Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że według najnowszych danych opublikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego, w IV kwartale 2019 r. była najpunktualniejszym przewoźnikiem pasażerskim w kraju, uzyskując bardzo wysoki wskaźnik punktualności na poziomie 99,51%.

Na drugim miejscu uplasowało się przedsiębiorstwo Usedomer Baderbahn z wynikiem 99,07%, zaś na trzecim miejscu – spółka PKP SKM w Trójmieście z wynikiem 97,89%. Szczegółowe dane zawarto w Tabeli nr 1.

Tabela 1: Punktualność kolejowych przewozów pasażerskich w podziale na poszczególnych przewoźników w IV kwartale 2019 r.

 

Nazwa przewoźnika

IV kwartał

1.

Warszawska Kolej Dojazdowa

99,51%

2.

Usedomer Baderbahn

99,07%

3.

PKP SKM w Trójmieście

97,89%

4.

SKPL Cargo

96,75%

5.

Arriva RP

95,30%

6.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

94,46%

7.

Szybka Kolej Miejska w Warszawie

93,87%

8.

Koleje Wielkopolskie

93,11%

9.

Koleje Mazowieckie

92,62%

10.

Przewozy Regionalne

92,09%

11.

Koleje Małopolskie

91,58%

12.

Koleje Dolnośląskie

89,85%

13.

Koleje Śląskie

87,24%

14.

Leo Express Global

82,83%

15.

PKP Intercity

81,77%

 

OGÓŁEM

92,53%

Źródło:      www.utk.gov.pl

(https://www.utk.gov.pl/pl/raporty-i-analizy/analizy-i-monitoring/statystyka-przewozow-pa/15699,Punktualnosc-przewozow-pasazerskich-w-IV-kwartale-2019-r.html)

Otwórz poniższą grafikę: Zestawienie punktualności kolejowych przewozów pasażerskich w podziale na poszczególnych przewoźników w IV kwartale 2019 r.:

2020 02 17 001 1bdc1

Analizując uśredniony poziom wskaźnika punktualności w ciągu całego 2019 r. na podstawie danych opracowanych przez Urząd Transportu Kolejowego dla poszczególnych kwartałów, Warszawska Kolej Dojazdowa również okazała się najpunktualniejszym przewoźnikiem w kraju, osiągając poziom 99,52%. Na drugim miejscu uplasowała się spółka PKP SKM w Trójmieście z wynikiem 98,36%, natomiast na trzecim przedsiębiorstwo Usedomer Baderbahn z wynikiem 98,00%. Szczegółowe dane w tym zakresie zawarto w Tabeli nr 2.

Tabela 2: Punktualność kolejowych przewozów pasażerskich w podziale na poszczególnych przewoźników w 2019 r.*

 

Nazwa przewoźnika

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

2019 rok

1.

Warszawska Kolej Dojazdowa

99,29%

99,68%

99,61%

99,51%

99,52%

2.

PKP SKM w Trójmieście

98,49%

98,63%

98,43%

97,89%

98,36%

3.

Usedomer Baderbahn

98,80%

97,27%

96,87%

99,07%

98,00%

4.

Arriva RP

97,54%

95,52%

96,41%

95,30%

96,19%

5.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

95,91%

96,30%

93,91%

94,46%

95,15%

6.

Koleje Wielkopolskie

95,72%

95,15%

94,88%

93,11%

94,72%

7.

Szybka Kolej Miejska w Warszawie

94,42%

93,70%

94,23%

93,87%

94,06%

8.

Przewozy Regionalne

93,88%

93,09%

92,35%

92,09%

92,85%

9.

Koleje Mazowieckie

92,47%

92,32%

93,13%

92,62%

92,64%

10.

Koleje Dolnośląskie

93,77%

93,68%

91,31%

89,85%

92,15%

11.

Koleje Małopolskie

87,90%

94,15%

93,88%

91,58%

91,88%

12.

SKPL Cargo

90,83%

91,34%

86,18%

96,75%

91,28%

13.

Koleje Śląskie

90,76%

91,83%

90,50%

87,24%

90,08%

14.

PKP Intercity

80,89%

81,42%

78,92%

81,77%

80,75%

15.

Leo Express Global

27,27%

90,74%

90,91%

82,83%

72,94%

 

OGÓŁEM

89,20%

93,65%

92,77%

92,53%

92,04%

* ) Uwzględniono wyłącznie przewoźników, którzy świadczyli usługi przez cały 2019 r. (w I kwartale 2019 r. przewozy pasażerskie realizowały dodatkowo: Cargo Master, Ceske Drahy, ODEG Ostdeutsche – których nie ujęto w powyższym zestawieniu).

Źródło:      opracowanie WKD na podstawie: www.utk.gov.pl

(https://www.utk.gov.pl/pl/raporty-i-analizy/analizy-i-monitoring/statystyka-przewozow-pa/dane-archiwalne)

Otwórz poniższą grafikę: Zestawienie punktualności kolejowych przewozów pasażerskich w podziale na poszczególnych przewoźników w 2019 r.:

2020 02 17 002 050e1 

Osiągnięty przez Warszawską Kolej Dojazdową w ciągu IV kwartału 2019 r., jak również w ciągu całego 2019 r. bardzo wysoki wskaźnik punktualności pociągów w ramach realizowanych usług przewozowych, będący równocześnie w obydwu przypadkach najlepszym wynikiem w porównaniu do innych operatorów, został wypracowany dzięki szeregowi uwarunkowań organizacyjno-eksploatacyjnych, jakie spółka jest w stanie wykorzystać za pośrednictwem pełnienia połączonych funkcji przewoźnika i zarządcy infrastruktury kolejowej. W pierwszej kolejności połączenie tych funkcji umożliwia skrócenie ścieżki decyzyjnej w perspektywie zapewnienia odpowiednio szybkiej reakcji i podjęcia działań interwencyjnych w przypadku wystąpienia zdarzeń awaryjnych, niebezpiecznych i losowych – zarówno po stronie eksploatowanego taboru kolejowego, jak i użytkowanej infrastruktury kolejowej.

Spośród istotnych czynników eksploatacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe zaplanowanie i wdrożenie rocznego rozkładu jazdy pociągów WKD. Oferta przewozowa WKD w tym zakresie pozostaje skonstruowana na bazie cyklicznego rozkładu jazdy, charakteryzującego się wyprawianiem pociągów w poszczególnych relacjach w równych taktach oraz powtarzalnych przedziałach czasowych po upływie każdej godziny, co pozwala na zapewnienie niezbędnych rezerw oraz niską podatność na zakłócenia i opóźnienia. Skierowanie do ruchu w ciągu ostatniego roku dwóch dodatkowych obiegów taboru, w tym zapewnienie kilkunastu nowych połączeń w najbardziej obciążonych porach szczytów przewozowych, włączonych do rozkładu jazdy w ramach 14. obiegu taboru od początku października 2019 r., nie wymagało gruntownej przebudowy istniejącej dotychczas konstrukcji oferty oraz nie wpłynęło na wzrost ryzyka wystąpienia sytuacji awaryjnych.

Dla sprawnej realizacji zadań przewozowych spółka WKD użytkuje wyłącznie tabor nowej generacji, odpowiadający w pełni współczesnym standardom bezpiecznego podróżowania. Spośród 21 szt. elektrycznych zespołow trakcyjnych znajdujących się obecnie w posiadaniu spółki, 20 szt. dostarczono w latach 2012-2016. Dzięki posiadaniu własnego zaplecza utrzymaniowego dla obsługi taboru kolejowego, wykorzystującego wysokie kwalifikacje własnych pracowników, realizujących we właściwym zakresie czynności na kolejnych poziomach utrzymania aż do napraw poziomu P4, użytkowane pojazdy osiągają wysokie wskaźniki niezawodności i gotowości eksploatacyjnej.

Niska usterkowość elementów infrastruktury kolejowej, w równie istotnym zakresie wpływająca na osiągane bardzo wysokie wskaźniki punktualności w przewozach pasażerskich, jest również rezultatem posiadania własnego zaplecza utrzymaniowego – przy ograniczonym do minimum zlecaniu usług do realizacji przez podmioty zewnętrzne. Spółka posiada wysoko wykwalifikowany personel, wykonujący czynności w zakresie przeglądów, konserwacji i modernizacji przez całą dobę, w tym w szczególności podczas nocnej przerwy w kursowaniu pociągów. Stała, bieżąca konserwacja elementów sieci trakcyjnej, drogi kolejowej wraz z obiektami inżynieryjnymi, urządzeń elektroenergetyki, sterowania ruchem kolejowym, zabezpieczenia przejazdów kolejowych oraz telekomunikacji i systemów transmisji danych, w przeważającej mierze możliwa do pełnej realizacji w przerwie nocnej, ogranicza do minimum ryzyko wystąpienia usterek i awarii, skutkujących poważnymi zaburzeniami dla regularności i niezawodności przewozów pasażerskich.

Osiągane bardzo wysokie wskaźniki punktualności przewozów spółka WKD zawdzięcza zrealizowanym w ostatnich latach przedsięwzięciom inwestycyjnym w zakresie modernizacji infrastruktury kolejowej, wpisującym się w zobowiązania określone w umowach zawieranych z Organizatorem Przewozów – Samorządem Województwa Mazowieckiego. Spośród zrealizowanych inwestycji obejmujących modernizację i rozbudowę elementów zarządzanej infrastruktury kolejowej, w zakresie odtworzenia, podwyższenia jej parametrów użytkowych oraz poprawy ogólnego poziomu bezpieczeństwa, przeprowadzone działania dotyczyły infrastruktury drogowej (torowej), sieciowej i elektroenergetycznej.

W latach 2015-2017 kompleksowej naprawie poddano ponad 50 km torów linii kolejowych WKD (licząc tor pojedynczy) spośród użytkowanych dla ruchu pasażerskiego 65 km. Gruntownej modernizacji bądź wymianie na nowe poddano obiekty inżynieryjne, w tym m.in.: most na rzece Utrata w Pruszkowie (2012) czy most na rzece Zimna Woda na granicy gmin Michałowice i Brwinów (2017). W latach 2012-2016 pod kątem planowanego wzrostu zadań przewozowych oraz zwiększonego zapotrzebowania na moc, przebudowano system zasilania elektroenergetycznego wraz z dostosowaniem do wyższego napięcia zasilania w sieci trakcyjnej. W ramach działań związanych z poprawą bezpieczeństwa oraz zapewnieniem odpowiedniej płynności ruchu pociągów na linii WKD w latach 2014-2017 przeprowadzono modernizację 16 przejazdów kolejowych. Wszystkie wymienione działania umożliwiają prowadzenie ruchu pociągów na każdym szlaku z założoną prędkością rozkładową, bez wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń tymczasowych.

Realizacja oferty przewozowej w ramach założonego planu eksploatacyjnego jest również uwarunkowana wysokimi kwalifikacjami personelu odpowiedzialnego za prowadzenie ruchu pociągów na linii WKD, w sposób wzorowy wykonującego swoje obowiązki, tj. dyżurnych ruchu, maszynistów i rewidentów taboru. Podkreślić w szczególności należy prowadzone w ostatnich latach przez spółkę WKD aktywne działania na rzecz pozyskania nowych maszynistów i trwałego zwiększenia zatrudnienia w tym zespole. Część maszynistów przeszkolono w ramach wewnętrznego kursu zorganizowanego we własnym zakresie przez spółkę WKD. W latach 2016-2019 w trzech edycjach kursu szkoleniowego uprawnienia do prowadzenia pojazdów kolejowych WKD uzyskało łącznie 25 osób. Umożliwia to spółce odpowiednie planowanie i zarządzanie zasobami oraz zapewnienie niezbędnej rezerwy kadrowej w tym zespole pracowników. Niezależnie od powyższego realizowane są również działania obejmujące podwyższanie kwalifikacji personelu zatrudnionego lub przewidzianego do zatrudnienia na stanowisku dyżurnego ruchu i dyspozytora.

Wszystkie wymienione powyżej elementy, pozostając w ścisłym związaku z realizowanymi od lat przedsięwzięciami dotyczącymi modernizacji i rozbudowy zarządzanej infrastruktury, wymiany taboru kolejowego na nowy, optymalnego gospodarowania pozostającymi w dyspozycji zasobami oraz zapewnienia odpowiednio wyszkolonej kadry, przyczyniają się do dalszego sukcesywnego wzrostu zainteresowania podróżami na linii WKD, a tym samym wzmocnienia roli kolei na obszarze aglomeracji warszawskiej.

Podejmowane działania wpisują się w dążenie spółki do zapewnienia jak najwyższej konkurencyjności w ramach prowadzonej działalności podstawowej obejmującej organizację i realizację kolejowych przewozów pasażerskich z najwyższą niezawodnością, bezpieczeństwie, komforcie oraz o odpowiedniej intensywności i sprawności. Znajduje to odzwierciedlenie w statystykach publikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego.