Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez poszczególnych Wykonawców

Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy


04.10.2021 r.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert


 12.10.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 02.11.2021 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia