WKD otrzyma dofinansowanie na budowę drugiego toru!

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że przedsięwzięcie inwestycyjne obejmujące budowę drugiego toru linii kolejowej WKD od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego zostało zakwalifikowane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W związku z zakończoną oceną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla działania 5.2. Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (kolej miejska – infrastruktura), ogłoszonego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Instytucję Pośredniczącą POIiŚ) we wrześniu 2018 roku, projekt WKD pn. „Modernizacja infrastruktury kolejowej WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego” został jako jeden z dwóch wybrany do dofinansowania, uwzględniając wszystkie projekty spełniające kryteria wyboru i osiągające wymaganą liczbę punktów.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 5.2. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko została zatwierdzona przez instytucję organizującą konkurs, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w dniu 31.07.2019 oraz podana do publicznej wiadomości w dniu 01.08.2019.

Całkowita wartość projektu WKD wyniesie blisko 108 mln zł, z czego dofinansowanie Unii Europejskiej stanowi 74,6 mln zł (85% wydatków kwalifikowalnych projektu).

Szczegółowe informacje dostępne na stronie CUPT: zobacz odnośnik do artykułu na stronie CUPT

Przypominamy, że niedawno rozpoczął się inny kluczowy etap dla realizacji projektu. W dniu 10.07.2019 podpisana została umowa na zaprojektowanie budowy drugiego toru pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim. Przygotowanie kompletnej dokumentacji potrwa dwa lata, po upływie których spółka WKD przystąpi do działań związanych z budową drugiego toru.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie znajdują się pod następującym adresem: zobacz odnośnik do artykułu na stronie WKD

Przedstawiciele kolei bułgarskich z wizytą w WKD

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. gościła w ubiegłym tygodniu 12-osobową delegację z Krajowego Przedsiębiorstwa Infrastruktury Kolejowej w Bułgarii (NRIC – National Railway Infrastructure Company). Delegacja w ramach wizyty studyjnej w Polsce odwiedziła przedsiębiorstwa oraz instytucje związane z organizacją i realizacją przewozów kolejowych, jak również przygotowaniem i zarządzaniem projektów inwestycyjnych z udziałem zewnętrznych źródeł finansowania, w tym środków Unii Europejskiej.

W siedzibie WKD przedstawiciele NRIC mieli okazję zapoznać się ze specyfiką działalności spółki jako zarządcy infrastruktury kolejowej oraz przewoźnika kolejowego. Przedstawiono historię przedsiębiorstwa, proces przekształceń własnościowych w ramach szerszego ujęcia reformy polskiej kolei, charakter aktualnej działalności, zrealizowane i planowane inwestycje oraz udział zewnętrznych programów pomocowych w procesie modernizacji spółki.

Podkreślono, że WKD jest jedną z kilkunastu spółek samorządowych w Polsce, które realizują zadania w kolejowym transporcie pasażerskim. Pozostaje jednak jedyną spółką samorządową będącą równocześnie przewoźnikiem i zarządcą infrastruktury, prowadzącym przewozy na całkowicie wyodrębnionej linii kolejowej, niezależnej od sieci narodowego zarządcy infrastruktury.

W delegacji NRIC znaleźli się przedstawiciele poszczególnych branż transportu kolejowego, jak m.in.: drogowa, zasilania, sterowania, automatyki, telekomunikacji, elektroenergetyki. Ponadto obecni byli również reprezentanci kadry zarządzającej zagadnieniami finansowymi i odpowiedzialnej za strategię. Goszczący w siedzibie WKD członkowie delegacji przedstawili w skrócie sposób i charakter funkcjonowania sektora kolejowego w Bułgarii.

– Obydwa nasze kraje już od kilkunastu lat są członkami Unii Europejskiej. Polska ma pewne doświadczenia w reformowaniu sektora kolejowego i dostosowywaniu do standardów jednolitego systemu transportowego na terenie Europy. W dalszym ciągu stoją jednak przed nami kolejne etapy tworzenia tego wspólnego systemu. Cieszymy się, że kolej bułgarska jest zainteresowana pozyskaniem informacji na temat stanu branży kolejowej w Polsce. Państwa wizyta stanowi pole do wymiany doświadczeń, najlepszych praktyk i podstawę do nawiązania współpracy w przyszłości –powiedział Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD.

Goście zwiedzili następnie zaplecze przeglądowo-naprawcze dla utrzymania taboru kolejowego oraz aktualnie eksploatowane typy taboru. Na zakończenie wizyty zapoznali się z historycznymi aspektami działalności przedsiębiorstwa, tj. z ekspozycją Izby Tradycji EKD/WKD oraz zabytkowymi wagonami.

Liczba przewiezionych pasażerów w I półroczu 2019r.

Pomimo, iż w 2018r. Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. odnotowała najlepszy wynik przewozowy w historii swojej działalności (od 2001r.), to w I półroczu 2019r. z usług WKD skorzystało o 81 325 osób więcej, niż w analogicznym okresie 2018r. Dzięki temu w I połowie 2019r. Spółka przewiozła 4 403 373 pasażerów, osiągając w ten sposób 1,88% wzrost liczby przewiezionych pasażerów, co przedstawia n/z zestawienie.

Wzrost pasażerów na linii WKD w I półroczu 2019r. to efekt rozbudowy od grudnia 2018r. oferty przewozowej
o dodatkowe pociągi w porze popołudniowego szczytu komunikacyjnego w dni powszednie (13 obieg taboru), który w połączeniu z wysoką punktualnością i niezawodnością kursowania pociągów WKD w zdecydowanym stopniu przyczynił się do osiągniętego rezultatu w przewozach pasażerskich.

Nie bez znaczenia było również uatrakcyjnienie oferty taryfowej i biletowej kierowanej do poszczególnych grup podróżnych, która miała miejsce głównie w drugiej połowie 2018, tj. zniesienie ograniczenia czasowego dla preferencyjnych przejazdów dla seniorów, wprowadzenie bezpłatnego przewozu roweru w weekendy i święta oraz wdrożenie nowych zasad podróżowania w ramach biletów miejskich na obszarze miast: Podkowy Leśnej i Pruszkowa.

liczba pasazerowWarszawska Kolej Dojazdowa rozwija współpracę na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami

Warszawska Kolej Dojazdowa podejmuje kolejne działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Spółka WKD zawarła umowę z „Fundacją Akademia Integracji – Praca, Edukacja, Sport" dotyczącą współpracy w zakresie niwelowania barier, poprawy bezpieczeństwa, wspierania promocji zdrowia, rehabilitacji i aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.

Fundacja w ramach realizacji swoich celów statutowych skupia się na integracji i aktywizacji środowiska osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie, przyjmując za podstawowe pole działania grupę najmłodszych, tj. dzieci i młodzież szkolną. Kształtowanie odpowiednich postaw od wczesnych lat, na początkowym etapie nauki umożliwi osiągnięcie w życiu dorosłym pełnego zrozumienia i empatii dla osób z ograniczeniami fizycznymi i społecznymi.

– Dzięki podjętej współpracy z Fundacją Akademii Integracji chcemy pokazać otwartość WKD na rozwiązywanie problemów komunikacyjnych, z jakimi w życiu codziennym muszą borykać się osoby z niepełnosprawnościami – powiedział Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD.

Wśród podstawowych projektów realizowanych samodzielnie przez Fundację lub przy wsparciu partnerów i sponsorów znajdują się warsztaty integracyjno-edukacyjne zachęcające do stosowania zasady fair play w każdej dziedzinie życia, obozy rehabilitacyjne, audyty sprawdzające poziom przystosowania infrastruktury dla osób poruszających się na wózkach, szkolenia wolontariuszy i pracowników dedykowanych do pomocy osobom z niepełnosprawnościami czy budowa aplikacji internetowej „Czywjadę” – interaktywnej mapy informującej o zakresie przystosowania obiektów infrastruktury dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

– Ważnym elementem integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami jest poprawa bezpieczeństwa oraz transport bez barier. Stąd bardzo mnie cieszy zawiązanie współpracy ze spółką WKD. Nasze ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie integracji w połączeniu z dotychczas wdrażanymi przez spółkę rozwiązaniami pozwoli na wypracowanie najlepszych praktyk z korzyścią dla wszystkich użytkowników systemu komunikacji WKD – podkreślił Radosław Stańczuk, Prezes Zarządu Fundacji Akademia Integracji.

Warszawska Kolej Dojazdowa w ramach zawartej umowy stała się partnerem Fundacji, wspierając jej cele statutowe związane z promocją zdrowia, rehabilitacji oraz aktywizacji osób z niepełnosprawnościami we wszelkich aspektach życia codziennego.

Jest umowa na projekt drugiego toru od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego!

Dobra wiadomość dla pasażerów Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Rozpoczął się pierwszy etap projektu dotyczącego zwiększenia przepustowości linii kolejowej WKD na trasie do Grodziska Mazowieckiego. W dniu dzisiejszym podpisana została umowa na zaprojektowanie budowy drugiego toru pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim. Przygotowanie kompletnej dokumentacji potrwa dwa lata, po upływie których spółka WKD przystąpi do działań związanych z budową drugiego toru.

Umowę na projekt budowy drugiego toru na odcinku od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego podpisali przedstawiciele Zarządu spółki WKD oraz Wykonawcy, firmy TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o. W ramach zamówienia opracowana zostanie kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz przygotowane zostaną wnioski wraz z wymaganymi załącznikami o wydanie wszystkich niezbędnych opinii, pozwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych dla realizacji przedsięwzięcia. Umowa ponadto obejmuje opracowanie materiałów przetargowych na roboty budowlane, dla których będzie pełniona usługa nadzoru autorskiego przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Pełnienie nadzoru autorskiego zostało ujęte w ramach prawa opcji, z którego spółka WKD będzie mogła skorzystać w miarę rozwoju projektu w późniejszym czasie.

– Rozpoczynamy kolejny bardzo ważny etap niezbędny dla dalszego dynamicznego rozwoju Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Jednocześnie wypełniamy zamierzenie leżące u podstaw strategii przyjętej przez założycieli i budowniczych linii kolejowej EKD, którzy ponad 90 lat temu planowali drugą nitkę toru do Grodziska Mazowieckiego. Jesteśmy przekonani, że przedsięwzięcie, na rzecz którego zawarta została dziś umowa, przyczyni się do dalszego wzrostu zainteresowania kolejowymi przewozami pasażerskimi, polepszenia jakości usług przewozowych oraz zwiększenia mobilności mieszkańców miejscowości podwarszawskich – powiedział Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD.

Zakres rozbudowy i przebudowy infrastruktury kolejowej na odcinku 7 km pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim jest bardzo szeroki i obejmuje takie elementy, jak: infrastruktura torowa, sterowanie ruchem kolejowym, zasilanie, perony przystankowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejazdy kolejowe. Poza budową nowego toru kompleksowo zmodernizowany zostanie również istniejący dotychczas tor, jak również stacje „Podkowa Leśna Główna” i „Grodzisk Mazowiecki Radońska”. Modernizacja infrastruktury zostanie przeprowadzona w szczególności pod kątem dostosowania do wszelkich wymagań podróżnych o ograniczonej mobilności.

Projekt wraz z uzgodnieniami i kompletnym wnioskiem o pozwolenie na budowę powinien zostać przygotowany do lipca 2020 r. Na tej podstawie przed upływem 2020 r. spółka WKD zakłada ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych, które zgodnie z przyjętym harmonogramem umożliwiłyby zakończenie całego projektu na przełomie I i II kwartału 2023 r.

Całkowity koszt działań zaplanowanych w ramach umowy na wykonanie prac projektowych wyniesie 3 444 000,00 zł (brutto), z czego 206 640,00 zł (brutto) stanowią zadania objęte prawem opcji.

– Jako doświadczony podmiot funkcjonujący od lat w branży projektów transportowych, podpisując dzisiejszą umowę z Warszawską Koleją Dojazdową cieszymy się, że obok wielu realizowanych w szerokim zakresie przedsięwzięć o znaczeniu ponadregionalnym i państwowym, znajdują się również takie, które reprezentują nieco mniejszą skalę, ale równie znacząco wpisują się w dążenia do wzmocnienia roli kolei na obszarze aglomeracyjnym. Mamy ponadto na uwadze, iż rozbudowa kolei aglomeracyjnej, jaką jest WKD, będzie mieć istotne znaczenie dla dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego terenów, przez które owa kolej przebiega – podkreślił Marek Rytlewski, Prezes Zarządu TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.

Wśród kluczowych korzyści związanych z rozbudową infrastruktury kolejowej pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim znajdują się: poprawa przepustowości linii i stacji WKD oraz polepszenie skomunikowania z węzłami transportu zbiorowego (kolejowego i drogowego) na terenie aglomeracji warszawskiej, poprawa komfortu jazdy i obsługi pasażerów poprzez wzrost liczby uruchamianych pociągów oraz skrócenie czasu ich przejazdu, zwiększenie dostępności, bezpieczeństwa i punktualności transportu kolejowego, czy wreszcie ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko poprzez zachęcenie użytkowników indywidualnych do korzystania z oferty publicznego transportu zbiorowego.

Planowane w ramach projektu działania stanowią kolejny etap kompleksowej modernizacji systemu komunikacji WKD obejmującej zapisaną w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego integrację z innymi środkami transportu publicznego. Osiągnięcie założonych w Strategii celów nie będzie możliwe bez poniesienia nakładów na modernizację i rozbudowę infrastruktury kolejowej, dzięki której podnoszona jest jakość i atrakcyjność komunikacji publicznej.

Projekt ubiega się o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.2 – Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T (kolej miejska – infrastruktura). Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony do Instytucji Pośredniczącej – Centrum Unijnych Projektów Transportowych we wrześniu 2018 r. Aktualnie prowadzona jest ocena formalno-merytoryczna złożonego wniosku.

Spacerem wzdłuż dawnego i obecnego przebiegu linii EKD/WKD od Milanówka do Podkowy Leśnej

W sobotę, 06.07.2019 punktualnie o godz. 12:30 grupa osób zainteresowanych historią Milanówka i jego okolic, w tym lokalną infrastrukturą transportu zbiorowego, wyruszyła na spacer śladem dawnego i obecnego przebiegu linii EKD/WKD użytkowanego przez regularny ruch pasażerski od 1936 roku na odcinku od stacji kolejowej PKP w Milanówku do stacji WKD „Podkowa Leśna Główna”.Wydarzenie zostało zorganizowane pod patronatem spółki WKD przez Stowarzyszenie Klub Miłośników EKD/WKD, działające m.in. przy Izbie Tradycji EKD/WKD - we współpracy ze stowarzyszeniami i środowiskami skupiającymi pasjonatów oraz ekspertów z dziedziny kolejnictwa, w tym z zakresu budowy oraz eksploatacji infrastruktury kolejowej, a także zagadnień urbanistyki i zagospodarowania przestrzennego w powiązaniu z transportem kolejowym.

Spacer pn. „WKD w krainie jedwabiu” został poprowadzony historycznym oraz współczesnym przebiegiem linii EKD/WKD wzdłuż ulic: Warszawskiej, Grudowskiej i Milanowieckiej – od budynku byłej kasy biletowej EKD/WKD przy stacji kolejowej PKP przy ulicy Warszawskiej w Milanówku, przy którym zlokalizowany był końcowy przystanek kolejki EKD przez obecny przystanek początkowy/końcowy WKD na terenie Milanówka, „Milanówek Grudów”, aż do stacji „Podkowa Leśna Główna”, na której swój początek ma linia kolejowa nr 48 wiodąca do miasta-ogrodu – „krainy jedwabiu”.

Wydarzenie miało charakter otwarty i było dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób, których w ustalone miejsce przybyło blisko 35. Organizatorzy przybliżyli zgromadzonym historyczne uwarunkowania związane z budową, eksploatacją, czy powodami likwidacji linii kolejowej wzdłuż ulicy Warszawskiej i Grudowskiej (na odcinku do ul. Królewskiej). Nie zabrakło również ciekawostek związanych z mijanymi kolejno punktami na trasie, takimi jak pozostałości drewnianych podkładów w rejonie skrzyżowania ulic: Grudowskiej i Granicznej czy słupek hektometrowy w km 3,0 przy ścieżce pieszo-rowerowej w ciągu ul. Grudowskiej. Z kolei na eksploatowanym wciąż odcinku linii na jednym z przepustów zachowały się oryginalne sygnatury EKD.

Na przystanku osobowym „Podkowa Leśna Zachodnia”, na którym rozwidlają się tory w kierunku Milanówka i Grodziska Mazowieckiego, uczestnicy spaceru mogli dowiedzieć się, w jaki sposób obiekt pełnił istotną rolę przesiadkową. Spacer zakończył się na stacji „Podkowa Leśna Główna”.

TŁO HISTORYCZNE ODCINKA LINII KOLEJOWEJ EKD/WKD: MILANÓWEK WKD (PKP) – PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA:

Linia kolejowa EKD od Podkowy Leśnej do Milanówka powstała niespełna 9 lat po inauguracji przewozów na zasadniczej relacji Grodzisk Mazowiecki – Warszawa, kiedy to niedzielę 11 grudnia 1927 roku z grodziskiej wozowni do stolicy wyruszył pierwszy pociąg służbowy. Kolejne pociągi, w składach jedno- lub dwuwagonowych zapoczątkowały regularną komunikację pasażerską według rozkładu jazdy, przewidującego pierwotnie 6 par kursów dziennie.

Nowo otwarta linia od samego początku spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem mieszkańców i pozytywnymi głosami w codziennej prasie – mimo niewielkiej liczby pociągów. Czas przejazdu całej trasy wynosił 66 minut. Słabo zaludnione tereny, nie licząc rozbudowującej się Podkowy Leśnej, Pruszkowa, Grodziska Mazowieckiego oraz małych osad: Komorowa i Tworek, nie mogły zapewnić dostatecznej ilości pasażerów. W związku z tym Spółka Akcyjna EKD rozpoczęła starania o zmianę koncepcji swojego funkcjonowania, szczególnie z punktu widzenia obowiązującego warunku odległości minimum 2 km od linii PKP. Licząc na wzrost przewozów zaproponowano budowę odgałęzienia do Włoch i Milanówka oraz przedłużenie trasy przez miasto Grodzisk Mazowiecki od końcowego przystanku przy ul. Radońskiej do Dworca PKP. Usilne zabiegi w Ministerstwie Komunikacji tym razem okazały się skuteczne. Zbyt wolno wzrastająca liczba pasażerów i związana z tym wielkość osiąganych przychodów mogły skutkować przekazaniem linii EKD na własność Państwa.

W 1932 roku otwarto dwa nowe odcinki linii EKD: do podwarszawskiego wówczas osiedla Włochy (o długości 3 km) oraz na terenie Grodziska Mazowieckiego (o długości 2 km). Linia od Podkowy Leśnej do Milanówka była ostatnim nowo wybudowanym odcinkiem w okresie przedwojennym i ostatnim w ogóle, nie licząc zmian trasy w latach 70. XX w.

Czterokilometrowa linia kolejowa od stacji Podkowa Leśna Główna do Dworca PKP w Milanówku została otwarta dla regularnego ruchu pasażerskiego w dniu 1 października 1936 roku. Szybko stworzyła nowe możliwości rozwoju dla osiedli położonych na zachód od Podkowy Leśnej. Od Podkowy Leśnej Głównej do Zachodniej odnogę do Milanówka poprowadzono wzdłuż istniejącego toru „grodziskiego”. Od Podkowy Leśnej Zachodniej nowy tor odbijał na zachód w kierunku letniska Milanówek. Zmierzając do stacji PKP w ciągu ul. Grudowskiej pociągi zatrzymywały się czterokrotnie: w Turczynku (obecnie przystanek nosi nazwę „Polesie”), na Grudowie, przy ul. Granicznej oraz przy ul. Prostej. Wszystkie przystanki pośrednie oprócz Grudowa obowiązywały „na żądanie”. Czas przejazdu do Warszawy wynosił 57-58 minut.

Na odcinku od Podkowy Leśnej Głównej do Milanówka – w odróżnieniu od zasadniczej linii – nie została zbudowana sygnalizacja świetlna, lecz dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pociągów zastosowano tzw. „berło” – mosiężną tabliczkę, którą musiał mieć każdy pociąg wjeżdżający na odcinek. Na rzeczonym odcinku mógł znajdować się tylko jeden pociąg. „Berło” otrzymywał każdy maszynista pociągu mijającego Podkowę Leśną Główną.

Po zrealizowaniu połączenia do Milanówka natężenie ruchu i przewozy na liniach EKD osiągnęły pokaźne wartości. Pociągi kursowały już w składach trójwagonowych z częstotliwością w godzinach szczytu dochodzącą do 10 minut, w tym do Milanówka średnio 2-3 razy na godzinę w porze szczytu przewozowego. Dla zwiększenia częstotliwości kursowania pociągów na nowym odcinku przez wiele lat stosowano rozwiązanie polegające na uruchamianiu krótszych relacji kończących w Podkowie Leśnej Zachodniej lub Podkowie Leśnej Głównej, skąd podróżni po kilkuminutowym oczekiwaniu mieli zagwarantowaną skomunikowaną przesiadkę na pociągi w relacji do/z Warszawy.

W przededniu II wojny światowej rozkład jazdy na linii do Milanówka przewidywał ponad 20 par pociągów (łącznie ponad 40 kursów w obydwu kierunkach) w zróżnicowanych relacjach, w tym również pociągi pośpieszne, nie zatrzymujące się na niektórych przystankach w rejonie graniczącym z Warszawą. Dla odróżnienia od zwykłych, wagony kierowane do obsługi pociągów pośpiesznych malowano w całości na kremowo.

W 1943 roku własnymi siłami przebudowano i udoskonalono system samoczynnej blokady liniowej na linii EKD, obejmując nią również wszystkie pozostające dotychczas poza tym układem odcinki, na których ruch odbywał się na „berło”. Na odcinku Podkowa Leśna – Milanówek zastosowano blokadę elektromechaniczną, obsługiwaną tylko z jednego końca.

W przeddzień wyzwolenia stolicy, 16 stycznia 1945 roku wycofujące się niemieckie oddziały okupacyjne zniszczyły Elektrownię Pruszkowską, zasilającą linie EKD. Spowodowało to kilkutygodniową przerwę w kursowaniu pociągów, które systematycznie przywracano od połowy lutego na zasadniczej relacji z Grodziska Mazowieckiego w kierunku Warszawy. 19 maja 1945 roku przywrócony został regularny ruch pociągów elektrycznych EKD na całej trasie, co było możliwe dzięki niezwykle ofiarnej pracy całej załogi. Energia elektryczna początkowo pochodziła z Elektrowni Warszawskiej, gdyż odbudowa Elektrowni Pruszkowskiej miała potrwać do grudnia 1945 roku. Odcinek pomiędzy Podkową Leśną i Milanówkiem początkowo zasilany był z elektrowni cukrowni Józefów k. Płochocina (obecnie Gmina Ożarów Mazowiecki).

Po wznowieniu kursowania pociągów do Milanówka nie przywrócono funkcjonowania zawieszonych w okresie okupacji przystanków zlokalizowanych przy ul. Prostej oraz w Turczynku. Na miejsce tego drugiego na przełomie 1951 i 1952 roku uruchomiono przystanek „Polesie” (po raz pierwszy pojawia się w sieciowym rozkładzie jazdy pociągów PKP ważnym od 18 maja 1952 roku).

W dniu 15 kwietnia 1951 roku linię kolei elektrycznej Warszawa – Grodzisk Mazowiecki (z odgałęzieniami do Milanówka i osiedla Włochy) włączono organizacyjnie do Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych (DOKP) w Warszawie, zrównując ją w ten sposób z tzw. „dużą” koleją. Poszczególne służby liniowe podporządkowano odpowiednim służbom w DOKP Warszawa. Zmieniono jednocześnie nazwę przedsiębiorstwa z EKD na WKD: Warszawska Kolej Dojazdowa.

Z końcem 1972 roku pociągi WKD wycofano spod dworca PKP w Milanówku, ustanawiając końcowy przystanek przy ul. Granicznej. Jednym z powodów takiego posunięcia był wdrażany nowy tabor – elektryczne zespoły trakcyjne serii EN94, które na przełomie 1972 i 1973 całkowicie zastąpiły pojazdy produkcji angielskiej z serii EN80. Prototypowy zespół EN94-01 na odgałęzieniu do Milanówka miał bardzo duże trudności z pokonaniem ostatniego ostrego łuku torowiska przed dworcem PKP, w związku z czym kończył bieg nieopodal byłej restauracji „Milanka”. Kolejnym powodem likwidacji końcowego odcinka od ul. Granicznej do stacji PKP było według przyjętych wówczas założeń usprawnienie i unowocześnienie ruchu na zasadniczych relacjach do Grodziska Mazowieckiego i Milanówka. Zrezygnowano z dowożenia pasażerów pociągami WKD w miejsca, do których docierała tzw. „duża” kolej lub do których znacznie wygodniej mogły dojechać autobusy MZK (w przypadku osiedla Włochy).

W maju 1995 roku miało miejsce kolejne skrócenie linii kolejowej na terenie Milanówka – na odcinku pomiędzy przystankami „Graniczna” i „Grudów” (mającym długość 520 m). Znajdujące się pomiędzy nimi niebezpieczne skrzyżowanie z coraz bardziej zatłoczoną drogą wojewódzką nr 719 coraz częściej było źródłem kolizji i wypadków. Pociągi zaczęły zawracać już na przystanku „Milanówek Grudów” – tuż przed skrzyżowaniem z ul. Królewską. Ostatnim dniem kursowania składów do ul. Granicznej był 26 maja 1995 roku. Wiata stojąca na dotychczasowym końcowym przystanku została przeniesiona do Michałowic. Peron rozebrano rok później, zaś torowisko etapami do końca lat 90. XX w. W ramach prac utrzymaniowych linii kolejowej od Podkowy Leśnej Głównej do Milanówka ostatnia większa naprawa została przeprowadzona w 2016 roku.

Zobacz galerię zdjęć z wydarzenia i materiały powiązane:

Zaproszenie na spacer dawnym przebiegiem linii EKD/WKD w Milanówku

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zaprasza na spacer śladem dawnego oraz istniejącego przebiegu linii EKD/WKD na terenie miasta Milanówka.

Wydarzenie o charakterze otwartym, dostępne dla wszystkich zainteresowanych, zatytułowane „WKD w krainie jedwabiu”, poświęcone będzie przybliżeniu historycznych aspektów budowy i eksploatacji linii EKD/WKD od 1936 roku do okresu współczesnego na odcinku od obecnej stacji PKP w Milanówku do stacji „Podkowa Leśna Główna” (wzdłuż linii kolejowej nr 48), tj. ulicami: Warszawską, Grudowską i Milanowiecką. Podczas spaceru przedstawione zostaną uwarunkowania związane z eksploatacją oraz przyczynami zawieszenia i fizycznej likwidacji poszczególnych odcinków ww. linii kolejowej.

Wydarzenie, nad którym patronat objęła spółka WKD, jest organizowane przez Stowarzyszenie Klub Miłośników EKD/WKD, działające m.in. przy Izbie Tradycji EKD/WKD - we współpracy ze stowarzyszeniami i środowiskami skupiającymi pasjonatów oraz ekspertów z dziedziny kolejnictwa, w tym z zakresu budowy oraz eksploatacji infrastruktury kolejowej, a także zagadnień urbanistyki i zagospodarowania przestrzennego w powiązaniu z transportem kolejowym.

Spacer pn. „WKD w krainie jedwabiu” śladem dawnego oraz istniejącego przebiegu linii EKD/WKD na terenie miasta Milanówka odbędzie się w dniu 06.07.2019 (sobota) w godz. 12:30-14:30. Początek spaceru zaplanowano w rejonie budynku stacji kolejowej PKP w Milanówku przy ul. Warszawskiej, natomiast koniec na stacji kolejowej WKD „Podkowa Leśna Główna”.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. kontynuuje wspieranie działań mających na celu propagowanie idei rozwoju transportu kolejowego w ramach zrównoważonego rozwoju transportu, w tym w szczególności poświęconego historycznym oraz współczesnym aspektom funkcjonowania linii kolei elektrycznej Warszawa – Grodzisk Mazowiecki (EKD/WKD).

Inicjatywa jest kierowana do wszystkich osób zainteresowanych historią kolei EKD/WKD, w tym zorientowanych w tematyce kolejnictwa, zagadnień urbanistyki i zagospodarowania przestrzennego. Przedsięwzięcie nawiązuje ponadto do 100. rocznicy powołania spółki akcyjnej „Siła i Światło” (organizatora i właściciela Elektrycznych Kolei Dojazdowych), która przypadała w dniu 05.12.2018 oraz w 91. rocznicę uruchomienia linii kolei elektrycznej EKD Warszawa – Grodzisk Mazowiecki, która minęła w dniu 11.12.2018. Stanowi również element ciągu uroczystości i wydarzeń specjalnych związanych z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości i 20-leciem samorządności w Polsce.

Planowane wydarzenie wpisuje się ponadto w obchodzone w bieżącym roku 100-lecie Gminy Milanówek.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Zobacz plakat w powiększeniu - Spacer śladem linii EKD/WKD w Milanówku

Zarząd WKD z absolutorium za 2018 rok

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podczas obrad w dniu 26.06.2019 jednogłośnie udzieliło Zarządowi spółki:

  • Michałowi Panfilowi – Prezesowi Zarządu
  • Jolancie Dałek – Członkowi Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
  • Tomaszowi Tretterowi – Członkowi Zarządu, Dyrektorowi ds. Handlowych

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. Podjęcie uchwały o absolutorium poprzedzone zostało podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności spółki Warszawska Kolej Dojazdowa za 2018 rok.

Spółka zamknęła rok 2018 zyskiem netto w wysokości 3 460 113,20 .

Parkingi dla pasażerów WKD w Komorowie i Pruszkowie już wkrótce w nowej odsłonie!

Nowoczesna infrastruktura parkingowa w systemie „Parkuj i Jedź” dostępna dla pasażerów WKD pojawi się niebawem w sąsiedztwie przystanków w Komorowie i Pruszkowie. Dzięki umowom zawartym przez Warszawską Koleją Dojazdową z Gminą Michałowice i Miastem Pruszków, a także środkom unijnym, dla zmotoryzowanych mieszkańców okolic kolejki, chcących kontynuować podróż pociągiem WKD, powstaną nowe miejsca postojowe dla samochodów, wraz ze stanowiskami do ładowania pojazdów elektrycznych, zasilanymi „czystą” energią. Dla miłośników dwóch kółek zostaną zainstalowane nowe wiaty rowerowe. Każdy z obiektów zyska wygodne dojścia na perony, energooszczędne oświetlenie i zostanie objęty monitoringiem miejskim wraz z systemem kontroli zajętości miejsc i zliczania pojazdów.

Warszawska Kolej Dojazdowa konsekwentnie rozwija współpracę z lokalnymi samorządami, poszerzając równocześnie ofertę przewozową dla mieszkańców okolicznych osiedli. W ramach podejmowanych działań modernizujemy i rozbudowujemy układ parkingów zlokalizowanych w sąsiedztwie linii kolejowej, przeznaczonych dla zmotoryzowanych podróżnych.

W tym tygodniu, w siedzibie spółki WKD podpisano umowy w sprawie udostępnienia terenu kolejowego pod realizację przebudowy dwóch parkingów w systemie „Parkuj i Jedź”. Modernizacja obejmie obiekty zlokalizowane w Komorowie przy ul. Ceglanej oraz w Pruszkowie przy ul. Pawiej.

Jednym z istotnych warunków umów jest zapewnienie pasażerom WKD pierwszeństwa do korzystania z miejsc postojowych powstałych na modernizowanych parkingach w systemie „Parkuj i Jedź”.

Zawarte umowy stanowią kolejny istotny element rozbudowy oferty przewozowej WKD i wpisują się w całokształt działań podejmowanych przez przewoźnika w ścisłej współpracy z lokalnymi samorządami, na rzecz rozwoju transportu zbiorowego na terenie aglomeracji warszawskiej. W ramach realizowanych inwestycji chcielibyśmy zapewnić pierwszeństwo dostępu do nowoczesnej infrastruktury parkingowej dla naszych pasażerów, którzy w drodze do własnego celu podróży na podstawie biletu WKD zostawiliby samochód lub rower na miejscu postojowym, kontynuując przejazd pociągiem – powiedział Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD.

Parkingi zostaną przebudowane zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania, polegającego na takim sposobie doboru produktów, środowiska, programów i usług, aby były użyteczne dla wszystkich korzystających, w tym szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Parkingi zostaną wyposażone w stacje ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym (samochodów i rowerów), wykorzystując do tego celu m.in. odnawialne źródła energii (OZE) – panele fotowoltaiczne.

Przedsięwzięcie związane z modernizacją parkingów w systemie "Parkuj i Jedź" wpisuje się w kompleksowy projekt dotyczący poprawy jakości powietrza na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, którego częścią jest Gmina Michałowice. To także krok w kierunku uporządkowania przestrzeni miasta-ogrodu Komorów na styku z terenem kolejowym. Cieszę się, że WKD wykazała otwartość na współpracę z samorządem, po raz kolejny przychylnie reagując na nasz pomysł– powiedziała Małgorzata Pachecka, Wójt Gminy Michałowice.

Przedmiot umowy zostanie wykorzystany do celów związanych z realizacją pełnego zakresu rzeczowego przebudowy parkingów w systemie „Parkuj i Jedź”, w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”” co będzie miało bezpośredni wpływ na polepszenie jakości powietrza mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice i Miasta Pruszków oraz korzystania przez nich z usług świadczonych przez WKD.

Dążymy do wzrostu konkurencyjności transportu kolejowego względem motoryzacji indywidualnej, mając na uwadze zachęcenie mieszkańców Pruszkowa do odbywania jak największej liczby podróży z wykorzystaniem pociągów WKD. Dodatkowe miejsca postojowe na rozbudowywanych parkingach, wyposażone w nowoczesne, energooszczędne technologie będą również służyć wszystkim tym, którzy w drodze do ścisłego centrum miasta zrezygnują z poruszania się własnymi samochodami i skorzystają z możliwości ich pozostawienia na jego obrzeżach w dogodnej lokalizacji – podkreślił Konrad Sipiera, Zastępca Prezydenta Miasta Pruszkowa.

Projekt budowy parkingów w systemie „Parkuj i Jedź” jest realizowany w ramach Działania 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałanie 4.3.2. Mobilność miejska w ramach ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego), typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – „Parkingi Parkuj i Jedź” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Całkowita wartość obydwu projektów wynosi blisko 2,2 mln zł.

Modernizacja parkingów pozwoli pasażerom WKD na pozostawienie samochodów w dogodnej lokalizacji i komfortowych warunkach oraz przesiadkę do nowoczesnych pociągów WKD. Poprawi się płynność ruchu oraz zmniejszy negatywny wpływ transportu indywidualnego na środowisko naturalne. Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych spowodowanej przez zwiększony ruch drogowy. Mniej zużytego paliwa oznaczać będzie mniej spalin i lepszą jakość powietrza w obszarze miast i gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

– Jesteśmy przekonani, że podjęte działania pozwolą nam przyciągnąć nowych pasażerów – podsumował Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD.

Modernizacja sygnałów dźwiękowych w pojazdach zakończona

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. w związku z wystąpieniami kierowanymi przez mieszkańców miejscowości leżących wzdłuż linii WKD, przeprowadziła we wszystkich pojazdach modernizację urządzeń emitujących sygnał dźwiękowy „Baczność” (tzw. makrofonów). Modernizacja miała na celu obniżenie natężenia podawanego sygnału, który jest niezbędny dla ostrzeżenia innych uczestników ruchu o zbliżaniu się pociągu do przejazdu kolejowego.

Głośność sygnału „Baczność” wynika z przepisów regulujących poziom natężenia i częstotliwości dźwięku pojazdów kolejowych. Regulacje te to karta UIC 644 oraz norma TSI. Pomiary głośności wykonane przez WKD w okresie poprzedzającym wdrażanie zmian, jak również kontrole przeprowadzane przez Urząd Transportu Kolejowego nie wykraczały poza określony normami zakres.

Zarząd spółki WKD, mając na uwadze konieczność zachowania wszelkich aspektów związanych z zapewnieniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa w obrębie linii kolejowej oraz w jej najbliższym otoczeniu, podjął decyzję o obniżeniu poziomu głośności syren do dolnej granicy obowiązujących norm. W zakresie realizacji zadania, w październiku 2018 roku nawiązana została współpraca z producentem makrofonów, firmą „Zöllner Signal GmbH” z siedzibą w Niemczech. Po przeprowadzeniu serii testów, w ramach których osiągnięto założony, odczuwalny spadek głośności wraz ze zmianą barwy dźwięku, prace zrealizowano na wszystkich 21 eksploatowanych elektrycznych zespołach trakcyjnych WKD. Sukcesywna realizacja na kolejnych pojazdach została sfinalizowana z końcem maja br.