Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że według zgromadzonych danych za okres 9 miesięcy 2021 roku, tj. od stycznia do września, sytuacja w przewozach pasażerskich na linii kolejowej WKD, podlegająca bieżącemu monitorowaniu, wykazuje utrzymującą się tendencję systematycznego, coraz bardziej dynamicznego wzrostu – po blisko półrocznym okresie znaczącego obniżenia poziomu kolejowych przewozów pasażerskich z uwagi na obostrzenia związane z epidemią koronawirusa, który to okres rozpoczął się na przełomie października i listopada 2020 roku i trwał do początku maja 2021 roku. Po podsumowaniu danych za 8 miesięcy br. w następującym po nich miesiącu wrześniu kontynuowany był wzrost liczby przewożonych pasażerów, wpływając znacząco na zmniejszenie powstałej różnicy względem analogicznego okresu roku 2020 (w ujęciu miesiąc do miesiąca).

Według danych zgromadzonych za okres 9 miesięcy 2021 roku z przejazdów pociągami na linii WKD skorzystało 3 330 996 pasażerów, tj. o 387 992 osoby mniej w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku, w którym przewieziono 3 718 988 osób – oznacza to spadek o 10,43%. Jednocześnie podkreslić należy, iż oznacza to korzystniejszy rezultat, przekładający się na wyższe wpływy z tytułu opłat za przejazdy w porównaniu z miesiącem sierpniem 2021 roku, w którym różnica ta wynosiła ponad 14%. Przewozy pasażerskie we wrześniu br. wzrosły o 20% względem poprzedniego miesiąca. Na wynik ubiegłego roku istotny wpływ miały dwa pierwsze miesiące sprzed ogłoszenia stanu epidemii, w ciągu których utrzymywały się obserwowane od kilku lat tendencje wzrostowe w zakresie liczby przewożonych pasażerów. Po tym okresie nastąpił bardzo głęboki spadek przewozów związany z wprowadzonymi licznymi restrykcjami z tytułu stanu epidemii, w tym ograniczeniami w przemieszczaniu się ludności z wykorzystaniem środków publicznego transportu zbiorowego.

Po dwóch okresach znacznego obniżenia przewozów pasażerskich sytuacja w tym zakresie zaczęła poprawiać się dopiero na wiosnę 2021 roku. W miesiącu czerwcu br. po raz pierwszy od września 2020 roku przekroczona została bariera 400 tys. – osiągając poziom 407 685 osób. Pierwszy z wakacyjnych miesięcy, lipiec br., utrzymał powyższy poziom – przewozy pasażerskie wyniosły 405 014 osób. W kolejnym miesiącu, sierpniu 2021 roku, przewozy ukształtowały się na poziomie 444 227 osób, co oznacza wzrost o w stosunku do lipca br. o ok. 10%. Pierwszy z powakacyjnych miesięcy – wrzesień, w którym po przywróceniu nauki stacjonarnej w szkołach, do pociągów WKD powróciło grono stałych podróżnych, osiągnął najwyższe wyniki przewozowe od stanu sprzed ogłoszenia stanu epidemii COVID-19, tj. od lutego 2020 roku. W ubiegłym miesiącu z przejazdów na linii WKD skorzystało ponad 530 tys. pasażerów, co stanowi wzrost o 14,78% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku oraz wzrost o 11,07% w stosunku do planu założonego na rok bieżący. Wyniki przewozowe osiągnięte w ciągu 9 miesięcy 2021 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku przedstawiono na poniższej grafice.

Przedstawiona tendencja oznacza, że pasażerowie – także ci najmłodsi – pomimo utrzymującej się wciąż trudnej i niepewnej sytuacji, systematycznie powracają do przejazdów pociągami uruchamianymi przez spółkę WKD, która niezmiennie stawia na bezpieczeństwo, będące wyznacznikiem dla wszelkich podejmowanych działań w celu uczynienia podróży bezpieczną, komfortową i niezawodną – w codziennych dojazdach do wszystkich miejsc i celów związanych z aktywnościami, mogącymi systematycznie zwiększać swój udział w życiu społeczno-gospodarczym stosownie do łagodzenia istniejących obostrzeń.

Wszystkie działania spółki WKD pozostają niezmiennie ukierunkowane na prowadzenie przewozów pasażerskich o odpowiedniej intensywności i sprawności, a także o najwyższym komforcie i bezpieczeństwie. Pozwalają z ostrożnym optymizmem spoglądać w nadchodzącą przyszłość, w której przy zachowaniu przez wszystkich najwyższej odpowiedzialności za zdrowie i życie współobywateli, powoli i systematycznie odbudowywane będą rola i znaczenie współczesnej kolei, w tym również WKD, jako bezpiecznego i niezawodnego środka transportu w codziennych dojazdach do pracy, szkoły, kultury, turystyki czy wypoczynku.