SIWZ 

Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 

Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 2 

Oświadczenie o grupie kapitałowej - Załącznik nr 3

Istotne postanowienia umowy - Załącznik nr 4

 


 

22.08.2017 r. 

Informacja z otwarcia ofert

 


29.08.2017 r. 

 

Informacja o wyborze oferty

 


 12.09.2017 r.

 

Informacja o udzieleniu zamówienia