Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w imieniu spółki WKD kontrolę biletów w pociągach zgodnie z Ustawą Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8 z późn. zm.) wykonuje firma

RWR Sp. z o.o.
ul. Chwaszczyńska 49A/3
81-571 Gdynia

Przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona, legitymująca się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, może dokonywać kontroli dokumentów przewozu osób lub rzeczy.
Identyfikator powinien zawierać następujące informacje:

  1. napis Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim,
  2. numer identyfikacyjny kontrolującego,
  3. zdjęcie kontrolującego,
  4. zakres upoważnienia,
  5. okres ważności,
  6. podpis wystawcy (WKD).

Ponadto podróżny ma prawo zawsze zwrócić się do kontrolera firmy RWR i poprosić go o okazanie identyfikatora uprawniającego do przeprowadzania kontroli. W przypadku ujawnienia podróżnego bez ważnego biletu lub dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego, bądź ulgowego przejazdu, kontroler wystawia wezwanie do zapłaty –uwzględniając należności za przejazd wraz z opłatą dodatkową wynikającą z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 roku oraz Uchwały nr 103/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w wojewódzkim publicznym transporcie zbiorowym (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 5973)  

Pracownicy firmy RWR upoważnieni są również do:

  • żądania okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego, a w przypadku odmowy - zwrócenia się do funkcjonariuszy Policji i innych organów z prośbą o ustalenie tożsamości podróżnego (w razie niemożności ustalenia jego tożsamości).
  • pobrania od podróżnego należności wynikającej z wystawionego w pociągu wezwania do zapłaty (płatność gotówkowa oraz bezgotówkowa)