Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz usług (automaty mobilne)

Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz usług (sklep internetowy)

Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Załącznik nr 8 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 9 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 1 do PPU - Wykaz pojazdów

Załącznik nr 2 do PPU - Taryfa Przewozowa WKD

Załącznik nr 3 do PPU - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 do PPU - Procedura postępowania w sytuacjach awaryjnych i rozpatrywanie reklamacji

Załącznik nr 5 do PPU - Klauzula do umowy dla os. prawnych i kontaktowych


Dodano 08.06.2022 r.

Wyjaśnienia do treści SWZ

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)


Dodano 10.06.2022 r.

Zmiana treści SWZ

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)


Dodano 22.06.2022 r.

Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz usług (sklep internetowy)

Załącznik nr 9 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy


Dodano 28.06.2022 r.

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert


Dodano 13.07.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dodano 21.07.2022 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia