Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. w ubiegłym tygodniu gościła w swojej siedzibie delegację administracji gruzińskiej oraz przedstawicieli projektu twinningowego GE18 ENI TR 04 19 „Support to approximation of Georgian legal and institutional framework to the Union Acquis in the field of railway transport” (tzw. wsparcie w zakresie zbliżenia ustawodawstwa gruzińskiego i wzmocnienia potencjału instytucjonalnego w tym kraju do dorobku prawnego Unii w dziedzinie transportu kolejowego). Wizyta odbyła się w ramach Działania 3.1.9. „Funkcjonowanie zarządcy infrastruktury kolejowej i przedsiębiorstw kolejowych w Polsce – wizyta studyjna” oraz Działania 3.1.7. „Gruzińscy specjaliści zaangażowani w programy stażowe w polskich instytucjach kolejowych”. Projekt nadzorowany jest przez Ministerstwo Infrastruktury RP i zakłada unowocześnienie gruzińskiego ustawodawstwa w obszarze transportu kolejowego – w formule partnerskiej współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi z krajów dawcy i biorcy pomocy.

W skład delegacji weszli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju Gruzji oraz przedstawiciele kolei gruzińskich. Delegacja w ramach wizyty studyjnej w Polsce odwiedziła przedsiębiorstwa oraz instytucje związane z organizacją i realizacją przewozów kolejowych, zarządzaniem infrastrukturą, kwestiami bezpieczeństwa, jak również przygotowaniem i zarządzaniem projektów inwestycyjnych z udziałem zewnętrznych źródeł finansowania, w tym środków Unii Europejskiej, takich jak: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP Intercity S.A.

W siedzibie WKD przedstawiciele delegacji z Gruzji mieli okazję zapoznać się ze specyfiką działalności spółki jako zarządcy infrastruktury kolejowej oraz przewoźnika kolejowego. Przedstawiono historię przedsiębiorstwa, proces przekształceń własnościowych w ramach szerszego ujęcia reformy polskiej kolei, charakter aktualnej działalności, zrealizowane i planowane inwestycje oraz udział zewnętrznych programów pomocowych w procesie modernizacji spółki. Podkreślono, iż WKD jest jedną z kilkunastu spółek samorządowych w Polsce, które realizują zadania w kolejowym transporcie pasażerskim. Pozostaje jedyną spółką samorządową będącą równocześnie przewoźnikiem i zarządcą infrastruktury, prowadzącym przewozy na całkowicie wyodrębnionej linii kolejowej, niezależnej od sieci narodowego zarządcy infrastruktury.

Goszczący w siedzibie WKD członkowie delegacji przedstawili w skrócie sposób i charakter funkcjonowania sektora kolejowego w Gruzji. Ważnym elementem spotkania była przeprowadzona dyskusja pomiędzy stronami, podczas której wymieniono doświadczenia oraz przeanalizowano specyfikę aktualnego stanu i perspektyw rozwojowych sektora transportu kolejowego: krajowego i regionalnego w obydwu państwach.

Polska, będąca od kilkunastu lat państwem członkowskim Unii Europejskiej, ma pewne doświadczenia w reformowaniu sektora kolejowego i dostosowywaniu go do standardów jednolitego systemu transportowego na terenie Europy. W dalszym ciągu stoją jednak przed nami kolejne etapy budowy tego wspólnego systemu. Mając je na uwadze, jesteśmy gotowi współuczestniczyć w wymianie poglądów oraz dzieleniu się wiedzą z krajami współpracującymi na różnych polach z Unią Europejską, do których zalicza się Gruzja. Cieszymy się, że kolej gruzińska jest zainteresowana pozyskaniem informacji na temat stanu branży kolejowej w Polsce. Państwa wizyta stanowi pole do rzetelnej wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk oraz podstawę do nawiązania szerszej współpracy w przyszłości – powiedział Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD.

Delegaci z Gruzji zwiedzili następnie zaplecze przeglądowo-naprawcze służące do utrzymania taboru kolejowego i aktualnie eksploatowane typy taboru. Na zakończenie wizyty zapoznali się z historycznymi aspektami działalności przedsiębiorstwa, tj. z ekspozycją Izby Tradycji EKD/WKD oraz zabytkowymi wagonami ulokowanymi w odrestaurowanej części przedwojennej hali przeglądowej.