W dniu 1 lipca 2021 r. przypada 20. rocznica rozpoczęcia działalności spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. została utworzona aktem założycielskim sporządzonym w dniu 22 grudnia 2000 r., jako Spółka ze 100%-owym udziałem PKP S.A. w kapitale zakładowym (do 13 sierpnia 2008 r. nazwa spółki brzmiała „PKP Warszawska Kolej Dojazdowa” sp. z o.o.).

Dnia 29 grudnia 2000 r. Spółka została wpisana do rejestru handlowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy. Samodzielną działalność gospodarczą WKD rozpoczęła 1 lipca 2001 roku. Był to pierwszy etap przekształceń własnościowych, który docelowo miał zakończyć się prywatyzacją Spółki.

30 września 2005 r. pomiędzy PKP S.A. a Konsorcjum Samorządowym została podpisana umowa sprzedaży udziałów WKD. W skład Konsorcjum wchodziły: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy (ostatecznie zrezygnował z objęcia swoich udziałów) oraz Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Maz, Gmina Brwinów, Gmina Milanówek, Miasto Podkowa Leśna, Gmina Michałowice.

27 września 2007 r. umowa weszła w życie i od tego momentu WKD stała się własnością samorządów lokalnych. „Wukadka” stała się pierwszym w 100% sprywatyzowanym kolejowym przewoźnikiem pasażerskim z Grupy PKP, a jednocześnie pierwszym całkowicie należącym do jednostek samorządu terytorialnego.

Od momentu „usamodzielnienia się” podjęto szereg przedsięwzięć zmierzających do zbudowania nowego wizerunku WKD.


INWESTUJEMY W ROZWÓJ

Strategia rozwoju Warszawskiej Kolei Dojazdowej ściśle związana jest z zamierzeniami jej właścicieli: Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz 6 gmin, na których terenie realizowane są pasażerskie przewozy kolejowe.

Do najważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych do planowanych realizacji w najbliższych latach należą:

 1. Budowa drugiego toru na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska linii kolejowej nr 47 – realizacja 2021 r.- 2023 r.
 2. Montaż instalacji fotowoltaicznej.
 3. Modernizacja podstacji trakcyjnej w Grodzisku Mazowieckim.
 4. Zakup 3 elektrycznych zespołów trakcyjnych.
 5. Modernizacja peronów na p.o. Reguły oraz Warszawa Raków.
 6. Modernizacja drogi kolejowej od Warszawy do Podkowy Leśnej poprzez wymianę szyn na nowe.
 7. Wdrożenie nowego systemu do obsługi kontroli i windykacji masowej.
 8. Modernizacja sygnalizacji świetlnej na przejazdach kolejowych.
 9. Zwiększenie liczby pociągów w rozkładzie jazdy poprzez wdrożenie podstawowej częstotliwości 10 minut w godzinach szczytu przewozowego oraz 7,5 minuty w porach największego obciążenia.
 10. Modernizacja centrum sterowania urządzeniami zasilania elektroenergetycznego.
 11. Rozwój systemów bezgotówkowego wnoszenia opłat za przejazdy oraz systemu planowania podróży w oparciu o dane rzeczywiste.
 12. Modernizacja obiektów zaplecza przeglądowo-utrzymaniowego WKD.
 13. Modernizacja centrum zdalnego sterowania ruchem kolejowym na linii WKD.
 14. Modernizacja obiektów małej architektury przystankowej w obrębie linii WKD.
 15. Rozbudowa sieci parkingów w systemie „Parkuj i Jedź”.


NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2001 – 2020


1 VII 2001
Rozpoczęcie samodzielnej działalności gospodarczej

29 VIII 2004 
Dostawa nowego elektrycznego zespołu trakcyjnego (ezt) serii EN95 

29 IX 2005 
Podpisanie Paktu Gwarancji Pracowniczych zawartego pomiędzy Pracodawcą reprezentowanym przez Zarząd Spółki a zakładowymi organizacjami związkowymi

30 IX 2005 
Podpisanie Umowy Sprzedaży Udziałów Spółki PKP WKD Sp. z o.o. pomiędzy PKP S.A. i Konsorcjum Samorządowym

27 IX 2007 
Wejście w życie Umowy Sprzedaży – własność 100% udziałów Spółki przechodzi z PKP S.A. na Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz sześć gmin: Pruszków, Grodzisk Mazowiecki, Brwinów, Milanówek, Podkowa Leśna i Michałowice

20 XI 2007  
Przekazanie aportem przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pojazdu serii EN95

13 VIII 2008  
Zmiana nazwy spółki na „Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.”

19 V 2009 
Podpisanie z Samorządem Województwa Mazowieckiego 15-letniej Umowy Ramowej na wykonywanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich

26 III 2010 
Podpisanie Umowy na dostawę 14 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.

4 V 2011 
Podpisanie preumowy w sprawie podjęcia działań w zakresie realizacji projektu dot. zakupu 14 szt. ezt. EN97 z Instytucją Zarządzającą RPO WM 2007 – 2013 reprezentowaną przez Zarząd Województwa Mazowieckiego

07 XII 2011
Dostawa pierwszego pojazdu EN97-001 do lokomotywowni w Grodzisku Mazowieckim

15 XII 2011 
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 57 791 000 zł

01 VI 2012 
Podpisanie Umowy ws. projektu pn. „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej” pomiędzy Szwajcarią reprezentowaną przez Szwajcarski Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych (SECO) a Rzeczpospolitą Polską reprezentowaną przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

26 VI 2012 
Podpisanie Umowy ws. realizacji projektu pn. „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej” pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie a Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o.

12 VII 2012 
Podpisanie Umowy z Instytucją Zarządzającą RPO WM 2007 – 2013 na dofinansowanie projektu dot. zakupu 14 szt. ezt. serii EN97 ze środków unijnych.

30 IX 2012 
Zakończenie dostaw pojazdów serii EN97

26 VIII 2014 
Podpisanie Umowy na dostawę 6 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych z firmą NEWAG S.A. z Nowego Sącza

15 IX 2014
Podpisanie Umowy na zabudowę urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na 8 przejazdach kolejowych (1 etap) na linii WKD z firmą KOMBUD S.A. z Radomia.

10 II 2015 
Otrzymanie certyfikatu ISO 9001 w zakresie planowania i realizacji usług przewozów pasażerskich aglomeracyjnych

18 VIII 2015 
Podpisanie Umowy na wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu w oparciu o technologię światłowodową z firmą COMP S.A. z Warszawy

28 II 2016
Przekazanie do eksploatacji zabudowanych urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na 8 przejazdach kolejowych w ramach 1 etapu

27 V 2016
Zakończenie eksploatacji w regularnych przewozach pasażerskich zespołów trakcyjnych serii EN94

28 V 2016
Zmiana napięcia zasilania w sieci trakcyjnej z 600 V na 3000V prądu stałego – rozpoczęcie eksploatacji nowych pojazdów serii EN100

01 VI 2016
Podpisanie Umowy na zabudowę urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (samoczynnego systemu ostrzegania) na kolejnych 8 obiektach (2 etap) na linii WKD z firmą KOMBUD S.A. z Radomia

01 VI 2016
Przyznanie WKD przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pamiątkowego medalu „Pro Mazovia” – za wybitne zasługi oraz całokształt działań na rzecz Województwa Mazowieckiego

13 VI 2016
Podpisanie porozumienia w sprawie powołania Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych (ZSPK)

20 VI 2016
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 124 019 500 zł

22 VIII 2016 
Zakończenie dostaw pojazdów serii EN100

30 XI 2016
Uruchomienie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu

17 XI 2016
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu budowy drugiego toru linii kolejowej nr 47 na szlaku od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego

17 XI 2016
Podpisanie umowy na dostawę i montaż nowych podestów do obsługi elektrycznych zespołów trakcyjnych

20 I 2017
Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą na opracowanie studium wykonalności dla projektu budowy drugiego toru linii kolejowej nr 47 na szlaku od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego

26 I 2017
Zakończenie zabudowy specjalistycznych podestów do obsługi elektrycznych zespołów trakcyjnych

27 II 2017
Przekazanie do eksploatacji zabudowanych urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (samoczynnego systemu ostrzegania) na 8 przejazdach kolejowych w ramach 2 etapu

28 IX 2018
Opracowanie Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja infrastruktury kolejowej WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”

28 IX 2018
Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu budowy drugiego toru w ramach ogłoszonego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych konkursu nr POIiŚ.5.2/1/18 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa V - Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Działanie 5.2 - Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (kolej miejska - infrastruktura)

3 X 2018
Uhonorowanie WKD nagrodą w konkursie organizowanym przez Urząd Transportu Kolejowego pn. „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” w kategorii „rozwiązania technologiczne” za inwestycję związaną z zabudową urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (samoczynnego systemu ostrzegania)

12 XII 2018
Po raz pierwszy od momentu rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa liczba pasażerów w ciągu danego roku kalendarzowego przekroczyła 8 milionów

04 II 2019
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drugiego toru wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (wysłanie ogłoszenia o zamówieniu do DUUE w dniu 31.01.2019)

2 VII 2019
Zawarcie umowy z „Fundacją Akademia Integracji – Praca, Edukacja, Sport” dotycząca współpracy w zakresie niwelowania barier, poprawy bezpieczeństwa, wspierania promocji zdrowia, rehabilitacji i aktywizacji osób z niepełnosprawnościami

10 VII 2019
Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drugiego toru wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

25 IX 2019
Zawarcie umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego o współpracy na rzecz realizacji projektu CE1307 YOUMOBIL w ramach, której podejmowane są działania na rzecz rewitalizacji Izby Tradycji EKD/WKD z przeznaczeniem na cele edukacyjno – kulturalne promujące ciekawą historię EKD/WKD – pierwszą normalnotorową elektryczną kolej Polsce oraz szeroko rozumiany transport publiczny

30 IX 2019
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego” z Centrum Unijnych Projektów Transportowych

11 X 2019
Warszawska Kolej Dojazdowa została wyróżniona tytułem honorowym „Patron bezpiecznych dróg 2019” podczas Ogólnopolskiego Konwentu pn. „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego” za całokształt podejmowanych działań związanych z zapewnieniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa na zarządzanej linii oraz w jej najbliższym otoczeniu – ze szczególnym uwzględnieniem przejazdów kolejowo-drogowych. Konwent organizowany był przez Fundację „NADZIEJA” Osób poszkodowanych w wypadkach drogowych.

30 XII 2019
Złożenie do Wojewody Mazowieckiego kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami

26 XI 2020
Zawarcie umowy na Wykonanie Wstępnego Studium Wykonalności Projektu Rewitalizacji Obiektu „Izba Tradycji EKD/WKD w Grodzisku Mazowieckim na cele edukacyjno-kulturalne promujące transport publiczny wśród dzieci i młodzieży.

01 XII 2020
Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą na zarządzanie i sprawowanie funkcji nadzoru budowlanego i inwestorskiego - Inżynier Kontraktu - dla budowy drugiego toru linii kolejowej nr 47 na szlaku od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego

17 XII 2020
Wydanie przez Wojewodę Mazowieckiego postanowienia, iż Decyzja nr 87/SPEC/2020 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na budowie, przebudowie i rozbudowie linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania: „Modernizacja infrastruktury linii kolejowej linii WKD poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego” stała się ostateczna

30 XII 2020
Wykonanie Wstępnego Studium Wykonalności Projektu Rewitalizacji Obiektu „Izba tradycji EKD/WKD w Grodzisku Mazowieckim na cele edukacyjno-kulturalne promujące transport publiczny wśród dzieci i młodzieży.


WAŻNIEJSZE ZREALIZOWANE INWESTYCJE W LATACH 2001-2020

  Zadanie

Termin realizacji

Nowe kasowniki biletowe do taboru

2001 – 2002

Nowe przetwornice do taboru serii EN94

2002 – 2006

Remonty obiektów na terenie lokomotywowni w Grodzisku  Mazowieckim

2002 – 2009

Remonty peronów, budynków stacyjnych i przejazdów

2002 – 2010

Modernizacja hali przeglądowo – naprawczej dla taboru

2003 – 2006

Nowe okna do taboru serii EN94

2003 – 2008

Budowa parkingów w systemie P&R

2004 – 2008

Zakupy sprzętu roboczego na potrzeby utrzymania infrastruktury i taboru

2004 – 2009

Naprawa torów kolejowych na odcinku Podkowa Leśna – Grodzisk Mazowiecki

2006 – 2008
2012

Naprawa torów kolejowych na odcinku Komorów – Podkowa Leśna

2007

Naprawa torów kolejowych na odcinku Podkowa Leśna – Milanówek

2008 – 2009

Modernizacja systemu sterowania ruchem kolejowym

2008 – 2010

Modernizacja wiaduktu kolejowego w Warszawie

2009 – 2010

Modernizacja torów kolejowych na odcinku Warszawa Reduta Ordona – Warszawa Raków

2009 – 2010

Dostawa nowych kasowników R&G, KRG-GKH

2011 – 2014

Naprawa torów kolejowych na odcinku Milanówek – Podkowa Leśna

2011

Dostawa i montaż systemu radiołączności pociągowej oraz systemu lokalizacji pojazdów szynowych

2011

Naprawa mostu nad rzeką Utrata w Pruszkowie w km. 16.041

2012

Budowa kanalizacji światłowodowej Warszawa – Grodzisk Mazowiecki

        2012 – 2013

Przebudowa podstacji trakcyjnej w Pruszkowie, Grodzisku Mazowieckim i kabiny sekcyjnej w Podkowie Leśnej

        2012 -2013

Naprawa toru łącznicy nr 512 Pruszków – Komorów

2012

Modernizacja linii kablowych 15 kV 1 PLE i 2 PLE w Pruszkowie

2012

Remont przejazdu kolejowego km. 18,809 linii nr 47 i toru nr 1 od km. 18,750 do km. 18,850 wraz z renowacją rowów bocznych

2012

Modernizacja budynku stacyjnego w Komorowie i Podkowie Leśnej Głównej

2013

Modernizacja centrum sterowania podstacjami trakcyjnymi (dyspozytura)

2013

Budowa parkingu w systemie P&R przy przystanku Grodzisk Maz. Piaskowa – wspólnie z Burmistrzem Gminy Grodzisk Maz.

2013

Zakup i instalacja tokarki podtorowej TUPG50SH z firmą KOLTECH

2015

Modernizacja torów kolejowych na szlaku Komorów – Warszawa Śródmieście

2015 – 2016

 Zabudowa urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na 16 obiektach wzdłuż linii kolejowej nr 47: Warszawa Śródmieście – Grodzisk Mazowiecki

2016 – 2017

Kompleksowa naprawa toru nr 1 i nr 2 na szlaku Komorów – Podkowa Leśna Główna i toru 1M na szlaku  Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów

2016 – 2017

Dostawa i montaż nowych podestów do obsługi elektrycznych zespołów trakcyjnych

2016 – 2017

Dostawa 6 nowych pojazdów serii EN100

2016

Montaż Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na wszystkich stacjach i przystankach osobowych linii kolejowej WKD

2016 – 2017

Modernizacja mostu na rzece Zimna Woda w km 20,508 linii kolejowej nr 47 na szlaku Komorów – Podkowa Leśna Główna

2017

Modernizacja przejazdu kolejowego na linii nr 512 w Pruszkowie

2017

Wymiana nawierzchni drogowej na 5  przejazdach kolejowych na odcinku Podkowa Leśna Główna - Michałowice

2017 - 2018

Zakup  i wymiana stacjonarnych terminali kasowych wraz z oprogramowaniem we wszystkich kasach biletowych WKD (8 szt.)

2019

Modernizacja części niezadaszonej hali wraz z odbudową zadaszenia oraz budową wewnętrznej sieci hydraulicznej i zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej

2019 - 2020

Zakup pętli indukcyjnych do kas biletowych

2019 - 2020

Zakup mobilnej lakierni do hali przeglądowo - naprawczej

2020

Dostawa wraz z montażem monitorów reklamowych w pociągach WKD

2020