Grodzisk Mazowiecki: Usługa utrzymania urządzeń sterowania ruchem kolejowym linii zarządzanej przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. zo.o.
Numer ogłoszenia: 133700 - 2014; data zamieszczenia: 18.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. , ul. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 022 7554760, 7555564, faks 022 7552085.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wkd.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa utrzymania urządzeń sterowania ruchem kolejowym linii zarządzanej przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. zo.o..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje realizację usługi utrzymania, obsługi technicznej i diagnostycznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym, linii zarządzanej przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o.(zwaną dalej WKD). Warszawska Kolej Dojazdowa sp. zo.o. prowadzi działalność przewozową w aglomeracji warszawskiej, na linii kolejowej nr 47, nr 48 i nr 512 na trasie Grodzisk Mazowiecki - Warszawa Śródmieście WKD, z odgałęzieniem do Milanówka. Trasa WKD, wiedzie przez obszary gmin: Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Podkowa Leśna, Brwinów, Pruszków, Michałowice i m. st. Warszawa. Zakres zamówienia obejmuje: a) wykonanie zabiegów utrzymaniowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, b) wymianę mediów (smary, elektrolity, oleje), c) wymianę materiałów, związanych z realizacją usługi utrzymania urządzeń srk, d) wykonanie obsługi technicznej przekaźników srk, zwanej OTP, e) sporządzanie miesięcznych i rocznych harmonogramów zabiegów obsługi technicznej oraz harmonogramów badań diagnostycznych i ich uzgodnienie z Zamawiającym, f) obsługę urządzeń w zakresie demontażu, montażu i regulacji w sytuacji odbywających się remontów na linii kolejowej WKD (robót budowlanych w zakresie infrastruktury), realizowanych siłami własnymi Zamawiającego i przy udziale innych Wykonawców, g) udział Wykonawcy w odbiorach technicznych urządzeń srk, po wykonanych na linii kolejowej WKD, robotach budowlanych, h) udział Wykonawcy w sprawdzeniach urządzeń srk, i) udział Wykonawcy w usuwaniu awarii, j) przeprowadzenie planowych badań diagnostycznych, w tym udział w badaniach technicznych rozjazdów, k) dokonywanie oceny stanu technicznego urzadzeń srk i ich przydatności do użytkowania, wymaganej przepisami ustawy Prawo budowlane, l) opracowanie wniosków do planu modernizacji i remontów urządzeń srk, m) wykonywanie pomiarów parametrów i badań urządzeń po wypadkach i zdarzeniach kolejowych, n) prowadzenie książek obiektu budowlanego, o) nadzór nad realizacją usług i nadzór nad realizacją robót budowlanych na linii kolejowej WKD, w zakresie usuwania awarii oraz innych pracach uzasadnionych względami eksploatacyjnymi, wykonywanych siłami własnymi WKD, jak również przez Wykonawców zewnętrznych. Obowiązek nadzoru, będzie każdorazowo zgłaszany przez Zamawiającego. Obsługa techniczna urządzeń, odbywać się będzie całodobowo, również w dni wolne od pracy. W przypadku zakłóceń w działaniu urzadzeń (usterki, awarie), Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań przez całą dobe, w ciągu 1 godziny od momentu zgłoszenia telefonicznego, przez dysponującego dyżurnego ruchu albo dyspozytora. Zamawiający wymaga ponadto, aby Wykonawca po każdorazowym podjęciu działań w przypadku wystąpienia usterki albo awarii, powiadomił niezwłocznie dyżurnego ruchu o planowanym czasie niezbędnym na jej usunięcie, po uprzednim zweryfikowaniu zgłoszonego zdarzenia. Szczegółowy zakres usługi oraz lokalizacje urządzeń sterowania ruchem kolejowym, uwzględniono w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.22.20.00-3, 34.99.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN słownie złotych: dziesięć tysięcy. 2. Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert. Za termin wniesienia wadium uważa się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 3. Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Pekao S.A. o. Grodzisk Mazowiecki Nr 68 1240 5918 1111 0000 4910 0198 z dopiskiem: Wadium w przetargu na usługi utrzymania urządzeń srk. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału, w osobnej kopercie opisanej WADIUM, ale spakowanej do koperty w której znajduje się oferta. 8. Z treści gwarancji poręczenia musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego, upełnomocnionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny, z podaniem imienia i nazwiska. 9. Treść gwarancji powinna zawierać bezwarunkowe stwierdzenia, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywającego do zapłaty pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy Pzp, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta, poręczyciela. 10. Wykonawcy, którzy nie wniosą wadium w wymaganej formie i terminie zostaną wykluczeni z postępowania. 11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 15. 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 13. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga specjalnych uprawnień. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, złożonego wraz z ofertą.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże i udokumentuje, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał zamówienie lub kilka zamówień polegających na wykonaniu usługi utrzymania urządzeń sterowania ruchem kolejowym o łącznej wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w niniejszym zakresie. Ocena spełnienia powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, złożonego wraz z ofertą.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże że dysponuje co najmniej 5 (pięcioma) osobami o specjalności zawodowej automatyk sterowania ruchem kolejowym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004r. (Dz. U. Nr 212 z 2004r., poz. 2152) w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w niniejszym zakresie. Ocena spełnienia powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, złożonego wraz z ofertą.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pozostałe dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru Załącznika nr 1 do SIWZ, 2) pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, w przypadku jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, 3) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, z wykorzystaniem wzoru Załącznika nr 7 do SIWZ. 4) zobowiązanie podmiotów trzecich - jeśli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy realizacji zamówienia, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany umowy zawarto w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wkd.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego (pokój nr 9 piętro II) lub pocztą, po złożeniu wniosku i wniesieniu opłaty przelewem, zgodnie z treścią ust. 1 SIWZ..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. ul. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki pokój nr 16 Sekretariat Zarządu (piętro II).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie