi dla pasażerów WKD w Komorowie i Pruszkowie już wkrótce w nowej odsłonie!

Nowoczesna infrastruktura parkingowa w systemie „Parkuj i Jedź” dostępna dla pasażerów WKD pojawi się niebawem w sąsiedztwie przystanków w Komorowie i Pruszkowie. Dzięki umowom zawartym przez Warszawską Koleją Dojazdową z Gminą Michałowice i Miastem Pruszków, a także środkom unijnym, dla zmotoryzowanych mieszkańców okolic kolejki, chcących kontynuować podróż pociągiem WKD, powstaną nowe miejsca postojowe dla samochodów, wraz ze stanowiskami do ładowania pojazdów elektrycznych, zasilanymi „czystą” energią. Dla miłośników dwóch kółek zostaną zainstalowane nowe wiaty rowerowe. Każdy z obiektów zyska wygodne dojścia na perony, energooszczędne oświetlenie i zostanie objęty monitoringiem miejskim wraz z systemem kontroli zajętości miejsc i zliczania pojazdów.

Warszawska Kolej Dojazdowa konsekwentnie rozwija współpracę z lokalnymi samorządami, poszerzając równocześnie ofertę przewozową dla mieszkańców okolicznych osiedli. W ramach podejmowanych działań modernizujemy i rozbudowujemy układ parkingów zlokalizowanych w sąsiedztwie linii kolejowej, przeznaczonych dla zmotoryzowanych podróżnych.

W tym tygodniu, w siedzibie spółki WKD podpisano umowy w sprawie udostępnienia terenu kolejowego pod realizację przebudowy dwóch parkingów w systemie „Parkuj i Jedź”. Modernizacja obejmie obiekty zlokalizowane w Komorowie przy ul. Ceglanej oraz w Pruszkowie przy ul. Pawiej.

Jednym z istotnych warunków umów jest zapewnienie pasażerom WKD pierwszeństwa do korzystania z miejsc postojowych powstałych na modernizowanych parkingach w systemie „Parkuj i Jedź”.

Zawarte umowy stanowią kolejny istotny element rozbudowy oferty przewozowej WKD i wpisują się w całokształt działań podejmowanych przez przewoźnika w ścisłej współpracy z lokalnymi samorządami, na rzecz rozwoju transportu zbiorowego na terenie aglomeracji warszawskiej. W ramach realizowanych inwestycji chcielibyśmy zapewnić pierwszeństwo dostępu do nowoczesnej infrastruktury parkingowej dla naszych pasażerów, którzy w drodze do własnego celu podróży na podstawie biletu WKD zostawiliby samochód lub rower na miejscu postojowym, kontynuując przejazd pociągiem – powiedział Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD.

Parkingi zostaną przebudowane zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania, polegającego na takim sposobie doboru produktów, środowiska, programów i usług, aby były użyteczne dla wszystkich korzystających, w tym szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Parkingi zostaną wyposażone w stacje ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym (samochodów i rowerów), wykorzystując do tego celu m.in. odnawialne źródła energii (OZE) – panele fotowoltaiczne.

Przedsięwzięcie związane z modernizacją parkingów w systemie "Parkuj i Jedź" wpisuje się w kompleksowy projekt dotyczący poprawy jakości powietrza na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, którego częścią jest Gmina Michałowice. To także krok w kierunku uporządkowania przestrzeni miasta-ogrodu Komorów na styku z terenem kolejowym. Cieszę się, że WKD wykazała otwartość na współpracę z samorządem, po raz kolejny przychylnie reagując na nasz pomysł– powiedziała Małgorzata Pachecka, Wójt Gminy Michałowice.

Przedmiot umowy zostanie wykorzystany do celów związanych z realizacją pełnego zakresu rzeczowego przebudowy parkingów w systemie „Parkuj i Jedź”, w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”” co będzie miało bezpośredni wpływ na polepszenie jakości powietrza mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice i Miasta Pruszków oraz korzystania przez nich z usług świadczonych przez WKD.

Dążymy do wzrostu konkurencyjności transportu kolejowego względem motoryzacji indywidualnej, mając na uwadze zachęcenie mieszkańców Pruszkowa do odbywania jak największej liczby podróży z wykorzystaniem pociągów WKD. Dodatkowe miejsca postojowe na rozbudowywanych parkingach, wyposażone w nowoczesne, energooszczędne technologie będą również służyć wszystkim tym, którzy w drodze do ścisłego centrum miasta zrezygnują z poruszania się własnymi samochodami i skorzystają z możliwości ich pozostawienia na jego obrzeżach w dogodnej lokalizacji – podkreślił Konrad Sipiera, Zastępca Prezydenta Miasta Pruszkowa.

Projekt budowy parkingów w systemie „Parkuj i Jedź” jest realizowany w ramach Działania 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałanie 4.3.2. Mobilność miejska w ramach ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego), typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – „Parkingi Parkuj i Jedź” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Całkowita wartość obydwu projektów wynosi blisko 2,2 mln zł.

Modernizacja parkingów pozwoli pasażerom WKD na pozostawienie samochodów w dogodnej lokalizacji i komfortowych warunkach oraz przesiadkę do nowoczesnych pociągów WKD. Poprawi się płynność ruchu oraz zmniejszy negatywny wpływ transportu indywidualnego na środowisko naturalne. Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych spowodowanej przez zwiększony ruch drogowy. Mniej zużytego paliwa oznaczać będzie mniej spalin i lepszą jakość powietrza w obszarze miast i gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

– Jesteśmy przekonani, że podjęte działania pozwolą nam przyciągnąć nowych pasażerów – podsumował Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD.

Modernizacja sygnałów dźwiękowych w pojazdach zakończona

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. w związku z wystąpieniami kierowanymi przez mieszkańców miejscowości leżących wzdłuż linii WKD, przeprowadziła we wszystkich pojazdach modernizację urządzeń emitujących sygnał dźwiękowy „Baczność” (tzw. makrofonów). Modernizacja miała na celu obniżenie natężenia podawanego sygnału, który jest niezbędny dla ostrzeżenia innych uczestników ruchu o zbliżaniu się pociągu do przejazdu kolejowego.

Głośność sygnału „Baczność” wynika z przepisów regulujących poziom natężenia i częstotliwości dźwięku pojazdów kolejowych. Regulacje te to karta UIC 644 oraz norma TSI. Pomiary głośności wykonane przez WKD w okresie poprzedzającym wdrażanie zmian, jak również kontrole przeprowadzane przez Urząd Transportu Kolejowego nie wykraczały poza określony normami zakres.

Zarząd spółki WKD, mając na uwadze konieczność zachowania wszelkich aspektów związanych z zapewnieniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa w obrębie linii kolejowej oraz w jej najbliższym otoczeniu, podjął decyzję o obniżeniu poziomu głośności syren do dolnej granicy obowiązujących norm. W zakresie realizacji zadania, w październiku 2018 roku nawiązana została współpraca z producentem makrofonów, firmą „Zöllner Signal GmbH” z siedzibą w Niemczech. Po przeprowadzeniu serii testów, w ramach których osiągnięto założony, odczuwalny spadek głośności wraz ze zmianą barwy dźwięku, prace zrealizowano na wszystkich 21 eksploatowanych elektrycznych zespołach trakcyjnych WKD. Sukcesywna realizacja na kolejnych pojazdach została sfinalizowana z końcem maja br.

PRZEJAZDY RODZINNE W OKRESIE WAKACJI LETNICH 2019 R.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w okresie wakacji letnich 2019r. wprowadza tzw. „przejazdy rodzinne”

Z przejazdów tych może korzystać osoba dorosła, która nie posiada indywidualnych uprawnień do przejazdów ulgowych odbywająca przejazd z dzieckiem, które nie ukończyło 16 roku życia.

Osoba ta może wówczas wykupić dla siebie i dla dziecka jednorazowe bilety „tam” lub „tam i z powrotem” według taryfy ulgowej 50%, albo nabyć w kasie biletowej bilet jednorazowy wg taryfy ulgowej 50% dla siebie i bilet jednorazowy dla dziecka zgodnie z przysługującą mu ulgą ustawową lub handlową.

Uprawnienie do przejazdów rodzinnych przysługuje we wszystkich pociągach przewidzianych w rozkładzie jazdy WKD.

 • Kasa biletowa dokonuje na biletach dla osoby dorosłej i dla dziecka adnotacji: „Przejazd rodzinny” i potwierdza ją datownikiem kasy.
 • Podróżny, który nabył bilety na przejazd w punkcie uprawniającym do sprzedaży biletów na linię WKD (w tym również w automatach biletowych) dokonuje samodzielnie wpisu „przejazd rodzinny” na bilecie.
 • Podróżny, który nabył bilety dla siebie i dziecka w ramach oferty „przejazdy rodzinne” za pośrednictwem telefonu komórkowego (poprzez aplikację mPay lub SkyCash), w trakcie kontroli biletów – składa kontrolerowi ustne oświadczenie, iż korzysta z przejazdów w ramach oferty „przejazdy rodzinne” – okazując bilety.

 Osoba dorosła powinna posiadać przy sobie dokument stwierdzający wiek dziecka

Jeżeli osoba dorosła odbywa przejazd z więcej niż jednym dzieckiem, powinna dla pozostałych dzieci nabyć bilet zgodnie z przysługującymi im uprawnieniami oraz posiadać dokumenty potwierdzające te uprawnienia (np. legitymację szkolną).

Z „przejazdów rodzinnych” można korzystać:

- od godz. 15:00 dnia 19 czerwca 2019r. (środa)

- do godz. 24:00 dnia 1 września 2019r. (niedziela)

 

 

Dzień Dziecka z Wukadką w dniach 31.05-01.06.2019

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zaprasza do wspólnego świętowania Dnia Dziecka. Z Wukadką obchody Dnia Dziecka zaczną się już w piątek 31 maja. Uważnym słuchaczom Radia Bogoria rozdanych zostanie 15 naszych sympatycznych wiewiórek „Wukadek”. Natomiast 1 czerwca we wszystkich kasach biletowych WKD na najmłodszych podróżnych będzie czekała słodka niespodzianka. Akcja potrwa do wyczerpania zapasów.

zdjecie wiew

Serdecznie zachęcamy do świętowania Dnia Dziecka z Wukadką i Radiem Bogoria

Jak przebiegła Noc Muzeów 2019 w Izbie Tradycji EKD/WKD?

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. po raz kolejny przyłączyła się do organizowanej co roku Nocy Muzeów, udostępniając dla zwiedzających zbiory Izby Tradycji EKD/WKD wraz z zabytkowym (i nie tylko) taborem kolejowym od wczesnego popołudnia aż do późnych godzin wieczornych. W sobotę, 18 maja, od godz. 16:00 do 23:00 wszyscy zainteresowani historią kolejki, jak również jej teraźniejszością i przyszłością – zarówno starsi, jak i najmłodsi – mogli zapoznać się z bogatym materiałem historycznym oraz skorzystać z fachowej wiedzy opiekunów ekspozycji i pasjonatów kolejnictwa, zrzeszonych m.in. w Stowarzyszeniu Klub Miłośników EKD/WKD.

Wystawa eksponatów i pamiątek związanych z EKD/WKD w ramach tegorocznej edycji wpisała się w motyw przewodni grodziskiej Nocy Muzeów, odbywającej się pod hasłem „Wielcy artyści, wielkie dzieła”. W pomieszczeniach Izby Tradycji EKD/WKD na zwiedzających czekała prezentacja reprodukcji prac malarskich Szczepana Brozycha, nazywanego „grodziskim Canaletto”. W jego bogatej twórczości nie zabrakło również scen z codziennego życia miasta, przedstawiających m.in. pociągi „wukadki” przemierzające uliczki jego centrum.

Na starszych i młodszych zwiedzających czekały liczne atrakcje, jak m.in. makiety kolejowe z ruchomymi modelami, odrestaurowany pulpit sterowniczy pojazdu kolejowego, czy możliwość zajęcia fotela maszynisty za sterami historycznego wagonu angielskiego serii EN80, kultowego zespołu trakcyjnego serii EN94 oraz zespołu trakcyjnego serii EN95. Najmłodsi goście mogli liczyć na symboliczny upominek.

Zainteresowanie ekspozycją było większe niż w ubiegłorocznej edycji Nocy Muzeów, premierowej dla Izby Tradycji. W ciągu okresu czasu, w którym Izba Tradycji EKD/WKD została udostępniona, odwiedziło ją blisko 500 osób, o połowę więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Serdecznie dziękujemy wszystkim zwiedzającym za tak liczne przybycie oraz zapraszamy ponownie!

Zobacz galerię zdjęć z Nocy Muzeów w Izbie Tradycji EKD/WKD:

WKD na pierwszym miejscu w zestawieniu punktualności w kolejowych przewozach pasażerskich w I kwartale 2019 roku

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że według najnowszych danych opublikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego, w I kwartale 2019 r. była najpunktualniejszym przewoźnikiem pasażerskim w kraju, uzyskując bardzo wysoki wskaźnik punktualności na poziomie 99,29%. Na drugim miejscu uplasowało się przedsiębiorstwo Usedomer Baderbahn (UBB) GMBH z wynikiem 98,80%, zaś na trzecim miejscu – spółka PKP SKM w Trójmieście z wynikiem 98,49%. Szczegółowe dane zawarto w poniższej tabeli.

Tabela: Punktualność przewozów pasażerskich w I kwartale 2019 r.

 

Nazwa przewoźnika

I kwartał 2019

1.

Warszawska Kolej Dojazdowa

99,29 %

2.

Usedomer Baderbahn (UBB) GMBH

98,80 %

3.

PKP SKM w Trójmieście

98,49 %

4.

Arriva RP

97,54 %

5.

Ceske Drahy

97,49 %

6.

ODEG Ostdeutsche

97,16 %

7.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

95,91 %

8.

Koleje Wielkopolskie

95,72 %

9.

Szybka Kolej Miejska w Warszawie

94,42 %

10.

Przewozy Regionalne

93,88 %

11.

Koleje Dolnośląskie

93,77 %

12.

Koleje Mazowieckie

92,47 %

13.

SKPL Cargo

90,83 %

14.

Koleje Śląskie

90,76 %

15.

Koleje Małopolskie

87,90 %

16.

PKP Intercity

80,89 %

17.

Cargo Master

50,00 %

18.

LEO Express Global

27,27 %

 

OGÓŁEM

87,92 %

Źródło: www.utk.gov.pl

Zobacz graficzne odwzorowanie punktualności przewozów pasażerskich w I kwartale 2019 r.:

Osiągnięty w ciągu I kwartału 2019 r. przez Spółkę WKD bardzo wysoki wskaźnik punktualności pociągów w ramach realizowanych usług przewozowych, będący zarazem najlepszym wynikiem w porównaniu do innych operatorów, został wypracowany dzięki następującym uwarunkowaniom:

 1. Połączenie funkcji przewoźnika i zarządcy infrastruktury kolejowej, skracające ścieżkę decyzyjną oraz umożliwiające szybką reakcję i podjęcie działań interwencyjnych w przypadku zaistnienia zdarzeń awaryjnych i losowych – zarówno po stronie użytkowanego taboru, jak i eksploatowanej infrastruktury kolejowej.
 2. Niska usterkowość eksploatowanego taboru kolejowego oraz elementów infrastruktury kolejowej, za którymi stoi posiadanie własnych zapleczy utrzymaniowych, z odpowiednio wykwalifikowanym personelem oraz przy ograniczonym do minimum zlecaniu usług do realizacji przez podmioty zewnętrzne.
 3. Oferta przewozowa WKD skonstruowana na bazie cyklicznego rozkładu jazdy, charakteryzującego się wyprawianiem pociągów
  w poszczególnych relacjach w równych taktach oraz powtarzalnych przedziałach czasowych po upływie każdej godziny, co pozwala na zapewnienie niezbędnych rezerw oraz niską podatność na zakłócenia i opóźnienia.
 4. Bardzo wysoka efektywność procesu zarządzania poszczególnymi elementami infrastruktury kolejowej, przy wykorzystaniu optymalnych zasobów materiałowych i kadrowych, na którą składają się:
  1. droga kolejowa i obiekty inżynieryjne;
  2. urządzenia zasilania elektroenergetycznego;
  3. sieć trakcyjna;
  4. urządzenia sterowania ruchem kolejowym;
  5. urządzenia zabezpieczenia przejazdów kolejowych;
  6. urządzenia telekomunikacji i systemów tansmisji danych.

 

Zwiedź Izbę Tradycji EKD/WKD w Noc Muzeów 2019! (AKTUALIZACJA)

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. przyłącza się do tegorocznej edycji Nocy Muzeów. W sobotę, 18.05.2019 serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Izby Tradycji EKD/WKD znajdującej się przy siedzibie Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Izba Tradycji EKD/WKD zostanie udostępniona dla wszystkich zainteresowanych historią oraz bieżącą działalnością kolejki w dodatkowych godzinach od 16:00 do 23:00 (ok. godz. 23:00 przewidziano wstęp ostatniej grupy zwiedzających, minimalny czas zwiedzania ekspozycji wynosi ok. 30 minut). Dojście do Izby Tradycji EKD/WKD bezpośrednio z peronu nr 1 stacji „Grodzisk Mazowiecki Radońska” (peron prawy w kierunku Warszawy, zlokalizowany przy budynku stacyjnym).

Zwiedzanie Izby Tradycji EKD/WKD w sobotę, 18.05.2019 w ramach Nocy Muzeów jest bezpłatne.

W ramach udostępnienia ekspozycji na torze kolejowym przy budynku Izby zostaną wystawione dla zwiedzających dwa historyczne pojazdy WKD, tj. wagon silnikowy angielski EN80-16 oraz elektryczny zespół trakcyjny EN94-40. Dodatkowo towarzyszyć im będzie elektryczny zespół trakcyjny EN95-01 z 2004 r., do obejrzenia którego również serdecznie zapraszamy.

Udostępnienie zbiorów Izby Tradycji EKD/WKD dla zwiedzających podczas Nocy Muzeów 2019 wpisuje się w inicjatywę podejmowaną przez placówki kulturalne w rejonie Grodziska Mazowieckiego i Podkowy Leśnej. W ramach tegorocznej edycji Noc Muzeów w Grodzisku Mazowieckim odbywa się pod hasłem „Wielcy artyści, wielkie dzieła”. Oprócz Izby Tradycji EKD/WKD szereg atrakcji przygotowały: Willa Niespodzianka, Dworek Skarbków oraz grodziskie Centrum Kultury.

Szczegółowe informacje na poniższych grafikach (format JPG).

Zobacz plakat nr 1 w powiększeniu - Noc Muzeów 2019 na terenie Grodziska Mazowieckiego (format GIF)

Zobacz plakat nr 2 w powiększeniu - Noc Muzeów 2019 w Izbie Tradycji EKD/WKD (format GIF)

23. Piknik Naukowy pod hasłem „My i maszyny”

11 maja br. na PGE Narodowym odbędzie się 23. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem „My i Maszyny”. W tym roku przestrzeń stadionu zostanie podzielona na 7 stref tematycznych, w których odbędzie się prawie 1000 pokazów. Na wydarzenie wstęp jest wolny.

– Jesteśmy cywilizacją maszyn. Skomplikowany most, stojący kilka kilometrów w górę Wisły od PGE Narodowego, to maszyna. Procesor w smartfonie albo rozruszniku serca któregoś z naszych piknikowych gości to też maszyna – mówi prof. Łukasz A. Turski, jeden z inicjatorów i pomysłodawców wydarzenia. – W czasie Pikniku przyjrzymy się im naprawdę z bliska, zajrzymy do ich świata.  

Od wieków żyjemy w symbiozie z maszynami. Nauczyliśmy się je tworzyć, wykorzystywać, ulepszać, dbać o nie, bo nie wyobrażamy już sobie funkcjonowania bez nich. Jak dalece zmieniają nasze życie? Czym jest sztuczna inteligencja? Czy maszyny myślą sprawniej niż ludzie? Na ile to one zależne są od nas, a na ile my zależymy od nich? Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań będzie można znaleźć podczas 23. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, który odbędzie się 11 maja br. w godz. 11.00 – 20.00 na PGE Narodowym w Warszawie. Wstęp oczywiście wolny.                                             

Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik to największa w Europie popularnonaukowa impreza plenerowa, podczas której zaplanowano prawie 1000 pokazów, przygotowanych przez ok. 200 instytucji z kraju i ze świata.  W tym roku przestrzeń podzielona została na 7 stref tematycznych.

Strefa Przyszłości to wynalazki, technologie i badania, które zmieniają nasze codzienne życie. Będzie tu można spotkać wiele robotów, zajrzeć do świata wirtualnej rzeczywistości, sterować łazikiem marsjańskim i przejść po nowoczesnej, zwijanej kładce dla pieszych.

Strefa Zdrowia to kompendium wiedzy o współczesnej medycynie. Znajdzie się w niej wiele okazji, by wcielić się w lekarzy i spróbować przeprowadzić symulowane operacje. Goście Pikniku obejrzą nowoczesny sprzęt medyczny i poznają możliwości profilaktyki różnych schorzeń.

Zrób to sam to strefa dla wszystkich, którzy lubią tworzyć i konstruować. Tutaj zbudują własnego robota R2D2, satelitę w puszce, uszyją szalik ze ścinków. Zobaczą też gigantyczną drukarkę 3D, przespacerują się Galerią Figur Stalowych i zagrają na organach z rur PCV.

Strefa Rodziny to królestwo najmłodszych. Czeka tu na nich wiele robotów, zadań sportowych, a także mechaniczne dinozaury mówiące ludzkim głosem. Będzie tu też można odpocząć w cieniu drzew, zrelaksować się i coś przekąsić.

Strefa Cywilizacji da możliwość spotkania z bardziej humanistyczną stroną nauki. To podróż zarówno w odległe miejsca, jak i czasy. Na odkrycie czekają kultury Wschodu i dawne wynalazki, które zmieniły świat. Goście dokonają archeologicznych odkryć i zagrają w azjatyckie gry.

Strefa Kultowych Eksperymentów zapewni widowiskowe pokazy i najbardziej znane doświadczenia, które kochają wszyscy. Tutaj będzie okazja, by wycisnąć prąd z ogórka, zagrać na laserowej harfie i zrobić efektownego slime’a.

Strefa Gości Zagranicznych pozwoli poznać dokonania naukowców z różnych krajów. W tym kulturowym tyglu znajdą się wynalazki z Czechosłowacji, nowoczesne roboty oraz mechanizmy opisane przez XII-wiecznego arabskiego inżyniera.

Dla kogo jest Piknik Naukowy? Dla wszystkich, którzy interesują się nauką i chcą zobaczyć ją z bliska. Ale także dla tych, którzy fascynacji odkryciami naukowymi jeszcze nie poczuli. Piknikowe doświadczenia mogą w nich zaszczepić tę pasję.

Jak co roku odwiedzający będą mogli odwiedzić także stanowisko Centrum Nauki Kopernik oraz przestrzeń Polskiego Radia, z których będą nadawane audycje „na żywo”. Będzie można spotkać się i porozmawiać z wieloma radiowymi gwiazdami. Emocje gwarantowane.

23. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik – 11 maja 2019 r. w godz. 11.00-20.00 na PGE Narodowym w Warszawie.

Więcej informacji: www.pikniknaukowy.pl

Liczba przewiezionych pasażerów w I kwartale 2019 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż w I kwartale 2019r. z przejazdów pociągami WKD skorzystało 2 250 237 pasażerów, tj. o 70 115 osób więcej, niż w analogicznym okresie 2018r., co stanowi 3,22% wzrost.

Powyższe przedstawia n/z zestawienie.

Liczba przewiezionych pasażerów WKD w 2018r. oraz 2019r.

liczba pasazerow I 2019

Wzrost pasażerów na linii WKD w I kwartale 2019r. to efekt wzbogaconej od grudnia 2018r. oferty przewozowej o dodatkowe pociągi w porze popołudniowego szczytu komunikacyjnego w dni powszednie (13 obieg taboru), która w połączeniu z wysoką punktualnością i niezawodnością kursowania pociągów WKD w zdecydowanym stopniu przyczyniła się do osiągniętego rezultatu w przewozach pasażerskich.

Na uzyskany wynik wpływ miało także uatrakcyjnienie oferty taryfowej i biletowej kierowanej do poszczególnych grup podróżnych. W ciągu ubiegłego roku Spółka wprowadziła bezpłatny przewóz roweru w weekendy i święta, zniosła ograniczenia czasowe dla preferencyjnych przejazdów dla seniorów oraz wdrożyła nowe zasady podróżowania w ramach biletów miejskich na obszarze miast: Podkowy Leśnej i Pruszkowa

Nie bez znaczenia jest również właściwa polityka marketingowa Spółki oraz przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczące taboru oraz zarządzanej infrastruktury.