SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Rysunki

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ - Informacja dotycząca Podwykonawców

 


 

18 grudnia 2019 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania