SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz usług

Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o zatrudnieniu

Załącznik nr 8 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Załącznik nr 9 do SIWZ – Rozkład jazdy pociągów Zamawiającego

Grodzisk Mazowiecki / Milanówek - Warszawa (dzień powszedni)

Grodzisk Mazowiecki / Milanówek - Warszawa (sobota, niedziela i święto)

Warszawa - Grodzisk Mazowiecki / Milanówek (dzień powszedni)

Warszawa - Grodzisk Mazowiecki / Milanówek (sobota, niedziela i święto)

Załącznik nr 10 do SIWZ - Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO-WKD)

Załącznik nr 11 do SIWZ - Klauzula informacyjna


04.07.2018 r.

Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ


11.07.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert


23.07.2018 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania


30.07.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia