Kolejny krok w kierunku budowy drugiego toru do Grodziska Mazowieckiego wykonany! Po wyborze przez WuKaDkę najkorzystniejszej oferty i rozpatrzeniu odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą, w dniu 11.04.2022 zapadł wyrok w całości oddalający podniesione zarzuty do wyniku postępowania.

Tym samym dokumentacja postępowania zostaje skierowana do obligatoryjnej kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Równocześnie rozpoczęto przygotowania do zawarcia umowy z wykonawcą – firmą INTOP Warszawa Sp. z o.o.

Zawarcie umowy jest planowane przed upływem kwietnia br. Wykonawca będzie mieć na realizację całości prac 20 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy. Szczegółowe terminy realizacji określonych faz robót budowlanych zostaną uzgodnione przez strony w ramach harmonogramu rzeczowo-finansowego na etapie zawierania umowy.