Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy


Dodano 06.10.2022 r.

Pytania i odpowiedzi


Dodano 10.10.2022 r.

Pytania i odpowiedzi


Dodano 12.10.2022 r.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia


Dodano 14.10.2022 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania