Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 5 do SWZ - wykaz usług

Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia

Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 8 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy


Dodano 09.06.2022 r.

Informacja o kwocie, jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert


 

Dodano 20.06.2022 r.

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych


Dodano 30.06.2022 r.

Informacja o wyniku postępowania


 Dodano 01.07.2022 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia