SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 1A do SIWZ - Formularz cenowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ - Informaca dotycząca Podwykonawców

 


 

25.02.2019 r.

Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ 

 


 

28.02.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

 


 

11.03.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 


 

02.04.2019 r.

Informacja o zawarciu umowy