SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek do wykluczenia z postępowania 

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ - Informacja dotycząca Podwykonawców

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz usług

Załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja Systemu Utrzymania (DSU)

Załącznik nr 8a do SIWZ - Karty

Załączniki nr 9 do SIWZ - Wzór zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp

 


13 września 2019 r.

Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ 

 


17 września 2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

 


30 września 2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


11 października 2019 r.

Wniosek Zamawiającego o przedłużenie termninu związania ofertą

Wzór oświadczenia Wykonawcy

 


30 października 2019 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia