Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej 

Załącznik nr 4 - Projektowane Postanowienia Umowy


8 marca 2021 r.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert


22 marca 2021 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


30 marca 2021 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia