"Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej" (Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz. 117) ustala wysokość opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej.


Wysokość opłaty dodatkowej ustala się, biorąc za podstawę cenę najtańszego biletu jednorazowego w następujący sposób:

  • za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu biletu, jako 50-krotność tej ceny, czyli 50 x 4,10 = 205,00 zł,
  • za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu (brak w momencie kontroli biletów legitymacji szkolnej, studenckiej, brak przedłużenia terminu ważności legitymacji, brak stosownych zaświadczeń), jako 40-krotność tej ceny, czyli 40 x 4,10 = 164,00 zł,
  • za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, jako 20-krotność tej ceny, czyli 20 x 4,10 = 82,00 zł,
  • za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania pociągu WKD bez uzasadnionej przyczyny (np. oczekiwanie na funkcjonariuszy Policji w celu ustalenia danych osobowych) jako 150-krotność tej ceny, czyli 150 x 4,10 = 615,00 zł.

Wysokość opłaty dodatkowej ulega zmniejszeniu, jeżeli opłaty wnosi się w ciągu 7 lub 30 dni od otrzymania wezwania do zapłaty.