Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ - Specyfikacja techniczna wstawki hamulcowej K320 UIC W30-1

Załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania


Dodano 06.07.2023 r.

Informacja o kwocie, jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert


Dodano 31.07.2023 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dodano 09.08.2023 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia