Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że według najnowszych danych opublikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego, w III kwartale 2019 r. była najpunktualniejszym przewoźnikiem pasażerskim w kraju, uzyskując bardzo wysoki wskaźnik punktualności na poziomie 99,61%. Na drugim miejscu uplasowała się spółka PKP SKM w Trójmieście z wynikiem 98,43%, natomiast na trzecim miejscu – przedsiębiorstwo Usedomer Baderbahn z wynikiem 96,87%. Szczegółowe dane zawarto w Tabeli nr 1.

Tabela 1: Punktualność przewozów pasażerskich w III kwartale 2019 r.

 

Nazwa przewoźnika

III kwartał 2019

1.

Warszawska Kolej Dojazdowa

99,61%

2.

PKP SKM w Trójmieście

98,43%

3.

Usedomer Baderbahn

96,87%

4.

Arriva RP

96,41%

5.

Koleje Wielkopolskie

94,88%

6.

Szybka Kolej Miejska w Warszawie

94,23%

7.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

93,91%

8.

Koleje Małopolskie

93,88%

9.

Koleje Mazowieckie

93,13%

10.

Przewozy Regionalne

92,35%

11.

Koleje Dolnośląskie

91,31%

12.

Leo Express Global

90,91%

13.

Koleje Śląskie

90,50%

14.

SKPL Cargo

86,18%

15.

PKP Intercity

78,92%

 

OGÓŁEM

92,77%

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego (zobacz stronę)

Osiągnięty przez Warszawską Kolej Dojazdową w III kwartale 2019 r. bardzo wysoki wskaźnik punktualności pociągów w ramach realizowanych usług przewozowych, będący równocześnie najlepszym wynikiem w porównaniu do innych operatorów, został wypracowany dzięki szeregowi uwarunkowań organizacyjno-eksploatacyjnych, jakie spółka może w pełni wykorzystać za pośrednictwem pełnienia połączonych funkcji przewoźnika i zarządcy infrastruktury kolejowej. W pierwszej kolejności połączenie tych funkcji umożliwia skrócenie ścieżki decyzyjnej w perspektywie zapewnienia odpowiednio szybkiej reakcji i podjęcia działań interwencyjnych w przypadku wystąpienia zdarzeń awaryjnych, niebezpiecznych i losowych – zarówno po stronie eksploatowanego taboru kolejowego, jak i użytkowanej infrastruktury kolejowej.

– Spośród istotnych czynników eksploatacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe zaplanowanie i wdrożenie rocznego rozkładu jazdy pociągów WKD. Oferta przewozowa WKD w tym zakresie skonstruowana została na bazie cyklicznego rozkładu jazdy, charakteryzującego się wyprawianiem pociągów w poszczególnych relacjach w równych taktach oraz powtarzalnych przedziałach czasowych po upływie każdej godziny, co pozwala na zapewnienie niezbędnych rezerw oraz niską podatność na zakłócenia i opóźnienia. Skierowanie do ruchu w ciągu ostatniego roku dwóch dodatkowych obiegów taboru nie wymagało gruntownej przebudowy istniejącej dotychczas konstrukcji oferty oraz nie wpłynęło na wzrost ryzyka wystąpienia sytuacji awaryjnych – mówi Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD.

Dla sprawnej realizacji zadań przewozowych spółka WKD użytkuje wyłącznie tabor nowej generacji, odpowiadający w pełni współczesnym standardom bezpiecznego podróżowania. Spośród 21 szt. elektrycznych zespołow trakcyjnych znajdujących się obecnie w posiadaniu spółki, 20 szt. dostarczono w latach 2012-2016. Dzięki posiadaniu własnego zaplecza utrzymaniowego dla obsługi taboru kolejowego, wykorzystującego wysokie kwalifikacje własnych pracowników, realizujących we właściwym zakresie czynności na kolejnych poziomach utrzymania aż do napraw poziomu P4, użytkowane pojazdy osiągają wysokie wskaźniki niezawodności i gotowości eksploatacyjnej.

Niska usterkowość elementów infrastruktury kolejowej, w równie istotnym zakresie wpływająca na osiągane bardzo wysokie wskaźniki punktualności w przewozach pasażerskich, jest także rezultatem posiadania własnego zaplecza utrzymaniowego – przy ograniczonym do minimum zlecaniu usług do realizacji przez podmioty zewnętrzne. Spółka posiada wysoko wykwalifikowany personel, wykonujący czynności w zakresie przeglądów, konserwacji i modernizacji przez całą dobę, w tym w szczególności podczas nocnej przerwy w kursowaniu pociągów. Stała, bieżąca konserwacja elementów sieci trakcyjnej, drogi kolejowej wraz z obiektami inżynieryjnymi, urządzeń elektroenergetyki, sterowania ruchem kolejowym, zabezpieczenia przejazdów kolejowych oraz telekomunikacji i systemów transmisji danych, w przeważającej mierze możliwa do pełnej realizacji w przerwie nocnej, ogranicza do minimum ryzyko wystąpienia usterek i awarii, skutkujących poważnymi zaburzeniami dla regularności i niezawodności przewozów pasażerskich.

Osiągane wysokie wskaźniki punktualności przewozów spółka WKD zawdzięcza zrealizowanym w ostatnich latach przedsięwzięciom inwestycyjnym w zakresie modernizacji infrastruktury kolejowej, wpisującym się w zobowiązania określone w umowach zawieranych z Organizatorem Przewozów – Samorządem Województwa Mazowieckiego. Spośród zrealizowanych inwestycji obejmujących modernizację i rozbudowę elementów zarządzanej infrastruktury kolejowej, zarówno w zakresie odtworzenia lub podwyższenia jej parametrów użytkowych, jak i poprawy ogólnego poziomu bezpieczeństwa, przeprowadzone działania dotyczyły infrastruktury drogowej (torowej), sieciowej i elektroenergetycznej.

W latach 2015-2017 kompleksowej naprawie poddano ponad 50 km torów linii kolejowych WKD (licząc tor pojedynczy) spośród użytkowanych dla ruchu pasażerskiego 65 km. Gruntownej modernizacji bądź wymianie na nowe poddano obiekty inżynieryjne, w tym m.in.: most na rzece Utrata w Pruszkowie (2012) czy most na rzece Zimna Woda na granicy gmin Michałowice i Brwinów (2017). W latach 2012-2016 pod kątem planowanego wzrostu zadań przewozowych oraz zwiększonego zapotrzebowania na moc, przebudowano system zasilania elektroenergetycznego wraz z dostosowaniem do wyższego napięcia zasilania w sieci trakcyjnej. W ramach działań związanych z poprawą bezpieczeństwa oraz zapewnieniem odpowiedniej płynności ruchu pociągów na linii WKD w latach 2014-2017 przeprowadzono modernizację 16 przejazdów kolejowych.

Wszystkie wymienione powyżej działania umożliwiają prowadzenie ruchu pociągów na każdym szlaku z założoną prędkością rozkładową, bez wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń tymczasowych.

Realizacja oferty przewozowej w ramach założonego planu eksploatacyjnego wymaga również wysokich kwalifikacji personelu odpowiedzialnego za prowadzenie ruchu pociągów na linii WKD, w sposób wzorowy wykonujących swoje obowiązki, tj. dyżurnych ruchu, maszynistów i rewidentów taboru. Podkreślić w szczególności należy prowadzone w ostatnich latach przez spółkę WKD aktywne działania na rzecz pozyskania nowych maszynistów i trwałego zwiększenia zatrudnienia w tym zespole. Część maszynistów przeszkolono w ramach wewnętrznego kursu zorganizowanego we własnym zakresie przez spółkę WKD. W latach 2016-2018 w dwóch edycjach kursu szkoleniowego uprawnienia do prowadzenia pojazdów kolejowych WKD uzyskało 16 osób.

– Obecnie, w ramach trzeciej edycji prowadzone są szkolenia dla kolejnych 9 kandydatów na maszynistów. Umożliwia to spółce odpowiednie planowanie i zarządzanie zasobami oraz zapewnienie niezbędnej rezerwy kadrowej w tym zespole pracowników. Niezależnie od powyższego realizowane są również działania obejmujące podwyższanie kwalifikacji personelu zatrudnionego lub przewidzianego do zatrudnienia na stanowisku dyżurnego ruchu i dyspozytora – podsumowuje Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD.

Wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczące modernizacji i rozbudowy zarządzanej infrastruktury kolejowej, wymiany na nowy i eksploatacji taboru kolejowego oraz zapewnienia odpowiednio wyszkolonej kadry, mają na celu utrzymanie ich właściwych parametrów w zakresie możliwości prowadzenia przewozów pasażerskich o odpowiedniej intensywności i sprawności, a także o najwyższym komforcie i bezpieczeństwie. Podejmowane działania wpisują się w dążenie spółki do zapewnienia jak najwyższej konkurencyjności w ramach prowadzonej działalności podstawowej obejmującej organizację i realizację kolejowych przewozów pasażerskich z najwyższą niezawodnością, co znajduje odzwierciedlenie w statystykach publikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego.

Zobacz grafikę przedstawiającą porównanie punktualności pasażerskich przewoźników kolejowych:

{gallery}2019-11-18_Punktualnosc 3 kwartal 2019{/gallery}