Zawód Kolejarza, niezależnie od branży oraz miejsca zatrudnienia, nieodłącznie wiąże się z odpowiedzialnym pełnieniem służby na rzecz społeczeństwa i kraju. Służby, w której za najważniejsze uznaje się zagadnienia związane z bezpieczeństwem realizowanych przewozów pasażerskich i towarowych.

Warszawska Kolej Dojazdowa wzięła udział w uroczystej gali zorganizowanej w warszawskim Teatrze „Ateneum” z okazji Święta Kolejarza przez Federację Związków Zawodowych Kolejarzy. Jest to największa z organizacji działających na polskiej kolei, funkcjonująca nieprzerwanie od 1918 roku, czyli od roku, w którym Rzeczpospolita Polska odzyskała niepodległość.

Uroczysta gala odbyła się z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych oraz instytucji państwowych, w tym. m.in. Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej czy Ministerstwa Infrastruktury. Podczas gali w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przekazano flagę narodową wraz z okolicznościowym wpisem Prezydenta RP. Flagę i wpis odebrał przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy, Jan Przywoźny.

Warszawską Kolej Dojazdową reprezentował Pan Michał Panfil, Prezes Zarządu spółki WKD, który miał zaszczyt wygłosić krótkie przemówienie. Na wstępie odczytał list gratulacyjny z życzeniami świątecznymi, złożony na ręce przewodniczącego Federacji ZZK, Jana Przywoźnego.

– Zawód kolejarza od zawsze był związany z odpowiedzialnością za życie i zdrowie innych oraz ze służbą na rzecz społeczeństwa. Życzę Państwu wiele wytrwałości w pełnieniu tej zaszczytnej służby oraz kontynuowania owocnej pracy także na rzecz pracowników spółek kolejowych – powiedział Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD.

Następnie podkreślono, że w wieloletnim procesie budowy pozycji polskiego kolejnictwa niesłychanie duże znaczenie ma świadomość obranej drogi i konsekwentne dążenie do celu. W tym aspekcie Prezes Zarządu WKD podał przykład własnej kolejarskiej drogi zawodowej. Pomimo ukończenia studiów kolejowych, jako młody pracownik zaczynał od najniższych szczebli struktury przedsiębiorstwa, na stanowisku dyżurnego ruchu. Awansując stopniowo na kolejne, wyższe stanowiska miał możliwość zapoznać się z całym kolejowym „abecadłem”.

W trakcie uroczystości Prezes Zarządu WKD, Pan Michał Panfil, został bardzo pozytywnie oceniony za osobisty wkład w działania podejmowane na rzecz rozwoju sektora kolejowego, budowy bazy doświadczeń oraz kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Zwrócono uwagę na działania podejmowane w porozumieniu i ścisłej, konstruktywnej współpracy ze środowiskiem zrzeszającym przedstawicieli tego zawodu, w tym również w ramach Federacji ZZK.

{gallery}2019-12-10_Gala FZZK{/gallery}