Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 1 września) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

Wkrótce nowe biletomaty na linii WKD

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w dniu 31.01.2020 została zawarta umowa na świadczenie usługi sprzedaży biletów za pośrednictwem automatów biletowych na linii WKD. Nowe urządzenia zastąpią automaty starej generacji, będące w użytku od 2012 roku. Umowę podpisano z Wykonawcą – firmą ASEC S.A. z siedzibą w Krakowie, wyłonionym na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W ramach zawartej umowy Wykonawca dostarczy i zainstaluje we wskazanych przez spółkę WKD lokalizacjach, obejmujących perony wszystkich stacji i przystanków osobowych linii WKD, 30 szt. nowych automatów biletowych spełniających określone wymagania techniczne, niezawodności, funkcjonalne, w tym w zakresie pełnej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Urządzenia, zapewniając możliwość dokonywania płatności gotówkowych i bezgotówkowych (blik, karty płatnicze stykowe, bezstykowe), będą posiadać udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Odpowiednia wysokość i kąt pochylenia monitora zapewnią pełne dostosowanie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Rozpoczęcie świadczenia usługi za pomocą dostarczonych automatów biletowych powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 31.05.2020. Dostarczone i zamontowane we wskazanych przez spółkę WKD lokalizacjach urządzenia w całym okresie obowiązywania umowy będą stanowić własność Wykonawcy – jako podmiotu świadczącego usługę sprzedaży biletów.Obowiązki Wykonawcy obejmują również utrzymanie w sprawności wszystkich automatów biletowych m.in. poprzez zapewnienie usług serwisu eksploatacyjnego, technicznego i konserwacyjnego. Ponadto będzie on odpowiedzialny za wprowadzanie wszelkich zmian w funkcjonalności, oprogramowaniu i użytkowanych interfejsach według potrzeb, zaleceń, zasadności i w uzgodnieniu z WKD.

– Warszawska Kolej Dojazdowa rozwija system elementów i urządzeń infrastruktury, wykorzystujących do swojego bieżącego funkcjonowania odnawialne źródła energii. Automaty biletowe zostaną wyposażone w panele fotowoltaiczne, dzięki którym możliwe będzie ograniczenie zużywanej zamiennie energii konwencjonalnej. Faktyczny udział wytworzonej energii słonecznej za pośrednictwem paneli fotowoltaicznych będzie na bieżąco monitorowany, co umożliwi podjęcie działań ukierunkowanych na rozbudowę tego rodzaju systemu pozyskiwania „czystej” energii na innych elementach infrastruktury kolejowej w obrębie peronów przystankowych linii WKD – podkreśla Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD.

Dostępność automatów biletowych bez jakichkolwiek barier pozostaje kluczowym warunkiem wyjściowym, zaś wykonywanie kolejnych czynności w procesie zakupu biletu powinno być możliwe w sposób jak najbardziej intuicyjny. Dzięki zawartej umowie Warszawska Kolej Dojazdowa realizuje dążenie do podwyższenia jakości i dostępności oferowanych usług, co w tym przypadku jest uwarunkowane zwiększeniem szybkości, funkcjonalności i niezawodności wykonywanych operacji związanych z wnoszeniem opłat za przejazdy.

Wszystkie wymienione powyżej elementy, pozostając w ścisłym związaku z realizowanymi od lat przedsięwzięciami dotyczącymi modernizacji i rozbudowy zarządzanej infrastruktury, wymiany taboru kolejowego na nowy oraz optymalnego gospodarowania pozostającymi w dyspozycji zasobami, przyczyniają się do dalszego sukcesywnego wzrostu zainteresowania podróżami na linii WKD, a tym samym wzmocnienia roli kolei na obszarze aglomeracji warszawskiej. Podejmowane działania wpisują się w dążenie spółki do zapewnienia jak najwyższej konkurencyjności w ramach prowadzonej działalności podstawowej obejmującej organizację i realizację kolejowych przewozów pasażerskich z najwyższą niezawodnością, bezpieczeństwem, komfortem oraz o odpowiedniej intensywności i sprawności.

Początek 2020 roku w przewozach pasażerskich na linii WKD

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że u progu nowego, 2020 roku, nie uległy zmianie obserwowane od kilku lat tendencje wzrostowe w zakresie liczby przewożonych pasażerów. W pierwszym miesiącu bieżącego roku dotychczasowy trend został utrzymany i z pociągów WKD korzysta coraz więcej podróżnych. W miesiącu styczniu z przejazdów pociągami na linii WKD skorzystało 750 681 pasażerów, tj. o 11 376 osób więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku, co oznacza wzrost o 1,54%.

Kontynuacja osiągania tak dobrych wyników przewozowych, przewyższających u progu nowego roku rezultat z zamkniętego rekordem roku 2019 jest niewątpliwie efektem ciężkiej pracy świadczonej na rzecz zapewnienia wszystkim podróżnym usług przewozowych o jak najwyższej jakości i niezawodności, ale także współpracy w zakresie spełnienia wymagań i oczekiwań związanych z oferowanymi i realizowanymi usługami – podkreśla Michał Panfil, Prezes Zarządu spółki WKD.

Bardzo dobry wynik w zakresie liczby przewiezionych pasażerów w styczniu 2020 roku został osiągnięty dzięki wzbogaconej ofercie przewozowej w ramach rozkładu jazdy pociągów, wysokiej punktualności i niezawodności przewozów, jak również niskiej usterkowości zarządzanej infrastruktury i użytkowanego taboru kolejowego. Kilkanaście nowych połączeń w najbardziej obciążonych porach szczytów przewozowych zostało włączonych do rozkładu jazdy poprzez skierowanie do ruchu 14. obiegu taboru. Zmiany te, wprowadzone w październiku 2019 roku, zostały utrzymane w nowym rocznym rozkładzie jazdy na rok 2020, który zaczął obowiązywać w grudniu ub.r. Zachował on ponadto swoje mocne strony, takie jak wysoka częstotliwość i regularność odjazdów z poszczególnych stacji i przystanków osobowych.

Stabilna oferta przewozowa w dalszym ciągu jest uzupełniana przez wysoką punktualność i niezawodność kursowania pociągów WKD, która w styczniu 2020 roku według sporządzanych na bieżąco statystyk, raportowanych równocześnie do Urzędu Transportu Kolejowego, przekroczyła 99,5%. Oferta przewozowa WKD skonstruowana na bazie cyklicznego rozkładu jazdy, charakteryzującego się wyprawianiem pociągów w poszczególnych relacjach w równych taktach oraz powtarzalnych przedziałach czasowych po upływie każdej godziny, niezmiennie pozwala na zapewnienie niezbędnych rezerw oraz niską podatność na zakłócenia i opóźnienia.

Warszawska Kolej Dojazdowa w dalszym ciągu zachowuje liczne grono stałych podróżnych, którzy na trwale związali swoje nawyki oraz potrzeby związane z przemieszczaniem się do szkoły, pracy czy miejsc kultury lub wypoczynku z linią WKD. Wyniki przewozowe osiągnięte w styczniu 2020 roku w porównaniu do 2019 roku przedstawiono w poniższej tabeli (otwórz, aby powiększyć).

Wszystkie wymienione powyżej elementy, pozostając w ścisłym związaku z realizowanymi od lat przedsięwzięciami dotyczącymi modernizacji i rozbudowy zarządzanej infrastruktury, wymiany taboru kolejowego na nowy, optymalnego gospodarowania pozostającymi w dyspozycji zasobami oraz zapewnienia odpowiednio wyszkolonej kadry, przyczyniają się do dalszego sukcesywnego wzrostu zainteresowania podróżami na linii WKD, a tym samym wzmocnienia roli kolei na obszarze aglomeracji warszawskiej.

Wszelkie działania spółki WKD pozostają ukierunkowane na możliwość prowadzenia przewozów pasażerskich o odpowiedniej intensywności i sprawności, a także o najwyższym komforcie i bezpieczeństwie. Wpisują się ponadto w dążenie spółki do zapewnienia jak najwyższej konkurencyjności w ramach prowadzonej działalności podstawowej obejmującej organizację i realizację kolejowych przewozów pasażerskich.

„Wukadka” liderem rankingu punktualności w kolejowych przewozach pasażerskich w IV kwartale 2019 roku oraz w całym 2019 roku

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że według najnowszych danych opublikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego, w IV kwartale 2019 r. była najpunktualniejszym przewoźnikiem pasażerskim w kraju, uzyskując bardzo wysoki wskaźnik punktualności na poziomie 99,51%. Na drugim miejscu uplasowało się przedsiębiorstwo Usedomer Baderbahn z wynikiem 99,07%, zaś na trzecim miejscu – spółka PKP SKM w Trójmieście z wynikiem 97,89%. Szczegółowe dane zawarto w Tabeli nr 1.

Tabela 1: Punktualność kolejowych przewozów pasażerskich w podziale na poszczególnych przewoźników w IV kwartale 2019 r.

 

Nazwa przewoźnika

IV kwartał

1.

Warszawska Kolej Dojazdowa

99,51%

2.

Usedomer Baderbahn

99,07%

3.

PKP SKM w Trójmieście

97,89%

4.

SKPL Cargo

96,75%

5.

Arriva RP

95,30%

6.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

94,46%

7.

Szybka Kolej Miejska w Warszawie

93,87%

8.

Koleje Wielkopolskie

93,11%

9.

Koleje Mazowieckie

92,62%

10.

Przewozy Regionalne

92,09%

11.

Koleje Małopolskie

91,58%

12.

Koleje Dolnośląskie

89,85%

13.

Koleje Śląskie

87,24%

14.

Leo Express Global

82,83%

15.

PKP Intercity

81,77%

 

OGÓŁEM

92,53%

Źródło:      www.utk.gov.pl

(https://www.utk.gov.pl/pl/raporty-i-analizy/analizy-i-monitoring/statystyka-przewozow-pa/15699,Punktualnosc-przewozow-pasazerskich-w-IV-kwartale-2019-r.html)

Otwórz poniższą grafikę: Zestawienie punktualności kolejowych przewozów pasażerskich w podziale na poszczególnych przewoźników w IV kwartale 2019 r.:

Analizując uśredniony poziom wskaźnika punktualności w ciągu całego 2019 r. na podstawie danych opracowanych przez Urząd Transportu Kolejowego dla poszczególnych kwartałów, Warszawska Kolej Dojazdowa również okazała się najpunktualniejszym przewoźnikiem w kraju, osiągając poziom 99,52%. Na drugim miejscu uplasowała się spółka PKP SKM w Trójmieście z wynikiem 98,36%, natomiast na trzecim przedsiębiorstwo Usedomer Baderbahn z wynikiem 98,00%. Szczegółowe dane w tym zakresie zawarto w Tabeli nr 2.

Tabela 2: Punktualność kolejowych przewozów pasażerskich w podziale na poszczególnych przewoźników w 2019 r.*

 

Nazwa przewoźnika

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

2019 rok

1.

Warszawska Kolej Dojazdowa

99,29%

99,68%

99,61%

99,51%

99,52%

2.

PKP SKM w Trójmieście

98,49%

98,63%

98,43%

97,89%

98,36%

3.

Usedomer Baderbahn

98,80%

97,27%

96,87%

99,07%

98,00%

4.

Arriva RP

97,54%

95,52%

96,41%

95,30%

96,19%

5.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

95,91%

96,30%

93,91%

94,46%

95,15%

6.

Koleje Wielkopolskie

95,72%

95,15%

94,88%

93,11%

94,72%

7.

Szybka Kolej Miejska w Warszawie

94,42%

93,70%

94,23%

93,87%

94,06%

8.

Przewozy Regionalne

93,88%

93,09%

92,35%

92,09%

92,85%

9.

Koleje Mazowieckie

92,47%

92,32%

93,13%

92,62%

92,64%

10.

Koleje Dolnośląskie

93,77%

93,68%

91,31%

89,85%

92,15%

11.

Koleje Małopolskie

87,90%

94,15%

93,88%

91,58%

91,88%

12.

SKPL Cargo

90,83%

91,34%

86,18%

96,75%

91,28%

13.

Koleje Śląskie

90,76%

91,83%

90,50%

87,24%

90,08%

14.

PKP Intercity

80,89%

81,42%

78,92%

81,77%

80,75%

15.

Leo Express Global

27,27%

90,74%

90,91%

82,83%

72,94%

 

OGÓŁEM

89,20%

93,65%

92,77%

92,53%

92,04%

* ) Uwzględniono wyłącznie przewoźników, którzy świadczyli usługi przez cały 2019 r. (w I kwartale 2019 r. przewozy pasażerskie realizowały dodatkowo: Cargo Master, Ceske Drahy, ODEG Ostdeutsche – których nie ujęto w powyższym zestawieniu).

Źródło:      opracowanie WKD na podstawie: www.utk.gov.pl

(https://www.utk.gov.pl/pl/raporty-i-analizy/analizy-i-monitoring/statystyka-przewozow-pa/dane-archiwalne)

Otwórz poniższą grafikę: Zestawienie punktualności kolejowych przewozów pasażerskich w podziale na poszczególnych przewoźników w 2019 r.:

Osiągnięty przez Warszawską Kolej Dojazdową w ciągu IV kwartału 2019 r., jak również w ciągu całego 2019 r. bardzo wysoki wskaźnik punktualności pociągów w ramach realizowanych usług przewozowych, będący równocześnie w obydwu przypadkach najlepszym wynikiem w porównaniu do innych operatorów, został wypracowany dzięki szeregowi uwarunkowań organizacyjno-eksploatacyjnych, jakie spółka jest w stanie wykorzystać za pośrednictwem pełnienia połączonych funkcji przewoźnika i zarządcy infrastruktury kolejowej. W pierwszej kolejności połączenie tych funkcji umożliwia skrócenie ścieżki decyzyjnej w perspektywie zapewnienia odpowiednio szybkiej reakcji i podjęcia działań interwencyjnych w przypadku wystąpienia zdarzeń awaryjnych, niebezpiecznych i losowych – zarówno po stronie eksploatowanego taboru kolejowego, jak i użytkowanej infrastruktury kolejowej.

Spośród istotnych czynników eksploatacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe zaplanowanie i wdrożenie rocznego rozkładu jazdy pociągów WKD. Oferta przewozowa WKD w tym zakresie pozostaje skonstruowana na bazie cyklicznego rozkładu jazdy, charakteryzującego się wyprawianiem pociągów w poszczególnych relacjach w równych taktach oraz powtarzalnych przedziałach czasowych po upływie każdej godziny, co pozwala na zapewnienie niezbędnych rezerw oraz niską podatność na zakłócenia i opóźnienia. Skierowanie do ruchu w ciągu ostatniego roku dwóch dodatkowych obiegów taboru, w tym zapewnienie kilkunastu nowych połączeń w najbardziej obciążonych porach szczytów przewozowych, włączonych do rozkładu jazdy w ramach 14. obiegu taboru od początku października 2019 r., nie wymagało gruntownej przebudowy istniejącej dotychczas konstrukcji oferty oraz nie wpłynęło na wzrost ryzyka wystąpienia sytuacji awaryjnych.

Dla sprawnej realizacji zadań przewozowych spółka WKD użytkuje wyłącznie tabor nowej generacji, odpowiadający w pełni współczesnym standardom bezpiecznego podróżowania. Spośród 21 szt. elektrycznych zespołow trakcyjnych znajdujących się obecnie w posiadaniu spółki, 20 szt. dostarczono w latach 2012-2016. Dzięki posiadaniu własnego zaplecza utrzymaniowego dla obsługi taboru kolejowego, wykorzystującego wysokie kwalifikacje własnych pracowników, realizujących we właściwym zakresie czynności na kolejnych poziomach utrzymania aż do napraw poziomu P4, użytkowane pojazdy osiągają wysokie wskaźniki niezawodności i gotowości eksploatacyjnej.

Niska usterkowość elementów infrastruktury kolejowej, w równie istotnym zakresie wpływająca na osiągane bardzo wysokie wskaźniki punktualności w przewozach pasażerskich, jest również rezultatem posiadania własnego zaplecza utrzymaniowego – przy ograniczonym do minimum zlecaniu usług do realizacji przez podmioty zewnętrzne. Spółka posiada wysoko wykwalifikowany personel, wykonujący czynności w zakresie przeglądów, konserwacji i modernizacji przez całą dobę, w tym w szczególności podczas nocnej przerwy w kursowaniu pociągów. Stała, bieżąca konserwacja elementów sieci trakcyjnej, drogi kolejowej wraz z obiektami inżynieryjnymi, urządzeń elektroenergetyki, sterowania ruchem kolejowym, zabezpieczenia przejazdów kolejowych oraz telekomunikacji i systemów transmisji danych, w przeważającej mierze możliwa do pełnej realizacji w przerwie nocnej, ogranicza do minimum ryzyko wystąpienia usterek i awarii, skutkujących poważnymi zaburzeniami dla regularności i niezawodności przewozów pasażerskich.

Osiągane bardzo wysokie wskaźniki punktualności przewozów spółka WKD zawdzięcza zrealizowanym w ostatnich latach przedsięwzięciom inwestycyjnym w zakresie modernizacji infrastruktury kolejowej, wpisującym się w zobowiązania określone w umowach zawieranych z Organizatorem Przewozów – Samorządem Województwa Mazowieckiego. Spośród zrealizowanych inwestycji obejmujących modernizację i rozbudowę elementów zarządzanej infrastruktury kolejowej, w zakresie odtworzenia, podwyższenia jej parametrów użytkowych oraz poprawy ogólnego poziomu bezpieczeństwa, przeprowadzone działania dotyczyły infrastruktury drogowej (torowej), sieciowej i elektroenergetycznej.

W latach 2015-2017 kompleksowej naprawie poddano ponad 50 km torów linii kolejowych WKD (licząc tor pojedynczy) spośród użytkowanych dla ruchu pasażerskiego 65 km. Gruntownej modernizacji bądź wymianie na nowe poddano obiekty inżynieryjne, w tym m.in.: most na rzece Utrata w Pruszkowie (2012) czy most na rzece Zimna Woda na granicy gmin Michałowice i Brwinów (2017). W latach 2012-2016 pod kątem planowanego wzrostu zadań przewozowych oraz zwiększonego zapotrzebowania na moc, przebudowano system zasilania elektroenergetycznego wraz z dostosowaniem do wyższego napięcia zasilania w sieci trakcyjnej. W ramach działań związanych z poprawą bezpieczeństwa oraz zapewnieniem odpowiedniej płynności ruchu pociągów na linii WKD w latach 2014-2017 przeprowadzono modernizację 16 przejazdów kolejowych. Wszystkie wymienione działania umożliwiają prowadzenie ruchu pociągów na każdym szlaku z założoną prędkością rozkładową, bez wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń tymczasowych.

Realizacja oferty przewozowej w ramach założonego planu eksploatacyjnego jest również uwarunkowana wysokimi kwalifikacjami personelu odpowiedzialnego za prowadzenie ruchu pociągów na linii WKD, w sposób wzorowy wykonującego swoje obowiązki, tj. dyżurnych ruchu, maszynistów i rewidentów taboru. Podkreślić w szczególności należy prowadzone w ostatnich latach przez spółkę WKD aktywne działania na rzecz pozyskania nowych maszynistów i trwałego zwiększenia zatrudnienia w tym zespole. Część maszynistów przeszkolono w ramach wewnętrznego kursu zorganizowanego we własnym zakresie przez spółkę WKD. W latach 2016-2019 w trzech edycjach kursu szkoleniowego uprawnienia do prowadzenia pojazdów kolejowych WKD uzyskało łącznie 25 osób. Umożliwia to spółce odpowiednie planowanie i zarządzanie zasobami oraz zapewnienie niezbędnej rezerwy kadrowej w tym zespole pracowników. Niezależnie od powyższego realizowane są również działania obejmujące podwyższanie kwalifikacji personelu zatrudnionego lub przewidzianego do zatrudnienia na stanowisku dyżurnego ruchu i dyspozytora.

Wszystkie wymienione powyżej elementy, pozostając w ścisłym związaku z realizowanymi od lat przedsięwzięciami dotyczącymi modernizacji i rozbudowy zarządzanej infrastruktury, wymiany taboru kolejowego na nowy, optymalnego gospodarowania pozostającymi w dyspozycji zasobami oraz zapewnienia odpowiednio wyszkolonej kadry, przyczyniają się do dalszego sukcesywnego wzrostu zainteresowania podróżami na linii WKD, a tym samym wzmocnienia roli kolei na obszarze aglomeracji warszawskiej.

Podejmowane działania wpisują się w dążenie spółki do zapewnienia jak najwyższej konkurencyjności w ramach prowadzonej działalności podstawowej obejmującej organizację i realizację kolejowych przewozów pasażerskich z najwyższą niezawodnością, bezpieczeństwie, komforcie oraz o odpowiedniej intensywności i sprawności. Znajduje to odzwierciedlenie w statystykach publikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego.

 

Odbyło się trzecie ze spotkań poświęconych pracom nad nową Izbą Tradycji EKD/WKD

Warszawska Kolej Dojazdowa była gospodarzem trzeciego z cyklu spotkań warsztatowych poświęconych wypracowaniu nowej formuły dla funkcjonowania Izby Tradycji EKD/WKD. Spółka współpracuje w przedmiotowym zakresie z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Podczas poprzednich dwóch narad, które odbyły się w 2019 roku, przeanalizowano szczegółowo opinie, propozycje i doświadczenia dotyczące wizji dla obiektu oraz strategii działań. Zagadnienia problemowe zostały przedstawione przez partnerów reprezentujących stronę społeczną, jak również przedstawicieli samorządów miast i gmin położonych wzdłuż trasy kolejki, posiadających bogate doświadczenie w organizacji i współpracy w ramach przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze kulturalno-edukacyjnym.

Przedmiotowa inicjatywa podejmowana jest w ramach realizacji projektu YOUMOBIL „Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego”.

Podczas spotkania szczególnej uwadze poddano przystosowanie nowego obiektu dla potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Swoje sugestie w tym zakresie mieli możliwość przedstawić reprezentanci instytucji odpowiedzialnych za zagadnienia dotyczące osób z niepełnosprawnościami. Podkreślono, że dostępność obiektu bez jakichkolwiek barier powinna być kluczowym warunkiem wyjściowym, zaś przemieszczanie się w jego obrębie powinno być możliwe w sposób jak najbardziej intuicyjny.

– Obok realizowanej podstawowej działalności przewozowej spółka WKD nie zapomina o inicjatywach związanych z możliwością zaprezentowania zagadnień będących fundamentem dla idei rozwoju transportu zrównoważonego. Historyczne, współczesne, ale i przyszłościowe uwarunkowania rozwoju lokalnego transportu kolejowego WKD, w ramach nowoczesnej formy przekazu, chcemy prezentować z pełną otwartością na problemy, z jakimi borykają się w życiu codziennym osoby z niepełnosprawnościami –powiedział Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD.

Na naradzie poruszono również kwestię uzupełnienia projektu rozbudowy infrastruktury muzealnej o komponent taborowy – poprzez renowację jednego z historycznych pojazdów serii EN94, stanowiących element ekspozycji. Po raz kolejny poddano dyskusji podjęcie współpracy z lokalnymi grupami działania oraz środowiskami naukowymi, w znakomity sposób łączącymi w ramach tematyki rozwoju transportu zbiorowego zagadnienia humanistyczne i inżynierskie.

Trzecie ze spotkań warsztatowych zakończyło etap szerokiej dyskusji z udziałem różnych grup interesariuszy projektu. W dalszej kolejności zostaną przeprowadzone działania w węższym zespole pod przewodnictwem Samorządu Województwa Mazowieckiego, mające na celu sformułowanie specyfikacji dla opracowania studium wykonalności nowej Izby Tradycji EKD/WKD.

Projekt CE1307 „YOUMOBIL” – „Promotion of the Mobility of Youth and Young Adults in rural areas through better access to European and national passenger transport networks(Promowanie mobilności wśród młodzieży i młodych dorosłych na obszarach wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskich i krajowych sieci transportu pasażerskiego), do którego przystąpiło Województwo Mazowieckie, to przedsięwzięcie zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Programu Interreg Central Europe 2014–2020. Bierze w nim udział 8 partnerów z 7 krajów Europy Centralnej. Projekt będzie realizowany do grudnia 2021 roku.

>> Zobacz informację z poprzedniego spotkania poświęconego projektowi

CENY BILETÓW I OPŁAT DODATKOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 1 LUTEGO 2020 ROKU

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. poniżej zamieszcza ceny biletów i opłat dodatkowych obowiązujących od dnia 1 lutego 2020 roku:

1. Ceny biletów jednorazowych i okresowych 

2. Opłaty dodatkowe

 

PRZEJAZDY RODZINNE W OKRESIE FERII ZIMOWYCH 2020 R.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w okresie ferii zimowych 2020r. wprowadza tzw. „przejazdy rodzinne”.

Z przejazdów tych może korzystać osoba dorosła, która nie posiada indywidualnych uprawnień do przejazdów ulgowych odbywająca przejazd z dzieckiem, które nie ukończyło 16 roku życia.

Osoba ta może wówczas wykupić dla siebie i dla dziecka jednorazowe bilety „tam” lub „tam i z powrotem” według taryfy ulgowej 50%, albo nabyć w kasie biletowej bilet jednorazowy wg taryfy ulgowej 50% dla siebie i bilet jednorazowy dla dziecka zgodnie z przysługującą mu ulgą ustawową lub handlową.

Uprawnienie do przejazdów rodzinnych przysługuje we wszystkich pociągach przewidzianych w rozkładzie jazdy WKD.

  • Kasa biletowa dokonuje na biletach dla osoby dorosłej i dla dziecka adnotacji: „Przejazd rodzinny” i potwierdza ją datownikiem kasy.
  • Podróżny, który nabył bilety na przejazd w punkcie uprawniającym do sprzedaży biletów na linię WKD (w tym również w automatach biletowych) dokonuje samodzielnie wpisu „przejazd rodzinny” na bilecie.
  • Podróżny, który nabył bilety dla siebie i dziecka w ramach oferty „przejazdy rodzinne” za pośrednictwem telefonu komórkowego (poprzez aplikację mPay lub SkyCash), w trakcie kontroli biletów – składa kontrolerowi ustne oświadczenie, iż korzysta z przejazdów w ramach oferty „przejazdy rodzinne” – okazując bilety.

Osoba dorosła powinna posiadać przy sobie dokument stwierdzający wiek dziecka.

Jeżeli osoba dorosła odbywa przejazd z więcej niż jednym dzieckiem, powinna dla pozostałych dzieci nabyć bilet zgodnie z przysługującymi im uprawnieniami oraz posiadać dokumenty potwierdzające te uprawnienia (np. legitymację szkolną).

Z „przejazdów rodzinnych” można korzystać:

 -  od godz. 15:00 dnia 7 lutego 2020 r. (piątek)

 -  do godz. 24:00 dnia 23 lutego 2020 r. (niedziela)

 

Oferta „Przejazdy rodzinne” obowiązuje w okresie ferii zimowych w województwie mazowieckim, jako województwie właściwym dla lokalizacji siedziby spółki. Terminy ferii ogłasza Minister Edukacji Narodowej na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. z 2017 r., poz. 1603).

WuKaDka wspiera lokalny klub sportowy Podkowa Teqball Club

W ramach umowy podpisanej pod koniec 2019 roku Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. została partnerem klubu sportowego Podkowa Teqball Club. WKD wspiera działalność Klubu wpisującą się w politykę Spółki,która zakłada aktywne angażowanie się w rozwój lokalnych inicjatyw i promowaniesportu oraz zdrowego trybu życia.
- WuKaDka chętnie angażuje się w życie lokalnych społecznościmiędzy innymi właśnie poprzez współpracę z klubami sportowymi skupionymi wzdłuż linii WKD, które popularyzują czynne spędzanie czasu wolnego. Zachęcanie do aktywności fizycznej jest bardzo ważne, bo sport to nie tylko świetna porcja ruchu, ale także rozwój umiejętności społecznych – powiedział Tomasz Tretter – Członek Zarządu WKD.

Symbolicznym gestem podjęcia współpracy było przekazanie w dniu 17.01.2020 r. koszulki meczowej z logo WKD przez Jana Ochędalskiego – Prezesa Podkowa Teqball Club na ręce Tomasza Trettera – Członka Zarządu WKD.
- Spełniło się jedno z naszych marzeń. Kolejka jest wpisana w krajobraz Podkowy Leśnej, dlatego jestem niezmiernie szczęśliwi, że udało nam się podjąć wspólne działania na rzecz popularyzacji sportu. - powiedział Jan Ochędalski – Prezes Podkowa Teqball Club.

wręczenie koszulki z logo WKD

Podkowa Teqball Club powstał na początku 2019 r. W klubie występuje wielu utytułowanych zawodników, specjalizujących się w różnych dyscyplinach sportu. W szczególności dotyczy to nowych form rywalizacji, takich jak: Teqball, Teqpong, Teqvoly, Teqis oraz Qatch. Obecnie zrzesza około 40 osób - zawodników, zawodniczek i przedstawicieli klubu rożnego szczebla. Koronna dyscyplina klubu – Teqball, rozpoznawalna jest w Polsce dzięki Podkowie Leśnej, tu też zaczęły się pierwsze rozgrywki Teqballowe, i odbyły się I Mistrzostwa Polski. Prezesem honorowym polskiego Teqball’a jest Michał Listkiewicz (polski sędziapiłkarski, działacz sportowy, w latach 1999–2008 prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej), z kolei rolę ambasadora pełni Andrzej Strejlau (polski piłkarz, trener, działacz i komentator piłkarski).

 

Podsumowanie przewozów pasażerskich na linii WKD w 2019 roku

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. po raz kolejny poprawiła wyniki przewozowe. W ciągu 2019 roku pociągami spółki WKD podróżowało jeszcze więcej pasażerów, niż w rekordowym 2018 roku. Przewozy w ubiegłym roku zamknęły się na poziomie 8 797 129 pasażerów, co jest rezultatem o 197 356 osób wyższym w stosunku do 2018 roku, przekładającym się na wzrost o blisko 2,3%. Dzięki temu spółka ponownie odnotowała najlepszy wynik przewozowy w swojej historii jako podmiot prowadzący od 2001 roku samodzielną działalność gospodarczą, nie tylko wyrównujący rezultat z 2018 roku, ale zbliżający się do poziomu niemal 9 mln pasażerów. Dodatkowo poziom 8 milionów przewiezionych pasażerów w ciągu danego roku kalendarzowego tym razem został przekroczony już w listopadzie – miesiąc wcześniej względem analogicznego rezultatu wypracowanego w ciągu 2018 roku (wówczas wspomniany poziom został osiągnięty w miesiącu grudniu).

Tak dobre wyniki przewozowe, osiągnięte na linii WKD w 2019 roku, przewyższające rezultat z rekordowego 2018 roku, z całą pewnością zapiszą się na kartach historii spółki. Stanowią one efekt ciężkiej pracy na rzecz zapewnienia wszystkim podróżnym usług przewozowych o jak najwyższej jakości i niezawodności, ale także współpracy w zakresie spełnienia wymagań i oczekiwań związanych ze świadczonymi usługami – komentuje Michał Panfil, Prezes Zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Dobry wynik w zakresie liczby przewiezionych pasażerów w ciągu 2019 roku został osiągnięty dzięki wzbogaconej ofercie przewozowej w ramach rozkładu jazdy pociągów, wysokiej punktualności i niezawodności przewozów, jak również niskiej usterkowości zarządzanej infrastruktury i użytkowanego taboru kolejowego. Kilkanaście nowych połączeń w najbardziej obciążonych porach szczytów przewozowych zostało włączonych do rozkładu jazdy poprzez skierowanie do ruchu 13. i 14. obiegu taboru (zmiany wprowadzone odpowiednio od grudnia 2018 roku i października 2019 roku). Rozkład jazdy zachował swoje mocne strony, takie jak wysoka częstotliwość i regularność odjazdów z poszczególnych stacji i przystanków osobowych.

Do stabilnej oferty przewozowej dołączyła wspomniana wysoka punktualność i niezawodność kursowania pociągów WKD, która pozostając na poziomie przewyższającym 99,5% w statystykach publikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego plasuje spółkę na pierwszym miejscu wśród krajowych przewoźników pasażerskich. Oferta przewozowa WKD skonstruowana na bazie cyklicznego rozkładu jazdy, charakteryzującego się wyprawianiem pociągów w poszczególnych relacjach w równych taktach oraz powtarzalnych przedziałach czasowych po upływie każdej godziny, niezmiennie pozwala na zapewnienie niezbędnych rezerw oraz niską podatność na zakłócenia i opóźnienia.

Na osiągnięty rezultat wpływ miał niemal każdy z mięsięcy 2019 roku. Poza styczniem i kwietniem, w których odnotowano nieznaczne spadki względem analogicznego okresu 2018 roku, w pozostałych miesiącach miały miejsce wyraźne wzrosty. Tendencja zwyżkowa była silniejsza w pierwszej połowie roku oraz dodatkowo w ciągu dwóch miesięcy wakacyjnych. W tych okresach wzrosty oscylowały wokół 6%.

Rok 2019 był ponadto pierwszym pełnym rokiem, w którym spółka WKD musiała liczyć się z ewentualnym odpływem części podróżnych z uwagi na zakończony przez spółkę PKP PLK S.A. remont infrastruktury kolejowej na równoległej linii nr 447 na odcinku Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki. Podczas prowadzonych robót część pasażerów korzystających zazwyczaj z przejazdów na ww. linii, postanowiło przesiąść się do pociągów WKD. Po zakończeniu prac nie nastąpił znaczny odpływ podróżnych co oznacza, że spółce udało się pozyskać i utrzymać w ciągu 2019 roku grono nowych, stałych podróżnych.

Na uzyskany wynik wpływ miało również uatrakcyjnienie oferty taryfowej i biletowej kierowanej do poszczególnych grup podróżnych, jak również właściwa polityka marketingowa spółki oraz przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczące modernizacji taboru kolejowego i zarządzanej infrastruktury.

Wszystkie wymienione powyżej elementy przyczyniają się do sukcesywnego wzrostu zainteresowania podróżami na linii WKD.

– W imieniu spółki Warszawska Kolej Dojazdowa chciałbym serdecznie podziękować wszystkim pasażerom, zarówno tym stałym, korzystającym z naszych usług codziennie, jak i tym okazjonalnym, za dokonany wybór oraz okazane zaufanie, które po raz kolejny przełożyły się na wspólnie osiągnięty sukces – podsumował Prezes Zarządu WKD, Michał Panfil.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. serdecznie dziękując za regularne korzystanie z oferowanych usług życzy wszystkim dalszych szybkich, punktualnych i bezpiecznych podróży pociągami WKD. Bez Państwa taki wynik nie byłby możliwy do osiągnięcia!

Wyniki przewozowe osiągnięte w 2019 roku w porównaniu do 2018 roku oraz na przestrzeni ostatniej dekady przedstawiają poniższe zestawienia.

Porównanie 2019 roku do 2018 roku (po najechaniu na miniaturę kliknij, aby powiększyć obrazek):

Przewozy pasażerskie w latach 2009-2019 (po najechaniu na miniaturę kilknij, aby powiększyć obrazek):

Od dnia 1.02.2020 r. WKD wprowadza nowe stawki cen biletów jednorazowych i okresowych - aktualizacja w dniu 15.01.2020 r.

Aktualizacja w dniu 15.01.2020 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż w uzgodnieniu z Organizatorem publicznego transportu zbiorowego od dnia 1 lutego 2020 r. wprowadza nowe stawki cen biletów jednorazowych i okresowych obowiązujących na linii WKD. Zmiana cen biletów wynika ze wzrostu kosztów usług WKD, spowodowanego znacznym wzrostem cen energii elektrycznej, kosztów osobowych oraz rodzajowych obejmujących m.in. koszty utrzymania infrastruktury i taboru. WKD wprowadza zmianę cen w przypadku biletów jednorazowych pierwszy raz od kilkunastu lat.

Ceny biletów jednorazowych oraz okresowych obowiązujących od dnia 1 lutego 2020 r. dostępne poniżej:

1. Ceny biletów jednorazowych obowiązujących od dnia 1 lutego 2020 r.

2. Ceny biletów okresowych obowiązujących od dnia 1 lutego 2020 r.

Bilety okresowe zakupione przez dniem 01.02.2020 r. zachowują swoją ważność do końca terminu wskazanego na bilecie.

W związku ze zmianą cen biletów jednorazowych (kartkowych do kasowników elektronicznych) od 1 lutego 2020 r., w odstępstwie od terminów wskazanych w § 12 Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO-WKD) podróżni, którzy posiadają bilety jednorazowe o nieaktualnej wartości nominalnej WKD, mogą dokonać zwrotu biletów jednorazowych, zakupionych przed 1 lutym 2020 r. :

  • całkowicie niewykorzystanych;
  • częściowo niewykorzystanych, (bilety abonamentowe),

bez potrącenia odstępnego.

Zwrotu biletów jednorazowych dokonuje Wydział Sprzedaży Usług, w drodze pisemnego wniosku, dołączając oryginały zakupionych biletów.

Wnioski można składać:

  1. korespondencyjnie w siedzibie WKD: Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. Wydział Sprzedaży Usług ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Maz.
  2. w dowolnej kasie biletowej WKD (Warszawa Śródmieście WKD, Warszawa Ochota WKD, Warszawa Zachodnia WKD, Pruszków, Komorów, Podkowa Leśna Gł., Grodzisk Maz. Radońska).

 


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż w uzgodnieniu z Organizatorem publicznego transportu zbiorowego od dnia 1 lutego 2020 r. wprowadza nowe stawki cen biletów jednorazowych i okresowych obowiązujących na linii WKD. Zmiana cen biletów wynika ze wzrostu kosztów usług WKD, spowodowanego znacznym wzrostem cen energii elektrycznej, kosztów osobowych oraz rodzajowych obejmujących m.in. koszty utrzymania infrastruktury i taboru. WKD wprowadza zmianę cen w przypadku biletów jednorazowych pierwszy raz od kilkunastu lat.

Ceny biletów jednorazowych oraz okresowych obowiązujących od dnia 1 lutego 2020 r. dostępne poniżej:

1. Ceny biletów jednorazowych obowiązujących od dnia 1 lutego 2020 r.

2. Ceny biletów okresowych obowiązujących od dnia 1 lutego 2020 r.

W związku ze zmianą cen biletów jednorazowych (kartkowych do kasowników elektronicznych) od 1 lutego 2020 r., w odstępstwie od terminów wskazanych w § 12 Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO-WKD) podróżni, którzy posiadają bilety jednorazowe o nieaktualnej wartości nominalnej WKD, mogą dokonać zwrotu biletów jednorazowych, zakupionych przed 1 lutym 2020 r. :

  • całkowicie niewykorzystanych;
  • częściowo niewykorzystanych, (bilety abonamentowe),

bez potrącenia odstępnego.

Zwrotu biletów jednorazowych dokonuje Wydział Sprzedaży Usług, w drodze pisemnego wniosku.

 

WuKaDka wspiera 28. Finał WOŚP pod hasłem "Wiatr w żagle dla Dziecięcej Medycyny Zabiegowej"

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. przyłącza się do wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W niedzielę, 12 stycznia 2020 roku – w dniu 28. Finału WOŚP, na podstawie decyzji Zarządu spółki WKD, zatwierdzonej przez Organizatora przewozów – Samorząd Województwa Mazowieckiego, wolontariusze biorący udział w Finale, będą mogli podróżować bezpłatnie wszystkimi pociągami przewidzianymi w rozkładzie jazdy, na całej linii WKD. Przejazdy wolontariuszy będą się odbywać na podstawie identyfikatora 28. Finału WOŚP (wzór identyfikatora przedstawiono na poniższej grafice).

WOSP IDENTYFIKATOR 2020

Podążając za hasłem tegorocznego Finału „Wiatr w żagle dla Dziecięcej Medycyny Zabiegowej” WuKaDka umożliwia wolontariuszom przejazdy na podstawie identyfikatora 28 finału WOŚP oraz przekaże przedmioty z logo WKD do sztabów w Grodzisku Mazowieckim, w Podkowie Leśnej i w Brwinowie na potrzeby licytacji, które będą prowadzone w tych sztabach.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w najbliższą niedzielę, 12 stycznia, zagra już po raz 28. Tym razem będzie zbierać fundusze na zakup najnowocześniejszych urządzeń do ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji. Między innymi na takie cuda, jak mikroskop operacyjny z neuronawigacją.

Rozpętajmy wiatr, który wypełni żagle dla Dziecięcej Medycyny Zabiegowej