Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 27 lutego) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

Zniesienie sprzedaży biletów WKD przez maszynistów w pociągach od dnia 01.01.2021 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż od dnia 01.01.2021 r. na stałe zniesiona zostaje sprzedaż biletów przez maszynistów w pociągach WKD.

Spółka informuje, iż bilety WKD można nabyć w:

  • pełnozakresowych kasach biletowych,
  • stacjonarnych automatach biletowych zainstalowanych na wszystkich stacjach/przystankach WKD,
  • uprawnionych punktach sprzedaży biletów (kioski, sklepy),
  • za pośrednictwem aplikacji mobilnych mPay i SkyCash.

Przypominamy również, że bilety jednorazowe WKD można nabyć „na zapas” w kasach biletowych, automatach biletowych oraz uprawnionych punktach sprzedaży i skorzystać z nich w momencie przejazdu. Zakup biletu nie jest równoznaczny z zawarciem umowy przewozu. Zawarcie umowy przewozu następuje z chwilą wejścia do pociągu, a jej dowodem jest skasowanie biletu w kasowniku.

Parking „Park & Ride” w Komorowie – wstrzymanie sprzedaży bonów parkingowych

W związku z planowanym rozpoczęciem robót budowlanych na terenie parkingu Park & Ride w Komorowie, Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje,
od dnia 28.11.2020 r. wstrzymana zostaje w kasie biletowej w Komorowie sprzedaż bonów parkingowych do biletów kwartalnych WKD.

Sprzedaż bonów parkingowych do biletów miesięcznych prowadzona będzie do dnia 25.01.2021 r., z terminem ważności najpóźniej od dnia 01.02.2021 r.

Zakupione bony parkingowe do biletów miesięcznych i kwartalnych będą ważne zgodnie z terminem ważności wskazanym na zakupionym bilecie okresowym
jednak nie dłuższym niż do dnia 28.02.2021 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

Otwarcie kas biletowych w weekendy - nowe godziny otwarcia

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż podjęta została decyzja o zmianie godzin otwarcia kas biletowych w weekendy tj., soboty i niedziele.
Od dnia 28 listopada br. w weekendy wszystkie kasy biletowe czynne będą w godz. 8:00 – 16:00.

Bilety WKD można nabyć również w automatach biletowych oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnych mPay i SkyCash.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Prace remontowe Warszawa Śródmieście WKD

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że od dnia 30.11.2020 r. w korytarzu pomiędzy kasą WKD, a wejściem na peron stacji Warszawa Śródmieście WKD rozpoczną się prace polegające na zabudowie ścian i sufitu.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

„Wukadka” w ścisłej czołówce rankingu punktualności w kolejowych przewozach pasażerskich w III kwartale 2020 roku

Według danych opublikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego, obejmujących punktualność pasażerskich przewozów kolejowych z podziałem na poszczególnych przewoźników, w III kwartale 2020 r. Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uplasowała się na 2. miejscu pod względem regularności i punktualności wśród przewoźników pasażerskich w Polsce, uzyskując w tej kategorii bardzo wysoki wskaźnik na poziomie 99,58%. W minionym kwartale bezkonkurencyjny z wynikiem 100% okazał się operator realizujący połączenia całoroczne i sezonowe na dwóch liniach wąskotorowych oraz połączenia sezonowe na jednej linii normalnotorowej – SKPL Cargo. Na trzecim miejscu uplasowała się spółka PKP SKM w Trójmieście z wynikiem 99,10%. Tym samym wśród przewoźników zapewniających stałe połączenia całoroczne na liniach normalnotorowych niezmiennie najlepsze wskaźniki punktualności, tak jak w poprzednich kwartałach, osiągnęła Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. Szczegółowe dane zawarto w poniższej tabeli.

Tabela: Punktualność kolejowych przewozów pasażerskich w podziale na poszczególnych przewoźników w III kwartale 2020 r.

 

Nazwa przewoźnika

III kwartał

1.

SKPL Cargo

100,00%

2.

Warszawska Kolej Dojazdowa

99,58%

3.

PKP SKM w Trójmieście

99,10%

4.

Arriva RP

98,27%

5.

Usedomer Baderbahn

97,50%

6.

Koleje Małopolskie

95,66%

7.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

95,54%

8.

Koleje Dolnośląskie

94,83%

9.

Szybka Kolej Miejska w Warszawie

94,80%

10.

Koleje Mazowieckie

94,41%

11.

Koleje Wielkopolskie

94,22%

12.

POLREGIO

93,76%

13.

Koleje Śląskie

91,36%

14.

PKP Intercity

85,89%

15.

Leo Express

84,62%

Źródło: www.utk.gov.pl

Graficzne zestawienie punktualności kolejowych przewozów pasażerskich w podziale na poszczególnych przewoźników w III kwartale 2020 r:

Osiągnięty przez Warszawską Kolej Dojazdową w ciągu III kwartału 2020 r. bardzo wysoki wskaźnik punktualności pociągów w ramach realizowanych usług przewozowych, przewyższający o blisko 0,3% rezultat z II kwartału 2020 r., w którym co szczególnie istotne uruchomionych zostało nieco mniej pociągów, został wypracowany dzięki licznym uwarunkowaniom organizacyjno-eksploatacyjnym, będącym mocnymi atutami, jakie spółka jest w stanie wykorzystać za pośrednictwem wypełniania połączonych funkcji przewoźnika i zarządcy infrastruktury kolejowej. Na pierwszym miejscu spośród korzyści, jakie płyną z połączenia tych funkcji należy wskazać możliwość skrócenia ścieżki decyzyjnej w zakresie zapewnienia odpowiednio szybkiej reakcji i podjęcia działań interwencyjnych w sytuacji wystąpienia zdarzeń awaryjnych, niebezpiecznych i losowych – zarówno po stronie eksploatowanego taboru kolejowego, jak i użytkowanej infrastruktury kolejowej.

Kolejnym wśród istotnych czynników eksploatacyjnych należy podkreślić optymalne zaplanowanie i wdrożenie rocznego rozkładu jazdy pociągów WKD. Oferta przewozowa WKD w tym segmencie świadczonych usług pozostaje skonstruowana na bazie cyklicznego rozkładu jazdy, charakteryzującego się wyprawianiem pociągów w poszczególnych relacjach w równych taktach oraz powtarzalnych przedziałach czasowych po upływie każdej godziny – bez względu na porę dnia lub dzień tygodnia. Umożliwia to zapewnienie niezbędnych rezerw oraz niskiej podatności na ewentualne zakłócenia i opóźnienia. Skierowanie do ruchu w IV kwartale 2019 roku dodatkowego, 14. obiegu taboru, zapewniającego uruchomienie kilkunastu nowych połączeń w najbardziej obciążonych porach szczytów przewozowych, nie wymagało gruntownej przebudowy istniejącej wcześniej konstrukcji oferty.

W ciągu III kwartału 2020 roku najwyższy wskaźnik punktualności w przewozach pasażerskich, odnotowano w miesiącu lipcu. Był to drugi pełny miesiąc, w którym po okresie szczytu ograniczeń w przemieszczaniu się ludności z wykorzystaniem środków publicznego transportu zbiorowego nałożonymi przez organy administracji państwowej oraz związanym z nimi mniejszym zainteresowaniem podróżami koleją, funkcjonował pełny rozkład jazdy pociągów, bez jakichkolwiek ograniczeń. Zniesione one zostały w połowie maja br. i od tego czasu zaobserwowano stopniowy powrót pasażerów. W przypadku przewozów na linii WKD, przywrócenie wyjściowej, zgodnej z planem całorocznym liczby uruchamianych pociągów istotnie wpłynęło na zwiększenie punktualności i regularności, bez względu na mające miejsce sytuacje losowe związane z usuwaniem skutków gwałtownych zdarzeń atmosferycznych, które na terenie Mazowsza licznie wystąpiły w miesiącu wrześniu 2020 r.

Osiągane bardzo wysokie wskaźniki punktualności przewozów spółka WKD niezmiennie zawdzięcza zrealizowanym w minionych latach przedsięwzięciom inwestycyjnym w zakresie zakupu nowego taboru oraz modernizacji infrastruktury kolejowej, wpisującym się w zobowiązania określone w umowach zawieranych z Organizatorem Przewozów – Samorządem Województwa Mazowieckiego. Spośród zrealizowanych inwestycji obejmujących modernizację i rozbudowę elementów zarządzanej infrastruktury kolejowej, w zakresie odtworzenia, podwyższenia jej parametrów użytkowych oraz poprawy ogólnego poziomu bezpieczeństwa, przeprowadzone działania dotyczyły infrastruktury drogowej (torowej), sieciowej i elektroenergetycznej. Wszystkie zrealizowane w tych obszarach działania umożliwiają prowadzenie ruchu pociągów na każdym szlaku z założoną prędkością rozkładową, bez wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń tymczasowych.

Niska usterkowość eksploatowanego taboru i elementów infrastruktury kolejowej, w równie istotnym zakresie wpływająca na osiągane bardzo wysokie wskaźniki punktualności w przewozach pasażerskich, jest również rezultatem posiadania własnego zaplecza utrzymaniowego – przy ograniczonym do minimum zlecaniu usług do realizacji przez podmioty zewnętrzne. Spółka posiada wysoko wykwalifikowany personel, wykonujący czynności w zakresie okresowych przeglądów, konserwacji i modernizacj. Bieżąca konserwacja elementów sieci trakcyjnej, drogi kolejowej wraz z obiektami inżynieryjnymi, urządzeń elektroenergetyki, sterowania ruchem kolejowym, zabezpieczenia przejazdów kolejowych oraz telekomunikacji i systemów transmisji danych, w przeważającej mierze możliwa do pełnej realizacji w przerwie nocnej, ogranicza do minimum ryzyko wystąpienia usterek i awarii, skutkujących poważnymi zaburzeniami dla regularności i niezawodności przewozów pasażerskich.

Wysokie wskaźniki regularności i punktualności przewozów na linii WKD to również rezultat przyjętej od początku stanu epidemii COVID-19 strategii, stawiającej na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i odpowiedzialność. Stanowi ona wyznacznik dla całokształtu podejmowanych przez spółkę WKD działań, aby uczynić podróż bezpieczną, komfortową i niezawodną – w codziennych dojazdach do tych wszystkich miejsc i w celach związanych z aktywnościami, które mogą systematycznie zwiększać swój udział w życiu społeczno-gospodarczym w ramach łagodzenia istniejących obostrzeń – podkreśla Michał Panfil, Prezes Zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Warszawska Kolej Dojazdowa od początku stanu zagrożenia epidemicznego podejmuje wszelkie niezbędne decyzje i działania mając na względzie przede wszystkim ochronę zdrowia i życia podróżnych, jak również własnych pracowników. W sytuacjach, w których jest to niezbędne, kierunkowe decyzje mogą ulegać stosownym korektom, w sposób operatywny do występujących okoliczności. Dzięki wysokiej świadomości, odpowiedzialności i profesjonalizmowi personelu WKD udało się dotychczas uniknąć negatywnych skutków związanych ze stanem epidemii, implikujących m.in. konieczność ograniczenia oferty przewozowej ze względu na braki kadrowe.

Podjęte dotychczas działania i inicjatywy umożliwiły zapewnienie należytej dbałości o wysoki poziom bezpieczeństwa osobistego pasażerów i pracowników transportu kolejowego w ramach realizacji usługi przewozowej o określonej wydajności i niezawodności. Rozwój sytuacji związanej ze stanem epidemii, w tym zachowania podróżnych w zakresie wyboru określonego środka transportu w dojazdach do pracy, usług czy innych codziennych lub okazjonalnych potrzeb nieustannie podlega uważnemu, bieżącemu monitorowaniu. Spółka WKD jest przygotowana do obsługi potoków przewozowych o określonej wielkości, zarówno z organizacyjnego, jak i eksploatacyjnego punktu widzenia, posiadając odpowiednie zasoby kadrowe i techniczne.

Osiągane regularnie w kolejnych kwartalnych okresach rozliczeniowych wskaźniki punktualności znacznie przewyższające próg 99% plasują Warszawską Kolej Dojazdową na szczycie czołówki wśród europejskich przewoźników i operatorów pasażerskiego regionalnego transportu kolejowego. Na najbardziej zbliżonych do warunków polskich z punktu widzenia sposobu kalkulacji i monitorowania opóźnień połączeń regionalnych na sieciach kolei niemieckich i szwajcarskich wskaźniki punktualności nie przekraczają zakresu 97-98%. Koleje hiszpańskie i francuskie, z wyłączeniem połączeń realizowanych przez pociągi dużych prędkości, w ramach podstawowego progu czasowego dla kalkuacji opóźnień do 60 minut odnotowują wskaźniki w przedziale ok. 90-95%. Koleje we Włoszech przekraczają pułap 99% w kategorii połączeń regionalnych, jednakże również przy uwzględnieniu progu 60 minut.

Wszystkie wymienione powyżej elementy, pozostając w ścisłym związku z realizowanymi od lat przedsięwzięciami dotyczącymi modernizacji i rozbudowy zarządzanej infrastruktury, wymiany taboru kolejowego na nowy, optymalnego gospodarowania pozostającymi w dyspozycji zasobami oraz zapewnienia odpowiednio wyszkolonej kadry, przyczyniają się do dalszego sukcesywnego wzrostu zainteresowania podróżami na linii WKD, a tym samym wzmocnienia roli kolei na obszarze aglomeracji warszawskiej.

Podejmowane na bieżąco działania wpisują się w dążenie spółki do zapewnienia jak najwyższej konkurencyjności w ramach prowadzonej działalności podstawowej obejmującej organizację i realizację kolejowych przewozów pasażerskich o najwyższej niezawodności, bezpieczeństwie, komforcie oraz o odpowiedniej intensywności i sprawności. Znajduje to odzwierciedlenie w statystykach publikowanych cyklicznie przez Urząd Transportu Kolejowego – podsumowuje Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD.

Zobacz dodatkowe informacje na stronie Urzędu Transportu Kolejowego >>.

Uczczenie pamięci zmarłych Pracowników EKD/WKD

Dzień Wszystkich Świętych oraz Zaduszki to czas kiedy oddajemy się refleksji nad przemijaniem i wspominamy osoby, których nie ma już wśród nas. Warszawska Kolej Dojazdowa tradycyjnie w dniach poprzedzających uroczystości związane z 1 listopada, podejmuje działania uczczenia pamięci osób zmarłych zasłużonych dla historii i rozwoju Spółki, związanych z EKD/WKD.

- Czas zadumy, który towarzyszy wszystkim w tych wyjątkowych dniach listopada, pozwala nam podtrzymywać żywą pamięć, wyrazić szacunek oraz oddać cześć zmarłym pracownikom i bohaterom walczącym w szeregach AK – powiedział Michał Panfil – Prezes Zarządu WKD.

Warszawska Kolej Dojazdowa od początków swojego istnienia była tworzona przez ludzi zaangażowanych w życie społeczne oraz walczących o wolną Polskę. Na kartach historii zapisanych jest wiele bohaterskich losów związanych silnie z EKD/WKD. Zarząd Spółki oraz Pracownicy pamiętają tych którzy już od nas odeszli a przez lata współtworzyli historię i rozwój kolejki.

Z okazji zbliżającego się Dnia Wszystkich Świętych oraz Dnia Zadusznego, 30.10.br. przedstawiciele WKD sp. z o.o. złożyli kwiaty oraz znicz pod tablicą Kolejarzy EKD – Żołnierzy AK, zlokalizowaną przy rondzie u zbiegu ulic Okrężnej i Siennej w Grodzisku Mazowieckim. W ten sposób Spółka symbolicznie upamiętniła wszystkich zasłużonych dla EKD/WKD, tj. twórców i pracowników EKD/WKD a szczególnie dowódców i pracowników EKD aktywnie działających podczas II Wojny Światowej w służbach liniowych Ośrodka AK „Gąbka” – „Osa”.

Od dnia 02.11.2020 r. firma Rewizor zawiesza działalność biura zlokalizowanego w Warszawie

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje podróżnych, iż w związku ze wzrostem zachorowań na terenie kraju na COVID-19, firma Rewizor, która z ramienia Spółki przeprowadza kontrole w pociągach WKD, od dnia 02.11.2020 r. zawiesza działalność biura zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 144, w zakresie osobistego składania reklamacji od wystawionych wezwań oraz skarg pasażerów. Wszelkie reklamacje oraz skargi można składać drogą mailową na adres wkd.reklamacje@rewizor.eu. Powyższe wchodzi w życie z dniem 02.11.2020 r. i obowiązuje do odwołania. Więcej informacji nt. pracy biura firmy Rewizor znajdą Państwo pod linkiem: https://www.wkd.com.pl/dla-pasazerow/skargi-wnioski-reklamacje.html.

 

Cała Polska w czerwonej strefie

Od dnia 24.10.2020 r. w całej Polsce obowiązują obostrzenia dla tzw. strefy czerwonej. Warszawska Kolej Dojazdowa przypomina o obowiązku noszenia maseczek zakrywających usta i nos oraz częstej dezynfekcji rąk. Drodzy pasażerowie, bardzo ważne jest również zachowanie niezbędnego dystansu społecznego w przestrzeni ogólnodostępnej, tj. w pociągach, na przystankach, w kasach i innych wspólnie użytkowanych miejscach. Nasze odpowiedzialne zachowanie wpłynie na zmniejszenie transmisji zarażeń koronawirusem. 
Wszystkie działania podjęte przez WuKaDkę mają zapewnić naszym pasażerom bezpieczną i komfortową podróż – powiedział Tomasz Tretter – Członek Zarządu WKD

Warszawska Kolej Dojazdowa, dbając o zdrowie swoich pasażerów nieustannie dokłada wszelkich starań, aby podróż pociągami była bezpieczna. Przeciwdziałając rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 pojazdy WKD są regularnie dezynfekowane oraz ozonowane, przyciski systemu otwierania i zamykania drzwi pociągów zostały zakryte i są obsługiwane wyłącznie przez maszynistę, w pociągach emitowane są komunikaty przypominające o zasłanianiu nosa i ust. Równocześnie prowadzona jest kampania ,,Kolej na odpowiedzialność” na billboardach, w mediach lokalnych i nośnikach w pociągach oraz w wiatach przystankowych, która ma za zadanie przypominać naszym podróżnym o zasadach, których wszyscy powinniśmy przestrzegać w tym bardzo trudnym czasie.                          

covid 19


Strategia walki z epidemią i nowe zasady profilaktyki zdrowotnej przeciw COVID-19 dostępne są na stronie www.gov.pl/web/koronawirus.

Zwroty biletów okresowych

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż w związku z wprowadzonymi ograniczeniami przez Państwo dot. działalności szkół ponadpodstawowych oraz wyższych, w odstępstwie od terminów wskazanych w § 13 Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa
sp. z o.o. (RPO-WKD)  podróżni, którzy rezygnują z przejazdów pociągami WKD, mogą dokonać zwrotu biletów okresowych (tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych):

1) całkowicie niewykorzystanych;
2) częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych,

Od zwracanych należności potrąca się odstępne w wysokości 10%.

Zwroty biletów zakupionych w stacjonarnych automatach biletowych przyjmowane są w punkcie znajdującym się w Warszawie na stacji metra "Centrum" - lokal 2009 C, Pasaż Handlowy, tel. 801 789 405, bok@otieuropa.com. Punkt czynny jest: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-18:00.

Od 17.10.2020 r. wprowadzone zostały nowe obostrzenia

Z powodu utrzymującego się wzrostu poziomu zakażeń COVID-19 Rząd zdecydował o wprowadzeniu kolejnych obostrzeń, które mają przeciwdziałać rozprzestrzeniającej się epidemii.

Od 17.10.2020 r. zmienia się dopuszczalny limit pasażerów podróżujących środkami transportu publicznego do 30% wszystkich miejsc siedzących i stojących.          W związku z tym w pociągach WKD maksymalna liczba dostępnych miejsc siedzących i stojących wyniesie odpowiednio: 150 w pociągach EN97 i 152                  w pociągach serii EN100. Pamiętać należy, że spośród miejsc siedzących należy zajmować co drugie miejsce. 

Przypominamy wszystkim pasażerom o obowiązku:

  • zakrywania ust i nosa w przestrzeni ogólnodostępnej, tj. perony, pociągi, kasy biletowe, itd. Zwolnione z obowiązku są tylko osoby posiadające odpowiednie zaświadczenie lekarskie lub dokument poświadczający o niepełnosprawności niepozwalającej na używanie tych środków ochronnych. Pasażer, taki winien posiadać przy sobie aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak możliwości noszenia maseczki;
  • częstej dezynfekcji rąk;
  • zachowaniu dystansu spełniającego min. 1,5 m.

Przestrzeganie powyższych zasad pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii oraz ryzyko zakażenia COVID-19.

Aktualne zasady i ograniczenia publikowane przez Ministerstwo Zdrowia dostępne są pod poniższym linkiem: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Szanowni Pasażerowie, bądźmy odpowiedzialni i wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo podróży WuKaDką!

DBAJMY O SIEBIE I INNYCH TO KLUCZOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA!