Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 26 czerwca) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

Badania marketingowe w dniach 01.03-31.03.2021 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w dniach 01.03. - 31.03.2021 r. przeprowadza wśród podróżnych badanie ankietowe dotyczące jakości usług świadczonych przez Spółkę w 2020 r. Przedmiotowa ankieta pozwoli dokonać oceny funkcjonowania Spółki oraz poznać Państwa uwagi i zastrzeżenia odnośnie oferowanych przez Spółkę usług. Państwa opinie i spostrzeżenia stanowią dla Spółki niezwykle cenne źródło informacji i pozwolą nam na dalsze doskonalenie się, aby jeszcze lepiej sprostać Państwa oczekiwaniom.

Ankieta zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej. Istnieje także możliwość wypełnienia ankiety w formie papierowej, którą będzie można pobrać oraz po wypełnieniu złożyć w kasach biletowych WKD.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniach.

WuKaDka w trosce o środowisko

Warszawska Kolej Dojazdowa to ekologiczna kolej, która nie emituje toksycznych substancji do atmosfery.
W trosce o środowisko naturalne WKD w coraz większym stopniu korzysta z rozwiązań i technologii opartych na odnawialnych źródłach energii oraz angażuje się w inicjatywy, które zwracają uwagę na potrzebę zmiany przyzwyczajeń i zachowań, żeby zahamować negatywne zmiany klimatyczne.

Eksploatowane przez WKD elektryczne zespoły trakcyjne serii EN95, EN97 i EN100 to nowoczesny, spełniający wszystkie normy tabor, który gwarantuje pasażerom najwyższy komfort podróżowania i w przeciwieństwie do transportu samochodowego jest ekologiczny. Negatywne oddziaływanie WuKaDki na środowisko naturalne sprowadza się głównie do emisji hałasu, drgań oraz zajmowania terenu.

Dzięki prowadzonym sukcesywnie na przestrzeni ostatnich lat działaniom na rzecz modernizacji infrastruktury i wymiany taboru, WKD rozwija się i tworzy bezpieczne oraz przyjazne środowisku naturalnemu warunki podróżowania. Jednym z takich realizowanych projektów jest budowa drugiego toru na odcinku od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego. Inwestycja ta wiąże się co prawda z wycinką drzew, ale jednocześnie przyczyni się do poprawy jakości powietrza dzięki rezygnacji części osób z transportu indywidualnego na rzecz przejazdów pociągami WKD. Kolejnym działaniem, które zachęci kierowców do przesiadki do pociągów jest budowana wspólnie z gminami sieć nowoczesnych parkingów P&R, które pozwalają na pozostawienie pojazdów w dogodnej lokalizacji i dalszą podróż ekologicznym środkiem transportu, jakim jest WuKaDka.

Podróżni WuKaDki dostrzegają zmiany klimatyczne w swoim najbliższym otoczeniu dlatego Spółka dba o zachowanie walorów krajobrazowych i przyrodniczych terenów przez które przebiega linia kolejowa WKD. Warszawska Kolej Dojazdowa inwestuje w technologie bardziej przyjazne środowisku naturalnemu, np. fotowoltaikę. W celu ograniczenia korzystania z dostaw energii elektrycznej wytwarzanej z węgla, podjęta została współpraca z dostawcami energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł (słońce, wiatr). Ponadto w trosce o środowisko naturalne wymienione zostały automaty biletowe na takie, w których zastosowano technologie pozwalające na zmniejszenie zużycia energii. WuKaDka bierze również udział w wydarzeniach zwracających uwagę na kształtowanie proekologicznych postaw, np. „Dzień bez samochodu” czy „Światowy Dzień Ziemi”.

„Wukadka” na czele rankingu punktualności w kolejowych przewozach pasażerskich w IV kwartale 2020 roku oraz w całym 2020 roku

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że według najnowszych danych dotyczących punktualności przewozów pasażerskich, z wyszczególnieniem przewoźników kolejowych przy opóźnieniach powyżej 5 minut 59 sekund, opublikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego, w IV kwartale 2020 r. była najpunktualniejszym przewoźnikiem pasażerskim w kraju, uzyskując bardzo wysoki wskaźnik punktualności na poziomie 99,52%. Na drugim miejscu uplasowała się spółka PKP SKM w Trójmieście z wynikiem 98,77%, natomiast na trzecim miejscu przedsiębiorstwo Usedomer Baderbahn z wynikiem 98,28%. Szczegółowe dane zawarto w Tabeli nr 1.

Tabela 1: Punktualność kolejowych przewozów pasażerskich przy opóźnieniach powyżej 5 minut 59 sekund w podziale na poszczególnych przewoźników w IV kwartale 2020 roku

 

Nazwa przewoźnika

IV kwartał

1.

Warszawska Kolej Dojazdowa

99,52%

2.

PKP SKM w Trójmieście

98,77%

3.

Usedomer Baderbahn

98,28%

4.

Arriva RP

97,80%

5.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

97,09%

6.

Koleje Małopolskie

96,30%

7.

POLREGIO

94,00%

8.

Koleje Mazowieckie

93,94%

9.

SKM Warszawa

93,81%

10.

Koleje Wielkopolskie

93,67%

11.

Leo Express

93,48%

12.

Koleje Dolnośląskie

92,80%

13.

Koleje Śląskie

88,96%

14.

PKP Intercity

87,24%

 

OGÓŁEM

94,69%

Źródło: https://www.utk.gov.pl/pl/raporty-i-analizy/analizy-i-monitoring/statystyka-przewozow-pa/16658,Punktualnosc-przewozow-pasazerskich-w-IV-kwartale-2020-r.html

Zobacz grafikę: Zestawienie punktualności kolejowych przewozów pasażerskich przy opóźnieniach powyżej 5 minut 59 sekund w podziale na poszczególnych przewoźników w IV kwartale 2020 r. (kliknij na miniaturę aby powiększyć).

Analizując obliczony przez Urząd Transportu Kolejowego poziom wskaźnika punktualności dla całego 2020 r. (punktualność kolejowych przewozów pasażerskich przy opóźnieniach powyżej 5 minut 59 sekund), spółka Warszawska Kolej Dojazdowa również okazała się najpunktualniejszym przewoźnikiem w kraju, osiągając poziom 99,52%. Na drugim miejscu uplasowała się spółka PKP SKM w Trójmieście z wynikiem 99,05%, natomiast na trzecim przedsiębiorstwo Usedomer Baderbahn z wynikiem 98,10%. Szczegółowe dane w tym zakresie zawarto w Tabeli nr 2.

Tabela 2: Punktualność kolejowych przewozów pasażerskich przy opóźnieniach powyżej 5 minut 59 sekund w podziale na poszczególnych przewoźników w 2020 roku

 

Nazwa przewoźnika

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

2020 rok

1.

Warszawska Kolej Dojazdowa

99,67%

99,27%

99,58%

99,52%

99,52%

2.

PKP SKM w Trójmieście

99,17%

99,24%

99,10%

98,77%

99,05%

3.

Usedomer Baderbahn

98,75%

98,76%

97,50%

98,28%

98,10%

4.

Arriva RP

97,72%

98,55%

98,27%

97,80%

98,06%

5.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

97,04%

95,63%

95,54%

97,09%

96,43%

6.

Koleje Małopolskie

94,64%

98,24%

95,66%

96,30%

96,14%

7.

SKM Warszawa

95,35%

97,22%

94,80%

93,81%

95,28%

8.

Koleje Mazowieckie

95,20%

96,97%

94,41%

93,94%

95,07%

9.

Koleje Wielkopolskie

95,60%

96,37%

94,22%

93,67%

94,97%

10.

POLREGIO

94,86%

96,68%

93,76%

94,00%

94,70%

11.

Koleje Dolnośląskie

94,71%

97,21%

94,83%

92,80%

94,57%

12.

Koleje Śląskie

92,45%

95,13%

91,36%

88,96%

91,74%

13.

Leo Express

96,91%

-

84,62%

93,48%

90,21%

14.

PKP Intercity

86,73%

91,59%

85,89%

87,24%

87,40%

 

OGÓŁEM

95,63%

96,99%

94,25%

94,69%

95,09%

Źródło: https://utk.gov.pl/pl/dokumenty-i-formularze/opracowania-urzedu-tran/16752,Punktualnosc-pociagow-pasazerskich-2020.html

Zobacz grafikę: Zestawienie punktualności kolejowych przewozów pasażerskich przy opóźnieniach powyżej 5 minut 59 sekund w podziale na poszczególnych przewoźników w 2020 r. (kliknij na miniaturę aby powiększyć).

Osiągnięty przez Warszawską Kolej Dojazdową w ciągu IV kwartału 2020 r., jak również w ciągu całego 2020 r. bardzo wysoki wskaźnik punktualności pociągów w ramach realizowanych usług przewozowych, będący równocześnie w obydwu przypadkach najlepszym wynikiem w porównaniu do innych operatorów, został wypracowany dzięki uwarunkowaniom organizacyjno-eksploatacyjnym, jakie spółka jest w stanie wykorzystać za pośrednictwem wypełniania połączonych funkcji przewoźnika i zarządcy infrastruktury kolejowej. W pierwszej kolejności połączenie tych funkcji umożliwia skrócenie ścieżki decyzyjnej w perspektywie zapewnienia odpowiednio szybkiej reakcji i podjęcia działań interwencyjnych w przypadku wystąpienia zdarzeń awaryjnych, niebezpiecznych i losowych – zarówno po stronie eksploatowanego taboru kolejowego, jak i użytkowanej infrastruktury kolejowej.

Spośród istotnych czynników eksploatacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na optymalne zaplanowanie i realizację rocznego rozkładu jazdy pociągów WKD. Oferta przewozowa WKD w tym segmencie świadczonych usług pozostaje skonstruowana na bazie cyklicznego rozkładu jazdy, charakteryzującego się wyprawianiem pociągów w poszczególnych relacjach w równych taktach oraz powtarzalnych przedziałach czasowych po upływie każdej godziny – bez względu na porę dnia lub dzień tygodnia. Umożliwia to zapewnienie niezbędnych rezerw oraz niskiej podatności na ewentualne zakłócenia i opóźnienia.

Osiągane regularnie w kolejnych okresach rozliczeniowych wskaźniki punktualności przewyższające znacząco próg 99% plasują Warszawską Kolej Dojazdową na szczycie czołówki wśród europejskich przewoźników i operatorów pasażerskiego regionalnego transportu kolejowego. Na najbardziej zbliżonych do warunków polskich z punktu widzenia sposobu kalkulacji i monitorowania opóźnień połączeń regionalnych w krajach Europy Zachodniej, na sieciach kolei niemieckich i szwajcarskich wskaźniki punktualności nie przekraczają zakresu 97-98%.

Wysokie wskaźniki regularności i punktualności przewozów na linii WKD to również rezultat przyjętej od początku stanu epidemii COVID-19 strategii stawiającej na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i odpowiedzialność. Stanowi ona wyznacznik dla całokształtu podejmowanych przez spółkę WKD działań, aby uczynić podróż bezpieczną, komfortową i niezawodną – w codziennych dojazdach do tych wszystkich miejsc i w celach związanych z aktywnościami, które mogą systematycznie zwiększać swój udział w życiu społeczno-gospodarczym w ramach łagodzenia istniejących obostrzeń.

Warszawska Kolej Dojazdowa od początku stanu zagrożenia epidemicznego podejmuje wszelkie niezbędne decyzje i działania mając na względzie przede wszystkim ochronę zdrowia i życia podróżnych, jak również własnych pracowników. W sytuacjach, w których jest to niezbędne, kierunkowe decyzje mogą ulegać stosownym korektom, w sposób operatywny do występujących okoliczności. Dzięki wysokiej świadomości, odpowiedzialności i profesjonalizmowi personelu WKD udało się dotychczas uniknąć negatywnych skutków związanych ze stanem epidemii, implikujących m.in. konieczność ograniczenia oferty przewozowej ze względu na braki kadrowe.

Szczególnego podkreślenia wymaga niezmiennie wysoki poziom bezpieczeństwa osobistego podróżnych, jak również personelu obsługującego przewozy. Spółka WKD oferuje obecnie standardową organizację przewozów, bez jakichkolwiek ograniczeń, tj. uruchomienie w dni powszednie 192 połączeń w ramach obowiązującego rocznego rozkładu jazdy pociągów. Warszawska Kolej Dojazdowa pozostaje równocześnie przygotowana do wszelkich modyfikacji w sposób elastyczny, dostosowany do aktualnego zapotrzebowania, które jest na bieżąco monitorowane i raportowane. W ciągu 2020 roku w ramach całorocznego planu eksploatacyjnego, kontynuowano obsługę linii kolejowej z równoczesnym udziałem 14 pojazdów w ruchu.

Podejmowane sukcesywnie działania wpisują się w dążenie spółki do zapewnienia jak najwyższej konkurencyjności w ramach prowadzonej działalności podstawowej obejmującej organizację i realizację kolejowych przewozów pasażerskich z najwyższą niezawodnością, bezpieczeństwie, komforcie oraz o odpowiedniej intensywności i sprawności. Znajduje to odzwierciedlenie w statystykach kwartalnych oraz rocznych podsumowaniach publikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego.

Pożegnanie Łukasza Derylaka

 

2021 02 17 003

W środę, 17 lutego br. pożegnaliśmy Pana Łukasza Derylaka – wielkiego pasjonata i miłośnika Kolei, człowieka o niezwykłej wrażliwości, empatii, optymiźmie, otwartego na potrzeby innych, zaangażowanego społecznie w liczne inicjatywy edukacyjne i propagujące niesienie pomocy innym. Pan Łukasz Derylak od ponad 20 lat był związany z historią i współczesną działalnością Warszawskiej Kolei Dojazdowej oraz poprzedzających jej Elektrycznych Kolei Dojazdowych.

Informację o niespodziewanej śmierci Pana Łukasza Derylaka otrzymaliśmy z głębokim żalem i niedowierzaniem na początku lutego. Odszedł od nas w wieku zaledwie 36 lat. Na gruncie zawodowym był związany ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Pełnił funkcję Przewodniczącego Związku Zawodowego Kolejarzy Okręgu Centralnego, Przewodniczącego Krajowej Rady Kolejarskich Klubów Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Był również członkiem powołanego w latach 90. XX w. Klubu Miłośników EKD/WKD, a ostatnio członkiem władz reaktywowanego jako jego kontyunuatora Stowarzyszenia Klub Miłośników EKD/WKD.

Przez wiele lat opiekował się społecznie wagonem salonowym Ashx 01 (tzw. „salonka Bieruta”), w okresie, w którym wagon znajdował się jeszcze na stacji postojowej Warszawa Szczęśliwice. Współpracował w ramach powyższego oraz przy różnych projektach edukacyjnych z Muzeum Kolejnictwa (obecnie Stacja Muzeum).

Ostatnie lata pracy zawodowej spędził w Centrali PKP PLK S.A. Wcześniej pracował w Centrum Diagnostyki PKP PLK S.A. w Warszawie. W Fundacji Grupy PKP jako wolontariusz i współpracownik dał się doskonale poznać w roli przewodnika turystycznego podczas wycieczek po dworcach kolejowych w kraju (np. Warszawa Centralna czy Łódź Fabryczna). Z kolei wieloletnia współpraca z Fundacją Era Parowozów zaowocowała uruchomienie pociągów retro, kursujących w okolicach Chabówki oraz Wolsztyna.

Będąc od 2012 roku Przewodniczącym Krajowej Rady Kolejarskich Klubów Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, współpracował z Urzędem Transportu Kolejowego podczas realizacji akcji krwiodawstwa pn. „Kolejowa Kropla Krwi”. Za podejmowane inicjatywy i działania w przedmiotowym zakresie został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudę, Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Na torach i szlakach Warszawskiej Kolei Dojazdowej Pan Łukasz Derylak dał się poznać wszystkim pasjonatom i miłośnikom kolejnictwa, ale także okolicznym mieszkańcom i pasażerom jako konduktor w historycznym brązowym umundurowaniu kolejki EKD, zapraszając do przejazdów okolicznościowych zabytkową „babunią”, czyli angielskim wagonem silnikowym EN80. Można było go spotkać i zamienić parę słów podczas obchodów Nocy Muzeów czy Dni Transportu Publicznego w Grodzisku Mazowieckim. Swoim optymizmem i chęcią do działania pomagał w pogłębianiu aspektów bogatej historii EKD/WKD.

W ostatnią drogę Pan Łukasz Derylak wyruszył w dniu 17 lutego br. o godz. 12:00. Bliscy, przyjaciele i współpracownicy zgromadzili się na mszy w kościele św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach w Warszawie, po której odbył się pochówek w grobie rodzinnym. Mamy pewność, że Pan Łukasz zostanie z nami duchem na stalowych szlakach WKD, Mazowsza, jak i całej Polski.

W imieniu Zarządu oraz pracowników Warszawskiej Kolei Dojazdowej, Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom Pana Łukasza Derylaka składamy głębokie wyrazy współczucia oraz najszczersze kondolencje. W naszej pamięci pozostaną optymizm i zaangażowanie Pana Łukasza, w tym szczególnie w tematyce związanej z historią kolejnictwa.

Zmiana organizacji ruchu pociągów na linii WKD w dniach 13-14.02.2021 (sobota-niedziela)

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z robotami budowlanymi w obrębie stacji Warszawa Zachodnia (peron nr 1 – Warszawa Zachodnia WKD: całodobowo) oraz działaniami przygotowawczymi do budowy drugiego toru linii kolejowej nr 47 na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska, w dniach: 13-14.02.2021 (sobota-niedziela) na linii WKD zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu pociągów oraz będzie obowiązywać specjalny rozkład jazdy.

Ruch pociągów WKD w ww. dniach na odcinku Warszawa Reduta Ordona – Warszawa Śródmieście WKD będzie się odbywać wyłącznie po torze nr 1 (całodobowo, dwukierunkowo – tor prawy w kierunku od Grodziska Maz.). Na odcinku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska ruch pociągów zostanie całkowicie wstrzymany w godz. 8:00-15:00.

ORGANIZACJA RUCHU POCIĄGÓW WKD ORAZ ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD:

 1. Pociągi WKD będą kursowały w następujących relacjach:
  1. Grodzisk Mazowiecki Radońska – Warszawa Śródmieście WKD (na odcinku Komorów – Warszawa Śródmieście WKD dwukierunkowo wyłącznie po torze nr 1: tor prawy w kierunku Grodziska Maz.)
  2. Milanówek Grudów – Warszawa Reduta Ordona (na odcinku Komorów – Warszawa Reduta Ordona dwukierunkowo wyłącznie po torze nr 2: tor prawy w kierunku Warszawy) z przesiadką dla podróżnych odbywających przejazd w relacji do centrum i z powrotem do zastępczej komunikacji autobusowej na przystanku osobowym „Warszawa Aleje Jerozolimskie”

 2. Tor nr 2 (tor prawy w kierunku Warszawy) na odcinku Warszawa Reduta Ordona – Warszawa Śródmieście WKD będzie całkowicie zamknięty dla ruchu pociągów.

 3. Na odcinku Komorów – Warszawa Reduta Ordona ruch pociągów będzie odbywał się dwukierunkowo po obydwu torach, tj. dwukierunkowo po torze nr 1 (tor prawy w kierunku od Warszawy do Komorowa, którym podstawowo będą się poruszały pociągi w relacjach do/z Grodziska Mazowieckiego) oraz dwukierunkowo po torze nr 2 (tor prawy w kierunku od Komorowa do Warszawy, którym podstawowo będą się poruszały pociągi w relacjach z/do Milanówka).

 4. Na odcinku Warszawa Reduta Ordona – Warszawa Śródmieście WKD ruch pociągów będzie się odbywał dwukierunkowo wyłącznie po torze nr 1 (tor prawy w kierunku od Warszawy do Komorowa, którym podstawowo będą się poruszały pociągi w relacjach do/z Grodziska Mazowieckiego).

 5. Na odcinku Warszawa Aleje Jerozolimskie – Warszawa Śródmieście WKD zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

 6. Na przystanku osobowym Warszawa Aleje Jerozolimskie dla pasażerów podróżujących pociągami kończącymi bieg na przystanku Warszawa Reduta Ordona (podstawowo uruchamianych w relacjach z/do Milanówka) zostanie zorganizowany punkt przesiadkowy pomiędzy pociągami WKD oraz pojazdami zastępczej komunikacji autobusowej (ZKA) WKD obsługującymi relację Warszawa Aleje Jerozolimskie – Warszawa Śródmieście WKD. Pojazdy ZKA oznaczone jako „ZA1” będą zatrzymywać się na przystankach autobusowych ZTM w zespole przystankowym pn. „PKP WKD Aleje Jerozolimskie”, zlokalizowanych na wiadukcie nad torami linii kolejowej WKD.

 7. Dodatkowo w związku z wyłączeniem toru nr 1G na odcinku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska w godz. 8:00-15:00, skróceniu ulegną określone pociągi w relacji z/do Grodziska Mazowieckiego.

 8. Na odcinku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Maz. Radońska zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

 9. Na stacji Podkowa Leśna Główna dla pasażerów podróżujących określonymi pociągami kończącymi bieg na stacji Podkowa Leśna Główna zostanie zorganizowany punkt przesiadkowy pomiędzy pociągami WKD oraz pojazdami zastępczej komunikacji autobusowej (ZKA) WKD obsługującymi relację Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska. Pojazdy ZKA oznaczone jako „ZA1” będą zatrzymywać się na specjalnie wyznaczonych przystankach autobusowych, zlokalizowanych przy ul. Lotniczej.

 10. W autobusach komunikacji zastępczej nie ma możliwości zakupu biletu WKD. Przypominamy, że bilety jednorazowe WKD można zakupić „na zapas” w kasach biletowych, biletomatach oraz punktach ajencyjnych (sklepach, kioskach) na linii WKD.

 11. Podróżni korzystający z zastępczej komunikacji autobusowej zobowiązani są do podróżowania tą komunikacją na podstawie ważnego biletu WKD jednorazowego lub okresowego. W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie, pasażerowie rozpoczynający podróż zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu.

ZASADY ZWROTU BILETÓW WKD:

 1. Obowiązują zasady, o których mowa w komunikacie opublikowanym w sprawie zmiany organizacji ruchu pociągów na linii WKD w dniach 30-31.01.2021, 06-07.02.2021, 20-21.02.2021.
  Zobacz komunikat dotyczący dni: 30-31.01.2021, 06-07.02.2021, 20-21.02.2021

 2. W odstępstwie od terminów wskazanych w § 13 Regulaminu Przewozu Osób, Rzeczy i Zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO-WKD), podróżni, którzy zrezygnują z przejazdów pociągami WKD mogą dokonać zwrotu biletów okresowych odcinkowych: tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych zakupionych najpóźniej 29 stycznia 2021 r. i ważnych na przejazdy w dniu 30 stycznia 2021 r. i później:
  - całkowicie niewykorzystanych,
  -
  częściowo wykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych
  bez potrącania odstępnego.

 3. Zwrotu biletów całkowicie lub częściowo niewykorzystanych dokonują odpowiednio:
  a) kasy biletowe – w przypadku biletów zakupionych w kasach;
  b) Biuro Obsługi Klienta w Warszawie (stacja metra „Centrum” – lokal 2009C, Pasaż Handlowy; punkt czynny jest od pn. do pt. w godz. 9:00 – 18:00, tel. 801 789 405, bok@otieuropa.com ) – w przypadku biletów zakupionych w automatach biletowych.

DOSTĘPNOŚĆ BILETÓW WKD WZDŁUŻ TRAS OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ZASTĘPCZĄ KOMUNIKACJĘ AUTOBUSOWĄ WKD:

W tabelach poniżej podano lokalizacje przystanków zastępczej komunikacji autobusowej z najbliższym punktem umożliwiającym zakup biletu WKD:

ZA1: Warszawa Aleje Jerozolimskie – Warszawa Śródmieście WKD

Lp.

PRZYSTANEK AUTOBUSOWEJ KOMUNIKACJI ZASTĘPCZEJ

PUNKT BILETOWY

1.

W-wa Al. Jerozolimskie – przystanek autobusowy ZTM: PKP WKD ALEJE JEROZOLIMSKIE 01/02

automat biletowy zlokalizowany na p.o. Warszawa Aleje Jerozolimskie

2.

W-wa Zachodnia WKD – przystanek autobusowy ZTM: DWORZEC ZACHODNI 01/02 (Aleje Jerozolimskie)

kasa biletowa oraz automat biletowy zlokalizowane na p.o. Warszawa Zachodnia   WKD

3.

W-wa Ochota WKD – przystanek autobusowy ZTM: PLAC ZAWISZY 02/03 (Aleje Jerozolimskie)

kasa biletowa oraz automat biletowy zlokalizowane na p.o. Warszawa Ochota WKD

4.

W-wa Śródmieście WKD – przystanek autobusowy ZTM: DWORZEC CENTRALNY 06 Aleje Jerozolimskie za rondem Czterdziestolatka
w kierunku placu Zawiszy

kasa biletowa oraz automat biletowy zlokalizowane na stacji  Warszawa Śródmieście WKD

 

ZA1: Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska

Lp.

PRZYSTANEK AUTOBUSOWEJ KOMUNIKACJI ZASTĘPCZEJ

PUNKT BILETOWY

1.

Podkowa Leśna Główna – przystanek autobusowy: PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA WKD (ul. Lotnicza)

kasa biletowa oraz automat biletowy zlokalizowane na stacji  Podkowa Leśna Główna

2.

Podkowa Leśna Zachodnia – przystanek autobusowy: PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA WKD (ul. Kwiatowa / Parkowa)

automat biletowy zlokalizowany na p.o. Podkowa Leśna Zachodnia

3.

Kazimierówka – przystanek autobusowy: KAZIMIERÓWKA WKD (Owczarnia, ul. Kazimierzowska)

automat biletowy zlokalizowany na p.o. Kazimierówka

4.

Brzózki – przystanek autobusowy: MILANÓWEK BRZÓZKI WKD (ul. Kazimierzowska / Łąkowa)

automat biletowy zlokalizowany na p.o. Brzózki

5.

Grodzisk Mazowiecki Okrężna – przystanek autobusowy: GRODZISK MAZOWIECKI PIASKOWA WKD 03/04 (ul. Piaskowa)

automat biletowy zlokalizowany na p.o. Grodzisk Mazowiecki Okrężna lub automat biletowy zlokalizowany na p.o. Grodzisk Mazowiecki Piaskowa

6.

Grodzisk Mazowiecki Piaskowa – przystanek autobusowy: GRODZISK MAZOWIECKI OS. PIASKOWA 03/04 (ul. Piaskowa)

automat biletowy zlokalizowany na p.o. Grodzisk Mazowiecki Piaskowa

7.

Grodzisk Mazowiecki Jordanowice – przystanek autobusowy: GRODZISK MAZOWIECKI NADARZYŃSKA WKD 01/02 (ul. Nadarzyńska)

automat biletowy zlokalizowany na p.o. Grodzisk Mazowiecki Jordanowice

8.

Grodzisk Mazowiecki Radońska – przystanek autobusowy: GRODZISK MAZOWIECKI RADOŃSKA WKD 02 (ul. Radońska)

kasa biletowa oraz automat biletowy zlokalizowane na stacji  Grodzisk Mazowiecki Radońska

 

HONOROWANIE WSPÓLNEGO BILETU ZTM-KM-WKD:

W autobusach komunikacji zastępczej na całej uruchomionej relacji Warszawa Śródmieście WKD – Warszawa Aleje Jerozolimskie honorowane są wszystkie bilety ZTM objęte ofertą "Wspólnego Biletu ZTM-KM-WKD", tj.:

 1. okresowe 30 i 90 dniowe zakodowane na Warszawskiej Karcie Miejskiej (oraz Elektronicznej Legitymacji Studenckiej)
 2. dobowe
 3. 3-dniowe
 4. weekendowe
 5. weekendowe grupowe
 6. bilet seniora
 7. dla dziecka z rodziny posiadającej troje dzieci

oraz uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów na podstawie stosownych Uchwał Rady Miasta Stołecznego Warszawy.

 

OKRES OBOWIĄZYWANIASPECJALNEGO ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW WKD ORAZ ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD:

UWAGA: Zmieniona organizacja ruchu na linii WKD oraz rozkład jazdy pociągów WKD i zastępczej komunikacji autobusowej w ww. dniach (sobota i niedziela) obowiązują od nocy z piątku na sobotę – godz. 3:00, do nocy z niedzieli na poniedziałek – godz. 3:00.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o szczegółowe zapoznanie się z organizacją ruchu pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej w okresie ograniczeń, w celu zaplanowania dogodnej podróży.

Za wszelkie utrudnienia w podróżowaniu związane z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu serdecznie przepraszamy.


Tabele specjalnych rozkładów jazdy pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej WKD obowiązujących w dniach 13-14.02.2021 (sobota-niedziela):

Pobierz specjalny rozkład jazdy pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej ważny w dniach: 13-14.02.2021 (sobota-niedziela) - kierunek: Grodzisk Mazowiecki / Milanówek - Warszawa

Pobierz specjalny rozkład jazdy pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej ważny w dniach: 13-14.02.2021 (sobota-niedziela) - kierunek: Warszawa - Grodzisk Mazowiecki / Milanówek

Schematy organizacji ruchu pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej obowiązującej w dniach 13-14.02.2021 (sobota-niedziela):

Zobacz schemat (PDF)

Zobacz schemat (GIF)

Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na ogłoszenia i komunikaty! Do dyspozycji podróżnych oprócz standardowej informacji plakatowej zamieszczonej na wiatach oraz w gablotach informacyjnych pozostają również specjalne zapowiedzi głosowe oraz elektroniczne tablice o zmiennej treści w pociągach. Tablice systemu informacji pasażerskiej na peronach stacji i przystanków osobowych na odcinku od stacji Komorów do przystanku W-wa Reduta Ordona zostały na czas zmienionej organizacji ruchu skonfigurowane w ten sposób, iż  prezentują informację o odjazdach pociągów jednocześnie z obydwu peronów (nr 1 i nr 2), w każdym z kierunków ruchu (do Warszawy oraz do Grodziska Mazowieckiego / Milanówka) - stosownie do przejazdu pociągów po określonym torze. Autobusy komunikacji zastępczej WKD prezentują oznaczenie relacji "ZA1" na wyłączonym z ruchu pociągów odcinku wraz z podaniem przystanku końcowego dla określonego kierunku przejazdu.

Zobacz przykładowe zdjęcia z tymczasowej organizacji ruchu:

Przewozy pasażerskie na linii WKD w latach 2002-2020

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. w ciągu 2021 roku zamknie okres 20 lat samodzielnej działalności gospodarczej, zapoczątkowany z dniem 01.07.2001. Od tego momentu spółka, łącząc funkcje operatora oraz zarządcy infrastruktury, podjęła szereg działań zaznaczających swoją odrębność i budujących swoją lokalną pozycję, w szczególności poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróżowania. Działania te prowadzono początkowo jako podmiot należący do Grupy PKP, a od 2007 roku w całości należący do jednostek samorządu terytorialnego, spośród których aktualnie blisko 98% posiada Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Warszawska Kolej Dojazdowa od momentu rozpoczęcia działalności jako samodzielny podmiot, znacząco wzmocniony dzięki przejęciu przez nowego właściciela stara się aktywnie działać na rzecz społeczności zamieszkujących rejon, który obsługuje. Kształtuje także wizerunek przedsiębiorstwa rozwijającego się i dbającego o interesy pracowników i klientów. W pierwszym dziesięcioleciu funkcjonowania spółki zapoczątkowano realizację wielokierunkowego programu naprawy i modernizacji infrastruktury. Spółka pozostawała otwarta na nowe rozwiązania poprzez współpracę z innymi operatorami bądź organizatorami przewozów: Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie, spółką Koleje Mazowieckie czy Związkiem Samorządowych Przewoźników Kolejowych.

Gwarancję stabilnego i pewnego finansowania podstawowej działalności spółki WKD w zakresie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich stanowi podpisana 19 maja 2009 r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego wieloletnia umowa ramowa, której okres obowiązywania w drodze aneksu został wydłużony do 2030 roku. Misją spółki jest świadczenie usług przewozowych na linii WKD na najwyższym poziomie, spełniającym oczekiwania klientów, a więc szybki, komfortowy i bezpieczny przewóz pasażerów. Gwarancje udzielane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego jako właściciela większości udziałów spółki WKD umożliwiły na przestrzeni mionionych lat podjęcie szeregu działań inwestycyjnych na znacznie szerszą skalę, kluczowych dla jej dalszego funkcjonowania, wśród których na czołowych miejscach postawiono inwestycje w zakresie pozyskania nowego taboru, zabudowy nowej bądź modernizacji istniejącej infrastruktury kolejowej – z udziałem wsparcia z programów krajowej oraz zagranicznej bezzwrotnej pomocy finansowej.

Spółka WKD ściśle współpracuje z Samorządem Województwa Mazowieckiego. dążąc do osiągnięcia jak najmocniejszej pozycji na rynku kolejowych przewozów pasażerskich w aglomeracji warszawskiej oraz do wzrostu konkurencyjności poprzez kształtowanie jak najbogatszej oferty przewozowej, zarówno w odniesieniu do sukcesywnie i konsekwentnie zwiększanej oferty przewozowej w wymiarze ilościowym i jakościowym, jak i sprostaniu rosnącym wymaganiom pasażerów.

Zrealizowane w ciągu minionych 20 lat przez WKD działania stanowiły jeden z istotnych etapów kompleksowej modernizacji systemu komunikacji transportu szynowego, w ramach kluczowych elementów Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego. Efekty podjętych działań wpłynęły bezpośrednio na poprawę komunikacji we wszystkich gminach, przez które przebiega linia WKD – poprzez wzrost komfortu podróży i poczucia bezpieczeństwa. Systematycznie zwiększała się spójność gospodarcza, społeczna i przestrzenna tego obszaru, jak również względem centralnego ośrodka aglomeracji, m.st. Warszawy. Nakłady na inwestycje w spółce WKD w latach 2001-2020 przekroczyły 500 mln PLN (brutto), z czego ponad 75% środków wydatkowano na zakupy i modernizację taboru, zaś 95% ogółu wydatków inwestycyjnych poniesiono w latach 2012-2020.

Wszystkie realizowane działania przekładały się w kolejnych latach na systematyczny, stabilny wzrost liczby przewożonych pasażerów i uzyskiwanych z tego tytułu coraz wyższych przychodów, jak również znaczące wzbogacenie oferty przewozowej w ramach obowiązującego rozkładu jazdy. Liczba przewożonych pasażerów w pierwszych pełnych latach kalendarzowych samodzielnej działalności gospodarczej WKD, tj. 2002-2003 wzrosła z poziomu niewiele ponad 6 mln do blisko 9 mln w rekordowym 2019 roku (wzrost o ok. 50%). Temu znakomitemu wynikowi towarzyszyły: zwiększenie liczby uruchamianych w dni powszednie pociągów: od 98 w 2001 roku do 192 w 2020 roku (wzrost o ok. 96%) oraz wzrost ilości przejeżdżanych przez pociągi kilometrów: od 1,02 mln w 2001 roku do 1,7 mln w 2020 roku (wzrost o 67%).

Poprawa jakości i komfortu świadczonych usług, wzrost bezpieczeństwa, rozwój oferty w wymiarze ilościowym – to wszystko udało się zrealizować, aby być możliwie najlepiej przygotowanym w perspektywie rozpoczynającej się kolejnej dekady, stawiającej nowe wyzwania, takie jak m.in. budowa drugiego toru linii kolejowej WKD od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego, czy przebudowa stacji Warszawa Zachodnia – planowane w latach 2021-2023.

Podsumowanie minionego bardzo trudnego w obszarze pasażerskich wyników przewozowych 2020 roku niestety skłania do podjęcia pewnej weryfikacji możliwości i perspektyw rozwojowych dla dalszej sprawnej i niezakłóconej działalności. Ubiegły rok 2020 okazał się najtrudniejszy dla spółki w całym blisko 20-letnim okresie samodzielnej działalności gospodarczej. Według zgromadzonych danych z pociągów spółki WKD skorzystało mniej pasażerów w porównaniu z rekordowym w historii przedsiębiorstwa rokiem 2019. Przewozy w 2020 roku zamknęły się na poziomie 4 615 738 pasażerów, co jest rezultatem o 47,53% niższym w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego, a także o ponad 30% niższym w stosunku do pierwszego pełnego roku kalendarzowego działalności gospodarczej.

Po pierwszych dwóch miesiącach 2020 roku, w których utrzymane zostały notowane od kilku lat bardzo obiecujące, wysokie tendencje wzrostowe w zakresie liczby przewożonych pasażerów nastąpił niezwykle trudny dla wszystkich czas, zarówno dla podróżnych, jak i personelu organizującego oraz realizującego usługi przewozowe w transporcie publicznym. Z uwagi na wprowadzone liczne restrykcje w związku ze stanem epidemii COVID-19, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się ludności z wykorzystaniem środków publicznego transportu zbiorowego, od przełomu I i II kwartału, tj. od końca marca do połowy maja br. nastąpił znaczny spadek liczby przewożonych pasażerów. W połowie roku przewozy pasażerskie wzrosły, jednak w IV kwartale 2020 roku w związku z drugą falą pandemii COVID-19, w którym przywrócono większość obowiązujących w okresie wiosennym obostrzeń, nastąpiło głębokie odwrócenie się tendencji wzrostowych. Wyniki przewozowe na linii WKD osiągnięte w ciągu 2020 roku w zestawieniu z okresem 2002-2019 przedstawiono na poniższej grafice.

Warszawska Kolej Dojazdowa od początku stanu zagrożenia epidemicznego podejmuje wszelkie niezbędne decyzje i działania mając na względzie przede wszystkim ochronę zdrowia i życia podróżnych, jak również własnych pracowników. W sytuacjach, w których jest to niezbędne, kierunkowe decyzje mogą ulegać stosownym korektom, w sposób operatywny do występujących okoliczności. Dzięki wysokiej świadomości, odpowiedzialności i profesjonalizmowi personelu WKD udało się dotychczas uniknąć negatywnych skutków związanych ze stanem epidemii. Szczególne znaczenie w tym zakresie miały również podjęte te działania, które uchroniły spółkę WKD przed jeszcze większym spadkiem popytu na oferowane usługi przewozowe.

Wszystkie działania spółki WKD pozostają niezmiennie ukierunkowane na prowadzenie przewozów pasażerskich o odpowiedniej intensywności i sprawności, a także o najwyższym komforcie i bezpieczeństwie. Stanowi ono wyznacznik dla całokształtu podejmowanych przez spółkę WKD działań, aby uczynić podróż bezpieczną, komfortową i niezawodną – w codziennych dojazdach do tych wszystkich miejsci w celach związanych z aktywnościami, które mogą systematycznie zwiększać swój udział w życiu społeczno-gospodarczym w ramach łagodzenia istniejących obostrzeń, w powiązaniu z aktywnymi działaniami na rzecz walki z epidemią COVID-19.

Przewozy pasażerów na linii WKD w latach 2002-2020 (kliknij w polu obrazka aby powiększyć):

Warszawska Kolej Dojazdowa z odnowionym certyfikatem systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że funkcjonujący w spółce system zarządzania jakością ISO 9001:2015, certyfikowany w 2017 roku do nowych wymagań określonych normą, z końcem 2020 roku uzyskał recertyfikację w ramach przeprowadzonego na przełomie listopada i grudnia audytu zewnętrznego. W trakcie audytu nie wykazano żadnych nieprawidłowości w dokumentacji systemowej obowiązującej w spółce, potwierdzono spełnienie wymagań normy oraz skuteczność funkcjonującego systemu zarządzania jakością. W związku z powyższym Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. została zarekomendowana Komitetowi Technicznemu CSQ do odnowienia certyfikatu zgodności z normą ISO 9001:2015.

Audyt recertyfikujący został przeprowadzony w dniach od 30.11.2020 do 03.12.2020. Zakresem zarządzania jakością według wymagań normy ISO 9001:2015 objęto zagadnienie pn.: PLANOWANIE I REALIZACJA USŁUG PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH AGLOMERACYJNYCH. Podstawowe cele, jakie zostały postawione do zrealizowania w ramach audytu obejmowały:

 1. ocenę zgodności Systemu Zarządzania z wymaganiami normy, jak również zdolności do zapewnienia zgodności z wszelkimi dodatkowymi mającymi zastosowanie wymaganiami, zarówno obowiązkowymi, jak również wynikającymi z umów;
 2. ocenę skuteczności Systemu Zarządzania, celem zapewnienia, że organizacja jest zdolna do osiągnięcia zdefiniowanych celów;
 3. identyfikację potencjalnych obszarów do doskonalenia Systemu Zarządzania.

System zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, do którego spółka WKD przywiązuje szczególną uwagę, pozwala w odpowiedni sposób docenić zaangażowanie i wkład pracy na rzecz rozwoju Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Wszystkie zadania realizowane są przy udziale doświadczonej, świadomej i odpowiednio umotywowanej kadry. Dzięki temu podróżni mogą przemieszczać się punktualnie, bezpiecznie i szybko w ramach oferowanej usługi przewozowej o najwyższej jakości. W celu dostarczenia usług spełniających wymogi klientów został zidentyfikowany proces dostosowania oferty przewozowej dla potrzeb klientów oraz proces planowania i realizacji usługi przewozowej.

- Warszawska Kolej Dojazdowa dąży do umocnienia silnej pozycji w sektorze kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w ramach ogółu przewozów środkami transportu zbiorowego południowo-zachodniego pasma osadniczego aglomeracji warszawskiej. Spółka uwzględniając dynamikę rozwoju sektora, w ramach którego prowadzi podstawową działalność bierze pod uwagę uwarunkowania konkurencyjne, demograficzne, zagospodarowania przestrzennego, marketingowe, czy monitorujące stopień satysfakcji - podkreśla Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD. - Spółka stawia na punktualność, niezawodność i bezpieczeństwo, które są jej podstawowymi atutami.

Mając na uwadze dążenie do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług spółka WKD określiła rodzaje czynników zewnętrznych i wewnętrznych otoczenia, które uznaje się za szczególnie ważne i mające wpływ dla realizacji jej celów, strategii oraz osiągania zamierzonych efektów w systemie zarządzania jakością. Wyniki analizy otoczenia oraz szacowania ryzyka, zadowolenie klientów, satysfakcja pracowników, dostawców oraz zapewnienie bezpieczeństwa i przejrzystości działań są podstawą trwałego rozwoju Spółki – wyznaczają kierunki działań doskonalących.

Chcąc zwiększyć swoją wiarygodność w kontaktach z wszystkimi zidetyfikowanymi interesariuszami, tj. m.in. klientami, dostawcami, społecznościami lokalnymi, władzami samorządowymi szczebla lokalnego i regionalnego, kierownictwo spółki (Zarząd spółki) podejmuje decyzje w zakresie utrzymania, poprawy i doskonalenia systemu zarządzania jakością według wymagań normy ISO 9001:2015, spójne ze strategicznymi kierunkami rozwoju Spółki. Monitorowanie i przegląd informacji dotyczących wpływu zewnętrznych i wewnętrznych czynników pozwala na obranie właściwego kierunku doskonalenia, przydatności, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania jakością. W ciągu 2020 do aspektów wymagających szczególnego podejścia z uwagi na wywierany znaczący wpływ na wszystkie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, zaliczono uwarunkowania związane ze stanem epidemii COVID-19.

Warszawska Kolej Dojazdowa od początku stanu zagrożenia epidemicznego podejmuje wszelkie niezbędne decyzje i działania mając na względzie przede wszystkim ochronę zdrowia i życia podróżnych, jak również własnych pracowników. W sytuacjach, w których jest to niezbędne, kierunkowe decyzje mogą ulegać stosownym korektom, w sposób operatywny do występujących okoliczności.

Wszystkie działania spółki WKD pozostają niezmiennie ukierunkowane na prowadzenie przewozów pasażerskich o odpowiedniej intensywności i sprawności, a także o najwyższym komforcie i bezpieczeństwie. Stanowi ono wyznacznik dla całokształtu podejmowanych przez spółkę WKD działań, aby uczynić podróż bezpieczną, komfortową i niezawodną – w codziennych dojazdach do tych wszystkich miejsc i w celach związanych z aktywnościami, które mogą systematycznie zwiększać swój udział w życiu społeczno-gospodarczym, w powiązaniu z aktywnymi działaniami na rzecz walki z epidemią COVID-19.

Certyfikat dla spółki WKD został odnowiony z dniem 10.12.2020 i pozostanie ważny do dnia 11.01.2024. Wśród mocnych stron systemu zarządzania jakością w Warszawskiej Kolei Dojazdowej w ramach aydutu zidentyfikowano m.in.:

 1. Duże zaangażowanie kierownictwa, pełnomocnika ds. SZJ i pracowników w działania systemowe.
 2. Elastyczne podejście do modyfikacji oferty przewozowej zależnie od występujących potoków pasażerów.
 3. Szczegółowa analiza zadowolenia klienta.
 4. Dążenie do wprowadzenia sprzedaży internetowej biletów.
 5. Opracowanie długoterminowej strategii.
 6. Program poprawy bezpieczeństwa.
 7. Skuteczny nadzór nad infrastrukturą w Wydziale Infrastruktury.
 8. Optymalizacja zużycia energii elektrycznej.

Certyfikat SZJ WKD zgodnie z ISO 9001:2015 (kliknij w polu obrazka aby powiększyć):