Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 27 lutego) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

Warszawska Kolej Dojazdowa z odnowionym certyfikatem systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że funkcjonujący w spółce system zarządzania jakością ISO 9001:2015, certyfikowany w 2017 roku do nowych wymagań określonych normą, z końcem 2020 roku uzyskał recertyfikację w ramach przeprowadzonego na przełomie listopada i grudnia audytu zewnętrznego. W trakcie audytu nie wykazano żadnych nieprawidłowości w dokumentacji systemowej obowiązującej w spółce, potwierdzono spełnienie wymagań normy oraz skuteczność funkcjonującego systemu zarządzania jakością. W związku z powyższym Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. została zarekomendowana Komitetowi Technicznemu CSQ do odnowienia certyfikatu zgodności z normą ISO 9001:2015.

Audyt recertyfikujący został przeprowadzony w dniach od 30.11.2020 do 03.12.2020. Zakresem zarządzania jakością według wymagań normy ISO 9001:2015 objęto zagadnienie pn.: PLANOWANIE I REALIZACJA USŁUG PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH AGLOMERACYJNYCH. Podstawowe cele, jakie zostały postawione do zrealizowania w ramach audytu obejmowały:

 1. ocenę zgodności Systemu Zarządzania z wymaganiami normy, jak również zdolności do zapewnienia zgodności z wszelkimi dodatkowymi mającymi zastosowanie wymaganiami, zarówno obowiązkowymi, jak również wynikającymi z umów;
 2. ocenę skuteczności Systemu Zarządzania, celem zapewnienia, że organizacja jest zdolna do osiągnięcia zdefiniowanych celów;
 3. identyfikację potencjalnych obszarów do doskonalenia Systemu Zarządzania.

System zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, do którego spółka WKD przywiązuje szczególną uwagę, pozwala w odpowiedni sposób docenić zaangażowanie i wkład pracy na rzecz rozwoju Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Wszystkie zadania realizowane są przy udziale doświadczonej, świadomej i odpowiednio umotywowanej kadry. Dzięki temu podróżni mogą przemieszczać się punktualnie, bezpiecznie i szybko w ramach oferowanej usługi przewozowej o najwyższej jakości. W celu dostarczenia usług spełniających wymogi klientów został zidentyfikowany proces dostosowania oferty przewozowej dla potrzeb klientów oraz proces planowania i realizacji usługi przewozowej.

- Warszawska Kolej Dojazdowa dąży do umocnienia silnej pozycji w sektorze kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w ramach ogółu przewozów środkami transportu zbiorowego południowo-zachodniego pasma osadniczego aglomeracji warszawskiej. Spółka uwzględniając dynamikę rozwoju sektora, w ramach którego prowadzi podstawową działalność bierze pod uwagę uwarunkowania konkurencyjne, demograficzne, zagospodarowania przestrzennego, marketingowe, czy monitorujące stopień satysfakcji - podkreśla Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD. - Spółka stawia na punktualność, niezawodność i bezpieczeństwo, które są jej podstawowymi atutami.

Mając na uwadze dążenie do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług spółka WKD określiła rodzaje czynników zewnętrznych i wewnętrznych otoczenia, które uznaje się za szczególnie ważne i mające wpływ dla realizacji jej celów, strategii oraz osiągania zamierzonych efektów w systemie zarządzania jakością. Wyniki analizy otoczenia oraz szacowania ryzyka, zadowolenie klientów, satysfakcja pracowników, dostawców oraz zapewnienie bezpieczeństwa i przejrzystości działań są podstawą trwałego rozwoju Spółki – wyznaczają kierunki działań doskonalących.

Chcąc zwiększyć swoją wiarygodność w kontaktach z wszystkimi zidetyfikowanymi interesariuszami, tj. m.in. klientami, dostawcami, społecznościami lokalnymi, władzami samorządowymi szczebla lokalnego i regionalnego, kierownictwo spółki (Zarząd spółki) podejmuje decyzje w zakresie utrzymania, poprawy i doskonalenia systemu zarządzania jakością według wymagań normy ISO 9001:2015, spójne ze strategicznymi kierunkami rozwoju Spółki. Monitorowanie i przegląd informacji dotyczących wpływu zewnętrznych i wewnętrznych czynników pozwala na obranie właściwego kierunku doskonalenia, przydatności, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania jakością. W ciągu 2020 do aspektów wymagających szczególnego podejścia z uwagi na wywierany znaczący wpływ na wszystkie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, zaliczono uwarunkowania związane ze stanem epidemii COVID-19.

Warszawska Kolej Dojazdowa od początku stanu zagrożenia epidemicznego podejmuje wszelkie niezbędne decyzje i działania mając na względzie przede wszystkim ochronę zdrowia i życia podróżnych, jak również własnych pracowników. W sytuacjach, w których jest to niezbędne, kierunkowe decyzje mogą ulegać stosownym korektom, w sposób operatywny do występujących okoliczności.

Wszystkie działania spółki WKD pozostają niezmiennie ukierunkowane na prowadzenie przewozów pasażerskich o odpowiedniej intensywności i sprawności, a także o najwyższym komforcie i bezpieczeństwie. Stanowi ono wyznacznik dla całokształtu podejmowanych przez spółkę WKD działań, aby uczynić podróż bezpieczną, komfortową i niezawodną – w codziennych dojazdach do tych wszystkich miejsc i w celach związanych z aktywnościami, które mogą systematycznie zwiększać swój udział w życiu społeczno-gospodarczym, w powiązaniu z aktywnymi działaniami na rzecz walki z epidemią COVID-19.

Certyfikat dla spółki WKD został odnowiony z dniem 10.12.2020 i pozostanie ważny do dnia 11.01.2024. Wśród mocnych stron systemu zarządzania jakością w Warszawskiej Kolei Dojazdowej w ramach aydutu zidentyfikowano m.in.:

 1. Duże zaangażowanie kierownictwa, pełnomocnika ds. SZJ i pracowników w działania systemowe.
 2. Elastyczne podejście do modyfikacji oferty przewozowej zależnie od występujących potoków pasażerów.
 3. Szczegółowa analiza zadowolenia klienta.
 4. Dążenie do wprowadzenia sprzedaży internetowej biletów.
 5. Opracowanie długoterminowej strategii.
 6. Program poprawy bezpieczeństwa.
 7. Skuteczny nadzór nad infrastrukturą w Wydziale Infrastruktury.
 8. Optymalizacja zużycia energii elektrycznej.

Certyfikat SZJ WKD zgodnie z ISO 9001:2015 (kliknij w polu obrazka aby powiększyć):