Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że według najnowszych danych dotyczących punktualności przewozów pasażerskich, z wyszczególnieniem przewoźników kolejowych przy opóźnieniach od 6 minut, opublikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego, okazała się najpunktualniejszym przewoźnikiem w kraju, osiągając poziom 99,46%. Na drugim miejscu uplasowała się spółka SKPL Cargo z wynikiem 98,83%, natomiast na trzecim – PKP SKM w Trójmieście z wynikiem 98,00%. Szczegółowe dane w tym zakresie zawarto w poniższej tabeli.

Tabela: Punktualność na przybyciu w poszczególnych kwartałach 2021 roku oraz w uśrednieniu dla 2021 roku (przy opóźnieniach od 6 minut) w podziale na kolejowych przewoźników pasażerskich

 

Nazwa przewoźnika

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

2021 rok

1.

Warszawska Kolej Dojazdowa

99,72%

99,68%

99,04%

99,41%

99,46%

2.

SKPL Cargo

-

-

98,83%

-

98,83%

3.

PKP SKM w Trójmieście

98,33%

98,51%

96,47%

98,77%

98,00%

4.

Usedomer Baderbahn

98,65%

97,29%

96,06%

97,88%

97,35%

5.

Arriva RP

95,94%

97,03%

96,42%

94,90%

96,06%

6.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

95,79%

95,65%

93,37%

92,95%

94,42%

7.

PKP Cargo

-

-

92,22%

100,00%

92,71%

8.

SKM w Warszawie

89,81%

92,71%

91,02%

92,64%

91,55%

9.

Koleje Mazowieckie

90,27%

92,77%

90,57%

92,43%

91,52%

10.

Koleje Wielkopolskie

92,91%

91,53%

91,39%

90,38%

91,52%

11.

POLREGIO

91,56%

92,61%

88,81%

89,54%

90,59%

12.

Koleje Śląskie

83,43%

89,78%

90,86%

90,24%

88,55%

13.

Koleje Małopolskie

89,32%

92,85%

83,40%

88,08%

88,13%

14.

Koleje Dolnośląskie

90,89%

90,29%

89,29%

82,28%

88,12%

15.

Cargo Master

91,30%

94,74%

84,31%

58,62%

84,38%

16.

Parowozownia Wolsztyn

-

-

80,00%

100,00%

83,33%

17.

LEO Express

-

87,50%

71,15%

75,51%

74,31%

18.

PKP Intercity

76,61%

78,01%

66,12%

70,72%

72,55%

 

OGÓŁEM

90,49%

92,03%

88,70%

89,34%

90,11%

Źródło:

2022 04 13 02 rysunek

Osiągnięty przez Warszawską Kolej Dojazdową w ciągu całego 2021 roku niezwykle wysoki wskaźnik punktualności pociągów w ramach realizowanych usług przewozowych, będący równocześnie najlepszym wynikiem spośród wszystkich operatorów, został wypracowany dzięki uwarunkowaniom organizacyjno-eksploatacyjnym, stanowiącym kluczowe i mocne atuty, jakie spółka jest w stanie wykorzystać za pośrednictwem wypełniania połączonych funkcji przewoźnika i zarządcy infrastruktury kolejowej. Wśród korzyści, jakie płyną z połączenia tych funkcji na pierwszym miejscu znajduje się możliwość skrócenia ścieżki decyzyjnej w zakresie zapewnienia szybkiej reakcji i podjęcia działań interwencyjnych w sytuacji wystąpienia zdarzeń awaryjnych, niebezpiecznych i losowych – zarówno po stronie eksploatowanego taboru kolejowego, jak i użytkowanej infrastruktury kolejowej.

Drugim z istotnych czynników jest optymalnie zaplanowany i wdrożony do realizacji roczny rozkład jazdy pociągów. Oferta przewozowa WKD w tym segmencie świadczonych usług opiera się na konstrukcji cyklicznego rozkładu jazdy, charakteryzującego się wyprawianiem pociągów w poszczególnych relacjach w równych taktach oraz powtarzalnych przedziałach czasowych po upływie każdej godziny – bez względu na porę dnia lub dzień tygodnia. Powyższe stwarza możliwość zapewnienia niezbędnych rezerw oraz wpływa na niską podatność na ewentualne zakłócenia i opóźnienia.

Osiągane bardzo wysokie wskaźniki punktualności przewozów Warszawska Kolej Dojazdowa zawdzięcza zrealizowanym w minionych latach przedsięwzięciom inwestycyjnym w zakresie zakupu nowego taboru oraz modernizacji infrastruktury kolejowej, wpisującym się w zobowiązania określone w umowach zawieranych z Organizatorem Przewozów – Samorządem Województwa Mazowieckiego. Spośród zrealizowanych inwestycji obejmujących modernizację i rozbudowę elementów zarządzanej infrastruktury kolejowej, w zakresie odtworzenia, podwyższenia jej parametrów użytkowych oraz poprawy ogólnego poziomu bezpieczeństwa, przeprowadzone działania dotyczyły infrastruktury drogowej (torowej), sieciowej i elektroenergetycznej. Zrealizowane w tych obszarach działania umożliwiają prowadzenie ruchu pociągów na każdym szlaku z założoną prędkością rozkładową, bez wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń tymczasowych.

Niska usterkowość eksploatowanego taboru i elementów infrastruktury kolejowej, w równie istotnym zakresie wpływająca na osiągane bardzo wysokie wskaźniki punktualności w przewozach pasażerskich, jest również rezultatem posiadania własnego zaplecza utrzymaniowego – przy ograniczonym do minimum zlecaniu usług do realizacji przez podmioty zewnętrzne. Spółka posiada wysoko wykwalifikowany personel, wykonujący czynności w zakresie okresowych przeglądów, konserwacji i modernizacji. Bieżąca konserwacja elementów sieci trakcyjnej, drogi kolejowej wraz z obiektami inżynieryjnymi, urządzeń elektroenergetyki, sterowania ruchem kolejowym, zabezpieczenia przejazdów kolejowych oraz telekomunikacji i systemów transmisji danych, w przeważającej mierze możliwa do pełnej realizacji w porze przerwy nocnej, ogranicza do minimum ryzyko wystąpienia usterek i awarii, skutkujących poważnymi zaburzeniami dla regularności i niezawodności przewozów pasażerskich.

Wysokie wskaźniki punktualności przewozów na linii WKD to także rezultat przyjętej od początku stanu epidemii COVID-19 strategii stawiającej na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i odpowiedzialność. Stanowi ona wyznacznik dla całokształtu podejmowanych przez spółkę WKD działań, aby uczynić podróż bezpieczną, komfortową i niezawodną, mając na względzie przede wszystkim ochronę zdrowia i życia podróżnych, jak również własnych pracowników. Dzięki wysokiej świadomości, odpowiedzialności i profesjonalizmowi personelu WKD udało się uniknąć negatywnych skutków, implikujących konieczność ograniczenia oferty przewozowej ze względu na braki kadrowe.

Podjęte dotychczas działania i inicjatywy umożliwiły zapewnienie należytej dbałości o wysoki poziom bezpieczeństwa osobistego pasażerów i pracowników transportu kolejowego w ramach realizacji usługi przewozowej o określonej wydajności i niezawodności. Rozwój sytuacji związanej ze stanem epidemii, w tym zachowania podróżnych w zakresie wyboru określonego środka transportu w dojazdach do pracy, usług czy innych codziennych lub okazjonalnych potrzeb nieustannie podlega uważnemu, bieżącemu monitorowaniu. Spółka WKD jest przygotowana do obsługi potoków przewozowych o określonej wielkości, zarówno z organizacyjnego, jak i eksploatacyjnego punktu widzenia, posiadając odpowiednie zasoby kadrowe i techniczne.

Spółka WKD oferuje standardową organizację przewozów, bez jakichkolwiek ograniczeń, zakładającą uruchomienie w dni powszednie 192 połączeń w ramach rocznego rozkładu jazdy pociągów. Warszawska Kolej Dojazdowa pozostaje równocześnie przygotowana do wszelkich modyfikacji w sposób elastyczny, dostosowany do aktualnego zapotrzebowania, które jest na bieżąco monitorowane i raportowane. W ciągu 2021 roku w ramach całorocznego planu eksploatacyjnego, jak również według przyjętego nowego rozkładu jazdy na okres 2021/2022 obsługa linii kolejowej była kontynuowana z równoczesnym udziałem 14 pojazdów w ruchu.

Osiągane regularnie w kolejnych kwartalnych okresach rozliczeniowych wskaźniki punktualności przewyższające znacznie próg 99,5% wciąż plasują Warszawską Kolej Dojazdową w szczycie czołówki wśród europejskich przewoźników i operatorów pasażerskiego regionalnego transportu kolejowego. Na najbardziej zbliżonych do warunków polskich z punktu widzenia sposobu kalkulacji i monitorowania opóźnień połączeń regionalnych na sieciach kolei niemieckich i szwajcarskich wskaźniki punktualności nie przekraczają poziomu 98%. Koleje hiszpańskie i francuskie, z wyłączeniem połączeń realizowanych przez pociągi dużych prędkości, w ramach podstawowego progu czasowego dla kalkuacji opóźnień do 60 minut odnotowują wskaźniki w przedziale ok. 90-95%.

Wymienione powyżej elementy, pozostając w bezpośrednim związku z realizowanymi od kilkunastu lat przedsięwzięciami obejmującymi modernizację i rozbudowę zarządzanej infrastruktury, wymianę taboru kolejowego na nowy, optymalne gospodarowanie pozostającymi w dyspozycji zasobami oraz zapewnienie odpowiednio wyszkolonej kadry, przyczyniają się do sukcesywnego wzrostu zainteresowania podróżami na linii WKD, a tym samym wzmocnienia roli kolei na obszarze aglomeracji warszawskiej.

Podejmowane sukcesywnie działania wpisują się w dążenie spółki do zapewnienia jak najwyższej konkurencyjności w ramach prowadzonej działalności podstawowej obejmującej organizację i realizację kolejowych przewozów pasażerskich z najwyższą niezawodnością, bezpieczeństwie, komforcie oraz o odpowiedniej intensywności i sprawności. Znajduje to odzwierciedlenie w statystykach kwartalnych oraz rocznych podsumowaniach publikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego.