Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami WuKaDka wprowadziła nową ofertę  dla osób z niepełnosprawnością. W dniu 3 grudnia osoba posiadająca dokument potwierdzający niepełnosprawność będzie mogła odbyć podróż pociągiem WKD bez konieczności zakupu biletu na przejazd.

Obchody Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami dają możliwość zwrócenia uwagi na konieczność integracji osób z niepełnosprawnościami oraz uwrażliwienia na problemy i potrzeby osób wymagających wsparcia.  Jest to również doskonała okazja dla nas wszystkich, by budować dobre relacje oraz kształtować postawy tolerancji, otwartości i szacunku wobec osób z niepełnosprawnościami.

WuKaDce zależy na tym, aby była dostępna dla wszystkich pasażerów, dlatego likwidujemy bariery oraz zwracamy uwagę na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Spółka chce zachęcić osoby z niepełnosprawnościami do podróżowania pociągami WKD oraz stworzyć płaszczyznę do wspólnego funkcjonowania w społeczeństwie. Dlatego też wprowadzamy nową ofertę, która w dniu 3 grudnia pozwoli osobie posiadającej dokument potwierdzający niepełnosprawność możliwość odbycia podróży pociągami WKD bez konieczności zakupu biletu na przejazd.

Od wielu lat Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pasażerów i nie pozostaje obojętna na potrzeby osób z niepełnosprawnością czy osób o ograniczonej mobilności. Jako przewoźnik kolejowy i jednocześnie zarządca infrastruktury Spółka podejmowała i podejmuje wiele działań, które mają za zadanie likwidację barier i zwiększenie dostępności, a tym samym ułatwienie podróży. W dużym stopniu wpływ na obecne udogodnienia i wyrównywanie szans w dostępności naszych usług miały przeprowadzone inwestycje/działania:

 • podjazdy na stacjach/przystankach osobowych zarządzanych przez WKD (z wyłączeniem stacji Warszawa Ochota oraz Warszawa Zachodnia)
 • wymiana taboru na przystosowany do osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej mobilności,
 • przeszkolenie personelu obsługującego tabor w zakresie przewozu i pomocy osobom wymagającym wsparcia podczas podróży,
 • wyznaczenie miejsc oczekiwania dla osób potrzebujących pomocy na każdej stacji/przystanku osobowym,
 • skrócenie do 24 godzin czasu zgłaszania potrzeby wsparcia,
 • zamieszczenie na stronie internetowej wkd.com.pl dedykowanej zakładki dla osób z niepełnosprawnościami,
 • zainstalowanie pętli indukcyjnych we wszystkich kasach biletowych WKD,
 • zainstalowanie nowych biletomatów dostosowanych do obsługi przez osoby z niepełnosprawnościami na wszystkich stacjach/przystankach osobowych,
 • przeprowadzenie audytu sprawdzającego poziom dostępności małej architektury przystankowej i taboru, w celu poznania obszarów, które można jeszcze poprawić,
 • odmalowanie specjalną, kontrastującą farbą linii ostrzegawczych znajdującej się w obrębie tzw. strefy zagrożenia na stacjach/przystankach osobowych,
 • podjęcie prac nad opracowaniem nowej strony internetowej, której układ ułatwi osobom z niepełnosprawnościami korzystanie z niej.

Ponadto w niedalekiej przyszłości planujemy również włączenie WKD do interaktywnej mapy w formie aplikacji „Czy Wjadę” (aplikacja w budowie), montaż tyflomapy na wybranych stacjach/przystankach osobowych oraz wymianę ostrzegawczych pasów dotykowych na peronach stacji/przystanków osobowych. A wszystko po to by osobom z niepełnosprawnościami łatwiej podróżowało się z WuKaDką.

Wiecej informacji o ofercie pn. "Dzień Osób z Niepełnosprawnościami w WKD"