Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz placówek medycznych

Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 7 do SWZ - Struktura zatrudnienia Zamawiającego


30.06.2021 r.

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert


 05.07.2021 r.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert


 13.07.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty