Menu działu

INFORMACJA DLA OSÓB O OGRANICZONEJ MOBILNOŚCI I PERCEPCJI

 

INFORMACJA DLA OSÓB O OGRANICZONEJ MOBILNOŚCI I PERCEPCJI

 

1) INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA POTRZEBY POMOCY

 • TEREN WKD
 • TEREN DWORCA CENTRALNEGO, WARSZAWY ZACHODNIEJ

Na każdym peronie stacji i przystanku osobowego linii WKD zainstalowane zostały słupki z piktogramem osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim służące oznaczeniu miejsca oczekiwania dla pasażerów o ograniczonej mobilności. W przypadku peronów zlokalizowanych przy szlakach jednotorowych, obsługujących różne kierunki ruchu, zainstalowane zostały słupki z informacją uzupełniającą w zakresie określonego kierunku, w którym może poruszać się pociąg.

Potrzebę pomocy zgłosić można telefonicznie - osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej podczas wsiadania/wysiadania do/z pociągu WKD zapewnia nieodpłatną pomoc. Warunkiem jest powiadomienie przewoźnika przez osobę potrzebującą pomocy o potrzebie udzielenia takiej pomocy przynajmniej na 24 godziny przed planowaną godziną odjazdu pociągu z danej stacji/przystanku.

Zgłoszenia o potrzebie udzielenia pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej przyjmowane są pod nr telefonu kontaktowego:

22 755 70 82 – Dyspozytor (nr tel. czynny całodobowo)
22 755 47 60 – Wydział Marketingu i Sprzedaży Usług (czynny w godz. 7 – 15)
22 755 55 64 – Sekretariat (czynny w godz. 7 – 15)

Zgłaszający obowiązany jest podać:

 1. datę i godzinę przejazdu;
 2. relację przejazdu;
 3. czy osoba niepełnosprawna posiada bilet na przejazd;
 4. imię i nazwisko oraz nr telefonu podróżnego lub dane kontaktowe osoby zgłaszającej, jeśli zgłoszenia nie dokonuje sam zainteresowany;
 5. rodzaj niepełnosprawności lub ograniczenia sprawności ruchowej podróżnego;
 6. czy osoba niepełnosprawna odbywa podróż sama;
 7. czy porusza się na wózku inwalidzkim, jeżeli tak, to na jakim (elektryczny, składany, ręczny) lub korzysta z jakiegoś sprzętu ortopedycznego (kule, chodzik itp.);
 8. inne istotne okoliczności zgłaszanego przejazdu, np. czy podróżny odbywa przejazd z psem, z bagażem ręcznym lub rowerem itp.

Zgłaszający informowany jest o godzinie i wyznaczonym miejscu, w którym podróżny powinien się stawić - nie wcześniej niż 60 minut i nie później niż 30 minut przed godziną odjazdu pociągu.

Jeśli nie dokonano powiadomienia zgodnie z w/w, np. pod wskazanym nr telefonu lub w przypadku braku możliwości wyznaczenia osoby do pomocy osobie niepełnosprawnej lub o ograniczonej sprawności ruchowej, podejmowane są wszelkie możliwe działania, by osoby te mogły odbyć podróż.

Jeżeli udzielenie pomocy osobie niepełnosprawnej lub o ograniczonej sprawności ruchowej nie jest możliwe ze względu na bariery architektoniczne lub brak personelu, bądź z przyczyn technicznych i organizacyjnych – wówczas osoba wyznaczona do pomocy, do której zgłosiła się osoba niepełnosprawna – informuje o najbliższej stacji odpowiednio dostosowanej, na której obecny jest personel udzielający takim osobom bezpośrednio pomocy.

W przypadku gdy podróżny odbywa podróż bez wcześniejszego zgłoszenia potrzeby pomocy - wejście do pociągu odbywa się poprzez drzwi wyposażone w rampę najazdową tj. pierwsze drzwi przy kabinie maszynisty licząc w kierunku jazdy pociągu (obsługiwaną ręcznie przez personel pokładowy pojazdu).

Po zatrzymaniu pociągu w drzwiach wyposażonych w rampę najazdową podróżny o ograniczonej mobilności w celu uzyskania pomocy może skorzystać ze specjalnego przycisku umieszczonego na płacie drzwi, informującego bezpośrednio personel pokładowy.

 

drzwi

 

PRZYKŁADOWE MIEJSCE OCZEKIWANIA NA POMOC (PRZY ZGŁOSZENIU POTRZEBY POMOCY)

miejsce oczekiwania

Na terenie w/w dworców istnieje możliwość zgłoszenia konieczności skorzystania z pomocy w poruszaniu
się po terenie dworca. Dzwoniąc odpowiednio wcześniej pod nr tel. 22 474 13 13 lub drogą elektroniczną wysyłając maila na adres: pomocprm@pkp.pl, w ciągu maksymalnie 30 minut od przyjęcia zgłoszenia ochrona na danym dworcu będzie gotowa
do udzielenia pomocy osobie potrzebującej* (źródło :http://rozklad-pkp.pl/pl/terminal/warszawa-centralna#udogodnienia).

Dworce posiadają oznakowanie poziome dla osób niewidomych i niedowidzących, mapy dotykowe, dostosowanie toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na dworcach dostępne są przewijaki. Przy dworcach wyznaczone zostały miejsca postojowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

* PKP zastrzega sobie możliwość braku realizacji usługi w przypadku wykonania czynności interwencyjnych przez pracowników ochrony.

 

2) SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOSTĘPNOŚCI STACJI/PRZYSTANKÓW WKD

WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE wkd

WARSZAWA ochota WKD

WARSZAWA ZACHODNIA WKD

WARSZAWA REDUTA ORDONA

WARSZAWA ALEJE JEROZOLIMSKIE

WARSZAWA RAKÓW

WARSZAWA SALOMEA

OPACZ

MICHAŁOWICE

REGUŁY

MALICHY

TWORKI

PRUSZKÓW WKD

KOMORÓW

NOWA WIEŚ WARSZAWSKA

KANIE HELENOWSKIE

OTRĘBUSY

PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA

PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA

PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA

POLESIE

MILANÓWEK GRUDÓW

KAZIMIERÓWKA

BRZÓZKI

GRODZISK MAZOWIECKI OKRĘŻNA

GRODZISK MAZOWIECKI PIASKOWA

GRODZISK MAZOWIECKI JORDANOWICE

GRODZISK MAZOWIECKI rADOŃSKA

 

3) INFORMACJA O TABORZE

DOSTĘP DO POJAZDU, DOSTĘP DO MIEJSC W POJEŹDZIE I SYGNALIZOWANIE POMOCY

Pociągi WKD są wyposażone w rampy odkładane ręcznie w liczbie 4 szt. znajdujące się na obu końcach pojazdu – przy drzwiach najbliższych kabinie maszynisty, po 2 szt. na stronę, umożliwiające wjazd wózków inwalidzkich do pojazdu z peronu o wysokości 400 mm ponad główką szyny. Dzięki zapewnieniu wysokości podłogi w przestrzeni drzwi wejściowych pojazdu w granicach od 400 do 500 mm licząc od główki szyny, powinno być możliwe szybkie wykonanie tej czynności.

Po zatrzymaniu pociągu w drzwiach wyposażonych w rampę najazdową (zdjęcie nr  3) podróżny o ograniczonej mobilności w celu uzyskania pomocy może skorzystać ze specjalnego przycisku umieszczonego na płacie drzwi (zdjęcie nr 1), przekazującego sygnał bezpośrednio personel pokładowy. Sygnalizacja działania przycisków: podświetlanie na zielono w momencie otwarcia drzwi lub gdy aktywna jest funkcja otwierania drzwi przez pasażerów; naciśnięcie przycisku musi powodować chwilowe podświetlenie na czerwono.

Przyciski zewnętrzne umieszczone na płacie drzwi, przy których znajduje się rampa, w pobliżu przycisku otwierania drzwi przez pasażerów, oznaczone symbolem wózka inwalidzkiego na samym przycisku oraz dodatkowo naklejką obok przycisku.

Wejścia do pociągu przystosowane dla osób o ograniczonej mobilności oznakowane są piktogramami na ścianie zewnętrznej pojazdu.

 

W pojazdach serii EN97 i EN100 liczba miejsc dla pasażerów na wózkach inwalidzkich (jak również dla podróżnych z wózkiem dziecięcym) wynosi 4 na pojazd (zdjęcie nr 4).

Każde miejsce dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jest wyposażone w podparcie umożliwiające unieruchomienie wózka pasem bezpieczeństwa. Każde miejsce jest dostępne z poziomu podłogi w przestrzeni drzwi wejściowych, bez pochyleń, odpowiednio oznakowane (piktogramy na ścianach wewnętrznych, oznakowanie).

Pojazdy serii EN100 są wyposażone w pokładowy system wzywania pomocy i dwukierunkowej łączności z maszynistą poprzez przycisk SOS umieszczony w przestrzeni drzwi wejściowych oraz za kabiną maszynisty. Panel z przyciskiem SOS jest oznakowany w języku Brille’a (zdjęcie nr 2).

 

                     1)drzwi m     2)przycisk

                     3)rampa     4)miejsce

SYSTEM ZAPOWIADANIA STACJI I PRZYSTANKÓW OSOBOWYCH

System zapowiadania stacji i przystanków osobowych w pojazdach kolejowych WKD składa się m.in. z podsystemu zapowiadania głosowego (komunikaty nagrane przez lektora, emitowane za pośrednictwem systemu rozgłoszeniowego).

 

Szczegółowy wykaz komunikatów głosowych:

NAZWY STACJI WKD (4 OBIEKTY)

NAZWY PRZYSTANKÓW OSOBOWYCH (24 OBIEKTY)

NASTĘPNA STACJA.

STACJA.

NASTĘPNY PRZYSTANEK.

PRZYSTANEK.

NASTĘPNY POSTÓJ.

UWAGA! Z POWODU PROBLEMÓW TECHNICZNYCH POCIĄG SKOŃCZYŁ BIEG. PROSIMY O OPUSZCZENIE POJAZDU I O ZABRANIE ZE SOBĄ BAGAŻU.

UWAGA! STACJA KOŃCOWA. PROSIMY O OPUSZCZENIE POJAZDU I O ZABRANIE ZE SOBĄ BAGAŻU.

UWAGA! PRZYSTANEK KOŃCOWY. PROSIMY O OPUSZCZENIE POJAZDU I O ZABRANIE ZE SOBĄ BAGAŻU.

MOŻLIWOŚĆ PRZESIADKI DO POCIĄGÓW PODMIEJSKICH.

MOŻLIWOŚĆ PRZESIADKI DO POCIĄGÓW DALEKOBIEŻNYCH.

MOŻLIWOŚĆ PRZESIADKI DO POCIĄGÓW PODMIEJSKICH I DALEKOBIEŻNYCH.

MOŻLIWOŚĆ PRZESIADKI DO ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ZASTĘPCZEJ.

MOŻLIWOŚĆ PRZESIADKI DO ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ.

UWAGA! W ZWIĄZKU Z UTRUDNIENIAMI W RUCHU KOLEJOWYM I MOŻLIWYMI OPÓŹNIENIAMI PROSIMY O ZWRACANIE UWAGI NA KOMUNIKATY EMITOWANE NA PERONOWYCH TABLICACH INFORMACJI PASAŻERSKIEJ.

 

Zapowiadanie następnej stacji lub następnego przystanku osobowego wraz z ich nazwą odbywa się naprzemiennie w zależności od drogi przebytej przez pojazd.

Dodatkowo pomiędzy wybranymi stacjami/przystankami osobowymi lub przed dojazdem do stacji końcowej/przystanku osobowego końcowego emitowane są komunikaty uzupełniające, zawierające informacje o możliwych przesiadkach do innych środków transportu kolejowego oraz o konieczności zabrania ze sobą bagażu.

Informacja o dojeździe do stacji końcowej lub przystanku końcowego jest generowana każdorazowo (automatycznie) w zależności od relacji pociągu (nr kursu) zapisanej w systemie.

Podstawowym sposobem zapowiedzi następnej stacji / następnego przystanku osobowego jest emisja komunikatu głosowego – po odjeździe pociągu z poprzedzającej stacji / przystanku osobowego: „NASTĘPNA STACJA: KOMORÓW” / „NASTĘPNY PRZYSTANEK: PRUSZKÓW WKD”.

Zapowiedź następnej stacji / następnego przystanku osobowego jest emitowana ponownie przed dojazdem do danego obiektu – emisja komunikatu głosowego obejmuje wyłącznie nazwę obiektu: „KOMORÓW” / „PRUSZKÓW WKD”.

 

Zakup biletu w pociągu bez opłaty, adnotacja na wezwaniu

Podróżny, który z jakichkolwiek przyczyn nie nabył biletu w kasie biletowej, punkcie agencyjnym WKD, automacie biletowym lub za pośrednictwem telefonu komórkowego, może zakupić bilet w pociągu u maszynisty wg taryfy z ulgą: 37%, 49%, 78%, 93% - bez opłaty dodatkowej

Ceny biletów wg taryfy ulgowej dla osób niepełnosprawnych:

Rodzaj ulgi 

I strefa

II strefa

III strefa

taryfa ulgowa 37%

2,30 zł

3,00 zł

4,40 zł

taryfa ulgowa 49%

1,85 zł

2,45 zł

3,60 zł

taryfa ulgowa 78%

0,80 zł

1,00 zł

1,50 zł

taryfa ulgowa 93%

0,25 zł

0,34 zł

0,49 zł

Bilety ulgowe bez opłaty dodatkowej sprzedawane są przez maszynistę TYLKO osobom niepełnosprawnym, tj. osobom uprawnionym do ulgi ustawowej z tytułu inwalidztwa.

W przypadku ujawnienia w trakcie kontroli biletów:

 1. osoby niepełnosprawnej lub o ograniczonej sprawności ruchowej,
 2. niewidomej podróżującej bez przewodnika lub z psem przewodnikiem,
 3. poruszającej się na wózku inwalidzkim, odbywającej przejazd bez osoby towarzyszącej,

która nie posiada ważnego biletu na przejazd, odprawy tej osoby dokonuje się w trakcie kontroli, tj. kontroler wystawia wezwanie do zapłaty, a w uwagach zamieszcza zapis: „przejazd osoby o ograniczonej możliwości poruszania się”. Kontroler poucza pasażera, iż opłacenie opłaty taryfowej za przejazd w terminie 7 dni, będzie równoznaczne z umorzeniem sprawy. W przypadku nie uregulowania w/w należności w terminie 7 dni, przejazd taki będzie traktowany jako przejazd bez biletu.

 

4) SYSTEM INFORMACJI PASAŻERSKIEJ NA PERONACH, PRZYCISK SOS

 

W ramach systemu informacji pasażerskiej WKD-SIP na wszystkich peronach stacji i przystanków osobowych znajdują się konstrukcje wsporcze dla tablic informacyjnych LCD. Na każdej konstrukcji wsporczej znajduje się panel z przyciskami INFO oraz SOS (oznaczonymi dodatkowo w języku Braille’a). Przycisk INFO uruchamia moduł informacji głosowej, odczytującej aktualnie prezentowany tekst na tablicy informacyjnej w zakresie prognozowanych kolejnych odjazdów pociągów. Przycisk SOS umożliwia nawiązanie bezpośredniego połączenia głosowego z centrum dyspozytorskim w sytuacji alarmowej i wymagającej pomocy.

SIP  SOS

 

 

 

3) Informacja o taborze

 

DOSTĘP DO POJAZDU, DOSTĘP DO MIEJSC W POJEŹDZIE I SYGNALIZOWANIE POMOCY

Pociągi WKD są wyposażone w rampy odkładane ręcznie w liczbie 4 szt. znajdujące się na obu końcach pojazdu – przy drzwiach najbliższych kabinie maszynisty, po 2 szt. na stronę, umożliwiające wjazd wózków inwalidzkich do pojazdu z peronu o wysokości 400 mm ponad główką szyny. Dzięki zapewnieniu wysokości podłogi w przestrzeni drzwi wejściowych pojazdu w granicach od 400 do 500 mm licząc od główki szyny, powinno być możliwe szybkie wykonanie tej czynności.

Po zatrzymaniu pociągu w drzwiach wyposażonych w rampę najazdową (zdjęcie nr  3) podróżny o ograniczonej mobilności w celu uzyskania pomocy może skorzystać ze specjalnego przycisku umieszczonego na płacie drzwi (zdjęcie nr 1), przekazującego sygnał bezpośrednio personel pokładowy. Sygnalizacja działania przycisków: podświetlanie na zielono w momencie otwarcia drzwi lub gdy aktywna jest funkcja otwierania drzwi przez pasażerów; naciśnięcie przycisku musi powodować chwilowe podświetlenie na czerwono.

Przyciski zewnętrzne umieszczone na płacie drzwi, przy których znajduje się rampa, w pobliżu przycisku otwierania drzwi przez pasażerów, oznaczone symbolem wózka inwalidzkiego na samym przycisku oraz dodatkowo naklejką obok przycisku.

Wejścia do pociągu przystosowane dla osób o ograniczonej mobilności oznakowane są piktogramami na ścianie zewnętrznej pojazdu.

 

W pojazdach serii EN97 i EN100 liczba miejsc dla pasażerów na wózkach inwalidzkich (jak również dla podróżnych z wózkiem dziecięcym) wynosi 4 na pojazd (zdjęcie nr 4).

Każde miejsce dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jest wyposażone w podparcie umożliwiające unieruchomienie wózka pasem bezpieczeństwa. Każde miejsce jest dostępne z poziomu podłogi w przestrzeni drzwi wejściowych, bez pochyleń, odpowiednio oznakowane (piktogramy na ścianach wewnętrznych, oznakowanie).

Pojazdy serii EN100 są wyposażone w pokładowy system wzywania pomocy i dwukierunkowej łączności z maszynistą poprzez przycisk SOS umieszczony w przestrzeni drzwi wejściowych oraz za kabiną maszynisty. Panel z przyciskiem SOS jest oznakowany w języku Brille’a (zdjęcie nr 2).

 

 

                     1)                                                                           2)