Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór umowy


 05.05.2021 r.

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert


 12.05.2021 r.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert


 24.05.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

21.06.2021 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia