Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 27 lutego) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

"Wukadka" liderem punktualności w kolejowych przewozach pasażerskich w III kwartale 2019 roku

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że według najnowszych danych opublikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego, w III kwartale 2019 r. była najpunktualniejszym przewoźnikiem pasażerskim w kraju, uzyskując bardzo wysoki wskaźnik punktualności na poziomie 99,61%. Na drugim miejscu uplasowała się spółka PKP SKM w Trójmieście z wynikiem 98,43%, natomiast na trzecim miejscu – przedsiębiorstwo Usedomer Baderbahn z wynikiem 96,87%. Szczegółowe dane zawarto w Tabeli nr 1.

Tabela 1: Punktualność przewozów pasażerskich w III kwartale 2019 r.

 

Nazwa przewoźnika

III kwartał 2019

1.

Warszawska Kolej Dojazdowa

99,61%

2.

PKP SKM w Trójmieście

98,43%

3.

Usedomer Baderbahn

96,87%

4.

Arriva RP

96,41%

5.

Koleje Wielkopolskie

94,88%

6.

Szybka Kolej Miejska w Warszawie

94,23%

7.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

93,91%

8.

Koleje Małopolskie

93,88%

9.

Koleje Mazowieckie

93,13%

10.

Przewozy Regionalne

92,35%

11.

Koleje Dolnośląskie

91,31%

12.

Leo Express Global

90,91%

13.

Koleje Śląskie

90,50%

14.

SKPL Cargo

86,18%

15.

PKP Intercity

78,92%

 

OGÓŁEM

92,77%

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego (zobacz stronę)

Osiągnięty przez Warszawską Kolej Dojazdową w III kwartale 2019 r. bardzo wysoki wskaźnik punktualności pociągów w ramach realizowanych usług przewozowych, będący równocześnie najlepszym wynikiem w porównaniu do innych operatorów, został wypracowany dzięki szeregowi uwarunkowań organizacyjno-eksploatacyjnych, jakie spółka może w pełni wykorzystać za pośrednictwem pełnienia połączonych funkcji przewoźnika i zarządcy infrastruktury kolejowej. W pierwszej kolejności połączenie tych funkcji umożliwia skrócenie ścieżki decyzyjnej w perspektywie zapewnienia odpowiednio szybkiej reakcji i podjęcia działań interwencyjnych w przypadku wystąpienia zdarzeń awaryjnych, niebezpiecznych i losowych – zarówno po stronie eksploatowanego taboru kolejowego, jak i użytkowanej infrastruktury kolejowej.

– Spośród istotnych czynników eksploatacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe zaplanowanie i wdrożenie rocznego rozkładu jazdy pociągów WKD. Oferta przewozowa WKD w tym zakresie skonstruowana została na bazie cyklicznego rozkładu jazdy, charakteryzującego się wyprawianiem pociągów w poszczególnych relacjach w równych taktach oraz powtarzalnych przedziałach czasowych po upływie każdej godziny, co pozwala na zapewnienie niezbędnych rezerw oraz niską podatność na zakłócenia i opóźnienia. Skierowanie do ruchu w ciągu ostatniego roku dwóch dodatkowych obiegów taboru nie wymagało gruntownej przebudowy istniejącej dotychczas konstrukcji oferty oraz nie wpłynęło na wzrost ryzyka wystąpienia sytuacji awaryjnych – mówi Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD.

Dla sprawnej realizacji zadań przewozowych spółka WKD użytkuje wyłącznie tabor nowej generacji, odpowiadający w pełni współczesnym standardom bezpiecznego podróżowania. Spośród 21 szt. elektrycznych zespołow trakcyjnych znajdujących się obecnie w posiadaniu spółki, 20 szt. dostarczono w latach 2012-2016. Dzięki posiadaniu własnego zaplecza utrzymaniowego dla obsługi taboru kolejowego, wykorzystującego wysokie kwalifikacje własnych pracowników, realizujących we właściwym zakresie czynności na kolejnych poziomach utrzymania aż do napraw poziomu P4, użytkowane pojazdy osiągają wysokie wskaźniki niezawodności i gotowości eksploatacyjnej.

Niska usterkowość elementów infrastruktury kolejowej, w równie istotnym zakresie wpływająca na osiągane bardzo wysokie wskaźniki punktualności w przewozach pasażerskich, jest także rezultatem posiadania własnego zaplecza utrzymaniowego – przy ograniczonym do minimum zlecaniu usług do realizacji przez podmioty zewnętrzne. Spółka posiada wysoko wykwalifikowany personel, wykonujący czynności w zakresie przeglądów, konserwacji i modernizacji przez całą dobę, w tym w szczególności podczas nocnej przerwy w kursowaniu pociągów. Stała, bieżąca konserwacja elementów sieci trakcyjnej, drogi kolejowej wraz z obiektami inżynieryjnymi, urządzeń elektroenergetyki, sterowania ruchem kolejowym, zabezpieczenia przejazdów kolejowych oraz telekomunikacji i systemów transmisji danych, w przeważającej mierze możliwa do pełnej realizacji w przerwie nocnej, ogranicza do minimum ryzyko wystąpienia usterek i awarii, skutkujących poważnymi zaburzeniami dla regularności i niezawodności przewozów pasażerskich.

Osiągane wysokie wskaźniki punktualności przewozów spółka WKD zawdzięcza zrealizowanym w ostatnich latach przedsięwzięciom inwestycyjnym w zakresie modernizacji infrastruktury kolejowej, wpisującym się w zobowiązania określone w umowach zawieranych z Organizatorem Przewozów – Samorządem Województwa Mazowieckiego. Spośród zrealizowanych inwestycji obejmujących modernizację i rozbudowę elementów zarządzanej infrastruktury kolejowej, zarówno w zakresie odtworzenia lub podwyższenia jej parametrów użytkowych, jak i poprawy ogólnego poziomu bezpieczeństwa, przeprowadzone działania dotyczyły infrastruktury drogowej (torowej), sieciowej i elektroenergetycznej.

W latach 2015-2017 kompleksowej naprawie poddano ponad 50 km torów linii kolejowych WKD (licząc tor pojedynczy) spośród użytkowanych dla ruchu pasażerskiego 65 km. Gruntownej modernizacji bądź wymianie na nowe poddano obiekty inżynieryjne, w tym m.in.: most na rzece Utrata w Pruszkowie (2012) czy most na rzece Zimna Woda na granicy gmin Michałowice i Brwinów (2017). W latach 2012-2016 pod kątem planowanego wzrostu zadań przewozowych oraz zwiększonego zapotrzebowania na moc, przebudowano system zasilania elektroenergetycznego wraz z dostosowaniem do wyższego napięcia zasilania w sieci trakcyjnej. W ramach działań związanych z poprawą bezpieczeństwa oraz zapewnieniem odpowiedniej płynności ruchu pociągów na linii WKD w latach 2014-2017 przeprowadzono modernizację 16 przejazdów kolejowych.

Wszystkie wymienione powyżej działania umożliwiają prowadzenie ruchu pociągów na każdym szlaku z założoną prędkością rozkładową, bez wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń tymczasowych.

Realizacja oferty przewozowej w ramach założonego planu eksploatacyjnego wymaga również wysokich kwalifikacji personelu odpowiedzialnego za prowadzenie ruchu pociągów na linii WKD, w sposób wzorowy wykonujących swoje obowiązki, tj. dyżurnych ruchu, maszynistów i rewidentów taboru. Podkreślić w szczególności należy prowadzone w ostatnich latach przez spółkę WKD aktywne działania na rzecz pozyskania nowych maszynistów i trwałego zwiększenia zatrudnienia w tym zespole. Część maszynistów przeszkolono w ramach wewnętrznego kursu zorganizowanego we własnym zakresie przez spółkę WKD. W latach 2016-2018 w dwóch edycjach kursu szkoleniowego uprawnienia do prowadzenia pojazdów kolejowych WKD uzyskało 16 osób.

– Obecnie, w ramach trzeciej edycji prowadzone są szkolenia dla kolejnych 9 kandydatów na maszynistów. Umożliwia to spółce odpowiednie planowanie i zarządzanie zasobami oraz zapewnienie niezbędnej rezerwy kadrowej w tym zespole pracowników. Niezależnie od powyższego realizowane są również działania obejmujące podwyższanie kwalifikacji personelu zatrudnionego lub przewidzianego do zatrudnienia na stanowisku dyżurnego ruchu i dyspozytora – podsumowuje Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD.

Wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczące modernizacji i rozbudowy zarządzanej infrastruktury kolejowej, wymiany na nowy i eksploatacji taboru kolejowego oraz zapewnienia odpowiednio wyszkolonej kadry, mają na celu utrzymanie ich właściwych parametrów w zakresie możliwości prowadzenia przewozów pasażerskich o odpowiedniej intensywności i sprawności, a także o najwyższym komforcie i bezpieczeństwie. Podejmowane działania wpisują się w dążenie spółki do zapewnienia jak najwyższej konkurencyjności w ramach prowadzonej działalności podstawowej obejmującej organizację i realizację kolejowych przewozów pasażerskich z najwyższą niezawodnością, co znajduje odzwierciedlenie w statystykach publikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego.

Zobacz grafikę przedstawiającą porównanie punktualności pasażerskich przewoźników kolejowych:

Od 15.12.2019 (niedziela) wchodzi w życie roczny rozkład jazdy pociągów WKD 2019/2020

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że od dnia 15.12.2019 (niedziela) będzie obowiązywać nowy roczny rozkład jazdy pociągów WKD (sezon 2019/2020), w ramach którego utrzymane zostanie bez zmian wprowadzone z dniem 01.10.2019 uruchomienie łącznie 14 obiegów taboru, wydawanych do ruchu w dni powszednie, w porze największych szczytów przewozowych.

Powyższe oznacza, że po raz pierwszy w historii spółki WKD, od momentu rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej, w ramach carocznego planu eksploatacyjnego, obsługę linii kolejowej zapewniać będzie równocześnie 14 pojazdów.

Dodatkowy, 14. obieg taboru zapewnia nowe kursy dla podróżnych, w atrakcyjnych porach szczytów przewozowych, jak również wzbogaca ofertę przewozową na najdłuższych relacjach w kierunku Grodziska Mazowieckiego i Milanówka. Umożliwia w szczególności postulowane przez pasażerów WKD, jak również przez Urząd Transportu Kolejowego uzupełnienie oferty przewozowej w popołudniowym szczycie komunikacyjnym poprzez wydłużenie okresu wyprawiania pociągów ze stacji Warszawa Śródmieście WKD w jednolitym, 10-minutowym takcie od godz. 14:50 aż do godz. 19:50. Nowe pociągi wyruszają m.in. o godz. 18:00 i 19:00, zaś w połączeniu z postulowanym uzupełnieniem oferty przewozowej w relacji z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego w godz. 20-21, dodatkowy obieg taboru zapewnia kompleksową poprawę siatki połączeń w godz. 18-21 w relacjach z Warszawy do Podkowy Leśnej i Grodziska Mazowieckiego.Pasażerowie podróżujący na relacji do/z Milanówka zyskują z kolei dodatkowe połączenia o wyższej częstotliwości w porze porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego.

– Sukcesywny wzrost planu eksploatacyjnego, a następnie jego utrzymanie na wysokim poziomie, są możliwe dzięki zrealizowanym przedsięwzięciom inwestycyjnym w zakresie modernizacji infrastruktury kolejowej, wymiany taboru oraz trwałemu zwiększeniu zatrudnienia w zespole maszynistów. Wdrożenie działań odbyło się ponadto za zgodą oraz według zobowiązań dotyczących osiągnięcia kryteriów jakościowych i ilościowych określonych przez Organizatora Przewozów w zawieranych ze spółką umowach – Samorząd Województwa Mazowieckiego – mówi Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD.

Spośród zrealizowanych inwestycji obejmujących modernizację i rozbudowę elementów zarządzanej infrastruktury kolejowej, zarówno w zakresie odtworzenia lub podwyższenia jej parametrów użytkowych, jak i poprawy ogólnego poziomu bezpieczeństwa, przeprowadzone działania dotyczyły infrastruktury drogowej (torowej), sieciowej i elektroenergetycznej.

W latach 2015-2017 kompleksowej naprawie poddano ponad 50 km torów linii kolejowych WKD (licząc tor pojedynczy) spośród użytkowanych dla ruchu pasażerskiego 65 km. Gruntownej modernizacji bądź wymianie na nowe poddano obiekty inżynieryjne, w tym m.in.: most na rzece Utrata w Pruszkowie (2012) czy most na rzece Zimna Woda na granicy gmin Michałowice i Brwinów (2017). W latach 2012-2016 pod kątem planowanego wzrostu zadań przewozowych oraz zwiększonego zapotrzebowania na moc, przebudowano system zasilania elektroenergetycznego wraz z dostosowaniem do wyższego napięcia zasilania w sieci trakcyjnej. W ramach działań związanych z poprawą bezpieczeństwa oraz zapewnieniem odpowiedniej płynności ruchu pociągów na linii WKD w latach 2014-2017 przeprowadzono modernizację 16 przejazdów kolejowych.

Dla sprawnej realizacji zadań przewozowych spółka WKD od 2016 roku użytkuje wyłącznie tabor nowej generacji, w pełni odpowiadający współczesnym standardom podróżowania, w tym w szczególnosci przystosowany do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Spośród 21 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych znajdujących się obecnie w posiadaniu spółki, 20 szt. dostarczono w latach 2012-2016.

Założony wzrost oferty przewozowej i planu eksploatacyjnego w ramach nowego rozkładu jazdy pociągów jest możliwy dzięki uprzedniemu pozyskaniu nowych maszynistów i trwałemu zwiększeniu zatrudnienia w zakresie. Część maszynistów przeszkolono w ramach wewnętrznego kursu zorganizowanego we własnym zakresie przez spółkę WKD. W latach 2016-2018 w dwóch edycjach kursu szkoleniowego uprawnienia do prowadzenia pojazdów kolejowych WKD uzyskało 16 osób. Obecnie, w ramach trzeciej edycji prowadzone są szkolenia dla kolejnych 9 kandydatów na maszynistów. Umożliwia to spółce WKD odpowiednie planowanie i zarządzanie zasobami, zapewnienie niezbędnej rezerwy kadrowej w tym zespole pracowników oraz brak konieczności zatrudniania w nadgodzinach dla celów związanych z obsadą wszystkich zaplanowanych w rozkładzie jazdy kursów.

Wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczące modernizacji i rozbudowy zarządzanej infrastruktury kolejowej, wymiany na nowy i eksploatacji taboru kolejowego oraz zapewnienia odpowiednio wyszkolonej kadry, mają na celu utrzymanie ich właściwych parametrów w zakresie możliwości prowadzenia przewozów pasażerskich o odpowiedniej intensywności i sprawności, a także o najwyższym komforcie i bezpieczeństwie. Podejmowane działania wpisują się w dążenie spółki do zapewnienia jak najwyższej konkurencyjności w ramach prowadzonej działalności podstawowej obejmującej organizację i realizację kolejowych przewozów pasażerskich.

Nowy roczny rozkład jazdy pociągów w ramach oferty przewozowej WKD na sezon 2019/2020, obowiązujący od dnia 15.12.2019, zachowuje swoje mocne strony, takie jak wysoka częstotliowość i regularność odjazdów z poszczególnych stacji i przystanków osobowych. Stabilna oferta przewozowa w połączeniu z wysoką punktualnością i niezawodnością kursowania pociągów WKD pozwoli na dalszą walkę o miano najpunktualniejszego przewoźnika pasażerskiego w kraju, co z pewnością pomoże przyczynić się do osiągnięcia dobrego rezultatu w liczbie przewożonych pasażerów.

Utrzymanie w ruchu dodatkowego, 14. obiegu taboru w ramach całorocznego planu eksploatacyjnego było możliwe dzięki zapewnieniu wysokiej sprawności taboru i infrastruktury kolejowej, utrzymywanych przez wysoko wykwalifikowany personel WKD oraz pozyskaniu nowych maszynistów, z których część zostało przeszkolonych w ramach organizowanych wewnętrznych kursów.

Założony w ramach nowej, całorocznej organizacji ruchu plan eksploatacyjny z wykorzystaniem 14 obiegów taboru, wyczerpuje możliwości aktualnej przepustowości infrastruktury kolejowej WKD i na najbliższą przyszłość pozostaje optymalny z punktu widzenia jej zdolności eksploatacyjno-technicznych. Dalszy wzrost pracy eksploatacyjnej będzie możliwy po zakończeniu budowy drugiego toru linii kolejowej WKD pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim.

Pobierz rozkład jazdy pociągów WKD obowiązujący od 15.12.2019 (PDF - 1 MB).

PRZEWOZY PASAŻERSKIE NA LINII WKD OKRESIE 10 MIESIĘCY 2019 ROKU

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. po raz kolejny może pochwalić się dobrymi wynikami przewozowymi.
W ciągu dziesięciu miesięcy 2019r. z przejazdów pociągami WKD skorzystało 7374 511 pasażerów, tj. o 184 854 osób więcej, niż w analogicznym okresie 2018r., co stanowi 2,57% wzrost.

Powyższe przedstawia n/z zestawienie.

Liczba przewiezionych pasażerów WKD w 2018r. oraz 2019r.

LICZBA PRZEWIEZIONYCH PASAŻERÓW

Wzrost liczby przewiezionych pasażerów na linii WKD to efekt rozbudowy oferty przewozowej o dodatkowe pociągi w porze szczytu komunikacyjnego w dni powszednie, który w połączeniu z wysoką niezawodnością kursowania pociągów WKD w zdecydowanym stopniu przyczynił się do osiągniętego rezultatu w przewozach pasażerskich.

Dodatkowo rozkład jazdy pociągów WKD niezmiennie zachowuje swoje mocne strony, takie jak wysoka częstotliwość i regularność odjazdów z poszczególnych stacji i przystanków osobowych. Oferta przewozowa WKD skonstruowana na bazie cyklicznego rozkładu jazdy, charakteryzującego się wyprawianiem pociągów
w poszczególnych relacjach w równych taktach oraz powtarzalnych przedziałach czasowych po upływie każdej godziny, pozwala na zapewnienie niezbędnych rezerw oraz niską podatność na zakłócenia i opóźnienia.

Na uzyskany wynik wpływ miała także bardzo wysoka punktualność pociągów WKD. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Urząd Transportu Kolejowego, w III kwartale 2019 roku spółka WKD była ponownie najpunktualniejszym przewoźnikiem pasażerskim w kraju, uzyskując bardzo wysoki – bo aż 99,61% wskaźnik punktualności.  

Nie bez znaczenia była modyfikacja oferty taryfowej i biletowej kierowanej do poszczególnych grup podróżnych.
W ostatnim czasie spółka WKD wprowadziła bezpłatny przewóz roweru w weekendy i święta, zniosła ograniczenia czasowe dla preferencyjnych przejazdów dla seniorów oraz wdrożyła nowe zasady podróżowania w ramach biletów miejskich na obszarze miast: Podkowy Leśnej i Pruszkowa, co przyczynia się do sukcesywnego wzrostu zainteresowania podróżami na linii WKD.

Istotne znaczenie ma też właściwa polityka marketingowa Spółki oraz przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczące modernizacji taboru kolejowego i zarządzanej infrastruktury.

Świętuj niepodległość z WuKaDką w dniu 11.11.2019 r.

Zachęcamy do celebrowania Święta Niepodległości z WuKaDką na antenie radia Bogoria. Tak ważną datę dla naszego kraju, warto obchodzić w sposób sympatyczny i radosny. Dlatego WKD przygotowała dla słuchaczy radia Bogoria upominki z okazji Święta Niepodległości, które będzie można otrzymać w dniu 11.11.2019 r.

Serdecznie zapraszamy do celebrowania Święta Niepodległości z WuKaDką na antenie radia Bogoria

Warszawska Kolej Dojazdowa upamiętnia osoby i miejsca związane z historią i rozwojem EKD/WKD

Uroczystość Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny to wspomnienie osób lub miejsc, z którymi czujemy się emocjonalnie związani, zarówno w wymiarze rodzinnym, osobistym, jak i w wymiarze zawodowym bądź dzielącym pasję do wspólnej idei. To upamiętnienie tych, którzy odeszli, pozostawiając po sobie świadectwo i przesłanie historyczne.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. we współpracy ze Stowarzyszeniem Klub Miłośników EKD/WKD podjęła inicjatywę związaną z upamiętnieniem osób zasłużonych dla historii i rozwoju przedsiębiorstwa EKD/WKD oraz obiektów związanych z historią EKD/WKD. W dniach poprzedzających Uroczystość Wszystkich Świętych, jak również w trakcie jej trwania, przedstawiciele spółki WKD i Stowarzyszenia, odwiedzili miejsca spoczynku osób zasłużonych, tj. twórców i pracowników przedsiębiorstwa, pasjonatów i miłosników historii EKD/WKD, jak również pracowników spółki WKD świadczących pracę w okresie obejmującym jej funkcjonowanie jako samodzielny podmiot gospodarczy – pozostawiając symboliczny znicz.

 WKD to kolej z historią. Początek listopada jest czasem zadumy i refleksji nad przemijaniem. Wspominamy osoby, które współtworzyły "Kolejkę", pamiętamy o naszych pracownikach oraz o bohaterach walczących w szeregach AK– powiedział Tomasz Tretter, Członek Zarządu WKD.

W ramach podjętej inicjatywy upamiętnione zostały trzy miejsca, związane z historią EKD/WKD oraz działaniami podejmowanymi w imieniu i na rzecz historii polskiego kolejnictwa. Znicze złożono pod tablicą upamiętniającą Kolejarzy EKD – Żołnierzy AK, zlokalizowaną przy rondzie u zbiegu ulic Okrężnej i Siennej w Grodzisku Mazowieckim, następnie pod tablicą upamiętniającą pracowników EKD, zamordowanych podczas wojny i okupacji 1939-1945, zlokalizowaną przy kościele pw. św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej oraz przy grobie Stanisława Wysockiego, projektanta Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, pochowanego na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Warszawska Kolej Dojazdowa współpracuje ze Strażą Ochrony Kolei na rzecz poprawy bezpieczeństwa

Warszawska Kolej Dojazdowa wśród podejmowanych działań związanych z zapewnieniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa na zarządzanej linii oraz w jej najbliższym otoczeniu, współpracuje ściśle z właściwymi służbami szczebla krajowego i regionalnego, mającymi za zadanie strzec porządku publicznego. Wśród służb odpowiedzialnych za zapewnienie ogólnego bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej znajduje się formacja mająca istotne znaczenie dla branży kolejowej. Formacją tą jest Straż Ochrony Kolei, która w 2018 roku obchodziła 100-lecie swojego istnienia, jako powołana na wzór wojskowy już tydzień po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wyspecjalizowana struktura, mająca skutecznie gwarantować bezpieczeństwo na obszarach kolejowych (początkowo pod nazwą Straż Kolejowa).

Spółka WKD korzysta z bogatej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa zdobytego przez Straż Ochrony Kolei w ciągu ponad 100 lat jej funkcjonowania. Obecnie współpraca koncentruje się m.in. w ramach Mazowieckiego Regionalnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa na Obszarach Kolejowych i w Pociągach, w skład którego wchodzą również przedstawiciele zarządców infrastruktury kolejowej, przewoźników kolejowych czy Policji. Spotkania Zespołu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał w siedzibie SOK. Niezależnie od powyższych narad, organizowane są także spotkania bilateralne, poświęcone konkretnym zagadnieniom, jak również umożliwiające przeprowadzenie kierunkowych wizji lokalnych w terenie pod kątem wypracowania zasad współdziałania pomiędzy zainteresowanymi stronami w sytuacji wystąpienia wydarzeń nadzwyczajnych na obszarach kolejowych i w pociągach.

W ramach współpracy dwustronnej, w siedzibie Warszawskiej Kolei Dojazdowej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Mazowieckiego Oddziału SOK, w którym udział wzięli m.in.: Prezes Zarządu WKD, I Zastępca Przewodniczącego Zespołu ds. bezpieczeństwa na obszarze kolejowym i w pociągach WKD, Naczelnik Dyspozytury WKD oraz Komendant Mazowieckiego Oddziału Straży Ochrony Kolei. Narada poświęcona została m.in. wymianie doświadczeń w zakresie przeciwdziałania dewastacjom pojazdów kolejowych poprzez malowanie graffiti. W trakcie spotkania funkcjonariusze SOK szczegółowo zapoznali się z zapleczem przeglądowo-utrzymaniowym dla taboru WKD.

– Kwestie bezpieczeństwa na zarządzanym obszarze oraz w pociągach są dla nas najwyższym priorytetem. W tym celu podejmujemy współpracę z różnymi podmiotami, na wielu polach. Dzięki prowadzonej ścisłej współpracy oraz wymianie doświadczeń m.in. ze Strażą Ochrony Kolei, będziemy w stanie zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa zarówno przewożonych pasażerów, jak i mienia kolejowego, mając na uwadze fakt, że bezpieczeństwo na obszarach kolejowych stanowi bardzo ważny element bezpieczeństwa krajowego – powiedział Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD.

Podejmowane przez spółkę WKD inicjatywy i działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa, zostały docenione również przez kierownictwo Straży Ochrony Kolei. Warszawska Kolej Dojazdowa została uhonorowana przez Komendanta Głównego SOK okolicznościowym emblematem ustanowionym z okazji 100-lecia funkcjonowania formacji. Przyznane wyróżnienie ma dla spółki szczególny wymiar ze względu na zachowywaną współcześnie przez Straż Ochrony Kolei mocną pozycję, jako formacji skutecznej, odpowiedzialnej i kompetentnej.

W ostatnim czasie Warszawska Kolej Dojazdowa otrzymała dwa wyróżnienia za działania podejmowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Za realizację i wdrożenie do użytkowania przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego zabudowę nowoczesnych i innowacyjnych urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (samoczynnego systemu ostrzegania) w obrębie kilkunastu przejazdów kolejowych linii WKD, spółka została nagrodzona w III edycji konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” (w jednej z kluczowych kategorii: „rozwiązanie techniczne”), organizowanego w 2018 roku przez Urząd Transportu Kolejowego. Spółka została również wyróżniona tytułem honorowym „Patron bezpiecznych dróg 2019”, przyznanym podczas zorganizowanego w siedzibie NOT w Warszawie ogólnopolskiego konwentu pt. „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”, którego inicjatorem była m.in. Fundacja „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych.

Wymienione wyróżnienia należy uznać za wyraz dostrzeżenia i uznania przez ekspertów oraz podmioty decyzyjne w branży kolejowej, szerokiego i kompleksowego zakresu działań podejmowanych przez WKD na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa na zarządzanej linii oraz w jej najbliższym otoczeniu.

Przewozy pasażerskie na linii WKD w okresie 9 miesięcy 2019 roku

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. w dalszym ciągu poprawia wyniki przewozowe, co potwierdzają zgromadzone dane za kolejny miesiąc bieżącego roku. W okresie od stycznia do września 2019 roku przejazdy pociągami WKD wybrało 6 544 682 pasażerów, tj. o 180 837 osób więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku, co oznacza wzrost o 2,84%.

Wyniki przewozowe za 9 miesięcy 2019 roku w porównaniu do 2018 roku przedstawia poniższe zestawienie.

Wzrost liczby pasażerów na linii WKD w ciągu 2019 roku to efekt rozbudowanej od grudnia 2018 roku oferty przewozowej o dodatkowe pociągi w porze szczytów komunikacyjnych w dni powszednie (uruchomienie dodatkowego,13. obiegu taboru). Zaproponowana oferta w ramach obowiązującego rozkładu jazdy w połączeniu z bardzo wysoką punktualnością i niezawodnością kursowania pociągów WKD, wynoszącą blisko 99,5% w zdecydowanym stopniu przyczyniła się do osiągniętego rezultatu w przewozach pasażerskich. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Urząd Transportu Kolejowego w ciągu pierwszego półrocza 2019 roku spółka WKD była najpunktualniejszym przewoźnikiem pasażerskim w kraju. W świetle danych zgromadzonych przez WKD za III kwartał, rezultat ten może być utrzymany również w kolejnym okresie.

Na uzyskany wynik wpływ miało uatrakcyjnienie oferty taryfowej i biletowej kierowanej do poszczególnych grup podróżnych. W ostatnim czasie spółka WKD wprowadziła bezpłatny przewóz roweru w weekendy i święta, zniosła ograniczenia czasowe dla preferencyjnych przejazdów dla seniorów oraz wdrożyła nowe zasady podróżowania w ramach biletów miejskich na obszarze miast: Podkowy Leśnej i Pruszkowa. Wszystkie wymienione elementy przyczyniają się do sukcesywnego wzrostu zainteresowania podróżami na linii WKD.

Rozkład jazdy pociągów w ramach oferty przewozowej WKD niezmiennie zachowuje swoje mocne strony, takie jak wysoka częstotliwość i regularność odjazdów z poszczególnych stacji i przystanków osobowych. Oferta przewozowa WKD skonstruowana na bazie cyklicznego rozkładu jazdy, charakteryzującego się wyprawianiem pociągów w poszczególnych relacjach w równych taktach oraz powtarzalnych przedziałach czasowych po upływie każdej godziny, pozwala na zapewnienie niezbędnych rezerw oraz niską podatność na zakłócenia i opóźnienia.

Istotne znaczenie ma również właściwa polityka marketingowa spółki oraz przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczące modernizacji taboru kolejowego i zarządzanej infrastruktury.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. serdecznie dziękując za regularne korzystanie z oferowanych usług życzy wszystkim dalszych szybkich, punktualnych i bezpiecznych podróży pociągami WKD. Bez Państwa taki wynik nie byłby możliwy do osiągnięcia!

Maszyniści WKD uhonorowani odznaką „Zasłużony dla transportu RP”

Zawód maszynisty na ziemiach polskich ma długą i bogatą, sięgającą połowy XIX w. historię. Jej początek datuje się na rok 1844, kiedy to Leon Miastowski, jako pierwszy maszynista na polskiej ziemi poprowadził parowóz Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Dokładnie sto lat temu, w 1919 roku, powstał pierwszy związek zawodowy maszynistów, zrzeszający pracowników tej grupy sektora kolejowego w staraniach i walce o godne warunki dla pełnienia odpowiedzialnej, a zarazem zaszczytnej służby, jak również w zakresie podnoszenia fachowej wiedzy swoich członków. Podejmowane na tej drodze inicjatywy miały kluczowe znaczenie dla rozwoju branży kolejowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z bezpieczeństwem.

Przypadający w bieżącym roku jubileusz 100-lecia Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce stał się okazją do ogłoszenia roku 1919 Rokiem Maszynisty. W poniedziałek, 21 października br. w Warszawie rozpoczęły się uroczystości związane z przypadającym jubileuszem. Podczas uroczystej gali w Teatrze Polskim odbyło się wręczenie honorowych odznaczeń dla najbardziej zasłużonych osób, które swoją wieloletnią pracą, poświęceniem, podejmowanymi działaniami i inicjatywami, a nierzadko także zgodnie z własnymi zainteresowaniami i pasjami przyczynili się do budowania mocnej pozycji i rozwoju polskiego kolejnictwa.

Uroczysta gala odbyła się z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych oraz instytucji państwowych, w tym. m.in. Ministra i Wiceministrów Infrastruktury, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej czy Państwowej Inspekcji Pracy.

Podczas wręczania odznaczeń wyrażono wielkie uznanie dla wszystkich maszynistów za ich trudną i niezwykle odpowiedzialną pracę. Podkreślono wielkie znaczenie kultywowanej od pokoleń tradycji oraz stawanie w obronie praw pracowniczych maszynistów, jak również w obornie polskiej kolei i wszystkich jej pracowników. Zwrócono wreszcie uwagę, że prowadzenie pociągu wymaga wyjątkowego skupienia, zaś specyfika i charakter pracy maszynisty to również konieczność stałej współpracy z pracownikami zatrudnionymi na wszystkich innych stanowiskach kolejowych. Potrzebne są do tego nie tylko odpowiednie predyspozycje, ale także dyscyplina, zaangażowanie oraz ciągłe doskonalenie umiejętności.

W nielicznym gronie niespełna 25 pracowników uhonorowanych odznaką „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej”, najwyższym polskim wyróżnieniem dla przedstawicieli branży transportowej, znaleźli się trzej maszyniści zatrudnieni w Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Byli to zarazem jedyni wyróżnieni tak wysokiej rangi odznaką honorową przedstawiciele reprezentujący kolejowe spółki samorządowe. Stanowi to wyraz uznania dla roli, jaką dzięki zatrudnionemu personelowi odgrywa w sektorze transportu kolejowego spółka WKD.

Odznaka honorowa „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej” stanowi polskie odznaczenie resortowe ustanowione 22 listopada 2000 roku przez Radę Ministrów jako zaszczytne honorowe wyróżnienie przeznaczone dla tych pracowników transportu, którzy szczególnie przyczynili się do osiągnięć i rozwoju tej dziedziny gospodarki narodowej.

Warszawską Kolej Dojazdową na uroczystości reprezentował Pan Michał Panfil, Prezes Zarządu spółki WKD, który został bardzo pozytywnie oceniony za podejmowane działania na rzecz rozwoju sektora kolejowego oraz kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym – w porozumieniu i ścisłej, konstruktywnej współpracy ze środowiskiem zrzeszającym przedstawicieli tego zawodu, w tym maszynistów.

Od dnia 26.10.2019 r. na p.o. Pruszków rozpoczną się prace malowania budynku poczekalni

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że od dnia 26.10.2019 r. (sobota) rozpoczną się prace malowania budynku poczekalni na p.o. Pruszków wraz z obłożeniem płytkami cokołu do wysokości 1 m. Przewidywany termin trwania prac - ok. 1 tygodnia.

Spółka zwraca się z uprzejmą prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności.

Za utrudnienia przepraszamy.

„Wukadka” uhonorowana tytułem „Patron bezpiecznych dróg”

Warszawska Kolej Dojazdowa została wyróżniona tytułem honorowym „Patron bezpiecznych dróg 2019”. Wyróżnienie zostało przyznane podczas zorganizowanego w siedzibie NOT w Warszawie ogólnopolskiego konwentu pt. „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”. W ramach wydarzenia, które zainagurowało cykl corocznych spotkań tematycznych o charakterze konferencji naukowych, odbyła się uroczysta gala uhonorowania wiodących i innowacyjnych firm tytułem i statuetką „Patron Bezpiecznych Dróg 2019”.

Wyróżnienie i statuetkę „Patron bezpiecznych dróg 2019” w imieniu spółki WKD odebrał Tomasz Tretter, Członek Zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Dziękując w imieniu całej załogi WKD za przyznany tytuł honorowy chciałbym podkreślić wielkie zaangażowanie, dbałość i troskę wykazywane na każdym kroku przez pracowników spółki, aby bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego i kolejowego było zapewnione w stopniu jak najwyższym. Przyznane wyróżnienie będzie dla nas stanowić dodatkowy impuls do jeszcze większej mobilizacji w zakresie konsekwentnego wdrażania działań pomagających tworzyć warunki do bezpiecznego przemieszczania się po drogach i torach kolejowych – powiedział Tomasz Tretter, Członek Zarządu WKD.

Inicjatorem i głównym organizatorem konwentu była Fundacja „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych, obchodząca w bieżącym roku jubileusz 15-lecia swojej działalności. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło szereg instytucji, od szczebla administracji centralnej, po jednostki samorządowe, instytucje naukowe oraz organizacje działające na rzecz rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami.

Warszawska Kolej Dojazdowa została uhonorowana za całokształt podejmowanych działań związanych z zapewnieniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa na zarządzanej linii oraz w jej najbliższym otoczeniu – ze szczególnym uwzględnieniem przejazdów kolejowo-drogowych. Zarządzana przez spółkę infrastruktura kolejowa posiadając liczne punkty styku z drogami kołowymi, po których poruszają się również uczestnicy ruchu rowerowego i pieszego, w znaczący sposób oddziaływuje na stan bezpieczeństwa ruchu na drogach, w tym szczególnie w pobliżu ich skrzyżowań z torowiskiem.

Podejmowane przez spółkę inicjatywy i decyzje ukierunkowane w szczególności na aspekty bezpieczeństwa, po raz kolejny zostały dostrzeżone i docenione. Jednym z kluczowych posunięć w tym zakresie była realizacja i wdrożenie do użytkowania przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego zabudowę nowoczesnych i innowacyjnych urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (samoczynnego systemu ostrzegania) w obrębie kilkunastu przejazdów kolejowych linii WKD.

Głównym celem projektu „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego” jest wsparcie procesu intensyfikacji nowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemu społecznego, związanego z nadmierną ilością i śmiertelnością wypadków drogowych, w tym na przejazdach kolejowych, tak aby mogły się one rozwinąć w konkretne rozwiązania, a na końcu przedsięwzięcia, które w trakcie testowania sprawdzą się najlepiej, zostały wdrożone.

Projekt związany z zabudową urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (samoczynnego systemu ostrzegania) na przejazdach kolejowych został już nagrodzony w III edycji konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” organizowanej w 2018 roku przez Urząd Transportu Kolejowego. Przyznaną spółce nagrodę w jednej z kluczowych kategorii: „rozwiązanie techniczne”, należy uznać za wyraz dostrzeżenia i uznania przez ekspertów oraz podmioty decyzyjne w branży kolejowej, szerokiego i kompleksowego zakresu działań podejmowanych przez WKD na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa na zarządzanej linii oraz w jej najbliższym otoczeniu.