Warszawska Kolej Dojazdowa rozwija współpracę na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami

Warszawska Kolej Dojazdowa podejmuje kolejne działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Spółka WKD zawarła umowę z „Fundacją Akademia Integracji – Praca, Edukacja, Sport" dotyczącą współpracy w zakresie niwelowania barier, poprawy bezpieczeństwa, wspierania promocji zdrowia, rehabilitacji i aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.

Fundacja w ramach realizacji swoich celów statutowych skupia się na integracji i aktywizacji środowiska osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie, przyjmując za podstawowe pole działania grupę najmłodszych, tj. dzieci i młodzież szkolną. Kształtowanie odpowiednich postaw od wczesnych lat, na początkowym etapie nauki umożliwi osiągnięcie w życiu dorosłym pełnego zrozumienia i empatii dla osób z ograniczeniami fizycznymi i społecznymi.

– Dzięki podjętej współpracy z Fundacją Akademii Integracji chcemy pokazać otwartość WKD na rozwiązywanie problemów komunikacyjnych, z jakimi w życiu codziennym muszą borykać się osoby z niepełnosprawnościami – powiedział Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD.

Wśród podstawowych projektów realizowanych samodzielnie przez Fundację lub przy wsparciu partnerów i sponsorów znajdują się warsztaty integracyjno-edukacyjne zachęcające do stosowania zasady fair play w każdej dziedzinie życia, obozy rehabilitacyjne, audyty sprawdzające poziom przystosowania infrastruktury dla osób poruszających się na wózkach, szkolenia wolontariuszy i pracowników dedykowanych do pomocy osobom z niepełnosprawnościami czy budowa aplikacji internetowej „Czywjadę” – interaktywnej mapy informującej o zakresie przystosowania obiektów infrastruktury dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

– Ważnym elementem integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami jest poprawa bezpieczeństwa oraz transport bez barier. Stąd bardzo mnie cieszy zawiązanie współpracy ze spółką WKD. Nasze ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie integracji w połączeniu z dotychczas wdrażanymi przez spółkę rozwiązaniami pozwoli na wypracowanie najlepszych praktyk z korzyścią dla wszystkich użytkowników systemu komunikacji WKD – podkreślił Radosław Stańczuk, Prezes Zarządu Fundacji Akademia Integracji.

Warszawska Kolej Dojazdowa w ramach zawartej umowy stała się partnerem Fundacji, wspierając jej cele statutowe związane z promocją zdrowia, rehabilitacji oraz aktywizacji osób z niepełnosprawnościami we wszelkich aspektach życia codziennego.