Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 27 lutego) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

„Wukadka” liderem rankingu punktualności w kolejowych przewozach pasażerskich w IV kwartale 2019 roku oraz w całym 2019 roku

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że według najnowszych danych opublikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego, w IV kwartale 2019 r. była najpunktualniejszym przewoźnikiem pasażerskim w kraju, uzyskując bardzo wysoki wskaźnik punktualności na poziomie 99,51%. Na drugim miejscu uplasowało się przedsiębiorstwo Usedomer Baderbahn z wynikiem 99,07%, zaś na trzecim miejscu – spółka PKP SKM w Trójmieście z wynikiem 97,89%. Szczegółowe dane zawarto w Tabeli nr 1.

Tabela 1: Punktualność kolejowych przewozów pasażerskich w podziale na poszczególnych przewoźników w IV kwartale 2019 r.

 

Nazwa przewoźnika

IV kwartał

1.

Warszawska Kolej Dojazdowa

99,51%

2.

Usedomer Baderbahn

99,07%

3.

PKP SKM w Trójmieście

97,89%

4.

SKPL Cargo

96,75%

5.

Arriva RP

95,30%

6.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

94,46%

7.

Szybka Kolej Miejska w Warszawie

93,87%

8.

Koleje Wielkopolskie

93,11%

9.

Koleje Mazowieckie

92,62%

10.

Przewozy Regionalne

92,09%

11.

Koleje Małopolskie

91,58%

12.

Koleje Dolnośląskie

89,85%

13.

Koleje Śląskie

87,24%

14.

Leo Express Global

82,83%

15.

PKP Intercity

81,77%

 

OGÓŁEM

92,53%

Źródło:      www.utk.gov.pl

(https://www.utk.gov.pl/pl/raporty-i-analizy/analizy-i-monitoring/statystyka-przewozow-pa/15699,Punktualnosc-przewozow-pasazerskich-w-IV-kwartale-2019-r.html)

Otwórz poniższą grafikę: Zestawienie punktualności kolejowych przewozów pasażerskich w podziale na poszczególnych przewoźników w IV kwartale 2019 r.:

Analizując uśredniony poziom wskaźnika punktualności w ciągu całego 2019 r. na podstawie danych opracowanych przez Urząd Transportu Kolejowego dla poszczególnych kwartałów, Warszawska Kolej Dojazdowa również okazała się najpunktualniejszym przewoźnikiem w kraju, osiągając poziom 99,52%. Na drugim miejscu uplasowała się spółka PKP SKM w Trójmieście z wynikiem 98,36%, natomiast na trzecim przedsiębiorstwo Usedomer Baderbahn z wynikiem 98,00%. Szczegółowe dane w tym zakresie zawarto w Tabeli nr 2.

Tabela 2: Punktualność kolejowych przewozów pasażerskich w podziale na poszczególnych przewoźników w 2019 r.*

 

Nazwa przewoźnika

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

2019 rok

1.

Warszawska Kolej Dojazdowa

99,29%

99,68%

99,61%

99,51%

99,52%

2.

PKP SKM w Trójmieście

98,49%

98,63%

98,43%

97,89%

98,36%

3.

Usedomer Baderbahn

98,80%

97,27%

96,87%

99,07%

98,00%

4.

Arriva RP

97,54%

95,52%

96,41%

95,30%

96,19%

5.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

95,91%

96,30%

93,91%

94,46%

95,15%

6.

Koleje Wielkopolskie

95,72%

95,15%

94,88%

93,11%

94,72%

7.

Szybka Kolej Miejska w Warszawie

94,42%

93,70%

94,23%

93,87%

94,06%

8.

Przewozy Regionalne

93,88%

93,09%

92,35%

92,09%

92,85%

9.

Koleje Mazowieckie

92,47%

92,32%

93,13%

92,62%

92,64%

10.

Koleje Dolnośląskie

93,77%

93,68%

91,31%

89,85%

92,15%

11.

Koleje Małopolskie

87,90%

94,15%

93,88%

91,58%

91,88%

12.

SKPL Cargo

90,83%

91,34%

86,18%

96,75%

91,28%

13.

Koleje Śląskie

90,76%

91,83%

90,50%

87,24%

90,08%

14.

PKP Intercity

80,89%

81,42%

78,92%

81,77%

80,75%

15.

Leo Express Global

27,27%

90,74%

90,91%

82,83%

72,94%

 

OGÓŁEM

89,20%

93,65%

92,77%

92,53%

92,04%

* ) Uwzględniono wyłącznie przewoźników, którzy świadczyli usługi przez cały 2019 r. (w I kwartale 2019 r. przewozy pasażerskie realizowały dodatkowo: Cargo Master, Ceske Drahy, ODEG Ostdeutsche – których nie ujęto w powyższym zestawieniu).

Źródło:      opracowanie WKD na podstawie: www.utk.gov.pl

(https://www.utk.gov.pl/pl/raporty-i-analizy/analizy-i-monitoring/statystyka-przewozow-pa/dane-archiwalne)

Otwórz poniższą grafikę: Zestawienie punktualności kolejowych przewozów pasażerskich w podziale na poszczególnych przewoźników w 2019 r.:

Osiągnięty przez Warszawską Kolej Dojazdową w ciągu IV kwartału 2019 r., jak również w ciągu całego 2019 r. bardzo wysoki wskaźnik punktualności pociągów w ramach realizowanych usług przewozowych, będący równocześnie w obydwu przypadkach najlepszym wynikiem w porównaniu do innych operatorów, został wypracowany dzięki szeregowi uwarunkowań organizacyjno-eksploatacyjnych, jakie spółka jest w stanie wykorzystać za pośrednictwem pełnienia połączonych funkcji przewoźnika i zarządcy infrastruktury kolejowej. W pierwszej kolejności połączenie tych funkcji umożliwia skrócenie ścieżki decyzyjnej w perspektywie zapewnienia odpowiednio szybkiej reakcji i podjęcia działań interwencyjnych w przypadku wystąpienia zdarzeń awaryjnych, niebezpiecznych i losowych – zarówno po stronie eksploatowanego taboru kolejowego, jak i użytkowanej infrastruktury kolejowej.

Spośród istotnych czynników eksploatacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe zaplanowanie i wdrożenie rocznego rozkładu jazdy pociągów WKD. Oferta przewozowa WKD w tym zakresie pozostaje skonstruowana na bazie cyklicznego rozkładu jazdy, charakteryzującego się wyprawianiem pociągów w poszczególnych relacjach w równych taktach oraz powtarzalnych przedziałach czasowych po upływie każdej godziny, co pozwala na zapewnienie niezbędnych rezerw oraz niską podatność na zakłócenia i opóźnienia. Skierowanie do ruchu w ciągu ostatniego roku dwóch dodatkowych obiegów taboru, w tym zapewnienie kilkunastu nowych połączeń w najbardziej obciążonych porach szczytów przewozowych, włączonych do rozkładu jazdy w ramach 14. obiegu taboru od początku października 2019 r., nie wymagało gruntownej przebudowy istniejącej dotychczas konstrukcji oferty oraz nie wpłynęło na wzrost ryzyka wystąpienia sytuacji awaryjnych.

Dla sprawnej realizacji zadań przewozowych spółka WKD użytkuje wyłącznie tabor nowej generacji, odpowiadający w pełni współczesnym standardom bezpiecznego podróżowania. Spośród 21 szt. elektrycznych zespołow trakcyjnych znajdujących się obecnie w posiadaniu spółki, 20 szt. dostarczono w latach 2012-2016. Dzięki posiadaniu własnego zaplecza utrzymaniowego dla obsługi taboru kolejowego, wykorzystującego wysokie kwalifikacje własnych pracowników, realizujących we właściwym zakresie czynności na kolejnych poziomach utrzymania aż do napraw poziomu P4, użytkowane pojazdy osiągają wysokie wskaźniki niezawodności i gotowości eksploatacyjnej.

Niska usterkowość elementów infrastruktury kolejowej, w równie istotnym zakresie wpływająca na osiągane bardzo wysokie wskaźniki punktualności w przewozach pasażerskich, jest również rezultatem posiadania własnego zaplecza utrzymaniowego – przy ograniczonym do minimum zlecaniu usług do realizacji przez podmioty zewnętrzne. Spółka posiada wysoko wykwalifikowany personel, wykonujący czynności w zakresie przeglądów, konserwacji i modernizacji przez całą dobę, w tym w szczególności podczas nocnej przerwy w kursowaniu pociągów. Stała, bieżąca konserwacja elementów sieci trakcyjnej, drogi kolejowej wraz z obiektami inżynieryjnymi, urządzeń elektroenergetyki, sterowania ruchem kolejowym, zabezpieczenia przejazdów kolejowych oraz telekomunikacji i systemów transmisji danych, w przeważającej mierze możliwa do pełnej realizacji w przerwie nocnej, ogranicza do minimum ryzyko wystąpienia usterek i awarii, skutkujących poważnymi zaburzeniami dla regularności i niezawodności przewozów pasażerskich.

Osiągane bardzo wysokie wskaźniki punktualności przewozów spółka WKD zawdzięcza zrealizowanym w ostatnich latach przedsięwzięciom inwestycyjnym w zakresie modernizacji infrastruktury kolejowej, wpisującym się w zobowiązania określone w umowach zawieranych z Organizatorem Przewozów – Samorządem Województwa Mazowieckiego. Spośród zrealizowanych inwestycji obejmujących modernizację i rozbudowę elementów zarządzanej infrastruktury kolejowej, w zakresie odtworzenia, podwyższenia jej parametrów użytkowych oraz poprawy ogólnego poziomu bezpieczeństwa, przeprowadzone działania dotyczyły infrastruktury drogowej (torowej), sieciowej i elektroenergetycznej.

W latach 2015-2017 kompleksowej naprawie poddano ponad 50 km torów linii kolejowych WKD (licząc tor pojedynczy) spośród użytkowanych dla ruchu pasażerskiego 65 km. Gruntownej modernizacji bądź wymianie na nowe poddano obiekty inżynieryjne, w tym m.in.: most na rzece Utrata w Pruszkowie (2012) czy most na rzece Zimna Woda na granicy gmin Michałowice i Brwinów (2017). W latach 2012-2016 pod kątem planowanego wzrostu zadań przewozowych oraz zwiększonego zapotrzebowania na moc, przebudowano system zasilania elektroenergetycznego wraz z dostosowaniem do wyższego napięcia zasilania w sieci trakcyjnej. W ramach działań związanych z poprawą bezpieczeństwa oraz zapewnieniem odpowiedniej płynności ruchu pociągów na linii WKD w latach 2014-2017 przeprowadzono modernizację 16 przejazdów kolejowych. Wszystkie wymienione działania umożliwiają prowadzenie ruchu pociągów na każdym szlaku z założoną prędkością rozkładową, bez wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń tymczasowych.

Realizacja oferty przewozowej w ramach założonego planu eksploatacyjnego jest również uwarunkowana wysokimi kwalifikacjami personelu odpowiedzialnego za prowadzenie ruchu pociągów na linii WKD, w sposób wzorowy wykonującego swoje obowiązki, tj. dyżurnych ruchu, maszynistów i rewidentów taboru. Podkreślić w szczególności należy prowadzone w ostatnich latach przez spółkę WKD aktywne działania na rzecz pozyskania nowych maszynistów i trwałego zwiększenia zatrudnienia w tym zespole. Część maszynistów przeszkolono w ramach wewnętrznego kursu zorganizowanego we własnym zakresie przez spółkę WKD. W latach 2016-2019 w trzech edycjach kursu szkoleniowego uprawnienia do prowadzenia pojazdów kolejowych WKD uzyskało łącznie 25 osób. Umożliwia to spółce odpowiednie planowanie i zarządzanie zasobami oraz zapewnienie niezbędnej rezerwy kadrowej w tym zespole pracowników. Niezależnie od powyższego realizowane są również działania obejmujące podwyższanie kwalifikacji personelu zatrudnionego lub przewidzianego do zatrudnienia na stanowisku dyżurnego ruchu i dyspozytora.

Wszystkie wymienione powyżej elementy, pozostając w ścisłym związaku z realizowanymi od lat przedsięwzięciami dotyczącymi modernizacji i rozbudowy zarządzanej infrastruktury, wymiany taboru kolejowego na nowy, optymalnego gospodarowania pozostającymi w dyspozycji zasobami oraz zapewnienia odpowiednio wyszkolonej kadry, przyczyniają się do dalszego sukcesywnego wzrostu zainteresowania podróżami na linii WKD, a tym samym wzmocnienia roli kolei na obszarze aglomeracji warszawskiej.

Podejmowane działania wpisują się w dążenie spółki do zapewnienia jak najwyższej konkurencyjności w ramach prowadzonej działalności podstawowej obejmującej organizację i realizację kolejowych przewozów pasażerskich z najwyższą niezawodnością, bezpieczeństwie, komforcie oraz o odpowiedniej intensywności i sprawności. Znajduje to odzwierciedlenie w statystykach publikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego.

 

Odbyło się trzecie ze spotkań poświęconych pracom nad nową Izbą Tradycji EKD/WKD

Warszawska Kolej Dojazdowa była gospodarzem trzeciego z cyklu spotkań warsztatowych poświęconych wypracowaniu nowej formuły dla funkcjonowania Izby Tradycji EKD/WKD. Spółka współpracuje w przedmiotowym zakresie z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Podczas poprzednich dwóch narad, które odbyły się w 2019 roku, przeanalizowano szczegółowo opinie, propozycje i doświadczenia dotyczące wizji dla obiektu oraz strategii działań. Zagadnienia problemowe zostały przedstawione przez partnerów reprezentujących stronę społeczną, jak również przedstawicieli samorządów miast i gmin położonych wzdłuż trasy kolejki, posiadających bogate doświadczenie w organizacji i współpracy w ramach przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze kulturalno-edukacyjnym.

Przedmiotowa inicjatywa podejmowana jest w ramach realizacji projektu YOUMOBIL „Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego”.

Podczas spotkania szczególnej uwadze poddano przystosowanie nowego obiektu dla potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Swoje sugestie w tym zakresie mieli możliwość przedstawić reprezentanci instytucji odpowiedzialnych za zagadnienia dotyczące osób z niepełnosprawnościami. Podkreślono, że dostępność obiektu bez jakichkolwiek barier powinna być kluczowym warunkiem wyjściowym, zaś przemieszczanie się w jego obrębie powinno być możliwe w sposób jak najbardziej intuicyjny.

– Obok realizowanej podstawowej działalności przewozowej spółka WKD nie zapomina o inicjatywach związanych z możliwością zaprezentowania zagadnień będących fundamentem dla idei rozwoju transportu zrównoważonego. Historyczne, współczesne, ale i przyszłościowe uwarunkowania rozwoju lokalnego transportu kolejowego WKD, w ramach nowoczesnej formy przekazu, chcemy prezentować z pełną otwartością na problemy, z jakimi borykają się w życiu codziennym osoby z niepełnosprawnościami –powiedział Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD.

Na naradzie poruszono również kwestię uzupełnienia projektu rozbudowy infrastruktury muzealnej o komponent taborowy – poprzez renowację jednego z historycznych pojazdów serii EN94, stanowiących element ekspozycji. Po raz kolejny poddano dyskusji podjęcie współpracy z lokalnymi grupami działania oraz środowiskami naukowymi, w znakomity sposób łączącymi w ramach tematyki rozwoju transportu zbiorowego zagadnienia humanistyczne i inżynierskie.

Trzecie ze spotkań warsztatowych zakończyło etap szerokiej dyskusji z udziałem różnych grup interesariuszy projektu. W dalszej kolejności zostaną przeprowadzone działania w węższym zespole pod przewodnictwem Samorządu Województwa Mazowieckiego, mające na celu sformułowanie specyfikacji dla opracowania studium wykonalności nowej Izby Tradycji EKD/WKD.

Projekt CE1307 „YOUMOBIL” – „Promotion of the Mobility of Youth and Young Adults in rural areas through better access to European and national passenger transport networks(Promowanie mobilności wśród młodzieży i młodych dorosłych na obszarach wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskich i krajowych sieci transportu pasażerskiego), do którego przystąpiło Województwo Mazowieckie, to przedsięwzięcie zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Programu Interreg Central Europe 2014–2020. Bierze w nim udział 8 partnerów z 7 krajów Europy Centralnej. Projekt będzie realizowany do grudnia 2021 roku.

>> Zobacz informację z poprzedniego spotkania poświęconego projektowi

CENY BILETÓW I OPŁAT DODATKOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 1 LUTEGO 2020 ROKU

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. poniżej zamieszcza ceny biletów i opłat dodatkowych obowiązujących od dnia 1 lutego 2020 roku:

1. Ceny biletów jednorazowych i okresowych 

2. Opłaty dodatkowe

 

WuKaDka wspiera lokalny klub sportowy Podkowa Teqball Club

W ramach umowy podpisanej pod koniec 2019 roku Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. została partnerem klubu sportowego Podkowa Teqball Club. WKD wspiera działalność Klubu wpisującą się w politykę Spółki,która zakłada aktywne angażowanie się w rozwój lokalnych inicjatyw i promowaniesportu oraz zdrowego trybu życia.
- WuKaDka chętnie angażuje się w życie lokalnych społecznościmiędzy innymi właśnie poprzez współpracę z klubami sportowymi skupionymi wzdłuż linii WKD, które popularyzują czynne spędzanie czasu wolnego. Zachęcanie do aktywności fizycznej jest bardzo ważne, bo sport to nie tylko świetna porcja ruchu, ale także rozwój umiejętności społecznych – powiedział Tomasz Tretter – Członek Zarządu WKD.

Symbolicznym gestem podjęcia współpracy było przekazanie w dniu 17.01.2020 r. koszulki meczowej z logo WKD przez Jana Ochędalskiego – Prezesa Podkowa Teqball Club na ręce Tomasza Trettera – Członka Zarządu WKD.
- Spełniło się jedno z naszych marzeń. Kolejka jest wpisana w krajobraz Podkowy Leśnej, dlatego jestem niezmiernie szczęśliwi, że udało nam się podjąć wspólne działania na rzecz popularyzacji sportu. - powiedział Jan Ochędalski – Prezes Podkowa Teqball Club.

wręczenie koszulki z logo WKD

Podkowa Teqball Club powstał na początku 2019 r. W klubie występuje wielu utytułowanych zawodników, specjalizujących się w różnych dyscyplinach sportu. W szczególności dotyczy to nowych form rywalizacji, takich jak: Teqball, Teqpong, Teqvoly, Teqis oraz Qatch. Obecnie zrzesza około 40 osób - zawodników, zawodniczek i przedstawicieli klubu rożnego szczebla. Koronna dyscyplina klubu – Teqball, rozpoznawalna jest w Polsce dzięki Podkowie Leśnej, tu też zaczęły się pierwsze rozgrywki Teqballowe, i odbyły się I Mistrzostwa Polski. Prezesem honorowym polskiego Teqball’a jest Michał Listkiewicz (polski sędziapiłkarski, działacz sportowy, w latach 1999–2008 prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej), z kolei rolę ambasadora pełni Andrzej Strejlau (polski piłkarz, trener, działacz i komentator piłkarski).

 

Podsumowanie przewozów pasażerskich na linii WKD w 2019 roku

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. po raz kolejny poprawiła wyniki przewozowe. W ciągu 2019 roku pociągami spółki WKD podróżowało jeszcze więcej pasażerów, niż w rekordowym 2018 roku. Przewozy w ubiegłym roku zamknęły się na poziomie 8 797 129 pasażerów, co jest rezultatem o 197 356 osób wyższym w stosunku do 2018 roku, przekładającym się na wzrost o blisko 2,3%. Dzięki temu spółka ponownie odnotowała najlepszy wynik przewozowy w swojej historii jako podmiot prowadzący od 2001 roku samodzielną działalność gospodarczą, nie tylko wyrównujący rezultat z 2018 roku, ale zbliżający się do poziomu niemal 9 mln pasażerów. Dodatkowo poziom 8 milionów przewiezionych pasażerów w ciągu danego roku kalendarzowego tym razem został przekroczony już w listopadzie – miesiąc wcześniej względem analogicznego rezultatu wypracowanego w ciągu 2018 roku (wówczas wspomniany poziom został osiągnięty w miesiącu grudniu).

Tak dobre wyniki przewozowe, osiągnięte na linii WKD w 2019 roku, przewyższające rezultat z rekordowego 2018 roku, z całą pewnością zapiszą się na kartach historii spółki. Stanowią one efekt ciężkiej pracy na rzecz zapewnienia wszystkim podróżnym usług przewozowych o jak najwyższej jakości i niezawodności, ale także współpracy w zakresie spełnienia wymagań i oczekiwań związanych ze świadczonymi usługami – komentuje Michał Panfil, Prezes Zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Dobry wynik w zakresie liczby przewiezionych pasażerów w ciągu 2019 roku został osiągnięty dzięki wzbogaconej ofercie przewozowej w ramach rozkładu jazdy pociągów, wysokiej punktualności i niezawodności przewozów, jak również niskiej usterkowości zarządzanej infrastruktury i użytkowanego taboru kolejowego. Kilkanaście nowych połączeń w najbardziej obciążonych porach szczytów przewozowych zostało włączonych do rozkładu jazdy poprzez skierowanie do ruchu 13. i 14. obiegu taboru (zmiany wprowadzone odpowiednio od grudnia 2018 roku i października 2019 roku). Rozkład jazdy zachował swoje mocne strony, takie jak wysoka częstotliwość i regularność odjazdów z poszczególnych stacji i przystanków osobowych.

Do stabilnej oferty przewozowej dołączyła wspomniana wysoka punktualność i niezawodność kursowania pociągów WKD, która pozostając na poziomie przewyższającym 99,5% w statystykach publikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego plasuje spółkę na pierwszym miejscu wśród krajowych przewoźników pasażerskich. Oferta przewozowa WKD skonstruowana na bazie cyklicznego rozkładu jazdy, charakteryzującego się wyprawianiem pociągów w poszczególnych relacjach w równych taktach oraz powtarzalnych przedziałach czasowych po upływie każdej godziny, niezmiennie pozwala na zapewnienie niezbędnych rezerw oraz niską podatność na zakłócenia i opóźnienia.

Na osiągnięty rezultat wpływ miał niemal każdy z mięsięcy 2019 roku. Poza styczniem i kwietniem, w których odnotowano nieznaczne spadki względem analogicznego okresu 2018 roku, w pozostałych miesiącach miały miejsce wyraźne wzrosty. Tendencja zwyżkowa była silniejsza w pierwszej połowie roku oraz dodatkowo w ciągu dwóch miesięcy wakacyjnych. W tych okresach wzrosty oscylowały wokół 6%.

Rok 2019 był ponadto pierwszym pełnym rokiem, w którym spółka WKD musiała liczyć się z ewentualnym odpływem części podróżnych z uwagi na zakończony przez spółkę PKP PLK S.A. remont infrastruktury kolejowej na równoległej linii nr 447 na odcinku Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki. Podczas prowadzonych robót część pasażerów korzystających zazwyczaj z przejazdów na ww. linii, postanowiło przesiąść się do pociągów WKD. Po zakończeniu prac nie nastąpił znaczny odpływ podróżnych co oznacza, że spółce udało się pozyskać i utrzymać w ciągu 2019 roku grono nowych, stałych podróżnych.

Na uzyskany wynik wpływ miało również uatrakcyjnienie oferty taryfowej i biletowej kierowanej do poszczególnych grup podróżnych, jak również właściwa polityka marketingowa spółki oraz przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczące modernizacji taboru kolejowego i zarządzanej infrastruktury.

Wszystkie wymienione powyżej elementy przyczyniają się do sukcesywnego wzrostu zainteresowania podróżami na linii WKD.

– W imieniu spółki Warszawska Kolej Dojazdowa chciałbym serdecznie podziękować wszystkim pasażerom, zarówno tym stałym, korzystającym z naszych usług codziennie, jak i tym okazjonalnym, za dokonany wybór oraz okazane zaufanie, które po raz kolejny przełożyły się na wspólnie osiągnięty sukces – podsumował Prezes Zarządu WKD, Michał Panfil.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. serdecznie dziękując za regularne korzystanie z oferowanych usług życzy wszystkim dalszych szybkich, punktualnych i bezpiecznych podróży pociągami WKD. Bez Państwa taki wynik nie byłby możliwy do osiągnięcia!

Wyniki przewozowe osiągnięte w 2019 roku w porównaniu do 2018 roku oraz na przestrzeni ostatniej dekady przedstawiają poniższe zestawienia.

Porównanie 2019 roku do 2018 roku (po najechaniu na miniaturę kliknij, aby powiększyć obrazek):

Przewozy pasażerskie w latach 2009-2019 (po najechaniu na miniaturę kilknij, aby powiększyć obrazek):

Od dnia 1.02.2020 r. WKD wprowadza nowe stawki cen biletów jednorazowych i okresowych - aktualizacja w dniu 15.01.2020 r.

Aktualizacja w dniu 15.01.2020 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż w uzgodnieniu z Organizatorem publicznego transportu zbiorowego od dnia 1 lutego 2020 r. wprowadza nowe stawki cen biletów jednorazowych i okresowych obowiązujących na linii WKD. Zmiana cen biletów wynika ze wzrostu kosztów usług WKD, spowodowanego znacznym wzrostem cen energii elektrycznej, kosztów osobowych oraz rodzajowych obejmujących m.in. koszty utrzymania infrastruktury i taboru. WKD wprowadza zmianę cen w przypadku biletów jednorazowych pierwszy raz od kilkunastu lat.

Ceny biletów jednorazowych oraz okresowych obowiązujących od dnia 1 lutego 2020 r. dostępne poniżej:

1. Ceny biletów jednorazowych obowiązujących od dnia 1 lutego 2020 r.

2. Ceny biletów okresowych obowiązujących od dnia 1 lutego 2020 r.

Bilety okresowe zakupione przez dniem 01.02.2020 r. zachowują swoją ważność do końca terminu wskazanego na bilecie.

W związku ze zmianą cen biletów jednorazowych (kartkowych do kasowników elektronicznych) od 1 lutego 2020 r., w odstępstwie od terminów wskazanych w § 12 Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO-WKD) podróżni, którzy posiadają bilety jednorazowe o nieaktualnej wartości nominalnej WKD, mogą dokonać zwrotu biletów jednorazowych, zakupionych przed 1 lutym 2020 r. :

  • całkowicie niewykorzystanych;
  • częściowo niewykorzystanych, (bilety abonamentowe),

bez potrącenia odstępnego.

Zwrotu biletów jednorazowych dokonuje Wydział Sprzedaży Usług, w drodze pisemnego wniosku, dołączając oryginały zakupionych biletów.

Wnioski można składać:

  1. korespondencyjnie w siedzibie WKD: Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. Wydział Sprzedaży Usług ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Maz.
  2. w dowolnej kasie biletowej WKD (Warszawa Śródmieście WKD, Warszawa Ochota WKD, Warszawa Zachodnia WKD, Pruszków, Komorów, Podkowa Leśna Gł., Grodzisk Maz. Radońska).

 


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż w uzgodnieniu z Organizatorem publicznego transportu zbiorowego od dnia 1 lutego 2020 r. wprowadza nowe stawki cen biletów jednorazowych i okresowych obowiązujących na linii WKD. Zmiana cen biletów wynika ze wzrostu kosztów usług WKD, spowodowanego znacznym wzrostem cen energii elektrycznej, kosztów osobowych oraz rodzajowych obejmujących m.in. koszty utrzymania infrastruktury i taboru. WKD wprowadza zmianę cen w przypadku biletów jednorazowych pierwszy raz od kilkunastu lat.

Ceny biletów jednorazowych oraz okresowych obowiązujących od dnia 1 lutego 2020 r. dostępne poniżej:

1. Ceny biletów jednorazowych obowiązujących od dnia 1 lutego 2020 r.

2. Ceny biletów okresowych obowiązujących od dnia 1 lutego 2020 r.

W związku ze zmianą cen biletów jednorazowych (kartkowych do kasowników elektronicznych) od 1 lutego 2020 r., w odstępstwie od terminów wskazanych w § 12 Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO-WKD) podróżni, którzy posiadają bilety jednorazowe o nieaktualnej wartości nominalnej WKD, mogą dokonać zwrotu biletów jednorazowych, zakupionych przed 1 lutym 2020 r. :

  • całkowicie niewykorzystanych;
  • częściowo niewykorzystanych, (bilety abonamentowe),

bez potrącenia odstępnego.

Zwrotu biletów jednorazowych dokonuje Wydział Sprzedaży Usług, w drodze pisemnego wniosku.

 

PRZEWOZY PASAŻERSKIE NA LINII WKD OKRESIE 11 MIESIĘCY 2019 ROKU

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż w okresie od stycznia do listopada 2019 roku z przejazdów pociągami WKD skorzystało 8 141 484 pasażerów, tj. o 191 570 osób więcej, niż w analogicznym okresie 2018r., co stanowi 2,41% wzrost.

Wyniki przewozowe za 11 miesięcy 2019 roku w porównaniu do 2018 roku przedstawia poniższe zestawienie.

Liczba przewiezionych pasażerów WKD w 2018r. oraz 2019r.

liczba pasażerów i praca przewozowa za 11  miesięcy 2019r wykres

Wzrost liczby przewożonych pasażerów na linii WKD to efekt rozbudowy oferty przewozowej o dodatkowe pociągi w porze szczytu komunikacyjnego w dni powszednie, który w połączeniu z wysoką niezawodnością kursowania pociągów WKD w zdecydowanym stopniu przyczynił się do osiągniętego rezultatu w przewozach pasażerskich. Zaproponowana oferta w ramach obowiązującego rozkładu jazdy w połączeniu z bardzo wysoką punktualnością i niezawodnością kursowania pociągów WKD, wynoszącą 99,61% w zdecydowanym stopniu przyczyniła się do osiągniętego rezultatu w przewozach pasażerskich. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Urząd Transportu Kolejowego, w III kwartale 2019 roku spółka WKD była ponownie najpunktualniejszym przewoźnikiem pasażerskim w kraju.

Dodatkowo rozkład jazdy pociągów w ramach oferty przewozowej WKD niezmiennie zachowuje swoje mocne strony, takie jak wysoka częstotliwość i regularność odjazdów z poszczególnych stacji i przystanków osobowych. Oferta przewozowa WKD skonstruowana na bazie cyklicznego rozkładu jazdy, charakteryzującego się wyprawianiem pociągów w poszczególnych relacjach w równych taktach oraz powtarzalnych przedziałach czasowych po upływie każdej godziny, pozwala na zapewnienie niezbędnych rezerw oraz niską podatność na zakłócenia i opóźnienia.

Na uzyskany wynik wpływ miało również uatrakcyjnienie oferty taryfowej i biletowej kierowanej do poszczególnych grup podróżnych, jak również właściwa polityka marketingowa spółki oraz przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczące modernizacji taboru kolejowego i zarządzanej infrastruktury.

92 lata linii kolei elektrycznej Warszawa - Grodzisk Mazowiecki

W dniu 11 grudnia br. minęły 92 lata od chwili uruchomienia regularnych przewozów pasażerskich na linii WKD pomiędzy Warszawą i Grodziskiem Mazowieckim!

Linia kolei elektrycznej z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego przez Podkowę Leśną została uruchomiona 11 grudnia 1927 r. pod nazwą Elektryczne Koleje Dojazdowe – jako pierwsza normalnotorowa elektryczna kolej w całości i od podstaw zaprojektowana i zbudowana w odrodzonej Polsce. Jej ówczesnym właścicielem była powstała w 1918 r. spółka „Siła i Światło” S.A., w której wiodącym kapitałem był kapitał angielski. Spółka ta był inicjatorem budowy, inwestorem i właścicielem EKD.

W dniu 17 kwietnia 1923 r. spółka „Siła i Światło” powołała Spółkę Akcyjną o nazwie „Elektryczne Koleje Dojazdowe” (EKD). Na czele Zarządu stanęli: inż. Tadeusz Sułowski – jako prezes, inż. Alfons Kuhn – wiceprezes (w późniejszych latach m.in. Dyrektor Tramwajów Miejskich w Warszawie i Minister Komunikacji 1928-1932), inż. Tadeusz Baniewicz – dyrektor oraz pozostali: Kazimierz Gayczak, Szymon Landau i Janusz Regulski.

Koncesja na budowę i eksploatację normalnotorowej (o rozstawie szyn 1435 mm) kolei elektrycznej z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego z perspektywą rozbudowy do Żyrardowa wydana została Zarządzeniem Prezydenta RP z 12 listopada 1924 r. i ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP nr 100 z dnia 21 listopada 1924 r.

Budowę linii rozpoczęto w Komorowie i prowadzono w obu kierunkach, tj. w kierunku Warszawy oraz w kierunku Grodziska Mazowieckiego. Pierwotny przebieg linii na terenie Warszawy różnił się od obecnego. W celu skrócenia czasu dojazdu i uniknięcia przesoadek linię EKD poprowadzono w oddaleniu od torów Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej i do ścisłego centrum Warszawy wprowadzono systemem tramwajowym ulicą Nowogrodzką aż do skrzyżowania z ulicą Marszałkowską.

Przy budowie linii wykorzystano najnowocześniejsze wówczas rozwiązania techniczne. Linia została wyposażona w nowoczesny system prowadzenia pociągów oparty na automatycznej sygnalizacji świetlnej sprowadzonej ze Szwecji, zapewniającej wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu pociągów oraz nieosiągalną na kolejach państwowych częstotliwość kursowania pociągów. Poza sygnalizacją zachwyt wzbudzały wagony silnikowe i doczepne sprowadzone z Anglii, rozwijające wysoką jak na owe czasy prędkość 70 km/h, wyposażone w hamulce powietrzne Westinghouse’a. Dojazd do centrum Warszawy miał zapewnić wysoką frekwencję i pokaźne wpływy.

W niedzielę 11 grudnia 1927 r. o godz. 9:54 z grodziskiej lokomotywowni wyruszył do Warszawy pierwszy pociąg służbowy. Uroczyste otwarcie nastąpiło na początkowym przystanku na ul. Nowogrodzkiej w Warszawie, skąd punktualnie o godzinie 11:05 odjechał do Grodziska Mazowieckiego pierwszy oficjalny pociąg pasażerski, złożony z trzech wagonów – zgodnie z przygotowanym rozkładem jazdy. Pociąg ten zainaugurował eksploatację linii Elektrycznej Kolei Dojazdowej. Kolejne pociągi, w składach jedno- lub dwuwagonowych zapoczątkowały regularną komunikację pasażerską według rozkładu jazdy, przewidującego pierwotnie 6 par kursów dziennie. Kolejne kursy były uruchamiane sukcesywnie począwszy od stycznia 1928 r.

Rozkład jazdy EKD obowiązujący od 11 grudnia 1927 r.

Grodzisk Mazowiecki

7:24

9:54

13:24

14:54

17:24

19:54

Pruszków

7:52

10:22

13:52

15:22

17:52

20:22

Warszawa

8:30

11:00

13:30

16:00

18:30

21:00

Warszawa

8:35

11:05

13:35

16:05

18:35

21:05

Pruszków

9:13

11:43

14:13

16:43

19:13

21:43

Grodzisk Mazowiecki

9:41

12:11

14:41

17:11

19:41

22:11

 

Niniejszy tekst stanowi fragment historii EKD/WKD, która dostępna jest na stronie WKD. Przejdź do artykułu na temat historii EKD/WKD.

zkład jazdy EKD obowiązujący od 11 grudnia 1927 r.

Grodzisk Mazowiecki

7:24

9:54

13:24

14:54

17:24

19:54

Pruszków

7:52

10:22

13:52

15:22

17:52

20:22

Warszawa

8:30

11:00

13:30

16:00

18:30

21:00

Warszawa

8:35

11:05

13:35

16:05

18:35

21:05

Pruszków

9:13

11:43

14:13

16:43

19:13

21:43

Grodzisk Mazowiecki

9:41

12:11

14:41

17:11

19:41

22:11

Warszawska Kolej Dojazdowa doceniona przez środowisko kolejarskie

Zawód Kolejarza, niezależnie od branży oraz miejsca zatrudnienia, nieodłącznie wiąże się z odpowiedzialnym pełnieniem służby na rzecz społeczeństwa i kraju. Służby, w której za najważniejsze uznaje się zagadnienia związane z bezpieczeństwem realizowanych przewozów pasażerskich i towarowych.

Warszawska Kolej Dojazdowa wzięła udział w uroczystej gali zorganizowanej w warszawskim Teatrze „Ateneum” z okazji Święta Kolejarza przez Federację Związków Zawodowych Kolejarzy. Jest to największa z organizacji działających na polskiej kolei, funkcjonująca nieprzerwanie od 1918 roku, czyli od roku, w którym Rzeczpospolita Polska odzyskała niepodległość.

Uroczysta gala odbyła się z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych oraz instytucji państwowych, w tym. m.in. Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej czy Ministerstwa Infrastruktury. Podczas gali w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przekazano flagę narodową wraz z okolicznościowym wpisem Prezydenta RP. Flagę i wpis odebrał przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy, Jan Przywoźny.

Warszawską Kolej Dojazdową reprezentował Pan Michał Panfil, Prezes Zarządu spółki WKD, który miał zaszczyt wygłosić krótkie przemówienie. Na wstępie odczytał list gratulacyjny z życzeniami świątecznymi, złożony na ręce przewodniczącego Federacji ZZK, Jana Przywoźnego.

– Zawód kolejarza od zawsze był związany z odpowiedzialnością za życie i zdrowie innych oraz ze służbą na rzecz społeczeństwa. Życzę Państwu wiele wytrwałości w pełnieniu tej zaszczytnej służby oraz kontynuowania owocnej pracy także na rzecz pracowników spółek kolejowych – powiedział Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD.

Następnie podkreślono, że w wieloletnim procesie budowy pozycji polskiego kolejnictwa niesłychanie duże znaczenie ma świadomość obranej drogi i konsekwentne dążenie do celu. W tym aspekcie Prezes Zarządu WKD podał przykład własnej kolejarskiej drogi zawodowej. Pomimo ukończenia studiów kolejowych, jako młody pracownik zaczynał od najniższych szczebli struktury przedsiębiorstwa, na stanowisku dyżurnego ruchu. Awansując stopniowo na kolejne, wyższe stanowiska miał możliwość zapoznać się z całym kolejowym „abecadłem”.

W trakcie uroczystości Prezes Zarządu WKD, Pan Michał Panfil, został bardzo pozytywnie oceniony za osobisty wkład w działania podejmowane na rzecz rozwoju sektora kolejowego, budowy bazy doświadczeń oraz kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Zwrócono uwagę na działania podejmowane w porozumieniu i ścisłej, konstruktywnej współpracy ze środowiskiem zrzeszającym przedstawicieli tego zawodu, w tym również w ramach Federacji ZZK.

Audyt Nadzoru w spółce WKD

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością informuje, że w dniach 27 i 28.11.2019 w spółce Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. został przeprowadzony audyt nadzoru. W trakcie audytu nie wykazano żadnych nieprawidłowości w dokumentacji systemowej obowiązującej w spółce.

W związku z powyższym Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. została zarekomendowana Komitetowi Technicznemu CSQ do utrzymania certyfikatu zgodności z normą ISO 9001:2015.