Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy


Dodano 16.11.2022 r.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert


Dodano 07.12.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dodano 14.12.2022 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia