Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w imieniu spółki WKD kontrolę biletów w pociągach zgodnie z Ustawą Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8 z późn. zm.) wykonuje firma

REWIZOR Sp. z o.o.
ul. Chwaszczyńska 49A/3
81-571 Gdynia

Przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona, legitymująca się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, może dokonywać kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu. Identyfikator, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać co najmniej następujące informacje:

  • nazwę przewoźnika,
  • numer identyfikacyjny osoby dokonującej kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu,
  • zdjęcie kontrolującego,
  • zakres upoważnienia,
  • okres ważności,
  • pieczęć i podpis wystawcy (przewoźnika).

Ponadto podróżny ma prawo zawsze zwrócić się do kontrolera firmy REWIZOR i poprosić go o okazanie legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli. W przypadku ujawnienia podróżnego bez ważnego biletu lub dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgi, kontroler sporządza wezwanie – protokół z podaniem należności za przejazd oraz opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu.

Pracownicy firmy REWIZOR upoważnieni są również do:

  • żądania okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego, a w przypadku odmowy - zwrócenia się do funkcjonariuszy Policji i innych organów z prośbą o ustalenie tożsamości podróżnego (w razie niemożności ustalenia jego tożsamości).
  • pobrania od podróżnego należności wynikającej z wystawionego w pociągu wezwania do zapłaty (płatność bezgotówkowa)