Warszawska Kolej Dojazdowa była gospodarzem trzeciego z cyklu spotkań warsztatowych poświęconych wypracowaniu nowej formuły dla funkcjonowania Izby Tradycji EKD/WKD

Spółka współpracuje w przedmiotowym zakresie z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Podczas poprzednich dwóch narad, które odbyły się w 2019 roku, przeanalizowano szczegółowo opinie, propozycje i doświadczenia dotyczące wizji dla obiektu oraz strategii działań. Zagadnienia problemowe zostały przedstawione przez partnerów reprezentujących stronę społeczną, jak również przedstawicieli samorządów miast i gmin położonych wzdłuż trasy kolejki, posiadających bogate doświadczenie w organizacji i współpracy w ramach przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze kulturalno-edukacyjnym.

Przedmiotowa inicjatywa podejmowana jest w ramach realizacji projektu YOUMOBIL „Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego”.

Podczas spotkania szczególnej uwadze poddano przystosowanie nowego obiektu dla potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Swoje sugestie w tym zakresie mieli możliwość przedstawić reprezentanci instytucji odpowiedzialnych za zagadnienia dotyczące osób z niepełnosprawnościami. Podkreślono, że dostępność obiektu bez jakichkolwiek barier powinna być kluczowym warunkiem wyjściowym, zaś przemieszczanie się w jego obrębie powinno być możliwe w sposób jak najbardziej intuicyjny.

– Obok realizowanej podstawowej działalności przewozowej spółka WKD nie zapomina o inicjatywach związanych z możliwością zaprezentowania zagadnień będących fundamentem dla idei rozwoju transportu zrównoważonego. Historyczne, współczesne, ale i przyszłościowe uwarunkowania rozwoju lokalnego transportu kolejowego WKD, w ramach nowoczesnej formy przekazu, chcemy prezentować z pełną otwartością na problemy, z jakimi borykają się w życiu codziennym osoby z niepełnosprawnościami –powiedział Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD.

Na naradzie poruszono również kwestię uzupełnienia projektu rozbudowy infrastruktury muzealnej o komponent taborowy – poprzez renowację jednego z historycznych pojazdów serii EN94, stanowiących element ekspozycji. Po raz kolejny poddano dyskusji podjęcie współpracy z lokalnymi grupami działania oraz środowiskami naukowymi, w znakomity sposób łączącymi w ramach tematyki rozwoju transportu zbiorowego zagadnienia humanistyczne i inżynierskie.

Trzecie ze spotkań warsztatowych zakończyło etap szerokiej dyskusji z udziałem różnych grup interesariuszy projektu. W dalszej kolejności zostaną przeprowadzone działania w węższym zespole pod przewodnictwem Samorządu Województwa Mazowieckiego, mające na celu sformułowanie specyfikacji dla opracowania studium wykonalności nowej Izby Tradycji EKD/WKD.

Projekt CE1307 „YOUMOBIL” – „Promotion of the Mobility of Youth and Young Adults in rural areas through better access to European and national passenger transport networks(Promowanie mobilności wśród młodzieży i młodych dorosłych na obszarach wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskich i krajowych sieci transportu pasażerskiego), do którego przystąpiło Województwo Mazowieckie, to przedsięwzięcie zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Programu Interreg Central Europe 2014–2020. Bierze w nim udział 8 partnerów z 7 krajów Europy Centralnej. Projekt będzie realizowany do grudnia 2021 roku.

 2020 01 31 004 d837b 2020 01 31 002 a7727 2020 01 31 003 9602e2020 01 31 004 d837b