WSTĘP

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. przywiązuje szczególną uwagę  do poszanowania prywatności swoich klientów i kontrahentów. Państwa dane osobowe zbierane przez Spółkę - są przetwarzane zgodnie z wymogami i standardami  Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Spółka dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą,
a w szczególności zapewnia, że zbierane dane są:

 • Przetwarzane zgodnie z prawem;
 • Zbierane dla oznaczonych i zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • Merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Niniejsza Polityka określa następujące kwestie:

Zobowiązujemy się do zapewnienia bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych. Biorąc pod uwagę ich charakter oraz ryzyko związane z ich przetwarzaniem, wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić poziom bezpieczeństwa pozwalający zapobiec przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utracie, zmianie, ujawnieniu.

Informacje dotyczące Państwa mogą być niekiedy ujawniane naszym zaufanym odbiorcom w celach określonych w niniejszej Polityce. Wymagamy, aby odbiorcy stosowali odpowiednie techniczne i operacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

 

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

Dane osobowe oznaczają wszelkie dotyczące Państwa informacje, które pozwalają nam na Państwa identyfikację, tj. m.in.: imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, wizerunek, dane zawarte na wezwaniach do zapłaty, wszelkie dane niezbędne do rozpatrzenia skargi, wniosku czy reklamacji, dane kontrahentów umów, dane dotyczące realizowanych płatności czy informacje o Państwa korzystaniu z naszej strony internetowej czy social media.

Najczęściej gromadzimy dane osobowe gdy:

 • Kontaktujecie się Państwo z nami w celu załatwienia wszelkich spraw;
 • Z jakichkolwiek powodów wystawiono Państwu wezwanie do zapłaty;
 • Składacie Państwo reklamację w tym reklamację od wezwania do zapłaty bądź wniosek czy skargę;
 • Jesteście Państwo stroną umowy zawartą z WKD bądź osobą wskazaną do jej realizacji;
 • Bierzecie Państwo udział w naszej ankiecie lub konkursie;
 • Korzystacie Państwo z naszej strony internetowej;
 • Korzystacie Państwo z Systemu internetowej sprzedaży biletów WKD;

INFORMACJE O STANIE ZDROWIA

Dane osobowe dotyczące Państwa zdrowia stanowią dla nas zgodnie z przepisami „specjalne kategorie danych osobowych”. Będziemy przetwarzać takie dane tylko wtedy, gdy wyrazicie Państwo na to wyraźną zgodę (na przykład, jeśli poprosicie o specjalną pomoc przed lub w trakcie podróży). Będziemy ponadto przekazywać
te informacje naszym pracownikom, firmom zewnętrznym, z którymi mamy zawarte umowy lub pracownikom zarządców dworców, aby mogli oni udzielić Państwu pomocy, o którą prosiliście.

Jeżeli będziecie Państwo składać reklamację od wystawionego wezwania do zapłaty,  mogą być Państwo poproszeni o przedstawienie odpowiednich dokumentów, potwierdzających uprawnienie do zniżki bądź bezpłatnego przejazdu zgodnie z naszymi przepisami.

 

CELE  ZBIERANIA PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są przetwarzane jedynie w oparciu o odpowiednie podstawy prawne, a ich zakres zależy od rodzaju relacji łączącej Państwa z WKD. Dane osobowe, które przetwarzamy wiążą się przede wszystkim z następującymi celami:

 • Realizacja zadań przewoźnika i zarządcy infrastruktury;
 • Udzielenie odpowiedzi na kierowaną do nas korespondencję, rozpatrywanie kierowanych do nas spraw;
 • Wystawianie wezwań do zapłaty ;
 • Rozpatrzenie reklamacji od wystawionego wezwania do zapłaty bądź skargi/wniosku/reklamacji oraz ustalenia ważności dokumentu przewozu;
 • Zawarcie oraz realizacja umowy (przewóz, dzierżawa, najem, inna współpraca);
 • Zapewnienie bezpieczeństwa;
 • Udzielenie Państwu pomocy w podróży;
 • Dochodzenie i obrona przed roszczeniami;
 • Udział w ankiecie bądź konkursie, wydarzeniu itp.;
 • Poprawa jakości świadczonych usług, umożliwienie korzystania z ofert/usług podmiotów zewnętrznych czy ofert z nimi współtworzonych, prowadzenie profili w social media, umożliwienie dostępu do informacji, promowanie różnego rodzaju wydarzeń i usług

  PODSTAWY PRAWNE ZBIERANIA DANYCH PRZEZ WKD

 • Udzielnie odpowiedzi na zapytania kierowane do nas opiera się najczęściej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora związanego z terminowym udzielaniem odpowiedzi na zadawane zapytania, dochodzeniem i obroną przed roszczeniami;
 • Rozpatrzenie skargi/wniosku/reklamacji i w tym reklamacji od wystawionego wezwania do zapłaty opiera się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), f), c) RODO tj. dobrowolnie wyrażonej zgody, prawnie uzasadnionego interesu administratora związanego z dochodzeniem i obroną przed roszczeniami oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • Wystawienie wezwania do zapłaty opiera się na 6 ust. 1 pkt b, f, c RODO) - dochodzenie roszczeń
  w przypadku nieuregulowania należności  z tytułu zawartej umowy przewozu, konieczności wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na administratorze;
 • Zawarcie z WKD umowy opiera się z reguły na art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, jak również art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadnionym interesie administratora związanym z dochodzeniem i obroną przed roszczeniami, kontaktowaniem się w sprawach związanych z realizacją zadań na podstawie umowy oraz w sprawach związanych z reprezentacją osoby prawnej.
 • W niektórych wypadkach przetwarzanie Państwa danych odbywać się może na podstawie wyrażonej dobrowolnie zgody (niekiedy zgody wyraźnej w przypadku danych wrażliwych takich jak informacje
  o stanie zdrowia konieczne do rozpatrzenia Państwa sprawy);
 • Ponadto przetwarzanie może obywać się na podstawie niewymienionych wyżej prawnie uzasadnionych interesów administratora takich jak poprawa jakości i dostępności świadczonych usług, zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa dostępności informacji.
 • WKD przetwarza również dane osobowe w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj. realizacja zadania publicznego związanego z zadaniami przewoźnika i zarządcy infrastruktury.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE

Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane. Po tym okresie dane mogą być przechowywane w celu dochodzenia bądź obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Musimy również wziąć pod uwagę okresy, przez które zobowiązani jesteśmy przechowywać dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych. Okresy przechowywania danych osobowych dla poszczególnych kategorii spraw zostały szczegółowo określone przez Administratora i jest  to przede wszystkim:

 • Okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi;
 • Okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji od wystawionego wezwania do zapłaty, skargi, wniosku lub reklamacji jednak nie dłużej niż przez okres wymagany przepisami prawa tj. najczęściej 5 lat od końca roku rozliczeniowego;
 • Okres współpracy oraz wymagany przepisami prawa (najczęściej do 5 lat od końca roku rozliczeniowego),
 • W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane przez okres potrzebny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, nie dłużej niż do czasu jej odwołania;
 • Okres niezbędny do dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami (najczęściej 3 lata), do czasu wyegzekwowania należności, jednak nie krócej niż przez okres niezbędny do celowej obrony praw administratora.

KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE

Administrator może w szczególnych przypadkach przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom tj. m.in:

 • Gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa, m.in. Krajowej Administracji Skarbowej i innym organom państwowym, a także w określonych przypadkach organizatorowi przewozów (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego), właścicielom zarządzanych gruntów i obiektów (UMWM, PKP S.A).
 • Operatorom pocztowym, firmom kurierskim, podmiotom sprzedającym bilety WKD, kancelariom prawnym, podmiotom z którymi współtworzymy oferty przewozowe (przewoźnicy, gminy itp.);
 • Podmiotom przetwarzającym w celu świadczenia określonych usług np. hosting poczty elektronicznej, usługi informatyczne i konserwacyjne, ochrona, podmiotom współpracującym w zakresie kontroli biletów i procesie egzekucji, windykacji należności, pełnomocnikom procesowym;
 • Zarządcom dworców (zazwyczaj w celu udzielenia pomocy);

 

JAKICH PLIKÓW COOKIES UŻYWAMY
W celu prawidłowego funkcjonowania oraz poprawy funkcjonalności strony internetowej  wykorzystujemy pliki cookies – są to małe pliki tekstowe, które strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika w chwili, gdy ten ją przegląda.

Trwałe pliki cookies są zapisywane na komputerze użytkownika i nie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki w przeciwieństwie do sesyjnych plików cookies, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki.

Niniejsza polityka określa, jakiego rodzaju plików cookies używamy.

 Używamy niezbędnych plików cookies, potrzebnych do działania witryny. Bez tych plików cookies - usługi o które prosiłeś, takie jak np. wypełnianie formularzy, nie mogą być świadczone. 

PEŁNA LISTA TECHNICZNYCH PLIKÓW COOKIES

Nazwa

Cel

Okres trwałości

Hex

Służy do zarządzania połączeniami serwerów z systemami zaplecza witryny.

sesyjny

rc::a

Służy do rozróżniania odwiedzających między ludźmi a botami umożliwiając uzyskanie prawidłowych raportów dotyczących strony.

trwały

rc::c

Służy do rozróżniania odwiedzających między ludźmi a botami umożliwiając uzyskanie prawidłowych raportów dotyczących strony

sesyjny

info_test

Służy umożliwieniu wyświetlenia baneru dot. polityki prywatności

sesyjny

 

Używamy również statystycznych plików cookies, które  umożliwiają nam ulepszanie treści w usług, oraz tworzenie lepszych funkcji zwiększających komfort użytkowników. 

 

PEŁNA LISTA STATYSTYCZNYCH PLIKÓW COOKIES

Nazwa

Cel

Okres trwałości

_ga_#

Służy do zbierania danych o liczbie odwiedzin strony przez użytkowników oraz dacie pierwszej i ostatniej wizyty

2 lata

_ga

Służy do rejestrowania identyfikatora, który generuje dane statystyczne dotyczące sposobu w jaki użytkownik korzysta ze strony.

2 lata

Strona internetowa korzysta  również z serwisów zewnętrznych, które również posiadają własne pliki cookie – są to pliki cookies podmiotów zewnętrznych (Facebook, YouTube). Prosimy o zapoznanie się z zasadami korzystania z tych serwisów.

WKD posiada publiczny profil na portalu społecznościowym Facebook oraz oficjalny kanał w serwisie YouTube.
W związku z tym przetwarzamy dane, które pozostawiają osoby odwiedzające (m.in. komentarze, polubienia). Dane osobowe takich osób są przetwarzane w celu umożliwienia im aktywności na profilach, efektywnego prowadzenia profilu, przedstawianie użytkownikom  informacji, promowanie różnego rodzaju wydarzeń i usług oraz w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w social media jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej działalności oraz poprawianiu jakości świadczonych usług, a w razie takiej konieczności – na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami.

ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON

Nasza strona internetowa zawiera odnośniki do innych stron www. Po przejściu na inne strony, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności tam ustaloną.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Panią Joannę Makowską – Budźko, z którą skontaktować można się pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z ICH PRZETWARZANIEM

 • Prawo dostępu do danych;
 • Prawo otrzymania kopii danych;
 • Prawo sprostowania danych;
 • Prawo do usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przewarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w prawnie uzasadnionych celach Administratora;
 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych;
 • Wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..