OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. , ul. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 022 7554760, 7555564, faks 022 7552085.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wkd.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa naprawa toru nr 1 linii kolejowej WKD nr 47 w km od 0,350 do km 17,850 szlaku Warszawa Śródmieście WKD - Komorów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompleksowej naprawy toru nr 1 linii kolejowej WKD nr 47 w km 0,350 - 17,850 szlaku Warszawa Śródmieście WKD - Komorów. Ogólny zakres robót przewidzianych do wykonania remontu toru nr 1: a). wymiana nawierzchni torowej w km 0,350 - 17,850 (z pominięciem odcinków km 4,800 - 6,350 i km 16,000 - 16,050), b). mechaniczne oczyszczenie podsypki tłuczniowej wraz z uzupełnieniem tłucznia, c). mechaniczne ścięcie ław torowiska, d). renowacja rowu odwadniającego, e). obniżenie niwelety toru pod wiaduktem drogowym w km 16,790 wraz z zabudową skarpy pod wiaduktem, f). demontaż i montaż wraz z uruchomieniem i regulacją urządzeń srk oraz wymiana złączy klejowo-sprężynowych przy urządzeniach SRK bez zmiany lokalizacji (przy robotach SRK wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów Instrukcji WKD A3 i WKD A4, które stanowią załącznik nr 14 i 15 do SIWZ), g). na czas wykonywania zamówienia za zdemontowane elementy infrastruktury odpowiedzialność ponosi wykonawca, h). niweleta toru bez zmian, i). demontaż i montaż istniejących nawierzchni przejazdów, j). demontaż i montaż uczynień słupowych, k). demontaż i montaż dławików spływowych sieci powrotnej do podstacji Zachodnia Południowa, Pruszków i Michałowice, l). stabilizacja toru po zakończeniu robót (nie wcześniej niż 30 dni po zakończeniu robót), m). opracowanie dokumentacji w celu uzyskania zgody na zamkniecie drogi na czas wykonywania naprawy toru, n). dostarczenie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji. Roboty zasadnicze będą prowadzone przy całodobowym zamknięciu toru, przy czynnym ruchu pociągów na torze sąsiednim. Rozpoczęcie robót nastąpi od Warszawy Śródmieście w kierunku Komorowa. Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcy pisemnej gwarancji na wykonane roboty. Szczegółowy wykaz prac zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - załącznik nr 10 oraz Przedmiar robót - załącznik nr 11.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.41.29-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Okres ważności wadium musi obejmować 30 - dniowy okres związania ofertą. Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a). pieniądzu; b). poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c). gwarancjach bankowych; d). gwarancjach ubezpieczeniowych; e). poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Pekao S.A. o/Grodzisk Mazowiecki nr 68 1240 5918 1111 0000 4910 0198 z dopiskiem Wadium w przetargu na kompleksową naprawę toru nr 1 linii kolejowej WKD nr 47 w km 0,350 do 17,850 szlaku Warszawa Śródmieście WKD - Komorów Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału, w osobnej kopercie oznaczonej jak w pkt. 13.2. SIWZ, dodatkowa opatrzonej napisem WADIUM. Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis powinien być sporządzony, w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Treść gwarancji (poręczenia) winna zawierać bezwarunkowe stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywającego do zapłaty pełnej kwoty wadium, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy Pzp następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze Strony Gwaranta/Poręczyciela. Wykonawcy, którzy nie wnieśli wadium w terminie zostaną wykluczeni z postępowania. Okoliczności przepadku wadium oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa art. 46 ust. 5 ustawy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Na potwierdzenie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy, przebudowy, remontu (modernizacji) torów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł brutto oraz załączy dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia wymagane jest wykazanie przez wykonawcę dysponowania następującym sprzętem: - zagęszczarka tłucznia, - dźwig bramowy, - nasuwarka torów, - podbijarka torów, - profilarka tłucznia, - walec wibracyjny, - zgrzewarka szyn metodą elektrooporową z rejestratorem (zgodnie z obowiązującymi instrukcjami), - pociąg zrywkowo - układowy, - lokomotywa i wagony samowyładowcze, - wózek motorowy WM-15, - samochód samowyładowczy, - koparko-ładowarka, - spychacz gąsienicowy, - zestaw transportowy odsiewek (PTO), - przyrządy i sprzęt pomiarowy niezbędny do uruchomienia urządzeń srk
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wymagane jest wykazanie przez wykonawcę dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane - co najmniej po jednej osobie w następujących specjalnościach: - kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności kolejowej. - kierownik pociągu, - toromistrz, - prowadzący maszyny do kolejowych robót budowlanych, - automatyk. Uprawnienia, dla kierownika robót winny być wydane zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409) na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006, Nr 83, poz. 578 z późn. zm.). Uprawnienia dla: kierownika pociągu, toromistrza, prowadzącego maszyny do kolejowych robót budowlanych i automatyka, winny być wydane zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2003 r., Nr 86, poz. 789 z późn. zm.) na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. z U. z 2004 r., Nr 212, poz. 2152 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra (Dz. U. z 2011 r., Nr 59, poz. 301). Nie dopuszcza się wskazania przez Wykonawcę w ofercie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko. Na potwierdzenie posiadania wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, Wykonawca złoży Oświadczenie z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 8 do SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1). wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 1 do SIWZ; 2). pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, w przypadku jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik; 3). zobowiązanie podmiotów trzecich - jeśli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy realizacji zamówienia, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunki tych zmian zostały określone w załączniku nr 4 do SIWZ - Wzór Umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wkd.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego ul. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki (pokój nr 9, II piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. ul. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki pokój nr 16 Sekretariat Zarządu (piętro II).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

02.06.2014 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty