Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udzialu w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy


Dodano 21.04.2022 r.

Zmiana treści SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania zm. 21042022


Dodano 22.04.2022 r.

Pytania i odpowiedzi


Dodano 26.04.2022 r. godz. 09.40

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia


Dodano 26.04.2022 r. godz. 12:55

Informacja z otwarcia ofert


Dodano 06.05.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dodano 20.05.2022 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia